Obligare emitere decizie

Hotărâre 5592 din 29.11.2017


Dosar nr. ....

R O M Â N I A

TRIBUNALUL DOLJ

SECŢIA CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL

DECIZIE Nr. 5592/2017

Şedinţa publică de la 29 Noiembrie 2017

Instanţa constituită din:

PREŞEDINTE ....

Pe rol judecarea cauzei Contencios administrativ şi fiscal privind pe reclamanta .....în contradictoriu cu pârâţii AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ-CENTRUL JUDEŢEAN DOLJ, AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ şi SGAIBĂ ION, având ca obiect anulare act administrativ.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică  a răspuns  avocat ...  pentru reclamantă, consilier juridic  ...pentru pârâta APIA-Centrul Județean Dolj şi consilier juridic ... pentru pârâta APIA Bucureşti, lipsind pârâtul ....

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de ședință,  după care:

Consilier juridic  ..... pentru pârâta APIA-Centrul Județean Dolj  depune la dosar  copie de pe verso  documentelor depuse la termenul anterior, menţionând că au fost comunicate apărătorului reclamantei în varianta corectă.

Apărătorul reclamantei confirmă acest lucru.

Nemaifiind alte cereri de formulat şi constatând dosarul în stare de judecată, instanţa acordă cuvântul pe fond.

Avocat .... ... pentru reclamantă solicită admiterea acţiunii aşa cum a fost formulată,  anularea Deciziei nr. .... emisă Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Dolj – Centrul Judeţean Dolj, obligarea pârâtelor să emită o nouă decizie de plată în avans şi o decizie de plată finală în favoarea reclamantei .....

Consilier juridic ... pentru pârâta APIA Bucureşti  solicită respingerea acţiunii ca neîntemeiată conform motivelor din întâmpinare.

Consilier juridic  ... pentru pârâta APIA-Centrul Județean Dolj solicită respingerea acţiunii arătând că APIA Dolj a încercat să soluționeze situaţia intervenită însă la acel moment sistemul integrat nu funcționa.

INSTANŢA

Asupra cauzei de faţă, deliberând:

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Tribunalului Dolj la data de  ...., reclamanta .... în contradictoriu cu AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI STERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ-CENTRUL JUDEŢEAN DOLJ, AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ şi SGAIBĂ ION,  a solicitat ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună  anularea Deciziei de plată în avans nr. .... şi obligarea pârâtelor la soluţionarea cererii unice de plată pe 2015, nr. .... şi a cererii de transfer de exploatație nr. ..., în sensul emiterii unei noi decizii de plată în avans şi a deciziei de plată finală în favoarea subscrisei, .....

În motivare a arătat că, în fapt, ... a depus cererea unică de plată 2015, înregistrată la nr. ......

In aceeaşi zi, a depus cererea de transfer de exploatație/schimbarea formei de organizare nr. ..., prin care .... transferă exploatația fermierului întreprindere Individuală .....

Cu toate acestea, a fost emisă decizia contestată în favoarea .....deşi codul fiscal fusese radiat, iar contul bancar aferent închis, aspecte în lumina cărora este evident că decizia de plată în avans nu-şi poate produce niciun efect.

Precizează că decizia contestată a fost comunicată la cerere la data de 12.06.2017. A efectuat procedura prealabilă solicitând pârâtei emiterea de decizii favorabile reclamantei, aceasta răspunzând că există impedimente de ordin tehnic cu privire la sistemul informatic integrat aplicat în instituție.

În realitate, a fost o perioadă în care nu fusese implementat modulul de transfer de exploatație/schimbarea formei de organizare în sistemul informatic al instituţiei, perioadă în care se înscrie şi cererea reclamantei astfel încât aceasta să poată fi operată.

Dar situaţia care nu-i este opozabilă nu poate să-i creeze prejudicii de vreme  ce a îndeplinit toate condiţiile legale prevăzute de actele normative în materie, aspect demonstrat de emiterea deciziei de plată în avans, dar în favoarea lui ...., deşi codul fiscal fusese radiat, iar contul bancar aferent închis.

Potrivit art. 28 alin 1 din OUG 3/2015 Dacă o exploataţie este transferată integral de la un beneficiar la altui după depunerea unei cereri de plată şi înainte să fi fost îndeplinite toate condiţiile de acordare a plăţii, cedentului nu i se acordă niciun ajutor sau sprijin pentru exploatația transferată, iar potrivit alin. 2 Ajutorul solicitat sau plata solicitată de cedent se acordă cesionarului.

În drept, dispoziţiile art. 8 din Legea 554/2004 privind contenciosul administrativ, OUG 3/2015 şi OMADR 619/2015.

În dovedirea prezentei solicită încuviințarea probei cu înscrisuri: cererea unică de plată pe anul 2015, cererea de transfer de exploatație, decizia de plată în avans nr. ...., cererea de revocare nr. ...., răspunsul la cererea de revocare nr. ....

Solicită ca odată cu întâmpinarea pârâta Agenția de plăti şi intervenție pentru agricultură-Centrul județean Dolj, să fie obligată la depunerea întregului dosar format în baza cererii unice de plată 2015 nr. .... şi a cererii de transfer de exploatație nr. ....

Atașează taxă judiciară de timbru şi delegație avocațială.

La data de 04.10.2017, pârâta Agenția de Plăți şi Intervenție pentru Agricultură (A.P.I.A.), Centrul Județean Dolj a formulat întâmpinare solicitând instanţei de judecata respingerea acţiunii formulata împotriva APIA Centrul județean Dolj, pentru următoarele considerente:

În primul rând, prezintă instanţei de judecată, in mod cronologic si sumar, modul in care a fost gestionată cererea de plată depusă de reclamant pentru campania 2015, de la depunerea acesteia si până la emiterea titlului de creanţă contestat in prezenta cauză.

Cu titlu prealabil:

Conform art. 8 din O.U.G. nr. 3/2015, pentru a beneficia de plăţile directe prevăzute la art. l , fermierii trebuie:

a) să fie înregistrați în Registrul unic de identificare, administrat de APIA;

b) să depună cerere unică de plată în termen;

c) să exploateze un teren agricol cu o suprafaţă de cel puţin 1 ha, suprafaţa parcelei agricole să fie  de cel puțin 0,3 ha, iar în cazul serelor, solarelor, viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor, arbuștilor fructiferi, suprafaţa parcelei agricole trebuie să fie de cel puţin 0,1 ha şi/sau, după caz, să deţină un număr minim de animale. Pentru culturile de legume cultivate în sere şi solare, pentru care se acordă sprijinul prevăzut la art. 1 alin. (2) lit. e), suprafața minimă a exploatației este de 0,3 ha;

d) fermierii persoane fizice care în anul anterior anului depunerii cererii unice de plată au primit plăți directe de peste 5.000 euro potrivit prevederilor art. 1 alin. (2) pot dovedi calitatea de fermier activ potrivit prevederilor art. 6 alin. (2) sau (3);

e) fermierii persoane fizice care nu au depus cereri unice de plată în anul anterior depunerii cererii, cuantumul estimat al plăţii depășind plafonul de 5.000 euro, pot dovedi calitatea de fermier activ potrivit prevederilor art. 6 alin. (2) sau (3);

f) să declare toate parcelele agricole, precum şi zonele de interes ecologic prevăzute la art. 20 alin. (1);

g) să declare la depunerea cererii unice de plată datele de identificare şi de contact actualizate şi să notifice APIA despre modificarea acestora în termen de 15 zile calendaristice de la modificare;

h) persoanele juridice trebuie să notifice APIA în termen de 15 zile calendaristice cu privire la

modificările apărute în înregistrările de la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului privind: administratorul/administratorii, sediul social, obiectul de activitate;/ _

i) orice modificare a datelor declarate în cererea unică de plată şi în documentele doveditoare survenită în perioada cuprinsă între data depunerii cererii şi data acordării plăţii se comunică în termen de 15 zile calendaristice, în scris, la APIA;

j) să înscrie, sub rezerva aplicării sancţiunilor prevăzute de Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, date reale, complete şi perfect valabile în formularul de cerere unică de plată şi în documentele anexate acesteia privind lista suprafețelor şi/sau efectivele de animale;

k) să fie de acord ca datele din formularul de cerere unică de plată să fie introduse în baza de date a Sistemului Integrat de Administrare şi Control, procesate şi verificate în vederea calculării sumelor de plată şi transmise autorităților responsabile în vederea elaborării de studii statistice şi de evaluări economice, în condiţiile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare;

l) să fie de acord ca datele personale, datele înscrise în cererea unică de plată despre suprafețele şi animalele din exploatație să facă obiectul controalelor administrative încrucișate cu bazele de date ale altor autorități publice cu competențe în gestionarea acestor tipuri de date; 

m) să respecte normele de ecocondiţionalitate prevăzute la art. 93 şi anexa II din Regulamentul (UE) . 1.306/2013, pe întreaga exploataţie;

n) să prezinte la depunerea cererii unice de plată sau a modificărilor aduse acesteia documentele necesare care dovedesc utilizarea terenului agricol, inclusiv a terenurilor care conțin zone de interes ecologic, precum şi a animalelor. Aceste documente trebuie să fie încheiate înaintea depunerii cererii unice de plată şi trebuie să fie valabile cel puţin până la data de 1 decembrie a anului de cerere;

o)  să furnizeze toate informaţiile solicitate motivat de către APIA în termenele stabilite de aceasta;

p) să permită efectuarea controalelor de către APIA sau de către alte instituţii abilitate în acest sens, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

r) să marcheze în teren limitele parcelei utilizate, atunci când este cultivată cu aceeaşi cultură cu i parcelei/parcelelor învecinate;

s) să identifice, să declare, să delimiteze şi să localizeze fără echivoc parcelele agricole utilizate in aplicația electronică GIS, pusă la dispoziție de către APIA, care permite prelucrarea datelor spațiale şi alfanumerice privind suprafețele declarate, şi să utilizeze datele cadastrale disponibile.

Conform art. 36 alin. (5) din Regulamentul (UE)nr. 1307/2013, suprafaţa pentru care fermierii solicită plăţi directe trebuie să fie la dispoziţia acestora.

Conform art. 8 alin. (1) lit. n) din O.U.G. nr. 3/2015, cu modificările şi completările ulterioare, fermierul trebuie să prezinte la depunerea cererii unice de plată sau a modificărilor aduse acesteia documentele necesare care dovedesc utilizarea terenului agricol, inclusiv a terenurilor care conţin zone de interes ecologic, precum şi a animalelor. Aceste documente trebuie să fie încheiate înaintea depunerii cererii unice de plată şi trebuie să fie valabile cel puţin până la data de 1 decembrie a anului de cerere. Prin dovedirea utilizării terenului fermierul dovedește şi faptul că terenul se află la dispoziția sa pe perioada anului de cerere.

Conform prevederilor art. 45, alin. (4) din Regulamentul (UE) nr. 639/2014, precum şi celor din art. 86 din Ordinul M.A.D.R. nr. 619/2015, cu modificările şi completările ulterioare, terenul pe care sunt situate zonele de interes ecologic trebuie să fie la dispoziţia fermierului.Conform prevederilor art. 5 alin. (2) din O.M.A.D.R. nr. 619/2015, fermierii dovedesc utilizarea terenului pe baza următoarelor documente:

a) exploatația în care se desfășoară activitatea agricolă: adeverința se completează conform modelului-cadru prevăzut în anexa nr. 1 (anexă la OMADR nr.619/2015) şi este însoţită de o copie conform cu originalul a filelor în care sunt înscrise datele din cap. II. b, cap. III şi cap. XVa din Registrul agricol 2015 - 2019 sau un format letric din registrul agricol în format electronic, certificat conform cu originalul de către emitent; şi

b) terenul agricol aflat la dispoziţia fermierului:

(i) pentru terenul aflat la dispoziția fermierului în proprietatea sa, se prezintă copii conform cu originalul ale titlului de proprietate sau ale altor acte doveditoare ale dreptului de proprietate asupra terenului. în cazul în care fermierul persoană fizică nu deţine titlul de proprietate, poate prezenta în locul acestuia adeverința eliberată de primăria pe raza căreia este situat terenul în cauză, în conformitate cu datele înscrise în registrul agricol, prevăzută la lit. a), şi o declaraţie pe propria răspundere a fermierului, din care să reiasă motivul privind lipsa titlului de proprietate. Declaraţia pe propria răspundere se dă în faţa secretarului unităţii administrativ-teritoriale sau în faţa notarului public. Persoanele care au domiciliul în străinătate şi care depun cererea unică de plată prin intermediul unui împuternicit dau declaraţia pe propria răspundere la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale omâniei;

(ii) pentru terenul aflat la dispoziţia fermierului sub alte forme decât în proprietatea fermierului, acesta prezintă tabelul centralizator cuprinzând contractele prevăzute de Leuea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, denumit în continuare noul Cod civil, cum ar fi: contractul de arendare, contractul de concesiune, contractul de asociere în participaţiune, contractul de închiriere, contractul de comodat, precum şi contractul de concesiune/arendă încheiat cu Agenţia Domeniilor Statului(ADS), după caz, conform modelului prevăzut în anexa nr. 11 ( Anexa 11 la OMADR nr. 619/2015);

(iii) pentru terenul utilizat de fermier aflat la dispoziţia sa sub alte forme decât cele prevăzute la pct. (i) şi (ii), acesta prezintă doar adeverinţa prevăzută la lit. a) sau d) eliberată de primăria pe raza căreia este situat terenul în cauză, această categorie de teren fiind înscrisă la cap. III, rândul 08 "sub alte forme" din Registrul agricol 2015 - 2019, şi aceasta este documentul pe baza căruia se demonstrează că terenul este la dispoziţia fermierului;

c) identificarea fără echivoc a parcelelor agricole utilizate: toţi solicitanții prezintă tabelul centralizator prevăzut în anexa nr. I1, întocmit şi semnat de către fermier şi avizat de către primăria pe raza căreia se află terenul. Pentru situaţia prevăzută la lit. b) pct. (iii), tabelul centralizator se completează cu datele corespunzătoare din adeverință;

d) prin derogare de la lit. a), pentru anul de cerere 2015, exploatația în care se desfășoară activitatea agricolă: adeverința eliberată de primăria pe raza căreia este situat terenul în cauză, folosind datele privind terenul agricol utilizat, înscrise în Registrul agricol 2014, conform modelului-cadru prevăzut în anexa nr. 1, în situaţia în care nu este disponibil Registrul agricol 2015 -2019.

Contractele de arendare incluse în documentele menţionate la alin. (2) din O.M.A.D.R. nr. 619/2015 vor respecta prevederile art. 1.836 - 1.850 din noul Cod Civil. Contractele de arendare încheiate înaintea intrării în vigoare a noului Cod Civil continuă să îşi producă efectele până la data încetării prin modalitățile stabilite prin contract. Contractele de arendare încheiate după intrarea în vigoare a noului Cod Civil, fără respectarea prevederilor art. 1.836 - 1.850 din actul normativ menţionat, nu se iau în considerare.

In ceea ce priveşte transferul de exploatatie, învederează onoratei instanțe faptul ca OUG 3/2015 la Art. 28., prevede următoarele:

(1) Dacă o exploatație este transferată integral de la un beneficiar la altul după depunerea unei cereri de ajutor sau sprijin pentru exploatația transferată.

(2) Ajutorul solicitat sau plata solicitată de cedent se acordă cesionarului, cu respectarea următoarelor condiţii:

a) în termen de 10 zile calendaristice de la efectuarea transferului de exploatație, cesionarul notifică APIA asupra transferului şi solicită plata ajutorului şi/sau a sprijinului;

b) cesionarul furnizează toate documentele justificative solicitate de APIA referitoare la transferul de exploatație; ) sunt îndeplinite toate condiţiile pentru acordarea ajutorului şi/sau a sprijinului în ceea ce priveşte exploatația transferată.

3) După momentul în care cesionarul a informat APIA şi a solicitat plata ajutorului şi/sau a sprijinului potrivit prevederilor alin. (2) lit. a):

a) toate drepturile şi obligațiile cedentului care decurg din raportul juridic dintre cedent şi APIA generat e cererea unică de plată sunt atribuite cesionarului;

b) toate acțiunile necesare pentru acordarea ajutorului şi/sau a sprijinului şi toate declaraţiile date înainte de transfer sunt atribuite cesionarului în scopul aplicării normelor relevante ale Uniunii;

c) exploatația transferată este considerată o exploatație separată pe durata anului de cerere în cauză.

Totodată, învederează faptul ca o condiție esenţială pe care statul roman a trebuit s-o îndeplinească pentru a putea absorbi fondurile pentru plăţile directe a fost crearea unui sistem care sa asigure administrația si controlul riguros al cererilor de plata ale fermierilor. Acesta este Sistemul integrat de Administrare si Control (IACS) ART. 17-20 din Regulamentul CE nr. 1782/2003, iar crearea, implementarea si gestionarea lui intra in atribuţiile APIA - art.3 lit.m Legea nr. 1/2004.

Sistemul IACS este format dintr-un ansamblu de componente reunind personal, proceduri, tehnica de calcul si telecomunicații in vederea gestionarii cererilor de plata depuse de fermieri si verificarii corectitudinii informațiilor declarate de aceştia- art.3 alin 1 lit g) din OUG 125/2006.

Potrivit art. 3 lin Legea nr.1/2004” Sistemul Integrat de Administrare si Control_ IACS- este instrumentul tehnic de gestionare si control care se aplica anumitor scheme de plaţi, in conformitate cu vederile de instituire a acestora.

Sistemul Integrat de Administrare si Control reprezintă un ansamblu de norme si proceduri de  organizare instituţionala, infrastructura IT si resurse umane.

Sistemul Integrat de Administrare si Control cuprinde următoarele elemente: a) o baza de date ctronica ;b) un sistem de identificare a parcelelor agricole ;c) un sistem de identificare si egistrare a drepturilor la plata; d) cererile de sprijin; e) un sistem integrat de control;

După cum se poate observa legiuitorul naţional si comunitar a dorit gestionarea unei cererii de sprijin se realizeze exclusiv prin intermediul sistemului IACS, reclamanta prin cererea depusa la APIA, dându-si acordul ca datele din cerere sa fie introduse in baza de date IACS, procesate si verificate in lerea calculării plaţii.

La încheierea perioadei de depunere a cererilor de plata, după introducerea acestora in baza de IACS, are loc un control administrativ, care se realizează automat in software.

Scopul acestui control administrativ presupune verificarea corectitudinii si completitudinii datelor din cereri si in principal o verificare inscrucisata a TUTUROR cererilor de plata cu baza de date LPIS.

Învederează  instanţei faptul ca gestionarea tuturor cererilor de sprijin depuse de fermieri se realizează conform manualelor de proceduri întocmite de către APIA, in baza regulamentelor comunitare in vigoare si auditate de organismele de specialitate din cadrul Comisiei Europene.

In Campania 2015, fermierul Sgaiba Io...n, a depus cerere unica de plata solicitând la plata suprafaţă de 485,48 HA .Cererea a fost depusa de către titular ...- fiind organizat ca persoana fizica cu CIF (număr de înregistrare fiscala)

La aceasi data, a înregistrat si cererea de transfer, prin care ...forma de organizare cu număr de înregistrare fiscala ... transfera exploatația fermierului II Sgaiba Ion, CUI: 28587658...

Dat fiind faptul ca in aplicația electronica, in sistemul integrat de administrare si control la momentul respectiv nu s-a putut realiza înregistrarea acestui transfer, in momentul autorizării la plata - in faza avansului - s-a emis Decizia de plata in avans nr. 901192/28.11.20....15 - ( se emite automat prin sistemul integrat de administrare si control), Decizie ce face referire la datele de identificare , precum si la contul bancar depus anterior cererii de transfer. Asadar, Decizia de plata emitandu-se pe datele de identificare ale beneficiarului ,contul bancar fiind închis (urmare a radierii formei de organizare ) , in aplicaţia electronica cererea beneficiarului a intrat in caz inchis.

Învederează instanţei faptul ca art. 38 (1) OUG3/2015” plăţile aferente schemelor de plăți prevăzute la art.l si 33 se efectuează integral numai in contul bancar al beneficiarului, declarat la APIA in cererea unica de plata, potrivit art.ll din Regulamentul UE 1306/2013.

(2) Nu se mai acorda plaţi ulterior datei de 15 octombrie a anului următor anului de cerere daca se constata ca acestea nu au fost efectuate din cauze imputabile beneficiarului.

(3) Se pot acorda plăti in cazul in care beneficiarul a contestat decizia de plata in termenele prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările si completările ulterioare, numai in situaţia in care contestaţia a fost admisa.”

In răspunsul la contestaţie domnului Sgaiba Io....n, a aratat faptul ca la data respectiva nu exista o soluţie tehnica aplicabila in sistemul integrat IACS, care sa permită soluţionarea soluţionarea aspectelor invocate.

Deşi ulterior transferul a fost operat in sistemul integrat de administrare si control, fermierul intrând pe transa de plata, nu se poate autoriza la plata final, pana la soluţionarea situaţiei apărute prin emiterea deciziei de avans.

Dat fiind faptul ca, Centrul Judeţean APIA gestionează cereri de plata, insa documentele de plata, respectiv Deciziile, se emit in urma controlului administrativ, prin intermediul Sistemului Integrat de Administrare si Control, a cărui gestionare intra in atribuţiile APIA - ( art.3 Legea 1/2004 de înfiinţare a Agenţiei de Plaţi), dat fiind faptul ca APIA Aparat Central efectuează plăţile către beneficiari, a făcut solicitări de clarificare a situaţiei fermierului, către APIA Aparat Central.

Arată instanţei de judecata faptul ca APIA CJ Dolj si-a respectat obligaţiile fata de fermierul in cauza.

Subliniază faptul ca APIA Aparat Central realizează către beneficiarii sprijinului pe suprafața plata efectiva a acestuia, avand in atribuţii si gestionarea sistemului integrat de administrare si control aşa cum l-a descris in partea introductiva a prezentei întâmpinări.

Fata de aceste considerente solicită ca  instanţa de judecata sa respingă cererea de chemare in judecata formulata de către reclamant, fata de APIA Centrul Judeţean Dolj.

În drept, art. 205-208 din Codul de Procedură Civilă precum si toate actele normative menţionate in prezenta întâmpinare.

La data de  04.10.2017, pârâtul ... a depus întâmpinare prin care a solicitat  admiterea cererii de chemare în judecată pentru următoarele considerente:

În fapt, ...., am depus cererea unică de plată 2015, înregistrată Ia nr. ...

În aceeaşi zi, a fost depusă cererea de transfer de exploatație/schimbarea .v formei de organizare nr. 871/07.06;20...15, prin care am transferat exploatația - fermierului întreprindere Individuală SGAIBĂ ION - CUI 28587658, cu sediul în comuna Unirea, nr. 732, jud. Dolj.....

Cu toate acestea, a fost emisă decizia contestată în favoarea pârâtului, deşi codul fiscal fusese radiat, iar contul bancar aferent închis, aspecte în lumina cărora este evident că decizia de plată în avans nu-şi poate produce nici un efect.

La data de 29.09.2017, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (A.P.I.A) a depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea acţiunii ca neîntemeiată.

In ceea ce priveşte transferul de exploatație, învederează invocă art. 28 din OUG nr. 3/2015 la art. 28.

Totodată, învederează faptul ca o condiție esenţială pe care statul roman a trebuit s-o îndeplinească pentru a putea absorbi fondurile pentru plățile directe a fost crearea unui sistem care sa asigure administrarea si controlul riguros al cererilor de plata ale fermierilor. Acesta este Sistemul Integrat de Administrare si Control (IACS) ART. 17-20 din Regulamentul CE nr. 1782/2003, iar crearea implementarea si gestionarea lui intra in atribuțiile APIA - art.3 lit. m Legea nr. 1/2004.

Sistemul IACS este format dintr-un ansamblu de componente reunind personal, proceduri, tehnica de calcul si telecomunicații in vederea gestionarii cererilor de plata depuse de fermieri si verificarii corectitudinii informaţiilor declarate de aceştia- art.3 alin 1 litg) din OUG 125/2006.

Potrivit Legii nr. 1/2004, A.P.I.A.- aparat central realizează către beneficiarii sprijinului pe suprafaţă doar plata efectivă către fermieri, centrele locale şi cele județene ale A.P.I.A, acolo unde se depun cererile de sprijin, fiind cele care evaluează; autorizează plata către beneficiarii sprijinului, in speţă APIA Centrul Judeţean Dolj.

Aduce la cunoştinţa instanţei de judecată faptul că in campania 2015 s-a implementat in sternul IACS noua Politica Agricolă Comună, s-a retehnologizat întregul sistem informatic IACS, au fost întârzieri in procesarea tuturor dosarelor de plată , in special al dosarelor implicate i transferul de exploatație.

Pentru plata in avans, APIA aparat central a solicitat centrelor judeţene să transmită lista dosarelor pentru care există o cerere de transfer de exploatatie pentru a nu se plăti, deoarece in conformitate cu art. 2 alin. 1 lit. p din OUG nr. 3/2015, cu modificările si completările ulterioare: „transferul unei exploataţii înseamnă vânzarea sau arendarea sau orice alt tip de tranzacţie similar care are drept obiect unităţile de producţie in cauză efectuat până la emiterea deciziei de plată"

In situaţia transmisă de APIA Centrul Județean Dolj, către APIA aparat central, dosarul fermierului ... nu a fost comunicat la APIA aparat central pentru a fi blocat.

Drept urmare, dosarul de plată a fost procesat de APIA Centrul Judeţean Dolj si această instituție a emis decizia de plată în avans, ulterior nemaiputând fi înregistrat in sistemul IACS  transferul de exploatație.

Conform adresei nr. .... a Direcţiei Ordonantare Plăti, direcție de specialitate din cadrul APIA aparat central, întocmită in urma verificărilor efectuate in sistemul informatic IACS, arată instantei de judecată următoarele aspecte.

Pentru Campania 2015, dl. ... a fost autorizat la plată cu suma de 115.812,42 lei, conform Deciziei de Plată in avans nr. .... si a fost transferat in contabilitate in data de  28.11.2015. Deoarece contul bancar deschis pe Persoană Fizică .... fusese închis, din cauza radierii CIF -ului, dosarul a venit pe conturi invalide.

După emiterea Deciziei de plată in avans a fost înregistrată, de către APIA Centrul Județean Dolj, in data de 26.01.2016, cererea de transfer de exploatație de la Persoană Fizică cu CIF la întreprindere individuală, cu nr. .....

In conformitate cu art. 2 alin. 1 lit. p din OUG nr. 3/2015 , cu modificările si completările ulterioare transferul unei exploatații înseamnă vânzarea sau arendarea sau orice alt tip de tranzacție similar care are drept obiect unitățile de producție in cauză efectuat până la emiterea deciziei de plată”.

Prin adresa nr. ...., APIA Centrul Judeţean Dolj a solicitat instituţiei deblocarea plată aferentă avans campaniei 2015, pentru fermierul ..... in vederea transferului sumelor de plată aferente deciziei de plată in avans nr. .... existente in contabilitate către .....

Prin adresa nr. ...., Direcţia Economică din cadrul APIA aparat central a formulat răspuns către APIA Centrul Județean Dolj, astfel: „.... figurează transferat in SVAP cu decizia nr. ...., s-a încercat plata in 30.11.2015, după care a fost transferat pe flux de cont invalid in data de 15.09.2016 si se află in status notificat din data de 31.07.2017; I.... nu figurează transferat in SVAP.Serviciul Plăti UE nu poate modifica datele transferate in SVAP (doar vizualizează) (...)”

Aşa cum rezultă din cele expuse , APIA aparat central a fost in imposibilitate de a face plata, conform cererii de transfer, (anume in contul .....) din moment ce APIA Centrul Judeţean Dolj nu a introdus dosarul de plată al reclamantului pe lista solicitată de instituţia  pentru a fi blocat (respectiv a nu fi plătit in contul persoanei fizice ....).

În drept, art. 205-208 din Codul de Procedură Civilă, Legea nr.4/2004, precum si dispoziţiile actelor normative naţionale si comunitare invocate in prezenta întâmpinare.

In dovedire, solicită admiterea probei cu înscrisuri.

Anexă, in copie, conformă cu originalul, adresele nr. .... si nr. .... ; direcției de specialitate din cadrul instituţiei noastre, precum si extras din ROF- ul centrelor județene APIA.

Depune prezenta în trei exemplare, unul pentru instanţă şi două pentru comunicare.

Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa reţine următoarele:

 In Campania 2015, pârâtul ..... a depus cerere unică de plata solicitând la plata suprafaţă de 485,48 ha. Cererea a fost depusă de către titular ... - fiind organizat ca persoana fizica cu CIF (număr de înregistrare fiscala)

La aceeaşi dată, a înregistrat si cererea de transfer, prin care ..., forma de organizare cu număr de înregistrare fiscala .... transfera exploatația fermierului Întreprinderea Individuală ....

Dat fiind faptul ca în aplicația electronică, în sistemul integrat de administrare şi control la momentul respectiv nu s-a putut realiza înregistrarea acestui transfer, astfel cum a arătat pârâta APIA Centrul Judeţean Dolj, în momentul autorizării la plată - în faza avansului - s-a emis Decizia de plată în avans nr. ....pe numele pârâtului ..., însă, întrucât contul bancar era închis (urmare a radierii formei de organizare), în aplicaţia electronică cererea beneficiarului a intrat in caz inchis.

 După emiterea Deciziei de plată in avans a fost înregistrată la APIA, de către APIA Centrul Județean Dolj, în data de 26.01.2016, cererea de transfer de exploatație de la Persoană Fizică cu CIF la întreprindere individuală, cu nr. ....

Prin adresa nr. ..., APIA Centrul Judeţean Dolj a solicitat APIA deblocarea plată aferentă avans campaniei 2015, pentru fermierul .... în vederea transferului sumelor de plată aferente deciziei de plată in avans nr. ..., existente in contabilitate către ....

Prin adresa nr. ..., Direcţia Economică din cadrul APIA aparat central a formulat răspuns către APIA Centrul Județean Dolj, arătând că .... figurează transferat in SVAP cu decizia nr. ..., s-a încercat plata in 30.11.2015, după care a fost transferat pe flux de cont invalid in data de 15.09.2016 si se află in status notificat din data de 31.07.2017 şi că ... nu figurează transferat in SVAP, iar Serviciul Plăti UE nu poate modifica datele transferate in SVAP.

Potrivit art. 28 din OUG nr. 3/2015, "1)Dacă o exploataţie este transferată integral de la un beneficiar la altul după depunerea unei cereri de plată şi înainte să fi fost îndeplinite toate condiţiile de acordare a plăţii, cedentului nu i se acordă niciun ajutor sau sprijin pentru exploataţi a transferată. (2)Ajutorul solicitat sau plata solicitată de cedent se acordă cesionarului, cu respectarea următoarelor condiţii:

a)în termen de 10 zile calendaristice de la efectuarea transferului de exploataţie, cesionarul notifică APIA asupra transferului şi solicită plata ajutorului şi/sau a sprijinului;

b)cesionarul furnizează toate documentele justificative solicitate de APIA referitoare la transferul de exploataţie;

c)sunt îndeplinite toate condiţiile pentru acordarea ajutorului şi/sau a sprijinului în ceea ce priveşte exploataţia transferată.

(3)După momentul în care cesionarul a informat APIA şi a solicitat plata ajutorului şi/sau a sprijinului potrivit prevederilor alin. (2) lit. a):

a)toate drepturile şi obligaţiile cedentului care decurg din raportul juridic dintre cedent şi APIA generat de cererea unică de plată sunt atribuite cesionarului;

b)toate acţiunile necesare pentru acordarea ajutorului şi/sau a sprijinului şi toate declaraţiile date de cedent înainte de transfer sunt atribuite cesionarului în scopul aplicării normelor relevante ale Uniunii;

c)exploataţia transferată este considerată o exploataţie separată pe durata anului de cerere în cauză."

În speţa de faţă, instanţa reţine că pârâtele nu neagă faptul că reclamanta a îndeplinit toate condiţiile prevăzute de art. 28 pentru a se realiza transferul exploataţiei şi pentru ca reclamanta să beneficieze de plăţi.

Ambele susţin, însă, dificultăţi de ordin tehnic care au cauzat imposibilitatea înregistrării transferului şi a emiterii Deciziei de plată pe numele reclamantei.

Or, chiar întemeiate, instanţa apreciază că susţinerile pârâtelor nu prezintă relevanţă. Astfel, în condiţiile în care OUG nr. 3/2015 permite transferul exploataţiilor şi efectuarea plăţilor în contul cesionarilor, iar reclamanta a îndeplinit toate condiţiile prev. de art. 28 din OUG nr. 3/2015, fapt recunoscut chiar de către pârâte, instanţa apreciază că dreptul reclamantei de a beneficia de aceste plăţi nu poate fi îngrădit de retehnologizarea sistemului IACS sau de alte probleme de natură tehnică.

Ambele pârâte au arătat că o condiție esenţială pe care statul roman a trebuit s-o îndeplinească pentru a putea absorbi fondurile pentru plățile directe a fost crearea unui sistem care să asigure administrarea şi controlul riguros al cererilor de plată ale fermierilor, acesta fiind Sistemul Integrat de Administrare şi Control (IACS). Însă, chiar în condiţiile în care cererile fermierilor sunt gestionate de către un sistem, instanţa apreciază că acest sistem trebuie creat în aşa fel încât să nu priveze fermierii de beneficiile pe care le acordă legea.

Pentru considerentele expuse, instanţa apreciază cererea de chemare în judecată ca fiind întemeiată, va dispune anularea Deciziei nr. .... emisă Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Dolj – Centrul Judeţean Dolj şi va obliga pârâtele să emită o nouă decizie de plată în avans şi o decizie de plată finală în favoarea reclamantei ....

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta ..... cu pârâţii AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ – CENTRUL JUDEŢEAN DOLJ, ... şi AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ, ...

Dispune anularea Deciziei nr... emisă Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Dolj – Centrul Judeţean Dolj.

Obligă pârâtele să emită o nouă decizie de plată în avans şi o decizie de plată finală în favoarea reclamantei ÎNTREPRINDEREA INDIVIDUALĂ ....

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare, cererea de recurs urmând a fi depusă la Tribunalul Dolj.

Pronunţată în şedinţa publică de la 29 Noiembrie 2017.