Infracţiuni de corupţie (Legea nr. 78/2000)

Sentinţă penală 106 din 11.02.2016


Cod ECLI ECLI:RO:TBARG:2016:028.000106

Dosar nr. 1448/109/2015

R O M Â N I A

TRIBUNALUL ARGEŞ*

SECŢIA PENALĂ

SENTINŢA PENALĂ NR. 106

Şedinţa publică de la 11 Februarie 2016

Completul compus din:

Obiectul cauzei:infracţiuni de corupţie (Legea nr. 78/2000)

TRIBUNALUL

Deliberând, constată:

La data de 27.03.2015, a fost înregistrat la această instanţă rechizitoriul Parchetului de pe lângă I.C.C.J – D.N.A- Serviciul Teritorial Piteşti, de trimitere în judecată, în stare  de libertate, a inculpatului (...) , pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu dacă  funcţionarul public a obţinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, prev. şi ped.de art.13 ind.2 din Legea nr. 78/2000, rap.la art.297 alin.1 C.p, cu aplic,.art.5 alin.1 C.p.

La primirea dosarului, cauza a  trecut în procedura camerei preliminare şi s-au comunicat părţilor copii certificate de pe rechizitoriu, cu menţiunea că până  la termenul stabilit la data de 23.04.2015, acestea pot formula cereri şi excepţii, conform disp.art.344 C.p.p.

Prin încheierea camerei preliminare din data de 11 iunie 2015, s-a dispus respingerea cererilor şi excepţiilor formulate de  inculpatul (...) , constatându-se , potrivit  disp.art.345, 346 NCPP, legalitatea sesizării instanţei, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală, fixându-se termen pentru judecată la data de 1.10.2015.

Prin actul de sesizare a instanţei  s-a reţinut , în esenţă, următoarea situaţie de fapt:

Inculpatul (...) a deţinut funcţia de primar al comunei Marăcineni, judeţul Argeş în perioada anilor 2000-2012.

In această calitate inculpatul a exercitat atribuţiile prevăzute de Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală şi, totodată, a îndeplinit funcţia de preşedinte al Comisiei locale de aplicare a Legii nr. 18/1991 Marăcineni, asigurând conducerea şi coordonarea comisiei, potrivit art.2 alin.(l) şi (4) din HG nr. 890/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor.

Numitei (...) (mama inculpatului (...) i s-a reconstituit în temeiul Legii nr. 18/1991 dreptul de proprietate asupra a 3 terenuri, din care: teren curţi construcţii 1000 m.p., teren arabil intravilan de 4372 m.p. situat în tarlaua 36 şi teren arabil extravilan de 2626 m.p. situat în tarlaua 3, toate fiind amplasate pe raza comunei Marăcineni, jud. Argeş. Acesteia i s-a emis titlul de proprietate nr. (...). Terenul arabil extravilan în suprafaţă de 2626 m.p. situat în tarlaua 3 a fost înstrăinat prin contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. (...) către (...) .

In cursul anului 2007, cu ocazia unor măsurători efectuate în vederea întocmirii unui plan parcelar de către (...) pentru tarlaua 3 parcela 66, în considerarea potenţialului cumpărător (...) care era interesat de achiziţionarea unor terenuri în acel punct, inculpatul (...) a luat cunoştinţă de faptul ca în tarlaua 3, parcela 66 proprietarii de terenuri ar stăpâni efectiv suprafeţe mai mari de teren arabil decât cele din titlurile de proprietate emise sau din procesele verbale de punere în posesie.

Aşa cum rezultă din raportul de expertiză tehnică judiciară dispus în cauză, precum şi din  lămuririle date de expertul  desemnat, (...) , cu ocazia audierii sale în calitate de martor în prezenta cauză penală (vql.5,  fila  111), în urma aplicării pe teren a tuturor actelor deţinute de proprietarii menţionaţi anterior în tarlaua 3, parcela 66, raportat la suprafaţa totală a parcelei, s-a constatat că există teren mai mult decât cel pentru care 1 existau acte de punere în posesie (anexa nr.2 la raportul de expertiză - vol. 3 fila100).

Acest surplus era practic compus din trei bucăţi separate, respectiv, o suprafaţă lângă Drumul de beton în partea de Vest a parcelelor, de forma aproximativă a unui triunghi, o altă bucată de forma unui triunghi alungit intre proprietăţile (...) la Nord şi (...) la Sud şi a treia bucată le Estul proprietăţilor din parcelă sub formă tot de triunghi înspre drumul de exploatare. Toate aceste trei suprafeţe însumate reprezintă o suprafaţa de cea. 2200 mp".

Această situaţie faptică a existenţei unei diferenţe de teren care ar fi trebuit să constituie rezervă la dispoziţia Primăriei şi Comisiei locale de aplicare a Legii nr. 18/1991 a fost constatată şi cu ocazia măsurătorilor efectuate pentru realizarea planului parcelar al parcelei nr.66. Aceste constatări au fost aduse la cunoştinţa inculpatului (...) , dată fiind calitatea sa, în vederea verificării şi comparării cu documentele doveditoare ale dreptului de proprietate aflate la Primăria corn. Mărăcineni.

Drept urmare, în scopul obţinerii unor foloase materiale necuvenite, inculpatul (...) a identificat o modalitate în care, profitând de faptul că mama sa deţinuse anterior teren în tarlaua 3 de pe raza comunei Mărăcineni, să îi atribuie acesteia, dată fiind şi calitatea sa de preşedinte al Comisiei Locale de Aplicare a Legii 18/19991, surplusul de teren din acel punct. In aceste condiţii, la solicitarea inculpatului (...) , prin modificarea configuraţiei, dimensiunilor şi, implicit, a limitelor unora din proprietăţile din parcela 3, s-a întocmit un plan parcelar (vol.2, fila 181), semnat de inculpat şi însuşit de acesta prin aplicarea ştampilei Primăriei Mărăcineni, în cadrul căruia suprafaţa de 2211 m.p.( rezultată ca surplus cumulat în urma manoperelor de modificare a configuraţiei, dimensiunilor şi implicit a limitelor unora dintre proprietăţi) a fost înscrisă ca o parcelă distinctă poziţionată între proprietarii (...) şi (...) (la nord) şi respectiv (...) (la sud).

În legătură cu modalitatea concretă în care din cele 3 suprafeţe de teren disparate, dar care totalizau 2211 mp., s-a creat parcela distinctă menţionată anterior, relevante sunt lămuririle date de expertul desemnat, (...) , cu ocazia audierii sale în calitate de martor în prezenta cauză penală ("vol.5, fila 111), după cum urmează:

„Pe de altă parte, analizând comparativ punerile în posesie, planul parcelar din anul 2007 şi acest surplus de teren totalizat la suprafaţa de 2200 mp, prin modificarea lungimilor şi lăţimilor proprietăţilor situate între (...) la Nord şi (...) la Sud, s-a creat o parcelă de forma unui trapez cu suprafaţa totală de 2211 mp şi o lăţime de 4,16 m la Vest şi 15,33 m la Est.

Modificarea lungimilor şi lăţimilor proprietăţilor situate între (...) la Nord şi (...) la Sud s-a realizat prin micşorarea lăţimilor proprietăţilor corelativ cu mărirea lungimilor acestor proprietăţi, în aşa fel încât suprafeţele totale ale fiecărei proprietăţi au rămas aceleaşi ca în actele de proprietate, însă, raportat la acestea dimensiunile au fost schimbate. "..

În realizarea scopului urmărit, pentru această parcelă s-a întocmit la data de 07.05.2007 „fişa cu date pentru titlul de proprietate conf. Legii nr. 18/1991" al mamei inculpatului, (...) , (vol.2, fila 180) prin care parcela de teren pe care aceasta o vânduse încă din anul 2002 a fost înlocuită cu cea de 2211 m.p.. în concret, aşa cum rezultă din coroborarea rapoartelor de expertiză grafică şi a declaraţiei inculpatului, inculpatul (...) a dispus  unei persoane neidentificate completarea olografă a formularului cu datele necesare comunicate acestei persoane de către inculpat. Ulterior, la rubrica „preşedinte" (al comisiei de aplicare a Legii nr. 18/1991) de pe aversul fişei a semnat inculpatul (...) şi a aplicat ştampila Primăriei.

De asemenea, pe reversul fişei alături de menţiunile olografe atribuite „proprietarului" unde a semnat (...) , la rubrica „primar" a semnat inculpatul (...) şi a aplicat ştampila primăriei.

Cu adresa nr. 3393/07.05.2007 emisă în numele Primăriei corn. Mărăcineni (vol.2, fila 179), inculpatul (...) a înaintat fişa de date pentru titlul de proprietate datată 07.05.2007, însoţită de planul parcelar menţionat anterior, Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Argeş în vederea modificării titlului de proprietate al mamei sale.

În baza acestor documente Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Argeş a procedat la data de 24.05.2007 la corectarea titlului de proprietate nr. (...) (vol. 1, fila 123).

Ulterior, sesizând faptul că vecinul din partea de nord ((...) şi (...) ) deţinea deja documentaţie cadastrală din care rezulta că vecinul din partea de sud a terenului său este numitul (...), inculpatul (...) a determinat întocmirea unui alt plan parcelar în care suprafaţa de 2211 m.p. era mutată mai la sud (astfel încât vecinul din partea de sud al terenului care avea documentaţie cadastrală să se păstreze, respectiv, (...) ), pe care 1-a semnat şi a aplicat ştampila primăriei.

În această modalitate, parcela de 2211 mp a fost inserată în tarlaua 3 parcela 66 având ca vecini la Nord pe (...) , la Sud pe (...) , la Vest - Drum acces, iar la Est - Drum exploatare (vol.2, fila 176).

De asemenea, în aceeaşi modalitate pe care am expus-o anterior cu privire la întocmirea fişei de date pentru titlul de proprietate din 07.05.2007, s-a întocmit o altă fişă de date a titlului de proprietate intitulată „fişă corectoare" (vol.2, fila 183) în care s-a menţionat olograf de către o persoană neidentificată, la solicitarea şi cu datele furnizate de (...) , parcela de 2211 m.p. ca fiind poziţionat între (...)  (la nord) şi (...)  (la sud), corespunzător planului parcelar fals.

In acelaşi mod această fişă a fost semnată pe avers de către inculpatul (...) la rubrica „preşedinte" (al comisiei locale de aplicare a Legii nr.18/1991), care a aplicat şi ştampila primăriei.

Cu adresa nr. 5612/27.07.2007 (vol.2, fila 182), emisă în numele Primăriei corn. Mărăcineni, inculpatul (...) a înaintat fişa corectoare însoţită de planul parcelar menţionate anterior, Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Argeş în vederea modificării titlului de proprietate al mamei sale în ceea ce priveşte vecinii/amplasamentul.

Urmare acestor demersuri şi în baza înscrisurilor falsificate şi depuse de inculpatul (...) , s-a modificat la data de 02.08.2007 titlul de proprietate al numitei (...) , fiind înscrişi ca vecini ai suprafeţei de 2211 m.p. în tarlaua 3, parcela 66 la Nord -(...) , la Sud - (...) , la Vest - Drum acces, iar la Est - Drum exploatare (voi. 1, fila 127), iar ulterior, prin încheierea nr. (...) a Oficiului  de  Cadastru  şi Publicitate Imobiliară, a fost admisă cererea de intabulare a dreptului de proprietate asupra acestui teren.

In baza acestor documente privind dreptul de proprietate (obţinute pe baza înscrisurilor  falsificate),  prin  contractul  autentificat  sub nr. (...) (...) a înstrăinat terenul de 2211 m.p. către (...) contra unei sume de 44.000 euro, echivalentul a [148.425,2 lei (vol.l, filele 45-46).

Prin raportul de expertiză tehnică judiciară întocmit de către expertul (...) terenul de 2211 mp a fost evaluat la valoarea de 112.400 lei j [(echivalentul a 35.400 euro la cursul de 3,1751 lei/euro stabilit la data de 02.08.2007) (vol.3, filele 204-217)

În cadrul cercetării judecătoreşti, s-au constituit părţi civile Unitatea Administrativ Teritorială Comunală Mărăcineni, (...) , (...) , (...) , (...) şi (...) , s-au luat declaraţii părţilor vătămate (...) şi (...) , a fost audiat inculpatul (...) , acesta  recunoscând întocmai învinuirile ce i s-au  adus prin rechizitoriu şi, drept consecinţă, solicitând aplicarea disp.art.396 alin.10  C.p.p a fost  audiat numitul (...) , propus de părţile vătămate şi s-au depus la dosar mai multe înscrisuri.

Coroborând probele administrate la urmărirea penală,cu cele administrate în cadrul cercetării judecătoreşti şi, faţă şi de recunoaşterea absolută a faptei de către inculpat, instanţa reţine întocmai situaţia de fapt aşa cum a fost descrisă în rechizitoriu şi expusă detaliat mai sus.

În drept, fapta inculpatului (...) , care, în perioada mai - iulie 2007, în lealitate de primar al comunei Mărăcineni, judeţul Argeş şi preşedinte al Comisiei | locale de aplicare a Legii nr. 18/1991, prin îndeplinirea defectuoasă a atribuţiilor a de serviciu, în scopul de a obţine foloase materiale necuvenite pentru mama sa  (...) , prin determinarea întocmirii planurilor parcelare cu date nereale (pe care le~a semnat şi aplicat ştampila primăriei), prin plăsmuirea în întregime a fişelor de date cu elemente nereale (pe care, de asemenea, le-a semnat şi aplicat ştampila primăriei) şi folosirea tuturor acestor documente false,  a creat în mod ilegal dreptul de proprietate în favoarea mamei sale asupra I terenului de 2211 mp., constituie infracţiunea de abuz în serviciu dacă  funcţionarul public a obţinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit,  faptă prev. şi ped. de art.132 din Legea nr.78/2000 rap. la art. 297 alin.(l) C.pen. I cu aplic art. 5 alin. (1) C.pen. pentru care  va fi condamnat.

La aplicarea şi individualizarea  pedepsei, vor fi avute în vedere atât gradul de pericol social al faptei,  cât şi persoana inculpatului şi conduita lui atât anterioară săvârşirii faptei, cât  şi cea procesuală.

Inculpatul, înainte de săvârşirea faptei, dar şi după, a  avut o bună conduită în societate, încercând – în calitatea sa de primar al comunei – să aducă unele beneficii comunităţii, iar raportat  la fapta săvârşită , acesta a recunoscut-o în totalitate, a cooperat cu organele de  cercetare penală şi judecătorească în beneficiul stabilirii adevărului şi a regretat-o profund.

În plus, inculpatul se află într-o stare gravă de sănătate şi pedeapsa ce urmează să i se aplice, atât prin cuantumul ei, cât şi prin modalitatea de executare nu trebuie să despăgubească rolul sancţionator şi educativ, astfel încât efectele ei să se extindă în mod dramatic şi asupra sănătăţii sale.

Faţă de aceste considerente, instanţa apreciază că rolul educativ al pedepsei poate fi realizat prin aplicarea unei pedepse orientate spre minimul special, şi ca urmare a aplicării disp.art.374 alin.4 C.p.p, rap.la art.396 alin.1 a C.p.p şi art.5 alin.1 C.p.

Se va aplica inculpatului pedeapsa  complementară a interzicerii drepturilor prev. de art.66 alin.1 lit.a,b C.p şi K C.p, ce urmează a se executa după executarea pedepsei principale.

În baza art.65 alin.1 C.p, se va aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev.de art. 66alin.1 lit.a,b ,g şi k C,.p.

Cât priveşte aplicarea disp.art.83 C.p , solicitată de apărătorul ales al inculpatului, instanţa apreciază că nu sunt îndeplinite cumulativ cerinţele prevăzute la alin.1, respectiv cea prev. la lit.a şi cea de  la lit.d , referitoare la înlăturarea sau diminuarea consecinţelor infracţiunii, în ceea ce priveşte acoperirea prejudiciului.

Instanţa apreciază că, pentru realizarea scopului educativ, nu se impune executarea pedepsei şi va dispune suspendarea sub supraveghere , potrivit diap.art.91 C.p.

Pe durata termenului de supraveghere , inculpatul – condamnat va trebui să respecte  măsurile de supraveghere prev. de art. 93 alin.1 lit. a –e C.p

Se va atrage atenţia  inculpatului asupra disp.art.96 alin.4 C.p.

Cât priveşte obligaţiile prevăzute la alin. 2 ale art.93 C.p, instanţa  apreciază că nici una dintre acestea nu trebuie impusă inculpatului, pentru următoarele considerente: cele de la  literele a-c nu-i sunt aplicabile, iar cea de  la lit. d – respectiv, să nu părăsească teritoriul României, fără acordul instanţei, ar fi una absolut formală, dacă nu, chiar , cu consecinţe de mare risc asupra sănătăţii şi, poate , chiar asupra vieţii sale. Inculpatul  suferă de o boală gravă şi în situaţia în care  s-ar impune să se trateze la o unitate spitalicească din afara ţării, ar avea nevoie de acordul instanţei pentru a părăsi România, acord care cu siguranţă l-ar obţine , însă, timpul  cât ar dura judecarea cererii ar putea să-i aducă grave prejudicii sau, şi mai  rău, deplasarea să nu mai fie eficientă.

Instanţa apreciază, de asemenea, că inculpatului nu-i este aplicabilă nici obligaţia prev.de art.93 alin.3 C.p , în ceea ce priveşte prestarea pe parcursul termenului de supraveghere a unei munci neremunerate în folosul comunităţii, având  în vedere starea sa de sănătate care nu-i permite să muncească, situaţie, de altfel, prevăzută în respectivul text de lege.

În ceea ce priveşte latura civilă, instanţa constată următoarele:

Partea vătămată Unitatea Administrativ Teritorială Comunală Mărăcineni s-a constituit parte civilă cu suma de  44.000 Euro, reprezentând prejudiciul material cauzat de inculpat prin săvârşirea infracţiunii de avut în serviciu, plus dobânzile legale.

Din probele administrate, s-a  constatat că partea civilă a fost prejudiciată cu suma de 112.400 lei – echivalentul a 35.400 Euro la cursul de  3,1751 lei/Euro stabilit la data de 02.08.2007, pentru diferenţa  aceasta  nereuşind să facă dovada.

Faţă de această situaţie, urmează ca în baza art.397 C.p.p, rap.la art. 19 alin.5 C.p.p şi art. 981 C,C, să se  admită în parte acţiunea civilă şi să se dispună obligarea inculpatului la plata către partea civilă a sumei de  112.400 lei, plus dobânzile legale aferente, până la data plăţii efective.

În baza art.112 lit.e C.p, se va dispune confiscarea specială în folosul statului a sumei de 36.025,2 lei – contravaloarea în lei a sumei de 8600 Euro, reprezentând diferenta dintre suma dobândită efectiv şi c/val. terenului calculată de expert.

Părţile vătămate (...) , (...) , (...) , (...) şi (...)  s-au constituit părţi civile cu sumele de 100.000 .000 lei, 30.400 Euro şi 10.000 Euro, daune materiale şi sumele de 15.00 Euro, 5000 Euro şi 5000 Euro, daune morale.

Din raportul de expertiză întocmit, rezultă că fapta inculpatului nu a generat implicaţii valorice  privind persoanele fizice vătămate, întrucât nu există suprapunere de teren şi nici acestea nu au produs probe  în sensul pretenţiilor civile exprimate, astfel că instanţa apreciază că  despăgubirile materiale nu au fost  dovedite.

Cât priveşte daunele morale, evaluate la sume extrem de pretenţioase, de asemenea. Părţile civile nu au reuşit să convingă instanţa de existenţa vreunui prejudiciu moral suferit ci, acestea , par mai de grabă să invoce caracterul unei răzbunări din partea lor faţă de inculpat.

Faţă de aceste considerente, urmează a se respinge pretenţiile civile ( materiale şi morale) , ale părţilor civile persoane fizice.

În baza art.397 alin.4 C.p.p şi art.404 alin.4 C.p.p, se va dispune menţinerea măsurilor asiguratorii luate în cauză prin ordonanţa nr. 158/P/2013 din  data de 10.03.2015.

În baza art.404 alin.4 lit.g C.p.p, rap.la art.256 C.p.p, se va dispune restabilirea situaţiei anterioare săvârşirii infracţiunii, prin desfiinţarea totală  a înscrisurilor false, precum şi desfiinţarea  parţială a titlului de proprietate nr. (...) , corectat  la data de 24.05.2007 şi respectiv 02.08.2007, doar în ceea ce priveşte terenul arabil extravilan în suprafaţă de 2211 m.p , situat în comuna Mărăcineni, tarlaua 3, parcela 66.

Văzând şi disp.art.275 alin.1 C.p.p.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

În baza art. 13/2 din Legea nr. 78/2000, rap. la art. 297 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 5 alin. 1 Cod penal şi art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, condamnă pe inculpatul (...),  la pedeapsa de 2 ani închisoare.

Aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b, g şi k Cod penal, ce urmează a se executa  după executarea pedepsei principale.

În baza art. 65 alin. 1 Cod penal, aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b, g şi k Cod penal.

În baza art. 91 Cod penal, dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, pe o perioadă de 2 ani.

În baza art. 93 alin. 1 Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, inculpatul condamnat trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

- a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune, la datele fixate de acesta;

- b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

- c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;

- d) să comunice schimbarea locului de muncă:

- e( să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 96 alin. 4 Cod penal.

În baza art. 397 Cod procedură penală, rap. la art. 19 alin. 5 Cod procedură penală şi art. 981 Cod Civil, admite în parte acţiunea civilă exercitată de partea civilă Unitatea Administrativ Teritorială Comunală Mărăcineni, cu sediul în comuna Mărăcineni, jud. Argeş şi obligă pe inculpat să plătească acesteia despăgubiri materiale în cuantum de 112.400 lei ( echivalentul a 35.400 euro la cursul de 3, 1751 lei/euro stabilit la data de 02.08.2007), plus dobânzile legale aferente până la data plăţii efective.

În baza art. 112 lit. e Cod penal, dispune confiscarea specială în folosul statului a sumei de 36.025,2 lei ( contravaloarea în lei a sumei de 8600 euro – diferenţa dintre suma dobândită efectiv şi contravaloarea terenului calculată de expert).

Respinge acţiunile civile exercitate de părţile civile (...), (...) , (...),  (...) şi (...) , ca nefondate.

În baza art. 397 alin. 4 Cod procedură penală şi art. 404 alin. 4 Cod procedură penală, dispune menţinerea măsurilor asigurătorii luate în cauză prin Ordonanţa nr.158/P/2013 din data de 10 martie 2015.

În baza art. 404 alin. 4 lit. g Cod procedură penală, rap. la art. 256 Cod procedură penală, dispune restabilirea situaţiei anterioare săvârşirii infracţiunii, prin desfiinţarea totală a următoarelor înscrisuri:

- adresa nr. 3393/07.05.2007 emisă în numele Primăriei com. Mărăcineni către OCPI Argeş ( volumul 2, fila 179);

- fişa cu date ( corectoare) pentru titlul de proprietate, datată 07.05.2007 pe numele (...)  în care este menţionată în tarla 3 parcela 66 suprafaţa de 2211 m..p., semnată de inculpat (...) avers şi revers ( Volumul 2, fila 180);

- planul parcelar scara 1:1000 pentru tarla 3 parcela 66 com. Mărăcineni, în conţinutul căreia terenul de 2211 m.p. pe numele (...)  figurează poziţionat între terenurile numiţilor (...) şi (...) ( Volumul 2, fila 181);

- adresa nr. 5612/27.07.2007, emisă în numele Primăriei com. Mărăcineni către OCPI Argeş ( Volumul 2, fila 182);

- fişa cu date (corectoare) pentru titlu de proprietate, nedatată, pe numele (...)  în care este menţionată în tarla 3 parcela 66 suprafaţa de 2211 m.p., semnată de inculpat (...) , avers (Volumul 2, fila 183);

- planul parcelar scara 1:1000 pentru tarla 3 parcela 66 com. Mărăcineni, datat 18.07.2007, în conţinutul căruia terenul de 2211 m.p. pe numele (...) figurează poziţionat între terenurile numiţilor (...) şi (...)  ( Vol. 2, fila 176).

şi prin desfiinţarea parţială a titlului de proprietate nr. (...) , emis de Comisia Judeţeană Pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor Argeş corectat la 24.05.2007 şi respectiv 02.08.2007, doar în ceea ce priveşte terenul arabil extravilan în suprafaţă de 2211 m.p. situat în comuna Mărăcineni tarlaua 3  parcela 66 ( Volumul 1, fila 127).

În baza art. 274 alin. 1 Cod procedură penală, obligă pe inculpat la plata sumei de 12.000 lei cheltuieli judiciare către stat ( 10.000 lei la urmărirea penală).

Cu apel.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 11 Februarie 2016, la Tribunalul Argeş secţia penală.