Pretenţii

Decizie 511/2018 din 19.04.2018


Cod ECLI ECLI:RO:TBGRJ:2018:051.000511

Cod operator 2442

Dosar nr. ........

R O M Â N I A

TRIBUNALUL GORJ

SECŢIA I CIVILĂ

DECIZIE Nr. 511/2018

Şedinţa publică din 19 Aprilie 2018

Completul constituit din:

Preşedinte ........

Judecător ........

Grefier ........

Pe rol se află judecarea apelului declarat de apelantul reclamant ........ ........ împotriva sentinței civile nr......... din 14.09.2017 pronunțate de Judecătoria Târgu Jiu în dosarul nr........., în contradictoriu cu intimatul pârât .........

La apelul nominal făcut în ședință publică au lipsit părțile.

 Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de ședință care învederează instanței că la data de 17.04.2018 apelantul reclamant a depus la dosar o cerere prin care solicită acordarea unui nou termen de judecată în vederea angajării unui apărător. De asemenea, a mai referat că apelantul reclamant a solicitat, prin cererea de apel, judecarea cauzei în lipsa sa.

Deliberând asupra cererii formulată de apelantul reclamant ........ ........, prin care solicită acordarea unui nou termen de judecată în vederea angajării unui apărător, tribunalul o apreciază ca fiind neîntemeiată și o respinge, având în vedere că  acesta nu are motive temeinice în susținerea cererii, iar pe de altă parte, a avut timp suficient pentru a-și angaja apărător în perioada procedurii prealabile. Rămâne în pronunțare asupra cererii de apel.

TRIBUNALUL

Asupra apelului de faţă.

I. Prin sentința civilă nr......... din 14.09.2017 pronunțată de Judecătoria Târgu Jiu în dosarul nr......... a fost admisă excepția prescripției dreptului material la acțiune, invocată de pârâtul ........ şi a fost respinsă  ca prescrisă cererea de chemare în judecată formulată de reclamantul ........ ........ în contradictoriu cu pârâtul  .........

Pentru a pronunţa sentinţa civilă nr........./14.09.2017, prima instanţă a reţinut următoarele:

Intre părți a fost încheiat contractul de mandat materializat prin  procura specială autentificată de BNP ........ sub nr-......../11.02.2010,  prin care pârâtul ........  l-a desemnat  pe reclamantul ........ ........  să acţioneze în calitate de mandatar pentru a semna  contractul de cesiune de acțiuni dintre  reclamant, în calitate de cedent şi  ........  ........, în calitate de cesionar, în următorii termeni şi condiţii: Obiectul contractului constă în cesiunea unui număr de 1311 acţiuni din capitalul social al SC ........strucţia SA, iar prețul contractului  va fi de lei 7.250 lei  sumă primită la data semnării prezentei procuri speciale. În contractul de mandat s-a menționat că autoritatea conferită de această procură va rămâne în vigoare şi va produce efecte până la îndeplinirea obligaţiilor asumate de mandatar prevăzute în prezenta procură.

Totodată, pârâtul ........  a semnat angajamentul autentificat de BNP ........ sub nr......... prin care s-a angajat ca în termen de 30 de zile calendaristice de la data autentificării procurii speciale ......../11.02.2010 să se  deplaseze la sediul societăţii SC ........strucţia SA şi la Asociaţia ........  pentru a înregistra direct cesiunea celor 1311 acţiuni, prin semnarea contractului de cesiune de acţiuni, cât şi pentru a înregistra şi a semna în Registrul de Acţiuni al Asociaţiei ........ şi în Registrul de Acţiuni al SC ........strucţia SA.

Contractul de mandat  nr........./2010 nu a fost a fost înscris în  Registrul Naţional Notarial de Evidenţă a Procurilor şi Revocărilor Acestora (RNNEPR), fapt ce reiese din  certificatul  nr ......../22.11.2016. 

Pârâtul a revocat contractul de mandat nr ......../11.02.2010  la data de 29.03.2011,  fapt confirmat de certificatul nr ......./07.10,2016 eliberat de Registrul Național Notarial  de Evidență a Procurilor și Revocărilor  acestora. 

În raport de data încheierii contractelor dintre părți, prima instanță a constatat că sunt aplicabile dispozițiile de drept material din Codul civil din 1864, iar, în ceea ce privește prescripția dreptului material la acțiune, sunt aplicabile dispozițiile din Decretul nr.167/1958.

 Potrivit art.1  și 3 din Decretul 167/1958 ,, Dreptul la acţiune, având un obiect patrimonial, se stinge prin prescripţie, dacă nu a fost exercitat în termenul stabilit în lege. … Orice clauza care se abate de la reglementarea legală a prescripţiei este nulă … Termenul prescripţiei este de 3 ani.”

De asemenea, potrivit art.7 din Decretul nr.167/1958, ,, Prescripţia începe sa curgă de la data când se naşte dreptul la acţiune sau dreptul de a cere executarea silită. In obligaţiile care urmează sa se execute la cererea creditorului precum şi în acelea al căror termen de executare nu este stabilit, prescripţia începe sa curgă de la data naşterii raportului de drept.”

În privința obligației pârâtului de a restitui suma de  7.250 lei, prețul primit pentru cesiunea  celor 1311 acțiuni, conform ,,procurii” autentificate sub nr ......../11.02.2010 la BNP ........, prima instanță a constatat că dreptul material la acțiune pentru recuperarea acestei sume a început la data revocării acestui mandat de către pârât, respectiv la data de  29.03.2011, iar nu de la data  eliberării certificatului  nr ......../22.11.2016, așa cum susține reclamantul.

Așadar, prima instanță a constatat că la data de 29.03.2011 pârâtul a revocat contractul de mandat și a îndeplinit formalitățile de publicitate ale revocării mandatului, acesta fiind înregistrat în  Registrul Național Notarial  de Evidență  a Procurilor și Revocărilor Acestora.

 Înscrierea în acest registru a revocării procurilor date în formă autentică, în lipsa unei dispoziţii legale contrare, are ca efect opozabilitatea revocării procurii atât faţă de terţi, cât şi faţă de mandatar.

Așadar, de la momentul îndeplinirii procedurii de publicitate de pârât a revocării procurii, 29.03.2011, îi era  opozabilă  și  mandatarului revocarea procurii.

A aprecia ca dată de început a prescripției dreptului material la acțiune data de 22.11.2016, așa cum susține reclamantul, ar însemna ca începutul cursului prescripției să fie determinată de un factor subiectiv, ce tine seama exclusiv de voința mandatarului, respectiv momentul când acesta ar dori să facă verificări în RNNEPR, putând influența unilateral momentul începutului cursului prescripției.

Or, acest lucru nu a fost reținut de prima instanță, în condițiile în care există implementat un registrul de publicitate al revocărilor procurilor/contractelor de mandat, în raport de care  există un element obiectiv în care orice persoană diligentă are posibilitatea să  cunoască revocarea unui contract de mandat/procură.

Așadar, de la momentul 29.03.2011, reclamantul mandatar avea posibilitatea reală de a cunoaște că pârâtul a revocat procura-contractul de mandat, acesta fiind și momentul în care începe să curgă termenul de prescripție de 3 ani pentru recuperarea sumei de 7.250 lei solicitate de reclamant.

Prima instanță a constatat că termenul de prescripție nu a fost  întrerupt  prin introducerea cererii de chemare  ce a făcut obiectul dosarului  nr ......../1295/2010, așa cum susține reclamantul,  întrucât obiectul acelui dosar urmărea  constatarea  caracterului simulat al contractelor de cesiune, nicidecum obligarea pârâtului la restituirea sumei achitate prin contractul nr ......../2010, or,  doar o astfel de cerere de chemare în judecată al cărei scop era restituirea sumei de 7.250 lei având efect întreruptiv al prescripției.

Constatând că  termenul de 3 ani de prescripție al acțiunii având ca obiect obligarea pârâtului la plata sumei de 7250 lei,  sumă cuprinsă în contractul  de mandat nr ......../2010, a început să curgă la 29.03.2011, fără a exista vreo cauză de suspendare sau întrerupere, prima instanță a reţinut că acesta a expirat la data de 29.03.2014.

Cum acțiunea reclamantului a fost introdusă la data de 27.03.2017, așadar după expirarea termenului de prescripție de 3 ani, prima instanță a admis excepția prescripției dreptului material la acțiune în privința acestei cereri.

Referitor la cererea având ca obiect plata dividendelor  pentru anii 2010 - 2011, prima instanță a constatat că și în acest caz este prescris dreptul la acțiune, în raport de perioada pentru care sunt solicitate acestea și data introducerii acțiunii de față.

Astfel, termenul de prescripție privind dreptul la acțiune referitor la obligația de  plata a  dividendelor aferente anilor 2010 - 2011 expiră în anii 2013 - 2014, iar acțiunea având acest obiect a fost introdusă  în anul 2017, așadar după epuizarea termenului de prescripție.

Pentru aceste considerente, prima instanță a admis excepția prescripției dreptului material la acțiune și  în privința acestei cereri.

II.A. Împotriva sentinţei civile nr......... din 14.09.2017  a declarat apel reclamantul ........ ........,  considerând-o nelegală şi netemeinică.

În motivarea apelului au fost susţinute următoarele:

În ceea ce priveşte dreptul reclamantului la despăgubiri in temeiul clauzei penale, prima instanţă a reţinut că dreptul reclamantului de a pretinde despăgubiri s-a născut la data de 29,03.2011 ținând cont de clauza din contract conform căreia ,,in ipoteza imposibilității reclamantului de a îndeplini formalităţile pentru transferul de acţiuni în termen de 30 zile de la autentificarea procurii speciale, dreptul la acţiunea reclamantului născându-se la data de 23.11.2016.

 Cu privire la dreptul la acţiune al reclamantului pentru despăgubiri cuvenite prin revocarea unilaterala a mandatului s-a născut la data de 29.03.2011 si s-a împlinit la 29.03.2014, aşa cum prevăd dispoziţiile art.1 si 3 din Decretul nr.167/1958.

A considerat că prima instanţă în mod greşit a reţinut aceste aspecte, calculând împlinirea termenului de prescripţie de la data revocării procurii.

Prescripţia extinctivă trebuie să înceapă să curgă nu de la data naşterii dreptului la acţiune, ci de la data când cel interesat a luat cunoştinţă ori trebuia, după circumstanţele speţei, să ia cunoştinţă de existenţa acestui drept.

Desigur, în afara acestei reguli generale, există şi ipoteze sau situaţii care impun determinarea, în mod expres, a începutului prescripţiei, fie pentru a particulariza regula generală, fie pentru a deroga de la aceasta, în anumite limite, dacă există motive serioase în acest sens.

Începutul prescripţiei extinctive are un caracter mixt, prezentând caracteristica stabilirii  alternativ  a două momente de la care prescripţia începe să curgă, şi anume: un moment subiectiv, principal, constând în data cunoaşterii naşterii dreptului la acţiune şi un moment obiectiv, subsidiar, constând în data când, după împrejurări, trebuia cunoscută naşterea acestui drept.

Prin urmare, simpla încălcare a dreptului subiectiv, deşi implică naşterea dreptului la acţiune nu atrage şi începutul prescripţiei extinctive, dacă titularul dreptului la acţiune nu a cunoscut, în mod efectiv, actele sau faptele de care legea leagă naşterea dreptului la acţiune şi nici, după împrejurări, nu trebuia să le cunoască.

Dacă titularul dreptului la acţiune nu are cunoştinţă de elementele minime care fundează dreptul său, respectiv actul sau faptul juridic, licit sau ilicit, şi cel care este ţinut să răspundă, atunci nu poate acţiona, astfel încât dacă prescripţia ar începe să curgă, curgerea ar fi nejustificată, căci aceste elemente pot să nu fie cunoscute  la data încălcării dreptului subiectiv.

Deci, in situaţia sa, termenul de prescripţie începe sa curgă de la data de 07.10.2016 data de la care a luat la cunoștință de revocarea procurii prin verificări făcute in Registrul National Notarial in urma aducerii la cunoştinţa de către SC ........strucția despre acest aspect la momentul soluţionării unui diferendum cu privire la acțiunile deţinute la această societate.

În Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor nr............. si .............. era nominalizat ca persoană care deţine acţiuni la societate, iar la momentul octombrie - noiembrie 2016 când s-a derulat programul care priveşte acţiunile răscumpărate de la persoanele nominalizate in aceste hotărâri, a luat la cunoştinţă că procura sa  a fost revocată.

Pârâtul nu l-a înştiinţat în niciun fel despre acest aspect si nici nu a deschis procedura ofertei reale de plată in vederea restituirii sumei pe care a primit-o .

Conform dispoziţiilor vechiului Cod civil revocarea mandatului se notifica mandatarului, art.1554 prevede „revocarea mandatului, notificată mandatarului, nu se poate opune unei alte persoane care, în neştiinţă de aceasta, a contractat cu dânsul de bună credinţă, in acest caz are recurs contra mandatarului său„ iar art.1555 prevede că „Numirea unui nou mandatar pentru aceeaşi afacere cuprinde în sine revocarea mandatului dat celui dintâi, din ziua în care i s-a notificat."

Având in vedere aceste aspecte a considerat că a luat la cunoştinţa de revocarea acestei procuri la momentul 2016, in urma demersurilor sale efectuate conform înscrisurilor de la dosar,şi nu la data 2011 când s-a făcut înscrierea revocării in registrul si despre care nu a fost notificat, pentru a lua la cunoștință la acel moment.

Deci, dreptul său  material la acţiune începe sa curgă din octombrie 2016, când a luat la cunoştinţă de revocarea procurii.

Cum prima instanţa a soluţionat procesul pe cale de excepţie si fără a intra in cercetarea fondului, a solicitat, în temeiul art.480 alin.3 din Codul de procedură civilă, anularea hotărârii atacate si trimiterea cauzei spre rejudecare primei instanţe pentru administrare de probe pentru judecarea fondului.

B. La data de 15.02.2018 intimatul pârât ........ a depus întâmpinare, solicitând respingerea apelului, cu motivarea că hotărârea primei instanţe este corectă şi temeinică.

În motivarea întâmpinării, intimatul pârât a susţinut următoarele:

Prima instanță a constatat corect că la data de 29.03.2011 pârâtul a revocat contractul de mandat și a îndeplinit formalitățile de publicitate ale revocării mandatului, acesta fiind înregistrat în  Registrul Național Notarial  de Evidență  a Procurilor și Revocărilor Acestora.

Înscrierea în acest registru a revocării procurilor date în formă autentică, în lipsa unei dispoziţii legale contrare, are ca efect opozabilitatea revocării procurii atât faţă de terţi, cât şi faţă de mandatar.

Așadar, de la momentul îndeplinirii procedurii de publicitate de pârât a revocării procurii, 29.03.2011, îi era  opozabilă  și  mandatarului revocarea procurii.

S-a arătat că  termenul de 3 ani de prescripție al acțiunii având ca obiect obligarea pârâtului la plata sumei de 7.250 lei,  sumă cuprinsă în contractul  de mandat nr ......../2010, a început să curgă la 29.03.2011, fără a exista vreo cauză de suspendare sau întrerupere, prima instanță reținând că acesta a expirat la data de 29.03.2014.

Acțiunea reclamantului fiind introdusă la data de 27.03.2017, așadar după expirarea termenului de prescripție de 3 ani, acţiunea fiind prescrisă, cum în mod corect a reţinut şi instanţa de fond.

Referitor la cererea având ca obiect plata dividendelor  pentru anii 2010 - 2011, prima instanță în mod corect a constatat că și în acest caz este prescris dreptul la acțiune, în raport de perioada pentru care sunt solicitate acestea și data introducerii acțiunii de față.

Astfel, termenul de prescripție privind dreptul la acțiune referitor la obligația de  plata a  dividendelor aferente anilor 2010 - 2011 expiră în anii 2013 - 2014, iar acțiunea având acest obiect a fost introdusă  în anul 2017, așadar, după epuizarea termenului de prescripție.

III. Analizând actele şi lucrările dosarului, tribunalul reține următoarele:

A. Prin cererea formulată de reclamantul ........ ........ şi înregistrată pe rolul Judecătoriei Târgu Jiu sub nr......... în data de 27.03.2017 s-a solicitat instanţei ca, prin sentinţa ce se va pronunţa în contradictoriu cu pârâtul ........, să se dispună obligarea pârâtului:

-la plata creanţei certe, lichide şi exigibile în cuantum de 7.250 lei - debit principal, ce urmează a se actualiza până la data plaţii efective în funcţie de rata inflaţiei;

-la plata dobânzii legale aferente acestei sume;

-la plata dividendelor încasate necuvenit de pârât pentru anii 2010 – 2011;

-la plata  sumei de 72.500 lei reprezentând clauza penală datorată conform angajamentului autentificat sub nr..........

-la plata cheltuielilor de judecată.

În motivarea cererii reclamantul a arătat că 1a data de 11.02.2010, prin procura specială autentificată sub nr........./11.02.2010 de BNP ........, pârâtul l-a desemnat şi autorizat pentru a acţiona în mod individual, în calitate de mandatar, având deplina putere şi autoritate să îndeplinească toate formalităţile şi să semneze toate documentele cu privire la operaţiunea de cesiune de acţiuni, „cesiunea" ce se va încheia între pârât în calitate de cedent şi reclamant în calitate de cesionar:

1.să semneze contractul de cesiune de acţiuni în următorii termeni şi condiţii:

-obiectul contractului constă în cesiunea unui număr de 1311 acţiuni din capitalul social al SC ........strucţia SA;

-preţul contractului va fi de 7.250 lei, sumă primită la data semnării procurii speciale;

-încheierea contractului cu respectarea tuturor dispoziţiilor Regulamentului de evidenţă şi cesiune a acţiunilor SC ........strucţia SA;

-să semneze în Registrul de acţiuni al Asociaţiei ........, precum şi în Registrul de Acţiuni al SC ........strucţia SA, după aprobarea Cesiunii de către Birou Acţionariat.

2.să îndeplinească orice altă formalitate şi să semneze orice alt document necesar pentru a da valabilitate cesiunii de mai sus, în conformitate cu legislaţia aplicabilă şi dispoziţiile statuare ale SC ........strucţia SA.

Reclamantul a arătat că, la aceiaşi dată, s-a autentificat şi înscrisul numit ,,angajament” prin care pârâtul, acţionar la SC ........strucţia SA, ţinând cont de prevederile art.2 din procura specială, în cazul în care cele 1311 acţiuni pe care le-a vândut nu pot fi înregistrate în registrul de acţiuni al Asociaţiei ........, se angajează ca în termen de 30 zile calendaristice de la autentificarea procurii speciale să se deplaseze la sediul societăţii SC ........strucţia pentru a înregistra direct cesiunea celor 1311 acţiuni, prin semnarea contractului de cesiune de acţiuni, cât şi pentru a înregistra şi a semna în Registrul de Acţiuni.

Reclamantul a mai arătat că pârâtul a fost de acord ca, în situaţia unei majorări de capital social al SC ........strucţia, acţiunile dobândite în orice mod ca efect al deţinerii sale anterioare de acţiunii pe care le-a cesionat, să fie transferate către cumpărător în mod automat de către operatoarea de la Registrul Acţionarilor SC ........strucţia SA sau, dacă nu se realizează acest transfer în Registrul Acţionarilor, să realizeze aceasta transferul în mod direct în Registrul, iar, în cazul în care nu va face întocmai, se angajează să suporte de 10 ori contravaloarea preţului primit pentru aceste acţiuni.

Reclamantul a arătat că în anul 2016 s-a soluţionat un diferendum  între el şi SC ........strucţia SA şi, la momentul încheierii pe cale amiabilă a acelui conflict, a aflat că pârâtul a revocat procura pe care i-a acordat-o. fără a-l înştiinţa, fără a îndeplini procedura legală, respectiv, înştiinţarea sa, deschiderea procedurii ofertei reale de plată în vederea restituirii sumei pe care a primit-o, depunerea banilor pe recipisa de consemnarea pe seama şi la dispoziţia lui.

Reclamantul a arătat că, în urma acestei comunicări făcute de SC ........strucţia, a făcut: verificări în Registrul National Notarial de Evidenţă a Procurilor şi Revocărilor şi prin certificatul nr........./22.11.2016 i s-a confirmat faptul că, într-adevăr, a fost revocată procura ce i-a fost acordată.

Reclamantul a arătat că, în aceste condiţii, pârâtul avea obligaţia de a-i restitui suma încasată la momentul întocmirii procurii care, deşi a fost somat la executarea imediată a obligaţiilor sale, până în prezent, acesta nu şi-a îndeplinit obligaţiile asumate prin procura şi angajamentul autentificat la notariat.

Reclamantul a invocat forţa obligatorie a contractelor consacrată de art.1270 din Codul civil corelată cu obligaţia debitorului de executare a propriilor obligaţii cu bună-credinţă (art.1272 şi 1170 din Codul civil), precum şi dreptul la dezdăunare (art.1164, art.1516, şi art.1530 din Codul civil) în caz de neexecutare sau executare necorespunzătoare.

Reclamantul a arătat că, prin somaţia nr.16753/23.11.2016 comunicată prin executor judecătoresc, pârâtul a fost invitat la soluţionarea pe cale amiabilă, prin conciliere directă, a pretenţiilor, dar acesta a refuzat soluţionarea litigiului apărut.

Cererea a fost întemeiată în drept pe dispoziţiile art.1164, art.1170, art.1270, art.1272, art.1516, art.1530 şi art.1539 din  Codul  civil.

În dovedirea cererii, reclamantul a solicitat încuviinţarea probelor cu înscrisuri, interogatoriul pârâtului, proba testimonială, precum şi orice alte probe a căror necesitate va rezulta pe parcursul dezbaterilor şi a depus la dosar, în copii certificate pentru conformitate cu originalul, somaţia din 23.11.2016, angajamentul autentificat sub nr........./11.02.2010 de BNP ........, procura specială autentificată sub nr........./11.02.2010 de BNP ........, certificatul nr........./22.11.2016 eliberat de Registrul Naţional Notarial de Evidenţă a Procurilor şi Revocărilor Acestora (RNNEPR) şi cartea sa de identitate.

În primul rând, tribunalul reţine că sentinţa pronunţată de prima instanţă este temeinică şi legală, motivarea acesteia fiind concisă şi cu corecta aplicare a normelor de drept incidente la situaţia de fapt reţinută

În al doilea rând, alături de motivarea primei instanţe, tribunalul reţine următoarele:

B.1. Prin procura specială autentificată de BNP  ........ sub nr........./11.02.2010, pârâtul l-a desemnat şi autorizat pe reclamant să acţioneze în calitate de mandatar  ,,să îndeplinească şi să semneze oricare şi toate dintre următoarele formalităţi/documente:

1.Să semneze Contractul de Cesiune de Acţiuni, dintre subsemnatul, în calitate de Cedent şi ........-........, în calitate de Cesionar, în următorii termeni şi condiţii:

Obiectul Contractului constă în cesiunea unui număr de 1311 acţiuni din capitalul social al SC ........strucţia SA;

Preţul Contractului va fi de lei 7.250 RON sumă primită la data semnării prezentei procuri speciale;

Încheierea Contractului se face cu respectarea tuturor dispoziţiilor Regulamentului de evidenţă şi cesiune a acţiunilor SC ........strucţia SA.

Să semneze în Registrul de Acţiuni al Asociaţiei ........, precum şi în Registrul de Acţiuni al SC ........strucţia SA, după aprobarea Cesiunii de către Birou Acţionariat/Asociaţi.

2.Să îndeplinească orice altă formalitate şi să semneze orice alt document necesar pentru a da valabilitate Cesiunii de mai sus, în conformitate cu legislaţia aplicabilă şi dispoziţiile statutare ale SC ........strucţia SA şi ale Asociaţiei .........

Autoritatea conferită de această procură va rămâne în vigoare şi va produce efecte până la îndeplinirea obligaţiilor asumate de mandatar prevăzute în prezenta procură.”

În aceeaşi dată, pârâtul a semnat angajamentul autentificat de BNP ........ sub nr........./11.02.2010 prin care ,,… ţinând cont de preved. art.2 din procura specială în cazul în care cele 1311 acţiuni pe care le-am vândut domnului ........ ........  … nu pot fi înregistrate în Registrul de Acţiuni al Asociaţiei ........ şi  în Registrul de Acţiuni al SC ........strucţia SA, mă angajez ca în termen de 30 de zile calendaristice de la data autentificării procurii speciale …  să mă deplasez la sediul societăţii SC ........strucţia SA şi la Asociaţia ........, pe cheltuiala cumpărătorului pentru a înregistra direct cesiunea celor 1311 acţiuni, prin semnarea contractului de cesiune de acţiuni, cât şi pentru a înregistra şi a semna în Registrul de Acţiuni al Asociaţiei ........ şi în Registrul de Acţiuni al SC ........strucţia SA. …  În cazul în care, nu voi face întocmai, mă angajez să suport de 10 (zece) ori contravaloarea preţului primit pentru aceste acţiuni.”

În vederea soluţionării cauzei, într-o succesiune logică, trebuie stabilit: natura raportului juridic încheiat între părţi, dacă acesta a fost încheiat cu respectarea dispoziţiilor legale, dacă a fost executat şi dacă a intervenit prescripţia dreptului material la acţiune al reclamantului.

2. În primul rând, tribunalul reţine că, sub aspectul aparenţei, cele două înscrisuri stabilesc obligaţii doar în sarcina pârâtului, fiind semnate doar de acesta, fapt care ar putea duce la concluzia existenţei unui act juridic unilateral în sensul de negotium iuris.

Cu toate acestea, tribunalul reţine şi existenţa unor obligaţii ale pârâtului:

-obligaţia de a plăti preţul de 7.250 lei, obligaţie care, conform menţiunilor din procura specială, a fost executată la data semnării procurii (11.02.2010);

-obligaţii privind îndeplinirea formalităţilor privind cesiunea de către pârât a celor 1311 acţiuni  deţinute la SC ........strucţia SA către reclamant.

Tribunalul  reţine că cele două înscrisuri (instrumentum probationes) depuse la dosar reprezintă (împreună, nu separat), două acte juridice principale:

-un antecontract de vânzare având ca obiect vânzarea de către pârâtă a 1311 de acţiuni deţinute la SC ........strucţia SA pentru preţul de 7.250 lei plătit de reclamant;

-un contract de mandat dat de pârât reclamantului, mandat având ca obiect îndeplinirea formalităţilor privind transferul acţiunilor de la pârât către reclamant prin înscrierea acestui transfer în registrele SC ........strucţia SA şi Asociaţiei .........

Modul în care cele două părţi au materializat voinţa lor comună în două înscrisuri semnate doar de pârât este unul atipic, însă, efectele juridice sunt cele ale unui antecontract de  vânzare-cumpărare şi ale unui contract de mandat

3. Tribunalul reţine existenţa unui antecontract de vânzare-cumpărare (şi nu a unui contract propriu-zis de vânzare-cumpărare) din textul procurii speciale: ,,desemnez pe domnul ........-......... … să îndeplinească toate formalităţile şi să semneze … toate documentele cu privire la operaţiunea de cesiune de acţiuni … ce se va încheia …”.

În acest sens, tribunalul arată că promisiunea de vânzare-cumpărare nu poate fi considerată ca vânzare-cumpărare sub condiţie care, în cazul îndeplinirii acesteia (în concret, prin încheierea contractului de cesiune şi efectuarea demersurilor cerute pentru opozabilitate faţă de terţi), să facă valabilă vânzarea din chiar ziua promisiunii

Aşadar, deşi conform procurii speciale preţul de 7.250 lei a fost plătit la data încheierii acesteia, în sarcina promitentului vânzător a rămas obligaţia de a formaliza cesiunea de acţiuni, obligaţie ce urma să fie îndeplinită de chiar promitentul-cumpărător, în calitate de mandatar al  promitentului-vânzător.

În acest sens, la punctele 1. şi 2. din procura specială sunt menţionate acţiunile pe care trebuia să le îndeplinească promitentul-cumpărător, acţiuni care, prin prisma celui de-al doilea act juridic încheiat între părţi, se subsumează noţiunii de instrucţiuni date de mandant mandatarului..

În situaţia neîndeplinirii obligaţiilor asumate de promitentul-vânzător, promitentul-cumpărător nu poate cere predarea bunului, întrucât nu a devenit proprietar, ci poate cere doar daune-interese.

Dacă bunul există încă în patrimoniul promitentului-vânzător (şi nu există alte impedimente legale), promitentul-cumpărător poate solicita instanţei, pe lângă daune-interese, şi pronunţarea unei hotărâri care să ţină loc de vânzare-cumpărare, în temeiul art.1073 şi 1077 din Codul civil coroborat cu principiul executării în natură a obligaţiilor şi reparării în natură a pagubelor.

Antecontractul de vânzare-cumpărare cuprinde şi o obligaţie a promitentului-vânzător, obligaţie afectată de o condiţie suspensivă.

Această obligaţie constă în aceea că, în situaţia în care promitentul-cumpărător (acţionând ca mandatar) nu va putea efectua într-un termen de 30 de zile formalităţile pentru transferul de acţiuni cu privire la care părţile au convenit,  promitentul-vânzător va îndeplini el însuşi respectivele formalităţi.

Termenul de 30 de zile nu reprezintă un termen ca modalitate a actului juridic civil, deoarece exigibilitatea obligaţiei promitentului-vânzător nu depinde de împlinirea formală a acestuia, ci, de imposibilitatea obiectivă a promitentului-cumpărător şi mandatar de a efectua operaţiunea în acest interval de timp.

În considerarea acestei obligaţii a promitentului-vânzător, antecontractul de vânzare-cumpărare cuprinde şi o clauză penală obiectivată în  înscrisul ,,Angajament”: ,, În cazul în care, nu voi face întocmai, mă angajez să suport de 10 (zece) ori contravaloarea preţului primit pentru aceste acţiuni.”

4. Contractul de mandat (făcând abstracţie de elementele specifice antecontractului de vânzare-cumpărare) a fost încheiat între părţi într-o formă cvasitipică: procură în formă autentică:

Conform certificatului nr........./22.11.2016, această procură nu a fost înscrisă în  Registrul Naţional Notarial de Evidenţă a Procurilor şi Revocărilor Acestora (RNNEPR), însă, în acest registru este înscrisă revocarea acestei procuri de către pârât.

Revocarea procurii de către pârât reprezintă, evident, o revocare a mandatului dat reclamantului.

5. Reclamantul a invocat drept temei al pretenţiilor sale atât clauza penală cuprinsă în înscrisul ,,Angajament”, cât şi revocarea unilaterală a mandatului.

Mandatul este, în principiu, revocabil, chiar dacă este cu termen.

Mandatul dintre părţi a fost unul în interes comun, revocarea acestuia a fost expresă, iar, de principiu, cererea mandatarului privind obligarea mandantului la despăgubiri este admisibilă

Dreptul la acţiune al reclamantului s-a născut, deci, la data de 29.03.2011 (data  revocării mandatului de către pârât), şi nu la data de 22.11.2016 (data eliberării certificatului nr......... de către RNNEPR).

Acest registru a fost înființat în anul 2007 și cuprindea, la acea dată, numai evidența revocărilor acelor procuri date în formă autentică, instrumentate de notarii publici din România și de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României.

Înscrierea în acest registru a revocării procurilor date în formă autentică, în lipsa unei dospoziţii legale contrare, are ca efect opozabilitatea revocării procurii atât faţă de terţi, cât şi faţă de mandatar.

Ca urmare, dreptul la acţiune al reclamantului pentru despăgubiri cuvenite prin revocarea unilaterală a mandatului s-a născut la data de 29.03.2011.

Potrivit art.1 din Decretul nr.167/1958, ,, Dreptul la acţiune, avînd un obiect patrimonial, se stinge prin prescripţie, dacă nu a fost exercitat în termenul stabilit în lege. … Orice clauza care se abate de la reglementarea legală a prescripţiei este nulă.”, iar, potrivit art.3, ,, Termenul prescripţiei este de 3 ani.”

De asemenea, potrivit art.7 din Decretul nr.167/1958, ,, Prescripţia începe sa curgă de la data când se naşte dreptul la acţiune sau dreptul de a cere executarea silită. In obligaţiile care urmează sa se execute la cererea creditorului precum şi în acelea al căror termen de executare nu este stabilit, prescripţia începe sa curgă de la data naşterii raportului de drept.”

Instanţa reţine că dreptul la acţiune al reclamantului în temeiul clauzei penale s-a născut la data de 11.03.2010 şi s-a împlinit la data de 11.03.2014,, iar dreptul la acţiune al reclamantului pentru despăgubiri cuvenite pentru revocarea unilaterală a mandatului s-a născut la data de 29.03.2011 şi s-a împlinit la data de 29.03.2014.

În consecinţă, tribunalul apreciază ca fiind lipsite de temei juridic motivele de apel expuse de apelantul-reclamant şi constând în existenţa unor momente subiective de la care ar începe să curgă termenul de prescripţie.

Sub acest aspect,  tribunalul arată că dispoziţiile art.8 alin..1 din Decretul nr.167/1958 reglementează momentul de la care curge termenul de prescripţie în cazul pretenţiilor întemeiate pe răspunderea civilă delictuală, iar alin.2 reglementează în acelaşi fel situaţia pretenţiilor întemeiate pe îmbogăţirea fără just temei, or, în cazul de faţă, pretenţiile reclamantului sunt întemeiate pe răspunderea civilă delictuală.

Având în vedere aceste considerente şi dispoziţiile art.480 alin.1 din Codul de procedură civilă,  tribunalul va respinge apelul ca nefondat.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE

Respinge ca nefondat apelul  declarat de  reclamantul ........ ........, cu domiciliul in municipiul ..................., judeţul Olt şi având CNP .................,  împotriva sentinței civile nr......... din 14.09.2017 pronunțate de Judecătoria Târgu Jiu în dosarul nr........., în contradictoriu cu intimatul pârât ........, cu domiciliul în municipiul Târgu Jiu,  str. ....,  judeţul Gorj.

Cu recurs în termen de 30 de zile de la comunicare.

Pronunțată în ședință publică, azi, 19.04.2018. 

Preşedinte,

........Judecător,

........

Grefier,

........

Red.LM

j.f. P M.

ex. 4

SL 02 mai 2018