Litigiu privind funcţionarii publici

Sentinţă civilă **** din 26.07.2016


DOSAR NR. ……

ROMÂNIA

TRIBUNALUL BUCUREŞTI

SECŢIA A II-A – CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL

Sentința civilă nr.  ….

Şedinţa publică din data de ….

Tribunalul constituit din:

PREŞEDINTE:  **********

GREFIER:  ******************

Pe rol soluţionarea cauzei de contencios administrativ privind reclamantul ….., în contradictoriu cu pârâta …..

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns pârâta, prin consilier juridic, lipsind reclamantul.

Procedura de citare este legal îndeplinită cu părțile.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care:

Pârâta, prin consilier juridic, solicită încuviințarea probei cu înscrisuri ce sunt deja administrate la dosar, precum și audierea unui martor, respectiv ….., pentru lămurirea situație  de fapt, acesta fiind cel ce a aplicat sancțiunea.

Instanţa, potrivit disp. art. 255 raportat la art. 258 Cod Proc. Civ, încuviinţează proba cu înscrisuri pentru părţi, apreciind-o concludentă, pertinentă şi utilă soluţionării, înscrisuri pe care le constată administrate, și respinge proba testimonială ca nefiind utilă soluționării cauzei, raportat la înscrisurile administrate, instanța apreciindu-se lămurită pe baza acestora. Totodată, nemaifiind alte cereri de formulat, excepţii de invocat ori probe de administrat, constată cercetarea procesului încheiată cf. art. 244 N.C.Proc.Civ., iar potrivit art. 392 N.C.Proc.Civ. rap. art. 216 N.C.Proc.Civ. acordă cuvântul părţilor pe fondul cauzei.

Pârâta, prin avocat, solicită respingerea cererii astfel cum a fost formulată și motivată, raportat la înscrisurile administrate și motivele expuse pe larg în cuprinsul întâmpinării. Totodată, solicită respingerea cererii privind cheltuielile de judecată.

În conformitate cu dispoziţiile art. 394 N.C.Proc.Civ. declară dezbaterile închise şi reţine cauza spre soluționare asupra fondului. 

T R I B U N A L U L

Deliberand, constata:

Prin cererea de chemare in judecata inregistrata sub nr. ….., pentru motivele aratate in cuprinsul acestei cereri (file ….), reclamantul …., în contradictoriu cu pârâta ….., a solicitat pronuntarea unei hotarari judecatoresti prin care sa se dispuna:

1) anularea Deciziei nr. …. din data de ….. emisa de parata, prin care i-a fost aplicată sancţiunea disciplinară „mustrare scrisa”, sancţiune prevăzută de art. 77 alin. 3 lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici;

2) obligarea paratei la plata cheltuielilor de judecata.

In dovedirea cererii, reclamantul a depus inscrisuri.

In aparare, parata a depus intampinare, prin care, pentru motivele aratate in cuprinsul acestui act (file …..), a invocat exceptia tardivitatii introducerii actiunii, iar pe fond a solicitat respingerea cererii de chemare in judecata.

In dovedirea intampinarii, parata a depus inscrisuri.

La solicitarea instantei, conform art. 13 alin. 1 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, parata a comunicat intreaga documentatie care a stat la baza amiterii deciziei atacate (file …..).

Prin incheierea din data de ….., pentru motivele aratate in cuprinsul acestei hotarari, instanta a respins exceptia tardivitatii, invocata de parata (fila ….).

Analizand actele si lucrarile cauzei, Tribunalul retine urmatoarele:

Starea de fapt

1. Reclamantul este functionar public - politist local, clasa I, gradul profesional superior, la Biroul … din cadrul autoritatii publice parate.

2. Prin Decizia nr. … emisa de parata, reclamantul a fost sanctionat disciplinar cu “mustrare scrisa” (file ….).

3. In fapt, in sarcina reclamantului s-a retinut, ca abatere disciplinara, “incalcarea, cu vinovatie, a indatoririlor corespunzatoare functiei publice pe care o detine si a normelor de conduita profesionala prevazute de lege, respectiv a plecat acasa cu carnetul de procese verbale de contraventie, care mai continea trei exemplare necompletate”.

4. In drept, decizia atacata a fost motivata prin indicarea prevederilor art. 77 alin. 1 si alin. 2 lit. k), art. 77 alin. 3 lit. a) si art. 78 alin. 1 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, art. 21 alin. 5 din Legea politiei locale nr. 155/2010 si art. 15 alin 5 din Regulamentul intern, aprobat prin Decizia nr. 622/29.12.2014.

5. La baza emiterii dispozitiei au stat:

(i) Referatul nr. ….. întocmit de domnul …., şeful Serviciului …, cu privire la faptele reclamantului, sesizate ca abateri disciplinare, in care s-au consemnat urmatoarele: „în data de … poliţistul local în cauză a comunicat domnului ….. faptul că portbagajul autoturismului proprietate personală a fost forţat, parcat fiind în zona …, din el fiind sustrase, printre altele, şi ultimele trei file din carnetul de procese-verbale, necompletate. Conform Regulamentului intern al instituţiei este interzisă luarea acasă a oricăror documente aparţinând instituţiei, fără aprobarea şefului compartimentului respectiv. Răspunderea pentru pierderea, distrugerea, degradarea sau publicarea acestor documente, revine persoanei care se face vinovată în acest sens. Poliţistul local în cauză a luat la cunoştinţă pe bază de semnătură de prevederile Regulamentului intern. Pentru neîndeplinirea dispoziţiilor şefilor ierarhici superiori, nerespectarea prevederilor art. 15 pct. 5 şi 6 din Regulamentul Intern se propune ca acesta să fie sancţionat cu mustrare scrisă” (file …..);

(ii) adresa din data de …. si raportul din data de …. intocmite de reclamant, in care se mentioneaza ca: „în data de …., portbagajul autoturismului proprietate personală a fost forţat, parcat fiind în zona …., din el fiind sustrase, printre altele, şi ultimele trei file din carnetul de procese-verbale, necompletate” (file ….);

(iii) criteriile de individualizare ale sancţiunii disciplinare: lipsa antecedentelor disciplinare, conduita în serviciu bună a poliţistului local în cauză, faptul că a recunoscut fapta disciplinară, fapta nu a avut urmări deosebite întrucât cele trei exemplare erau necompletate (fila …..).

6. In data de ……, pentru motive similare celor expuse in cuprinsul prezentei cereri de chemare in judecata, reclamantul a depus plangere prealabila impotriva deciziei atacate (file …..).

7. In data de ….., pentru motive asemanatoare celor prezentate in cuprinsul intampinarii, parata a respins plangerea reclamantului (fila ….).

Dreptul aplicabil. Solutia Tribunalului

8. Conform art. 21 alin. 5 din Legea politiei locale nr. 155/2010, „Politistul local raspunde, in conditiile legii, pentru modul in care isi exercita atributiile de serviciu. Incalcarea de catre politistul local a atributiilor de serviciu angajeaza raspunderea disciplinara, patrimoniala, civila sau penala, dupa caz, potrivit legii”.

9. Apoi, potrivit art. 77 alin. 1 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, „Încălcarea cu vinovăţie de către funcţionarii publici a îndatoririlor corespunzătoare funcţiei publice pe care o deţin şi a normelor de conduită profesională şi civică prevăzute de lege constituie abatere disciplinară şi atrage răspunderea disciplinară a acestora”, iar conform alin. 2 al aceluiasi articol, “Constituie abateri disciplinare următoarele fapte: […] k) alte fapte prevăzute ca abateri disciplinare în actele normative din domeniul funcţiei publice şi funcţionarilor publici […]”.

10. In continuare, potrivit art. 77 alin. 3 lit. a) din Legea nr. 188/1999, „Sancţiunile disciplinare sunt: [...] mustrare scrisă [...]”, iar potrivit art. 78 alin. 1 din acelasi act normativ, „Sancţiunea disciplinară prevăzută la art. 77 alin. (3) lit. a) se poate aplica direct de către persoana care are competenţa legală de numire în funcţia publică”.

11. Mai departe, conform art. 78 alin. 2 din Legea nr. 188/1999, „Sancţiunile disciplinare prevăzute la art. 77 alin. (3) lit. b)-e) se aplică de persoana care are competenţa legală de numire în funcţia publică, la propunerea comisiei de disciplină”, iar potrivit alin. 3 al aceluiasi articol, „Sancţiunile disciplinare nu pot fi aplicate decât după cercetarea prealabilă a faptei săvârşite şi după audierea funcţionarului public. Audierea funcţionarului public trebuie consemnată în scris, sub sancţiunea nulităţii. Refuzul funcţionarului public de a se prezenta la audieri sau de a semna o declaraţie privitoare la abaterile disciplinare care i se impută se consemnează într-un proces-verbal”. 

12. In fine, potrivit art. 15 alin. 5 din Regulamentul intern al Directiei Generale de Politie Locala Sector 3, aprobat prin Decizia nr. 622/29.12.2014 (denumit in continuare „Regulament”), „Este interzisa luarea acasa a oricaror documente apartinand institutiei, fara aprobarea sefului compartimentului respectiv”, iar in conformitate cu alin. 6 al aceluiasi articol, „Raspunderea pentru pierderea, distrugerea, degradarea sau publicarea acestor documente revine persoanei care se face vinovata in acest sens” (fila ….).

13. Cererea dedusa judecatii este neintemeiata.

14. Spre acest sfarsit, critica reclamantului privind nerespectarea dispoziţiilor art. 78 alin. 3 din Legea nr. 188/1999, redate la pct. 11 de mai sus, nu poate fi primita deoarece, interpretarea coordonata a prevederilor legale redate la pct. 10-11 de mai sus releva ca, prin derogare de la regula instituita prin textul legal invocat reclamant, aplicabila celorlalte sanctiuni disciplinare, sanctiunea „mustrare scrisă” poate fi aplicata direct de către persoana care are competenţa legală de numire în funcţia publică, deci fara a fi necesara o propunere a comisiei de disciplina si, implicit, nici efectuarea cercetarii prealabile a faptei săvârşite (cercetarea fiind apanajul comisiei), respectiv audierea funcţionarului public (audierea fiind o etapa procedurala in cadrul cercetarii prealabile).

15. Apoi, nici critica reclamantului privind inexistenta unei reglementari in Regulament cu privire la gestionarea documentelor specifice activitatii nu poate fi primita deoarece:

(i) in ceea ce priveste procesele verbale de constatare si sanctionare contraventionala intocmite, prevederile art. 15 alin. 4 din Regulament stabilesc ca aceste documente se predau, la iesirea din schimb, persoanei desemnate in cadrul compartimentului cu gestionarea documentelor specifice activitatii (fila ….);

(ii) cu privire la orice alte documente care apartin institutiei (categorie care include si procesele verbale de constatare si sanctionare contraventionala necompletate), prevederile art. 15 alin. 5 din Regulament, redate la pct. 12 de mai sus, stabilesc, ca regula generala, interdictia de a fi luate acasa si, totodata, exceptia de la aceasta regula, respectiv posibilitatea de a fi luate acasa, insa numai cu aprobarea sefului compartimentului;

(iii) prin urmare, in situatia in care, indiferent de motiv (existenta unor deficiente in gestionarea documentelor specifice activitatii putand constitui un asemenea motiv), devine necesara incalcarea interdictiei anterior mentionate, reclamantul avea obligatia profesionala de a solicita si obtine, inainte de a lua acasa procesele verbale de constatare si sanctionare contraventionala necompletate, aprobarea sefului compartimentului;

(iv) asa fiind, numai in situatia in care seful compartimentului ar fi refuzat (eventual nejustificat) sa solutioneze favorabil solicitarea reclamantului privind emiterea aprobarii, motivul invocat de reclamant (pretinsele deficiente in gestionarea documentelor specifice activitatii) ar fi devenit relevant sub aspectul verificarii indeplinirii conditiilor pentru angajarea raspunderii disciplinare;

(v) or, reclamantul, desi cunostea prevederile art. 15 alin. 5 din Regulament (fila ….), nu a afirmat si nici nu a tins a demonstra, in cursul prezentei proceduri, ca ar fi solicitat, inainte de savarsirea faptei, aprobarea sefului compartimentului cu privire la luarea acasa a proceselor verbale de constatare si sanctionare contraventionala necompletate.

16. In continuare, din coroborarea datelor relevate de marturisirile spontane ale reclamantului cuprinse in adresa din data de …. si in raportul din data de … (file ….), rezulta ca acesta a plecat acasa cu carnetul de procese verbale de contraventie care continea trei exemplare necompletate si ca documentele anterior mentionate au fost sustrase din autovehiculul reclamantului. 

17. Asa fiind, fapta imputata reclamantului exista si intruneste, sub aspectul laturii obiective, elementele constitutive ale abaterii disciplinare prevazute de art. 77 alin. 1 si alin. 2 lit. k) din Legea nr. 188/1999 rap. la art. 15 alin. 5 din Regulament, redate la pct. 9 si 12 de mai sus.

18. Mai departe, criticile reclamantului privind inexistenta vinovatiei, ca element subiectiv al abaterii disciplinare, nu pot fi primite, fiind lipsite de suport probator. Vinovatia reclamantului rezulta din aspectele obiective ale faptei imputate, reclamantul nereusind sa sustina intr-o maniera plauzibila si nici sa demonstreze existenta vreunei cauze justificative pentru incalcarea interdictiei prevazute de art. 15 alin. 5 din Regulament.

19. Dealtfel, daca reclamantul ar fi respectat interdictia in discutie, sustragerea documentelor nu ar mai fi fost posibila.

20. In fine, nici criticile reclamantului privind gresita individualizare a sanctiunii disciplinare aplicate nu pot fi primite, la stabilirea sanctiunii aplicate prin actul administrativ contestat fiind valorificate, in mod judicios, criteriile de individualizare enumerate in cuprinsul art. 77 alin. 4 din Legea nr. 188/1999 [pct. 5.(iii) de mai sus].

*******

Pentru motivele anterior expuse, vazand si prevederile art. 18 alin. 1 si art. 20 alin. 1 din Legea nr. 554/2004, Tribunalul va respinge cererea de chemare in judecata, ca neintemeiata.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂȘTE 

Respinge cererea de chemare in judecata formulată de reclamantul …….în contradictoriu cu pârâta ……., ca neintemeiata.

Cu recurs in termen de 15 zile de la comunicare, recurs care se va depune la Secţia a II-a Contencios Administrativ şi Fiscal a Tribunalului Bucureşti.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 26.07.2016.

 PREŞEDINTE,***************

GREFIER,**********

Red./The. A.C. 4 ex.

Prin decizia civilă nr. ….. pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a VIII-a Contencios Administrativ şi Fiscal a fost respins recursul declarat împotriva sentinţei civile nr. ……. pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a II-a Contencios Administrativ şi Fiscal, ca nefondat.