Achizitii publice. invocarea compensatie

Hotărâre 168 din 19.01.2018


Dosar nr. ...

R O M Â N I A

TRIBUNALUL DOLJ

SECŢIA CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL

SENTINŢA Nr. 168/2018

Şedinţa publică de la 19 Ianuarie 2018

Instanţa constituită  din:

PREŞEDINTE ...

Pe rol pronunţarea asupra cauzei Contencios administrativ şi fiscal privind pe reclamant ... în contradictoriu cu pârâta U.A.T. .. PRIN PRIMAR, având ca obiect litigiu privind achiziţiile publice.

Dezbaterile au fost consemnate în încheierea de şedinţă din data de  10.01.2017, încheiere ce face parte integrantă din prezenta sentinţă.

INSTANŢA

Asupra cauzei de faţă, deliberând:

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Tribunalului Dolj la data de  14.12.2017, reclamanta  ... a chemat în judecată în calitate de pârâtă U.A.T. .., PRIN PRIMAR solicitând ca prin  hotărârea ce se va  pronunța să se dispună obligarea paratei la plata sumei de .., reprezentând obligații de plata restante aferente contractului de execuție lucrări nr. ...

În motivare a arătat că, in fapt a încheiat cu parata contractul de lucrări înregistrat sub nr. ...

Lucrările au fost efectuate si recepționate conform procesului verbal de recepție finala nr. ...

Dintr-un total de .. lei, datorat la data de 12.06.2017, pârâta a achitat in data de 23.06.2017 suma de ..., rămânând neachitată suma pentru care a notificat-o.

Este adevărat însă ca intre parti s-a purtat o corespondenta anterioara corespondenta prin care pârâta le-a înaintat o factură de penalități contractuale, pe care i-a si restituit-o, ca emisa nelegal si prin care ridica pretenții de natura penalităților contractuale, penalități pe care le-a cuantificat la suma de ....

Motivează ca la constituirea acestei sume a avut in vedere faptul ca ar fi avut intârzieri in executarea contractului un număr de 156 zile, mai precis susține ca întârzierea priveşte perioada 21.11.2016-26.04.2017.

Asa cum constant a aratat, nu datorau aceste penalitati.

Astfel, prin contract, s-a stabilit ca executarea lui este condiționată de îndeplinirea corelativa a propriilor obligații ce si le-a asumat parata.

In speța, prin punctul 10.3(-1) parata avea obligația ca in prealabil, înainte de începerea execuției, sa le fie predate toate autorizațiile si avizele necesare execuției lucrărilor si de asemenea avea obligația de a pune la dispoziție amplasamentul lucrării, liber de sarcini, suprafețe de teren pentru depozitare si organizare de șantier, căile de acces rutier, si nu in ultimul rând racordurile pentru utilități, apa, gaze, energie, canalizare, si de asemenea potrivit punctul 10.7, din contract, este pe deplin responsabila de exactitatea documentelor si a oricăror informații furnizate noua, precum si pentru dispozițiile si lucrările paratei, înțelegând prin livrare si obligația punerii la dispoziție a racordului pentru energie electrica.

Verificând data la care a procedat la punerea la dispoziția reclamantei a racordului la energie electrica, a constatat ca acest lucru s-a produs in data de 17.01.2017, deşi parata invocase ca ar fi trebuit sa termine lucrarea cel târziu la data de 21.11.2016.

Intr-o prima situaţie instanța va constata ca obligația de racord la energie electrica a îndeplinit- o la 17.01.2017, cu o întârziere de peste 16 luni de la data la care a emis ordinul de începere a lucrărilor.

Un alt motiv pentru care penalităţile de întârziere sunt nedatorate si care dovedește de asemenea reaua credinţa de care parata se face culpabila in executarea obligațiilor contractuale este acela ca etapa de execuţie lucrări a cuprins si perioada de timp friguros, perioada fiind stabilita de lege, si care potrivit legii nr. 10/1995 cuprinde perioada de timp intre 15.11.-15.03, ca fiind perioada convenționala de timp friguros.

Cu privire la acest aspect, inițial parata si-a însușit imposibilitatea executării pe timp friguros a lucrărilor, insa ulterior, in mod unilateral, a stabilit prin e-mail ca se anulează ordinul de încetare a lucrărilor, dispunând reluarea acestora cu data de 08.02.2016, deşi afara temperaturile nu permiteau acest lucru.

Nu in ultimul rând le-a încunoștințat ca va avea o ședința in care sa se discute si sa se dispună eşalonarea lucrărilor , rest de executat, deşi pana la acea data era in culpa contractuala neindeplinindu-si obligațiile de record la energia electrica, insa aceasta ședința nu a mai fost programata.

Ca atare, așa zisa întârziere in executare nu le este datorata a, ci tocmai achizitorului.

Fata de cele arătate solicită admiterea acțiunii așa cum a fost ea formulata.

In probațiune va solicita proba cu înscrisuri, respectiv contractul de lucrări, procesul verbal de recepție, corespondenta purtata cu parata, facturi generatoare de obligații precum si fisa clientului, in speța parata.

De asemenea proba testimoniala cu următorii martori: ...

In drept invoca dispozițiile art. 1166, art. 1170, art. 1270 Cod Civil. Am taxat cererea cu suma de 9060 lei conform Legii 101/2016

Pârâta a U.A.T. .., a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea acțiunii ca nefondata pentru următoarele motive:

1. Solicita prin întâmpinare, pe cale de excepție, sa constate instanța stinse obligațiile reciproce prin intervenirea compensației legale a creanțelor părților.

2. Pe fondul cauzei, reclamanta a fost în culpă pentru întârzierea nejustificată a executării contactului de lucrări nr. ..., fapt ce a determinat depășirea termenului de execuţie stabilit in contractul de achiziție si obligarea pârâtei de a respecta clauza penala privind aplicarea penalităților de întârziere. Potrivit contractului de lucrări încheiat la data de 16.06.2015, in temeiul OUG 34/2016, durata acestuia a fost stabilita , așa cum se menționează la pct.5 . astfel: -2 luni pentru serviciile de proiectare (pct.5.1) -13 luni pentru lucrări de execuție de la data emiterii ordinului de începere a lucrărilor si predării amplasamentului pentru execuţie (5.2)

Din înscrisurile pe care le anexează întâmpinării, in scop probatoriu, se observa ca pârâta şi-a îndeplinit toate obligațiile asumate in contract, formulând in mod repetat notificări către reclamantă, ca se afla in întârziere cu lucrările si nu se va încadra in termenul de execuţie al contractului.

Mai mult, o serie de lucrări nu au fost executate in mod corespunzător, fapt ce intarzie pârâta  in obținerea autorizației de record la energia electrica,

a)Astfel, prin Ordinul de începere a lucrărilor, înregistrat sub nr. ..., pârâta, in calitate de autoritate contractanta, a dispus începerea lucrărilor cu data de 15.09.2015.

După cum se observa, a doua zi după emiterea Autorizaţiei de construire nr. .., emisa in baza dispoziţiei nr. ... de către Consiliul Judeţean Dolj, pârâta a dat ordinul de începere a lucrărilor.

b)La data de 01.10.2015, prin adresa înregistrată sub nr. ... a acceptat participarea la fazele determinante propuse in proiect, pentru verificarea calităţilor lucrărilor de construcție in faze.

c)prin adresa nr. ..., a înştiinţat-o pe reclamanta ca este in tema cu reglamentarile C 16-84, pct.1.6, privind perioada convenționala de timp friguros, când nu se poate lucra, dar s-a dispus încetarea activității pana la data care permitea reluarea executării lucrărilor, in condiții optime, conform actului adițional nr. 1/07.01.2016. Potrivit actului adițional la contractul de lucrări nr. 4718/16.06.2016, de comun acord, părțile au înțeles sa modifice durata contractului cu perioada corespunzătoare sistării acestora, din cauza "condițiilor climaterice nefavorabile", respectiv începând cu data de 06.01.2016-data notificării executantului, înregistrata sub nr. 562/06.01.2016 si pana la data de 08.02.2016, respectiv 32 de zile.

d)Din analiza corespondentelor următoare cu reclamanta, se constata ca i-a solicitat reluarea activității de execuție lucrări, in funcție si de variațiunile de temperatura ale vremii, astfel încât, orice timp sa nu rămână nevalorificat pentru a se încadra in termenul contractual( adresa nr. 710/13.01.2016).

 e ) Prin adresa nr. 4569/10.02.2016, a semnalat reclamantei modul defectuos de aprovizionare cu materiale, lipsa forței de munca, a utilajelor si neîncadrarea in ritmul de execuție, conform Graficului de Execuţie .

Întrucât contractul trebuia finalizat pana la data de 16.11.2016, pe parcursul întregului an, i-a cerut in repetate rânduri reclamantei sa realizeze lucrările care se impuneau, sa remedieze problemele care apăruseră, cu atat mai mult, ca si ei era condiționați de finalizarea anumitor faze de executare lucrări, pentru obținerea avizului de branșament electric.(notificare nr. 6212/17.02.2017) Analizând Ordinul MDR-Normativul privind proiectarea, execuția si exploatarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare a localităților, la indicativul NP 133/2/2011 se poate observa ce presupune execuţia sistemului de canalizare , așa cum s-a specificat si in Caietul de sarcini.

Nu se poate arunca vina in întârzierea finalizării lucrării, către pârâtă, întrucât reclamanta a fost cea care nu a respectat executarea tuturor lucrărilor stabilite in graficul de execuție, la termen.

Potrivit HG 90/1998, ce reglementează Regulamentul privind racordarea utilizatorului la rețeaua electrica de interes public, pentru branșament, trebuie sa fie finalizata lucrarea si apoi urmează partea de execuţie, montare stâlpi, posturi transformatoarea, conductori electrici.

Mai mult, la pct. 180 din OMF 3005/2009 se prevede expres in alin. 2, ca in baza contabila, entitățile trebuie sa evidenţieze toate veniturile si cheltuielile, respective creanţele si datoriile, rezultate ca urmare a unor prevederi legale sau contractuale.

Or, așa cum rezulta in contractul de lucrări, la pct. ll alin. l rubrica-.Sancţiuni, achizitorul este indreptatit sa deducă din preţul contractului, ca penalitati, o suma echivalenta cu 0,1 % pe zi de întârziere pana la îndeplinirea efectiva a contractului.

Prin notificările nr. ...., a comunicat reclamantei ca se afla in întârziere cu executarea lucrărilor. Aceeași corespondenta a avut-o, așa cum a menționat si pe parcursul anului 2016, având in vedere faptul ca, la data de 16.12.2016 erau o mulțime de lucrări neefectuate, așa cum rezulta din procesul verbal nr. .....

Autoritatea contractanta a calculat si dedus penalităţile începând cu data de 21.11.2016 pana la data de 26.04.2017, întrucât reclamanta ... a solicitat recepţia lucrării, așa cum rezulta din adresa nr. ... depusa si înregistrata la noi sub nr. .... Prin urmare, durata suspendării contractului, nu a intrat in calculul penalităţilor de întârziere.

Prin urmare, reclamanta considera ca are o creanţa fata de aceasta egala cu aceeaşi suma ce reprezintă creanţa pe care ne-o datora, cu titlu de penalitati de întârziere.

Potrivit disp. art. 1616 NCC, datoriile reciproce se sting prin compensație pana la concurenta celei mai mici.

In speța, operează compensarea de drept avand in vedere clauza penala inserata in contract, creanţa noastra îndeplinind condiţiile de datorie, certa, lichida si exigibila. 

In consecinţa,  solicita repingerea acțiunii ca nefondata si obligarea reclamantei la cheltuieli de judecata.

Sub aspect probatoriu proba cu înscrisuri.

In legătură cu proba testimoniala solicitata de către reclamata, solicită ca instanța să aprecieze ca nu este utila, pertinenta si concludenta in dovedirea cererii, situaţie in care ne opunem la încuviinţarea ei.

In situaţia in care, se va încuviinţa aceasta proba reclamantei, pentru egalitate de tratament juridic, in contra proba, solicita proba testimoniala cu martorul: ...

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Între părți s-a încheiat contractul de lucrări înregistrat sub nr. ..., având ca obiect lucrări "Sistem de alimentare cu apă potabilă şi sistem de canalizare ape uzate menajere - zona .... (proiectare şi execuţie)". Durata contractului a fost de 2 luni pentru serviciile de proiectare si de 13 luni pentru lucrările de execuţie de la data emiterii ordinului de începere a lucrărilor şi predării amplasamentului pentru execuție.

Lucrările au fost efectuate si recepționate conform procesului verbal de recepție finală nr. ....

Din preţul total de .. lei pârâta a achitat in data de 23.06.2017 suma de .. lei , rămânând neachitată suma de .. lei.

În primul rând, în ceea ce priveşte constatarea intervenirii compensării legale solicitată de către pârâtă, instanţa constată că, potrivit art. 1617 alin. 1 Cod civil "Compensaţia operează de plin drept de îndată ce există două datorii certe, lichide şi exigibile, oricare ar fi izvorul lor, şi care au ca obiect o sumă de bani sau o anumită cantitate de bunuri fungibile de aceeaşi natură."

Însă, în cauza de faţă, pârâta nu are o creanţă certă, lichidă şi exigibilă pe care să o opună reclamantei pentru a putea invoca intervenirea compensării de drept. Aceasta a invocat faptul că ar fi îndreptăţită la acordarea unor despăgubiri pentru executarea cu întârziere a lucrărilor, în baza art. 11 pct. l din contract conform căruia "achizitorul este îndreptăţit sa deducă din preţul contractului, ca penalitati, o suma echivalenta cu 0,1 % pe zi de întârziere pana la îndeplinirea efectiva a contractului."

Or, instanţa apreciază că pârâta nu poate invoca pretenţii proprii în legătură cu cauza dedusă judecăţii atât timp cât nu a formulat cerere reconvenţională pentru a se putea stabili dacă este îndreptăţită să solicite despăgubiri reclamantei şi să invoce compensarea datoriilor. Astfel, atât timp cât pârâta a precizat expres că nu înţelege să formuleze cerere reconvenţională, instanţa apreciază că nu poate solicita constatarea intervenirii compensării pe cale de excepţie.

În ceea ce priveşte cererea reclamantei de obligare a pârâtei la plata sumei de ... lei, instanţa constată că este întemeiată.

Astfel, prin procesul verbal de recepție finală nr. ...f. 24-26), pârâta a admis recepţia cu motivarea că "lucrările sunt executate conform Proiectului Tehnic şi al Dispoziţiilor de Şantier emise de proiectant şi însuşite de beneficiar şi corespund din punct de vedere cantitativ şi calitativ". De asemenea, în cuprinsul procesului-verbal nu au fost menţionate obiecţiuni, motiv pentru care pârâta nu mai poate invoca la acest moment că o serie de lucrări au fost efectuate necorespunzător.

În ceea ce priveşte apărările pârâtei că reclamanta a efectuat lucrările cu întârziere, instanţa reţine că acestea nu reprezintă un temei pentru neachitarea lucrărilor efectuate de către reclamantă, ci, doar ar îndreptăţi pârâta să perceapă penalităţi în cazul în care susţinerile sale ar fi găsite întemeiate. Însă, după s-a arătat, pârâta nu a înţeles să invoce compensarea pe calea cererii recovenţionale, astfel încât instanţa nu poate analiza pretenţiile pârâtei împotriva reclamantei, aceasta având la îndemână o acţiune separată.

În ceea ce priveşte suma solicitată, instanţa reţine că reprezintă diferenţa dintre contravaloarea lucrărilor în cuantum de .. lei, conform facturii fiscale nr. ... şi suma achitată de către pârâtă în cuantum de .. lei şi nu a fost contestată de către pârâtă.

Pentru aceste considerente, instanţa va admite cererea de chemare în judecată şi va obliga pârâta la plata către reclamantă a sumei de ..., reprezentând obligații de plată restante.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge cererea privind constatarea intervenirii compensaţiei legale.

Admite cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta ....  în contradictoriu cu pârâta UAT COM. ... PRIN PRIMAR, cu sediul în ...

Obligă pârâta să plătească reclamantei suma de ... lei, reprezentând obligații de plată restante.

Cu drept de recurs în termen de 10 zile de la comunicare, cererea urmând a fi depusă la Tribunalul Dolj.

Pronunţată în şedinţa publică de la 19 Ianuarie 2018.