Contestaţie la executare

Hotărâre 211 din 19.03.2018


Titlu: Contestaţie la executare

Domeniu asociat: Contestaţie la executare

Dosar nr. xxxx/267/2017 Nr. Operator 3923

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA NOVACI

JUDEŢUL GORJ

ÎNCHEIEREA nr. xx

Şedinţa publică de la 19 Martie 2018

Completul compus din:

PREŞEDINTE:  XX

Grefier: XX

Pe rol fiind judecarea contestaţiei la executare, formulată de contestatorul XX, domiciliat în XX, str. XX, nr. XX, Judeţul Gorj, în contradictoriu cu U.A.T. XX, cu sediul în XX, str. XX, Judeţul Gorj.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspunsul contestatorul, intimata fiind reprezentată de consilier juridic XX.

Procedura de citare este  legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă  care învederează instanţei că la data de 23 februarie 2018, intimata a răspuns la adresa instanţei, răspunsul solicitat fiind depus la dosar la fila 44, după care:

Nemaifiind cereri prealabile de formulat sau probe de administrat, constatând cauza în stare de judecată, s-a acordat cuvântul pe fond.

Contestatorul a solicitat admiterea contestaţiei şi anularea tuturor actelor de executare silită pornite în baza titlului executoriu emis de UAT XX şi exonerarea de plata sumelor pretinse ca debite.

Consilier juridic XX pentru intimată, solicită respingerea contestaţiei întrucât prin Hotărârile Consiliului Local X, s-au aprobat taxele speciale instituite pentru serviciul de salubrizare, taxe obligatorii pe întreaga rază a UAT XX.

INSTANŢA,

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin acţiunea civilă înregistrată la această instanţă la data de 04 decembrie 2017, sub nr. dosar xxxx/267/2017, contestatorul XX, în contradictoriu cu UAT XX, a formulat contestaţie la executare împotriva somaţiei de plată nr. 17446/16 noiembrie 2017 şi a titlului executoriu în baza căruia a fost emisă somaţia, solicitând instanţei ca prin sentinţa civilă ce se va pronunţa a fi anulate şi să fie exonerat de plata sumelor pretinse ca debite.

În motivare, contestatorul a arătat că este locuitor al acestui oraş, iar din somaţie rezultă că debitul reprezintă taxa de salubrizare şi că tot din somaţie rezultă că nu există titlu executoriu.

De asemenea, contestatorul a menţionat că el nu a apelat la serviciile UAT XX, cu privire la ridicarea gunoiului şi nu i-a fost repartizată pubelă pentru strângerea gunoiului.

Totodată a arătat că nu a încheiat contract sau convenţie cu U.A. pentru preluarea gunoiului, iar inexistenţa unei convenţii, neexecutarea de prestări de către creditor, nepunerea la dispoziţie a pubelelor de adunare gunoaie conduce la neplata sumelor calculate de fapt arbitrat de primărie.

În drept, cererea a fost întemeiată pe  dispoziţiile Codului Fiscal.

A anexat la prezenta contestaţie, următoarele înscrisuri: dovada de comunicare, somaţia de plată nr. xxx/16 noiembrie 2017 şi  titlul executoriu nr. xxx/16 noiembrie 2017.

La contestaţie a formulat întâmpinare, XX, prin primar, solicitând respingerea contestaţiei ca fiind neîntemeiată.

Sub aspect de întâmpinare s-a arătat că în fapt, prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Novaci, sub număr xxxx/267/2017 reclamantul XX, a formulat în contradictoriu cu UAT XX, contestaţie la executare împotriva somaţiei şi a titlului executoriu nr. xxx/16.11.2017.

Apreciind că prezenta contestaţie este neîntemeiata, intimata solicită în continuare respingerea acesteia.

În motivare a arătat că la baza somaţiei şi titlului executoriu contestat au stat hotărârile Consiliului XX privind taxele şi impozitele locale în oraşul Novaci.

Astfel, prin Hotărârile Consiliului XX: nr. 3 din 17.01.2013, privind taxele şi impozitele locale pentru anul 2013 în xxx, nr. 51 din 21.11.2013, privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora începând cu 1 ianuarie 2014; nr. 44 din 27.11.2014, privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora începând cu 1 ianuarie 2015; nr. 69 din 18.11.2015 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2016; nr. 42 din 16.11.2016 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2017,  s-au aprobat taxele speciale instituite pentru serviciul de salubrizare, taxe obligatorii pe întreaga raza a UAT  XX.

Reclamantul nu a adus niciodată la cunoştinţa instituţiei faptul că nu ar deţine container special pentru depozitarea gunoiului sau că nu ar beneficia de serviciul de salubrizare asigurat tuturor locuitorilor XX.

Astfel, reclamantul nu a formulat nicio cerere de scutire în acest sens.

Având în vedere că taxa specială instituită de către Consiliul Local XX, pentru serviciul de salubrizare este o taxă legală, prevăzută de Codul fiscal, solicită respingerea contestaţiei formulată de reclamant ca fiind neîntemeiată.

Au anexat la prezenta întâmpinare  întreaga documentaţie ce a stat la baza emiterii somaţiei şi titlului executoriu nr. xxx din 16.11.2017.

În apărare, au  solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri.

În drept, cererea a fost întemeiată  pe dispoziţiile art. 205 C.proc.civ.

Prin răspunsul la întâmpinare formulat, contestatorul precizează instanţei că XX invocă faptul că el nu a făcut cunoscut că nu a beneficiat de serviciile primăriei.

Faţă de această precizare solicită să se pună în vedere intimatei să facă dovada că a comunicat familiei XX, decizia de impozitare pe anii 2014, 2015, 2016, 2017, pentru ca, contribuabilul să cunoască componenţa dărilor către XX şi mai mult să facă dovada că a efectuat serviciile de salubrizare, contrariul înţelegând să îl dovedească chiar cu salariaţii primăriei ce deservesc maşina de gunoi.

Prin încheierea de şedinţă din data de 19 februarie 2018, s-a dispus emiterea unei adrese  către intimat pentru a înainta documentaţia care a stat la baza emiterii somaţiei şi a titlului executoriu contestat.

Prin  adresa nr. 3120  din 22.02.2017 (fila 44), intimata a răspuns la solicitarea instanţei.

Analizând prezenta contestaţie prin prisma motivelor invocate, a celor arătate în întâmpinarea formulată,precum şi a dispoziţiilor legale incidente în materie,instanţa reţine şi constată următoarele:

Prin prezenta acţiune, contestatorul XX, în contradictoriu cu UAT XX, a formulat contestaţie la executare împotriva somaţiei de plată nr. xxx/16 noiembrie 2017 şi a titlului executoriu în baza căruia a fost emisă somaţia, solicitând instanţei ca prin sentinţa civilă ce se va pronunţa să fie  anulate  aceste titluri şi să fie exonerat de plata sumelor pretinse ca debite.

Potrivit art. 145 Cod procedură fiscală, “executarea silită a creanțelor fiscale începe prin comunicarea somației, dacă în termen de 15 zile de la comunicarea somației nu se stinge debitul, se continuă măsurile de executare silită, somația este însoțită de un exemplar al titlului executoriu”.

Potrivit art. 141 alin. 1 din același act normativ, executarea silită a creanțelor fiscale se efectuează în temeiul unui titlu executoriu emis potrivit prevederilor Codului de procedură fiscală, de către organul de executare competent în a cărui rază teritorială își are domiciliul fiscal debitorul sau al unui înscris care, potrivit legii, constituie titlu executoriu. În titlul executoriu emis, potrivit legii, de organul de executare prevăzut la alin. 1 se înscriu toate creanțele fiscale neachitate la scadență, reprezentând impozite, taxe, contribuții și alte venituri ale bugetului general consolidat, precum și accesoriile aferente acestora, stabilite în condițiile legii. Cu excepția cazului în care prin lege se prevede că un înscris constituie titlu executoriu, niciun titlu executoriu nu se poate emite în absența unui titlu de creanță în baza căruia se stabilesc, în condițiile legii, creanțe fiscale principale sau accesorii. În fine, alin. 1² al art. 141 C. proc. fiscală prevede că executarea silită a creanțelor bugetare rezultate din raporturi juridice contractuale se efectuează în baza hotărârii judecătorești sau a altui înscris care, potrivit legii, constituie titlu executoriu. În speță, intimatul a emis somația și titlul executoriu contestate de XX, întrucât au apreciat că sumele reprezentând taxe de salubrizare, reprezintă creanțe fiscale neachitate la scadență izvorâte din titlul executoriu menționat.

Noțiunea de creanță fiscală se regăsește în cuprinsul art. 21 din OG nr. 92/2003, privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv creanța fiscală reprezintă drepturi patrimoniale care, potrivit legii, rezultă din raporturile de drept material fiscal, constând în: dreptul la perceperea impozitelor, taxelor, contribuțiilor și a altor sume care constituie venituri ale bugetului general consolidat, dreptul la rambursarea taxei pe valoarea adăugată, dreptul la restituirea impozitelor, taxelor, contribuțiilor și a altor sume care constituie venituri ale bugetului general consolidat - creanțe fiscale principale și dreptul la perceperea dobânzilor, penalităților de întârziere sau majorărilor de întârziere, după caz, în condițiile legii -  creanțe fiscale accesorii.

 Conform art.  226 din Noul Cod de procedură fiscală  „(1) Executarea silită a creanţelor fiscale se efectuează în temeiul unui titlu executoriu emis potrivit prevederilor prezentului cod de către organul de executare silită competent potrivit art. 30”. Potrivit alin. (2), în titlul executoriu emis, potrivit legii, de organul de executare silită prevăzut la alin. (1) se înscriu creanţele fiscale, principale şi accesorii, neachitate la scadenţă, stabilite şi individualizate în titluri de creanţă fiscală întocmite şi comunicate în condiţiile legii, precum şi creanţele bugetare individualizate în alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii. Niciun titlu executoriu nu se poate emite în absenţa unui titlu de creanţă fiscală emis şi comunicat în condiţiile legii sau a unui înscris care, potrivit legii, constituie titlu executoriu

De asemenea, potrivit art. 93 alin. 2 din Ordonanţa nr. 92 din 24 decembrie 2003, privind Codul de procedură fiscală  „Creanţele fiscale se stabilesc astfel:a) prin declaraţie de impunere, în condiţiile art. 95 alin. (4) şi art. 102 alin. (2); b) prin decizie de impunere emisă de organul fiscal, în celelalte cazuri.”

În speţă, instanţa constată că nu există o declaraţie de impunere, iar organul fiscal local, nu a emis o decizie de impunere.

Aşadar, se apreciază a fi neîntemeiate susţinerile intimatei formulate prin întâmpinare, în condiţiile în care hotărârea de care face vorbire intimata nu prevede faptul că în cazul taxei de habitat nu este necesară emiterea unei decizii de impunere şi, astfel, prin această hotărâre nu se instituie o excepţie de la prevederile art. 226 din noul Cod de procedură fiscală (art. 141 din Ordonanţa nr. 92 din 24 decembrie 2003, privind Codul de procedură fiscală. Faptul că, în cazul în care un proprietar nu depune declaraţia de impunere, este luat în evidenţă din oficiu ca plătitor de taxă de habitat, nu scuteşte UAT, de obligaţia de a emite decizia de impunere.

Ca urmare a neemiterii deciziei de impunere, contestatorul a fost privat de posibilitatea de a contesta creanţa stabilită în sarcina sa conform art. 272 din noul Cod de Procedură Fiscală (art. 209 din Ordonanţa nr. 92 din 24 decembrie 2003, privind Codul de procedură fiscală). De asemenea, din cauza absenţei deciziei de impunere, contestatorul nu a luat la cunoştinţă de tipul creanţei fiscale, baza de impozitare, precum şi cuantumul acesteia, pentru fiecare perioadă impozabilă, elemente care trebuiau să se regăsească în decizia de impunere.

Totodată, contrar susţinerilor intimatei, contestatorul nu reclamă nelegalitatea hotărârilor consiliului local, ci doar, că din somaţie rezultă că debitul reprezintă taxa de salubrizare şi că tot din somaţie rezultă că nu există titlu executoriu.

De asemenea, contestatorul a menţionat că el nu a apelat la serviciile UAT XX, cu privire la ridicarea gunoiului şi nu i-a fost repartizată pubelă pentru strângerea gunoiului.

Totodată a arătat că nu a încheiat contract sau convenţie cu U.A.T, pentru preluarea gunoiului, iar inexistenţa unei convenţii, neexecutarea de prestări de către creditor, nepunerea la dispoziţie a pubelelor de adunare gunoaie conduce la neplata sumelor calculate de fapt arbitrar, de primărie.

Având în vedere faptul că nu au fost respectate dispoziţiile art. 226 din Noul Cod de procedură fiscală (art. 141 din Ordonanţa nr. 92 din 24 decembrie 2003 privind Codul de procedură fiscală), emiterea titlul executoriu nr. xxx/16.11.2017 şi a somaţiei nr. xx/16.11.2017, este nelegală, titlul executoriu şi somaţia neavând  nici un suport legal, ceea ce nu poate produce efecte juridice, fiind emise cu încălcarea prevederilor reglementate de Codul de Procedură Fiscală şi anume art. 95 şi următoarele.

Mai reţine instanţa şi faptul că , urmare a neemiterii deciziei de impunere, contestatorul a fost privat de posibilitatea de a contesta creanţa stabilită în sarcina sa conform art. 272 din noul cod de procedură fiscală, în condiţiile în care acesta arată că nu a primit tomberon şi nu beneficiază de serviciile de salubritate.

Prin Legea 101/2006, s-a stabilit că serviciul de salubrizare  a localităţilor se desfăşoară sub coordonarea autorităţilor administraţiei publice locale, iar art.6 din Legea 101/2006, reglementează participarea la construirea unei asociaţii de dezvoltare intercomunitară, raporturile  dintre operatorii serviciului de salubrizare şi utilizatorii individuali, desfăşurându-se pe baze contractuale.

Totodată, contestatorul nu poate fi privit ca utilizator individual, în sensul art.24 alin 1 din  Legea 101/2006, ci este utilizator al serviciului respectiv ca membru al comunităţii locale din care face parte, respectiv  ca locuitor/deţinător de imobil al  localităţii XX.

Constituie, conform legii, titlu de creanţă, decizia de impunere emisă de organele competente. În lipsa unei decizii de impunere, titlul executoriu emis de Primăria XX, este lipsit de efecte juridice.

Mai mult decât atât, în cazul în care un proprietar nu depune declaraţia de impunere şi este luat în evidenţă din oficiu ca plătitor de taxe de habitat, nu scuteşte U.A.T. de obligaţia a emite decizia de impunere. Ca urmare a neemiterii deciziei de impunere intimatul-contestator a fost privat de posibilitatea de a contesta creanţa stabilită în sarcina sa, conform art.272 din Codul de Procedură Fiscală.

De asemenea, din cauza absenţei deciziei de impunere, contestatorul nu a luat la cunoştinţă de tipul creanţei fiscale, baza de impozitare precum şi cuantumul acesteia, pentru fiecare perioadă impozabilă, elemente care trebuiau să se regăsească în decizia de impunere.

Concluzionând, emiterea titlului de executare şi a somaţiei din dosarul de executare nr.xxx/16.11.2017, sunt nelegale, motiv pentru care se apreciază a fi întemeiată prezenta contestaţie, urmând a se dispune admiterea acesteia şi anularea titlului executoriu nr. xxx din 16/11/217 şi somaţia nr. xx din 16/11/2017.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

DISPUNE :

Admite contestaţia la executare formulată de contestatorul XX, domiciliat în XX, str. XX, nr. XX, Judeţul Gorj, în contradictoriu cu U.A.T. XX, cu sediul în XX, str. XX, Judeţul Gorj.

Anulează titlul executoriu nr. xxx din 16/11/217 şi somaţia nr. xxx din 16/11/2017.

Cu drept de  apel în termen de 10 zile de la comunicare, cererea de apel urmând a  fi depusă la Judecătoria Novaci.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi 19/03/2018.

PREŞEDINTE,

XX

GREFIER,

XX