Autorizare pătrundere în imobil

Sentinţă civilă 1 din 03.06.2015


Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Ploieşti, sub nr. petentul BIROUL EXECUTORULUI JUDECATORESC „X” a solicitat să se dispună autorizarea pătrunderii executorului judecătoresc  în temeiul art. 680  C.pr.civ. în imobilul ce a format obiectul Actului de adjudecare din data de …. întocmit de BEJ „X” , situat în Ploieşti, str. ….. la solicitarea creditoarei Ş.M.G. împotriva debitorului B.P. , iar în caz de refuz, cu forţa publică, în vederea aducerii la îndeplinire a titlului executoriu menţionat.

Analizând cererea formulată de petent, instanţa constată că prin încheierea din data de …. pronunţată de BIROUL EXECUTORULUI JUDECATORESC „X” a fost admisă cererea formulată de creditoarea Ş.M.G. şi a fost încuviinţată executarea silită a titlului executoriu reprezentat de Actul de adjudecare din data de  ….

Raportat la petitul privind autorizarea pătrunderii executorului judecătoresc DIVOIU MARIA în imobilul ce a format obiectul Actului de adjudecare din data de … întocmit de BEJ „D.M.” în dosarul nr. XX/2011, situat în Ploieşti, str… la solicitarea creditoarei Ş.M.G., , instanţa apreciază că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de dispoziţiile art. 680 alin. 2 C.p.c., (potrivit cărora „În cazul altor titluri executorii decât hotărârile judecătoreşti, la cererea creditorului sau a executorului judecătoresc, instanţa competentă va autoriza intrarea în locurile menţionate la alin. (1). Instanţa se pronunţă, de urgenţă, în camera de consiliu, cu citarea terţului care deţine bunul, prin încheiere executorie care nu este supusă niciunei căi de atac”).

Pentru motivele anterior expuse, instanţa va admite cererea dedusă judecăţii şi va autoriza pătrunderea executorului judecătoresc „D.M.” în imobilul ce a format obiectul Actului de adjudecare din data de …  întocmit de BEJ „D.M.” în dosarul nr. …., situat în Ploieşti, împotriva debitorului B. P.

 

PENTRU ACESE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D I S P U N E:

Admite cererea şi în consecinţă:

În baza art. 680 alin. 2 C.p.c., autorizează pătrunderea executorului judecătoresc „D.M.” în imobilul ce a format obiectul Actului de adjudecare din data de … întocmit de BEJ „D.M.” în dosarul nr. XX/2011, situat în Ploieşti, la solicitarea creditoarei Ş.M.G., împotriva debitorului B.P.

Executorie.

Prezenta încheiere nu este supusă niciunei căi de atac

Pronunţată în şedinţa publică de azi, ….

 

PREŞEDINTE,