Liberare Conditionata

Hotărâre 767 din 19.07.2018


Pe rolul instanței se află judecarea cauzei penale având ca obiect cererea de liberare condiţionată, formulată de către petentul condamnat T.R..

Potrivit prevederilor art. 358 Cod Procedură Penală, preşedintele completului de judecată dispune strigarea cauzei.

La apelul nominal, făcut în şedinţa publică, se prezintă petentul condamnat T.R., aflat în stare de detenție, asistat de către apărător ales, av. M.M..

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă care învederează că s-au depus la dosarul cauzei următoarele:

-Copia sentinţei penale nr. 132/2014 a Judecătoriei Sighişoara

-Copia extrasului deciziei penale nr. 20/A/22.01.2015 a Curţii de Apel Tg-Mureş

-adresa nr. 56852/MP/10.07.2018 a Casei Judeţene de Pensii Mureş

-adresa executorului judecătoresc P.R.

-adeverinţa de venit pe anul 2015 în ceea ce îl priveşte pe petentul condamnat T.R.

-adeverinţa de venit pe anul 2018 în ceea ce îl priveşte pe petentul condamnat T.R.

-adeverinţa de venit pe anul 2016 în ceea ce îl priveşte pe petentul condamnat T.R.

-adeverinţa de venit pe anul 2017 în ceea ce îl priveşte pe petentul condamnat T.R.; dar și că, s-a listat de pe portalul instanţei fişa dosarului nr. ...privind aceeaşi persoană şi având acelaşi obiect cu prezenta cauză, după care:

La interpelarea instanţei privind existenţa unor cereri prealabile de formulat, reprezentanta Ministerului Public precizează că nu are.

Apărătorul ales al petentului condamnat solicită admiterea cererii în probaţiune cu înscrisurile depuse la dosarul cauzei pentru acest termen de judecată.

Având în vedere lipsa titularului completului de judecată C1 CPU, respectiv a domnului judecător C.D., instanţa aduce la cunoştinţa participanţilor că, prezenta cauză, va fi soluţionată de titularul completului C6 CPU, respectiv de doamna judecător G.C.B., care asigură serviciul de permanență pe ședința de judecată pentru ziua în curs, conform planificării aprobată prin Hotărârea Colegiului de conducere al instanței.

Instanţa constată că s-a acordat prezentul termen de judecată în vederea efectuării demersurilor necesare pentru dovedirea stadiului în care se află dosarul de executare silită în ceea ce priveşte achitarea sumei la care a fost obligat petentul condamnat către partea civilă prin hotărârea de condamnare, sens în care s-au şi depus la dosar înscrisuri, şi pe cale de consecinţă, pune în discuţie încuviinţarea acestora.

Reprezentanta Ministerului Public precizează că înscrisurile depuse de la termenul anterior în prezent, cele depuse de la executorul judecătoresc P.R. sunt concludente şi pertinente, motiv pentru care solicită instanţei încuviinţarea acestora.

Instanţa încuviinţează înscrisurile depuse la dosarul cauzei, așa cum au fost enumerate în referatul grefierului de ședință, apreciindu-le ca fiind utile și concludente pentru soluționarea cauzei.

La interpelarea instanţei privind existenţa altor cereri de formulat, reprezentanta Ministerului Public şi apărătorul ales al petentului condamnat precizează că nu au.

Nemaifiind alte cereri în probaţiune de formulat, instanţa, în temeiul art. 387 Cod procedură penală declară încheiată cercetarea judecătorească şi în temeiul art. 388 Cod procedură penală acordă cuvântul în dezbateri.

Apărătorul ales al petentului condamnat solicită instanţei admiterea cererii de liberare condiţionată formulată în cauză având în vedere raportul Comisiei de liberări condiţionate în cadrul căruia sunt descrise pe larg zilele câştigate de petentul condamnat ca urmare a recursului compensatoriu, fiind vorba de un număr de 187 de zile.

De asemenea, apărătorul petentului condamnat solicită instanţei să aibă în vedere că fracţia executată cu aceste zile câştigate ca urmare a recursului compensatoriu, respectiv fracţia de ½, este îndeplinită, petentul fiind condamnat la o pedeapsă de 10 ani închisoare şi are vârsta de peste 60 de ani.

Totodată, apărătorul petentului condamnat solicită instanţei să aibă în vedere faptul că acesta se află arestat şi în executarea pedepsei din data de 20.12.2013, menţionând că a fost arestat, ulterior arestat la domiciliu şi, în cele din urmă, în executarea mandatului de executare a pedepsei închisorii.

În continuare, domnul avocat precizează că, din raportul menţionat anterior, rezultă foarte clar comportamentul petentului condamnat care are o vârstă, s-a încadrat la toate programele urmate iar din consilierea psihologică reiese că acesta a realizat greşelile făcute şi s-a îndreptat suficient având în vedere perioada de timp executată.

Domnul avocat mai arată că petentul condamnat este executat silit întrucât din pensia pe care o primeşte, i se reţine în fiecare lună sume de bani, în acest sens fiind şi înscrisurile depuse iar executarea silită este pornită împotriva bunurilor, acesta având un imobil care urmează a fi scos la licitaţie pentru recuperarea prejudiciului părţii civile.

Apărătorul petentului condamnat mai precizează că, din adeverinţa emisă de Administraţia Finanţelor Publice, rezultă că acesta din urmă nu are alte venituri.

Pe cale de consecinţă, dacă instanţa va considera că obligaţiile civile nu sunt îndeplinite, apărătorul petentului condamnat solicită a se constata că acesta se află în imposibilitatea de a plăti alte cheltuieli reţinute pentru partea civilă. În acest sens, nu se poate vorbi de rea credinţă având în vedere că ceea ce acesta poate să plătească este reţinut.

Având în vedere considerentele arătate mai sus, apărătorul ales al petentului condamnat solicită admiterea cererii de liberare condiţionată formulată în cauză.

Reprezentanta Ministerului Public precizează că, în dosarul nr. ..., s-a pronunţat sentinţa penală nr. 1222 din data de 28.11.2017 care a rămas definitivă prin necontestare, prin care s-a respins o cerere de liberare condiţionată anterior formulată de acelaşi petent şi s-a fixat un termen pentru reanalizare inclusiv analiza în Comisia de liberări condiţionate şi formularea unei eventuale propuneri de către aceasta din urmă, la data de 05.08.2018.

Pe cale de consecinţă, doamna procuror apreciază că această contestare a propunerii Comisiei de liberări condiţionate şi implicit propunerea şi analiza în cadrul comisiei este inadmisibilă raportat la prevederile art. 587 alin. 2 Cod procedură penală care statuează că până la data la care expiră acel termen fixat printr-o cerere anterioară, nu se poate formula nici o alte cerere ulterioară de liberare condiţionată.

În situaţia în care instanţa va trece peste acest fine de neprimire, doamna procuror solicită acesteia să aibă în vedere faptul că legea mai favorabilă în cauză este art. 59 din vechiul Cod penal cu menţiunea că plata despăgubirilor civile şi a cheltuielilor judiciare nu este obligatorie potrivit prevederilor acestui articol iar contestarea propunerii Comisiei de liberări condiţionate este neîntemeiată.

De asemenea, doamna procuror precizează că este de acord cu cele consemnate de Comisia de liberări condiţionate în cadrul procesului verbal din data de 21.06.2018 care arată că, faţă de pedeapsa la care a fost condamnat petentul, aceea de 10 ani închisoare, perioada efectiv executată nu este suficientă pentru îndreptare, cu atât mai mult cu cât condamnat a avut şi o sancţiune, ridicată la acest moment, respectiv din 30.06.2018, fiind posibilă existenţa unei cercetări judecătoreşti în curs.

În ceea ce priveşte plata acestor despăgubiri civile, doamna procuror menţionează că situaţia nu se prezintă aşa cum a prezentat-o domnul avocat, persoana condamnată T.R. având grijă încă din timpul desfăşurării procesului în urma căruia a fost condamnat prin aceasta sentinţă penală, să vândă, să lichideze orice fel de bunuri mobile sau imobile care ar fi executate silit în vederea plăţii despăgubirilor, astfel că, la data deciziei condamnării definitive, nu mai existau practic bunuri care să fie executate silit.

Doamna procuror precizează că prin executarea silită efectuată de executorul judecătoresc P.R. s-a executat fabuloasa sumă de 1800 lei din despăgubirile de 50.000 euro pe care petentul condamnat trebuie să le plătească părţii civile minore care a fost victima infracţiunii.

Este adevărat faptul că petentul condamnat are o vârstă înaintată în prezent şi a avut o vârstă înaintată la momentul săvârşirii faptei, respectiv 64 de ani, însă având în vedere cele arătate, doamna procuror consideră că nu fundamentează în nici un fel o cerere de liberare condiţionată la acest moment.

Pe cale de consecinţă, în situaţia în care instanţa va ajunge pe fondul cauzei, doamna procuror solicită respingerea contestării propunerii Comisiei de liberări condiţionate şi fixarea unui termen de reanalizare care să nu fie mai apropiat de 31.12.2018.

În replică, apărătorul petentului condamnat precizează că termenul la care face referire reprezentanta Ministerului Public este un termen de recomandare ori comisia l-a reanalizat pe acesta pentru că s-a îndeplinit termenul, acesta având 187 zile ca urmare a recursului compensatoriu, deci oricum se calculează, jumătate din pedeapsă este executată.

Cu privire la executarea silită şi sustragerea bunurilor, apărătorul petentului condamnat menţionează cele susţinute nu sunt adevărate având în vedere că executorul judecătoresc arată că imobilul este în proprietatea deţinutului şi se află în executare silită ori nu ştie de unde Parchetul de pe lângă Judecătoria Tg-Mureş are aceste informaţii.

Având ultimul cuvânt, petentul condamnat T.R. arată că nu are nimic de spus.

Instanţa declară închise dezbaterile asupra fondului cauzei şi reţine cauza în pronunţare.

INSTANŢA

Deliberând asupra cauzei penale de faţă, constată următoarele:

Prin cererea formulată la data de 22.06.2018 și înregistrată pe rolul acestei instanțe la data de 28.06.2018, sub număr de dosar ..., petentul condamnat T.R. a solicitat liberarea sa condiționată.

Cererea de liberare condiționată formulată de către petentul condamnat nu a fost motivată  în fapt și nici în drept.

Cererii formulată de petent i-au fost atașate procesul verbal nr. I2-38761/21.06.2018 al comisiei pentru individualizarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate, în ceea ce privește acordarea liberării condiționate din cadrul Penitenciarului Târgu Mureș (f. 4) și caracterizarea corespunzătoare petentului condamnat (f. 5-10).

Fiind învestită cu soluționarea prezentei cereri de liberare condiționată, instanța a dispus desemnarea unui avocat din oficiu, având în vedere starea de detenție a persoanei condamnate T.R., fiind depusă la dosar delegația pentru asistență obligatorie nr. 2646/2018 (f.  26), atașarea copiei sentinței penale nr. 132/2014 a Judecătoriei Sighișoara (f. 29-38; 120-124), a copiei extrasului deciziei penale nr. 20/A/22.01.2015 a Curții de Apel Târgu Mureș (f. 39-40; 125), fișa nominal contabilă a petentului condamnat din evidențele ANP (f. 42-80), dar și atașarea copiei fișei de cazier judiciar al petentului (f. 81).

De asemenea, la dosarul cauzei au fost depuse de către petentul condamnat și chitanțele din datele de 11.01.2018/11.12.2017/27.01.2014/11.05.2017/25.02.2015/15.12.2016/16.07.2016 (f. 82-88; 90-91; 93-103), copia extrasului sentinței penale nr. 1222/2017 a Judecătoriei Târgu Mureș (f. 89), cupon pensie-luna 04 a anului 2017 (f. 104), înscrisuri medicale (f. 106-110), hotărâri ale comisiei de disciplină din cadrul Penitenciarului Târgu Mureș (f. 111-114), adresa nr. 56852/MP/10.07.2018 a Casei Judeţene de Pensii Mureş (f. 130-132), adresa executorului judecătoresc P.R. (f. 133; 135) și adeverinţele de venit corespunzătoare anilor 2015-2017 în ceea ce îl priveşte pe petentul condamnat T.R. (f. 134-138).

Totodată, în baza măsurilor premergătoare ședinței de judecată din data de 19.07.2018 s-a atașat la dosarul cauzei copia fișei de dosar de pe portalul Judecătoriei Târgu Mureș în ceea ce privește dosarul nr. ...al acestei instanțe (f. 141).

Analizând actele și lucrările dosarului penal de față, în raport de prevederile legale incidente în materie, instanța reține următoarele:

Petentul condamnat T.R. se află în prezent în executarea pedepsei de 10 ani închisoare dispusă prin sentința penală nr. 132/03.10.2014 a Judecătoriei Sighișoara pronunțată în dosarul nr. ... (f. 120-124), rămasă definitivă prin decizia penală nr. 20/A/22.01.2015 a Curții de Apel Târgu Mureș, în baza căreia a fost emis mandatul de executare a pedepsei închisorii nr. 225/2015 pentru săvârșirea infracțiunii de viol, faptă prevăzută de art. 218 Cod penal, constând în aceea că în luna noiembrie 2013 a condus-o pe o minoră la domiciliu, iar acolo a întreținut acte sexuale orale cu aceasta profitând de imposibilitatea acesteia de a-și exprima voința datorită vârstei.

Prin procesul verbal nr. I2-38761/21.06.2018 (f. 4) comisia pentru liberare condiţionată din cadrul Penitenciarului Tg. Mureş a reţinut că petentul condamnat T.R. se află în executarea unei pedepse de 10 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 132/2014 pronunţată de Judecătoria Sighișoara-MEPI nr. 225/2015, executarea pedepsei începând la data de 23.01.2015 şi urmând să expire în termen la 13.06.2023, regimul de executare fiind semideschis.

Totodată, în cadrul procesului verbal menționat anterior s-a arătat că pentru a deveni propozabil în vederea liberării condiționate petentul trebuie să execute fracția de 1/2, respectiv 1826 zile din care, în cazul în care muncește 609 zile considerate ca executate în baza muncii prestate și 1217 zile efectiv executate, petentul condamnat T.R., executând de la data de 23.01.2015 și până la data de 21.06.2018, 1246 zile efectiv în considerarea pedepsei aplicate și 589 de zile arest preventiv din care 186 zile în baza Legii nr. 169/2017, realizând în total 1835 zile câștigate și executate.

Prin acelaşi proces verbal s-a reţinut că petentul condamnat, aflat la prima analiză în cadrul comisiei pentru liberare condiţionată din cadrul Penitenciarului Tg. Mureş, nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de art. 100 Cod penal, propunându-se rediscutarea situației sale după data de 20.02.2019, având în vedere perioada rămasă de executat din pedeapsă și cheltuielile judiciare neachitate.

Prin sentința penală nr. 1222 din data de 28.11.2017 a Judecătoriei Târgu Mureș, pronunțată în dosarul nr. ...(f. 89), rămasă definitivă prin neexercitarea căii de atac (f. 141), s-a dispus respingerea, ca nefondată, a cererii de liberare condiționată formulată de petentul condamnat T.R. la data de 31.10.2017, fiind stabilită data de 05.08.2018 după care cererea de liberare condiţionată poate fi reînnoită, dată după care situaţia petentului condamnat poate fi reanalizată şi în cadrul Comisiei de liberare condiţionată.

Potrivit art. 97 alin. 1 din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, liberarea condiţionată se acordă potrivit procedurii prevăzute în Codul de procedură penală, la cererea persoanei condamnate sau la propunerea comisiei pentru liberare condiţionată, dispozițiile alin. 11 al aceluiași articol stabilind că, în cazul în care comisia pentru liberare condiţionată constată că persoana condamnată nu întruneşte condiţiile pentru a fi liberată condiţionat, în procesul-verbal întocmit potrivit alin. (6) fixează un termen pentru reexaminarea situaţiei acesteia, care nu poate fi mai mare de un an, aceasta comunicând de îndată, procesul-verbal persoanei condamnate, care are posibilitatea ca, în termen de 3 zile de la aducerea la cunoştinţă, sub semnătură, să se adreseze, cu cerere de liberare condiţionată, judecătoriei în circumscripţia căreia se află penitenciarul.

Conform art. 587 alin. 2 Cod procedură penală, când instanţa constată că nu sunt îndeplinite condiţiile pentru acordarea liberării condiţionate, prin hotărârea de respingere fixează termenul după expirarea căruia propunerea sau cererea va putea fi reînnoită, termen care însă,  nu poate fi mai mare de un an şi care curge de la rămânerea definitivă a hotărârii.

În prezenta cauză, instanța constată că deși prin sentința penală nr. 1222 din data de 28.11.2017 a Judecătoriei Târgu Mureș, pronunțată în dosarul nr. ...(f. 89), rămasă definitivă prin neexercitarea căii de atac (f. 141), s-a stabilit data de 05.08.2018 după care cererea de liberare condiţionată poate fi reînnoită, dată după care situaţia petentului condamnat poate fi reanalizată şi în cadrul Comisiei de liberare condiţionată, petentul condamnat a înțeles să formuleze cererea de liberare condiționată la data de 22.06.2018.

În egală măsură, instanța are în vedere faptul că cererea de liberare condiționată este examinată de instanță sub aspectul îndeplinirii tuturor condițiilor legale la momentul soluționării acesteia, iar nu la momentul introducerii ei.

Chiar și în această situație însă, instanțe reține că la acest moment termenul stabilit pentru reiterarea cererii de liberare condiționată stabilit petentului condamnat prin sentința penală indicată mai sus, nu s-a împlinit, astfel că, cererea ce constituie obiectul prezentei cauze nu a îndeplinit condițiile legale pentru formularea ei nici data de  22.06.2018, data când a fost efectiv formulată, dar nu le îndeplinește nici la acest moment.

De asemenea, instanța reține că, în raport de soluția pronunțată prin sentința penală nr. 1222/28.11.2017 a Judecătoriei Târgu Mureș, astfel cum a fost menționată anterior, comisia pentru liberări condiționate din cadrul Penitenciarului Târgu Mureș nu a respectat la rândul său dispozițiile instanței cuprinse în sentința penală indicată mai sus, deoarece doar după data de 05.08.2018, situaţia petentului condamnat putea fi reanalizată şi în cadrul Comisiei de liberare condiţionată.

În ceea ce privește susținerea apărătorului ales al petentului condamnat în sensul că termenul fixat pentru reiterarea cererii de liberare condiționată de către instanță este un termen de recomandare, or comisia l-a reanalizat pe petentul condamnat T.R. pentru că s-a îndeplinit termenul, instanța apreciază că aceasta nu poate fi luată în considerare întrucât un astfel de termen nu reprezintă un simplu termen de recomandare, ci un termen dilatoriu, prohibitiv.

În egală măsură, instanța reține că și într-o astfel de situație precum cea din prezenta cauză, în care deși s-a stabilit un termen în interiorul căruia cererea de liberare condiţionată nu putea fi reînnoită și nici reanalizată situația petentului condamnat în cadrul Comisiei de liberare condiţionată, totuși petentul condamnat T.R. a fost analizat la data de 21.06.2018 în carul acestei comisii, acesta este ținut de dispozițiile sentinței penale nr. 1222/28.11.2017 a Judecătoriei Târgu Mureș, petentul neprecizând faptul că nu ar fi avut cunoștință despre această hotărâre.

Având în vedere că există o hotărâre definitivă prin care Judecătoria Târgu Mureș a respins cererea de liberare condiționată formulată la data de 31.10.2017 de către același petent condamnat și a fixat termen pentru reînnoirea acesteia la data de 05.08.2018, dar luând în considerare și faptul că petentul a formulat o nouă cerere anterior împlinirii termenului stabilit, în prezenta cauză, instanța nu poate nici să admită noua cerere de liberare condiționată, nici să o respingă și să fixeze un termen de reiterare mai scurt întrucât termenul de 05.08.2018, fixat de Judecătoria Târgu Mureș prin sentința penală nr. 1222/28.11.2017 nu poate fi nici înlăturat, nici modificat, cu privire la acesta intervenind autoritatea de lucru judecat.

Prin urmare, singura soluție care se prefigurează în prezenta cauză este aceea de respingere a cererii formulată de  petentul condamnat T.R. ca inadmisibilă, deoarece a formulat o nouă cerere de liberare condiționată, înainte de împlinirea termenului de reiterare stabilit printr-o hotărâre rămasă definitivă.

Având în vedere aspectele precizate anterior, instanța nu va mai proceda la analiza temeiniciei cererii ce constituie obiectul prezentului dosar, respectiv dacă petentul îndeplinește sau nu condițiile prevăzute pentru acordarea beneficiului liberării condiționate, cererea sa fiind inadmisibilă din motivul mai sus expus.

În consecință, în temeiul art. 587 alin. 2 Cod procedură penală va respinge ca inadmisibilă cererea de liberare condiționată formulată de petentul condamnat T.R..

În baza art. 275 alin. 2 Cod procedură penală va obliga petentul la plata sumei de 200 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat, reţinând culpa procesuală a petentului condamnat.

În baza art. 275 alin. 6 Cod procedură penală suma de 50 lei, reprezentând onorariul parțial al apărătorului din oficiu-av. Pal Dorottya (delegația pentru asistență obligatorie nr. 2646/2018), se va avansa din fondurile speciale ale Ministerului Justiţiei în contul Baroului Mureş, având în vedere faptul că doamna avocat s-a prezentat la termenul de judecată din data de 05.07.2018, termen la care s-a prezentat și apărătorul ales al petentului condamnat, iar delegația pentru asistență obligatorie emisă pentru aceasta a încetat în acest fel.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

În temeiul art. 587 alin. 2 Cod procedură penală respinge ca inadmisibilă cererea de liberare condiționată formulată de petentul condamnat T.R., fiul lui R. și M., născut la data de, CNP , domiciliat în ….., în prezent deţinut în Penitenciarul Târgu Mureș. 

În baza art. 275 alin. 2 Cod procedură penală obligă petentul la plata sumei de 200 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat.

În baza art. 275 alin. 6 Cod procedură penală suma de 50 lei, reprezentând onorariul parțial al apărătorului din oficiu-av. P. D. (delegația pentru asistență obligatorie nr. 2646/2018), se va avansa din fondurile speciale ale Ministerului Justiţiei în contul Baroului Mureş. 

Cu drept de contestaţie în 3 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 19.07.2018.

PREȘEDINTE GREFIER

C.B.G. L.F.