Anulare act administrativ disp. nr. (...)

Sentinţă civilă 533/2016 din 30.05.2016


Cod ECLI ECLI:RO:TBARG:2016:004.000533

Dosar nr. 5626/109/2015

R O M Â N I A

TRIBUNALUL ARGEŞ*

SECŢIA CIVILĂ

SENTINŢA CIVILĂ Nr. 533/2016

Şedinţa publică de la 30 Mai 2016

Obiectul cauzei:anulare act administrativ DISP. NR. (...)

INSTANŢA

1.Prin cererea formulată la data de 18.12.2015 şi înregistrată pe rolul Tribunalului Argeş sub nr. 5626/109/2015, reclamanta (...) în contradictoriu cu pârâţii Primăria mun. Piteşti, Primarul mun. Piteşti şi Viceprimarul mun. Piteşti, a solicitat să se constate legalitatea emiterii autorizaţiei de construire nr. (...) , să se anuleze Dispoziţia nr. (...) şi să fie obligaţi pârâţii la plata sumei de 1 leu cu titlu de daune morale precum şi la plata cheltuielilor de judecată.

2. În motivarea acţiunii s-a arătat că :

-dispoziţia contestată nu este motivată în fapt şi în drept

-dispoziţia a fost emisă după data de 6.07.2015, data înregistrării finalizării lucrării, astfel că nu mai putea interveni revocarea ci autoritatea emitentă trebuia să solicite instanţei anularea actului

-autorizaţia de construire nr. (...)  nu este un act de dispoziţie ci un act de conservare şi administrare astfel că nu era necesar acordul tuturor coproprietarilor.

-pârâţii nu au respectat termenul legal de soluţionare a plângerii prealabile.

3.În susţinerea acţiunii s-au depus înscrisuri.

4.Legal citaţi, pârâţii au formulat întâmpinare (f. 64 ) invocând excepţia lipsei calităţii procesual pasive pentru Primăria mun. Piteşti şi Viceprimarul mun. Piteşti iar pe fondul acţiunii s-a solicitat respingerea acţiunii motivat de faptul că din actele depuse de reclamantă pentru obţinerea autorizaţiei de construire nu rezultă împrejurarea că reclamanta deţine spaţiul supus modificării, în coproprietate.

5.În susţinerea întâmpinării s-au depus înscrisuri.

6.Reclamanta a formulat răspuns la întâmpinare (f. 99).

7.În ceea ce priveşte excepţia invocată, Tribunalul va avea în vedere prevederile art. 248 NCPC potrivit cu care instanţa se va pronunţa mai întâi asupra excepţiilor de procedură şi asupra celor de fond care fac de prisos, în totul sau în parte cercetarea în fond a pricinii, astfel că o va analiza cu prioritate şi va reţine următoarele :

8.Referitor la pârâtul Viceprimarul mun. Piteşti se constată că acesta a preluat de drept atribuţiile funcţiei de primar, in considerarea disp. art. 72 alin.1 din Lg. nr. 215/2001 dar calitatea procesuala pasiva se justifica doar in ceea ce priveste pe paratul Primarul mun. Pitesti, ca semnatar al autorizatiei de construire si al dispozitiei contestate, indiferent de persoana ce ocupă funcţia în cauză. Faptul ca viceprimarul a semnat înscrisul contestat  nu face ca atribuţiile funcţiei să se schimbe.

9.Astfel, excepţia lipsei calităţii procesual pasive a pârâtului Viceprimarul mun. Piteşti urmează a fi admisă, cu consecinţa respingerii acţiunii faţă de acest pârât.

10.În privinţa excepţiei lipsei calităţii procesual pasive a pârâtei Primăria mun. Piteşti, calificată  ca excepţia lipsei capacităţii de folosinţă, Tribunalul va reţine următoarele :

11.Potrivit art. 77 din Legea nr. 215/2001, republicată, primarul, viceprimarul, respectiv viceprimarii, secretarul comunei, al oraşului sau al subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiului, împreună cu aparatul propriu de specialitate al primarului, constituie o structură funcţională cu activitate permanentă, denumită primăria comunei, oraşului sau municipiului care aduce la îndeplinire hotărârile consiliului local şi dispoziţiile primarului, soluţionând problemele curente ale colectivităţii locale. Faptul că primăriile sunt structuri funcţionale prin care persoanele juridice îşi exercită drepturile şi îşi îndeplinesc obligaţiile nu poate conduce la concluzia recunoaşterii pentru primărie a calităţii de subiect de drepturi şi obligaţii, atâta vreme cât nu are capacitate de folosinţă.

12.Pe de altă parte, aşa cum am arătat deja, ca semnatar al dispoziţiei contestate, în cauză are calitate procesuală numai pârâtul Primarul mun. Piteşti, jud. Argeş.

13.Astfel, excepţia lipsei calităţii procesual pasive a pârâtei Primăria mun. Piteşti, calificată ca excepţia lipsei capacităţii de folosinţă urmează a fi admisă, cu consecinţa respingerii acţiunii şi faţă de această pârâtă.

14.Asupra fondului pricinii, examinând actele şi lucrările cauzei, Tribunalul va reţine următoarele :

15.Din conţinutul fişei bunului imobil  (f. 15) reiese că reclamanta este coproprietară împreună cu d-na (...) asupra imobilului compus din teren în suprafaţă de 103 mp ( 108, 82 mp din măsurători), conform titlului de proprietate nr. (...) (f. 11) şi clădire în suprafaţă de 41, 90 mp (f. 13). Asupra încăperii de 1, 05 mp, cu destinaţie WC, situată în acest imobil construcţie, cele două sunt coproprietare în cotă de ½ cu soţii vecini (...) , domnul (...) şi doamna (...) .

16.Pentru a accede la acest WC, soţii (...)  au constituit drept de servitute prin holul proprietatea d-nelor (...) . În mod corespunzător, pentru a accede la clădirea lor, d-nele (...)  au constituit drept de servitute pe terenul proprietatea soţilor (...) . Se va vedea în acest sens planul de situaţie topografic (f. 18).

17. În urma formulării cererii nr. 51882/12.11.2014 pentru crearea unui acces nou din afar[, la încăperea cu destinaţie WC, pârâtul a emis certificatul de urbanism nr. 1.137/5.12.2014 (f. 22) ce a stat la baza autorizaţiei de construire nr. (...)  (f. 24), fără a-i fi solicitate reclamantei titulară a cererii, dovezi privind proprietatea sau coproprietatea asupra încăperii în litigiu.

18. Din extrasul de carte funciară (f. 16) nu rezultă în mod direct această coproprietate, însă este menţionată hotărârea judecătorească nr. 3756/25.06.1975 a Judecătoriei Piteşti (f. 41). De asemenea, din memoriul justificativ aflat la fila 20, depus în vederea obţinerii autorizaţiei de construire, rezultă împrejurarea coproprietăţii dar şi a motivului pentru care s-a solicitat autorizaţia de construire nr. (...) .

19.Reclamanta a încunoştiinţat pârâtul de începerea lucrării prin comunicarea nr. 24.804/08.06.2015 (f. 26) precum şi Inspectoratul de Stat în Construcţii prin comunicarea nr. 19.347/09.06.2015 (f. 27). De asemenea, prin comunicarea nr. 29633/06.07.2015 (f. 29) şi nr. 23.906/08.07.2015 (f. 30) au fost înştiinţate entităţile mai sus menţionate de finalizarea lucrării.

20.Pârâtul a emis Dispoziţia nr. (...) (f. 32), prin care se revocă  autorizaţia de construire nr. (...) . Această dispoziţie însă nu este motivată nici în fapt şi nici în drept, astfel că nu prezintă garanţia respectării dreptului la apărare, motivarea fiind o condiţie esenţială a actului administrativ.

21.În preambulul acesteia se arată că s-a avut în vedere referatul nr. 29.643/06.07.2015.

22.Reclamanta a formulat plângerea administrativă prealabilă nr. 33.115/29.07.2015 (f. 33), căreia i s-a răspuns prin adresa nr. 33.115/27.08.2015 (f. 40) în sensul că în mod corect s-a revocat autorizaţia de construire nr. (...)  pentru că reclamanta nu a avut acordul coproprietarilor spaţiului pentru ca acesta să fie modificat, situaţia coproprietăţii fiind comunicată ulterior emiterii autorizaţiei de către soţii (...) . 

23.Tribunalul constată că, pe de o parte, la momentul emiterii autorizaţiei de construire nr. (...) , pârâtul avea cunoştinţă de faptul coproprietăţii, asa cum am arătat mai sus, acesta rezultând atât din conţinutul sent. civ. nr. 3756/25.06.1975 a Judecătoriei Piteşti, din conţinutul fişei bunului imobil (f. 15),  cât, mai ales, din conţinutul memoriului justificativ ce a stat la baza autorizării (f. 20), din care rezultă, în mod evident, atât coproprietatea cât şi motivul ce a generat cererea de creare a unui acces nou.

24.Ca atare, nu-i poate fi imputabilă reclamantei culpa pârâtului ce nu şi-a exercitat, prin compartimentele sale de specialitate, atribuţiile în mod corespunzător.

25.Pe de altă parte, nu poate fi culpa reclamantei nici faptul că la emiterea autorizaţiei de construire nu i s-a solicitat acesteia extrasul de carte funciară pentru clădire, ci s-a avut în vedere numai extrasul de carte funciară pentru teren (f. 16), asupra căruia soţii (...)  nu au coproprietate. Dacă s-ar fi solicitat informaţii asupra imobilului clădire, pârâtul ar fi avut suficiente informaţii asupra stării legale a acestuia, desigur în situaţia în care şi soţii (...)  şi-ar fi intabulat dreptul lor de coproprietari. În situaţia în care pârâtului i-a fost prezentat extrasul de carte funciară de la fila 82, atunci în mod evident culpa le aparţine soţilor (...)  ce nu au făcut demersuri pentru ca dreptul lor de coproprietate să rezulte şi din cartea funciară a reclamantei.

26.Se constată că reclamanta şi-a îndeplinit toate obligaţiile ce derivă din certificatul de urbanism emis anterior dar şi obligaţiile ce le-a avut pe parcursul executării lucrării. 

27.Tribunalul mai constată şi faptul că memoriul de atenţionare asupra coproprietăţii formulat de soţii (...) , ce ar putea avea caracterul unei cereri de revocare, memoriu de care se prevalează pârâtul atât în adresa nr. 33.115/27.08.2015 (f. 40) de răspuns la plângerea prealabilă cât şi în referatul nr. (...) (f. 71), ce a stat la baza emiterii dispoziţiei contestate, este înregistrat sub nr. 31.429/16.07.2015, la o dată ulterioară atât a referatului de bază cât şi finalizării lucrării autorizate . Se pune atunci în mod legitim întrebarea ce plângere din partea soţilor (...)  a fost avută în vedere la momentul întocmirii referatului nr. (...) dacă solicitarea acestora a fost făcută ulterior, din această stare de fapt rezultând o culpă a funcţionarului ce a întocmit referatul prin antedatarea sa.

28.Nu în ultimul rând, potrivit art.1 alin.6 din Lg. nr.554 din  2 decembrie 2004

Legea contenciosului administrativ, text în vigoare începând cu data de 19 octombrie 2014 ( faţă de data emiterii actului contestat) : „(6) Autoritatea publică emitentă a unui act administrativ unilateral nelegal poate să solicite instanţei anularea acestuia, în situaţia în care actul nu mai poate fi revocat întrucât a intrat în circuitul civil şi a produs efecte juridice. În cazul admiterii acţiunii, instanţa se pronunţă, dacă a fost sesizată prin cererea de chemare în judecată, şi asupra validităţii actelor juridice încheiate în baza actului administrativ nelegal, precum şi asupra efectelor juridice produse de acestea. Acţiunea poate fi introdusă în termen de un an de la data emiterii actului.”

29.Aceste dispoziţii sunt în concordanţă cu cele prev. de art. 12 alin.1 din Lg. nr. 50 din 29 iulie 1991 Republicată privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, text în vigoare începând cu data de 29 iunie 2014( faţă de data emiterii actului contestat) : „ (1) Autorizaţiile de construire sau de desfiinţare, emise cu încălcarea prevederilor legale, pot fi anulate de către instanţele de contencios administrativ, potrivit legii. (…)

30.Noţiunea de revocare se regăseşte în cuprinsul art. 43 ind. 2 din acelaşi act normativ : „ART. 43^2

(1) Orice persoană interesată, care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim, se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente, potrivit legii, pentru a ataca autorizaţia de construire sau actul de respingere a cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii, după caz, emise de autoritatea administraţiei publice locale competentă pentru investiţiile prevăzute la art. 43^1 alin. (1).

(2) Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a autorizaţiei de construire sau a actului de respingere a cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii, după caz, persoanele prevăzute la alin. (1) vor solicita autorităţii administraţiei publice locale emitente revocarea actului, în tot sau în parte, dacă acesta nu a produs efecte juridice.”

31.Dispoziţiile art. 12 alin.2 din Lg. nr. 50 din 29 iulie 1991, „(2) O dată cu introducerea acţiunii se pot solicita instanţei judecătoreşti suspendarea autorizaţiei de construire sau desfiinţare şi oprirea executării lucrărilor, până la soluţionarea pe fond a cauzei.” conduc la ideea ca revocarea actului şi, cu atât mai mult, acţiunea în anulare sunt limitate în timp, respectiv pe parcursul executării lucrării. După executarea acesteia, se apreciază că actul de autorizare a intrat în circuitul civil şi a produs efecte juridice, astfel încât nu mai poate interveni revocarea.

32.În acelaşi sens sunt şi disp. art. 1 alin.6 teza finală din Lg. nr. 554/2004 : „ Acţiunea poate fi introdusă în termen de un an de la data emiterii actului”.

33.Mai mult, şi disp. art. 43 ind. 2 alin.2 menţionate mai sus impun terţului vătămat anumite condiţii sub aspectul termenului şi producerii de efecte juridice.

34.În cauză, se constată că dispoziţia de revocare a intervenit după finalizarea executării lucrării, finalizare comunicată, astfel cum s-a arătat anterior.

35.Este real că în esenţă, lucrarea efectuată tinde a lăsa de substanţă dreptul de servitute constituit soţilor (...)  însă această stare de fapt şi de drept nu poate fi schimbată decât printr-o altă hotărâre judecătorească, astfel că reclamanta nu poate împiedica accesul vecinilor prin interiorul clădirii la încăperea cu destinaţie WC, Tribunalul având în vedere în acest sens şi considerentele dec. civ. nr. 1194/05.04.2011 pronunţată de Tribunalul Argeş în dos. nr. 18318/280/2009 (f. 51).

36.În ceea ce priveşte petitul referitor la constatarea legalităţii emiterii autorizaţiei de construire nr. (...) , instanţa constată că acesta nu poate fi analizat decât într-o eventuală acţiune în anulare, în contextul analizei condiţiilor şi termenelor de exercitare a acesteia, acţiune cu care instanţa nu se consideră investită.

37.Soluţia de faţă priveşte numai legalitatea emiterii Dispoziţiei de revocare nr. (...) .

38.Referitor la petitul privind acordarea daunelor morale, Tribunalul urmează a-l respinge având în vedere că reclamanta nu a făcut dovezi privind prejudiciul moral pretins cauzat.

39.În baza art. 451 NCPC, Tribunalul va obliga pârâtul la plata către reclamantă a sumei de 750 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE :

Admite excepţia lipsei calităţii procesual pasive a pârâtului Viceprimarul mun. Piteşti,.

Respinge acţiunea formulată împotriva acestuia ca fiind formulată împotriva unei persoane fără calitate procesuală.

Admite excepţia lipsei capacităţii de folosinţă a pârâtei Primăria mun. Piteşti,.

Respinge acţiunea formulată împotriva acesteia ca fiind formulată împotriva unei persoane fără capacitate de folosinţă.

Admite în parte acţiunea formulată de reclamanta (...) ,  în contradictoriu cu pârâtul Primarul mun. Piteşti. Anulează Dispoziţia nr. (...) .

Respinge petitul referitor la constatarea legalităţii emiterii autorizaţiei de construire nr. (...)  şi capătul de cerere privind acordarea daunelor morale. Obligă pârâtul Primarul mun. Piteşti la plata către reclamantă a sumei de 750 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată.

Cu drept de recurs in 15 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică de la 30.05.2016, la Tribunalul Argeş –Secţia Civilă, complet specializat Contencios Administrativ şi Fiscal.