Contestaţie împotria Hotărârii Adunării Creditorilor

Sentinţă civilă **** din 26.07.2018


Dosar nr. ****

ROMÂNIA

Tribunalul Bucureşti – Secţia a VII-a Civilă

SENTINŢA CIVILĂ NR. 3114/2018

Şedinţa din Camera de Consiliu de la data de 21.05.2018

Tribunalul constituit din:

PREŞEDINTE – JUDECĂTOR SINDIC: **

GREFIER: **

Pe rol se află soluţionarea cererii formulate de către contestatoarea **, în contradictoriu cu intimata **, ADMINISTRATOR JUDICIAR AL debitoarei **

Dezbaterile şi luările de cuvânt au avut loc în şedinţa din camera de consiliu de la data de  17.05.2018, fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea data care face parte integrantă din prezenta sentinţă, când, instanţa, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunţarea până la data de 21.05.2018, când a hotărât următoarele:

TRIBUNALUL,

Deliberând asupra acţiunii civile de faţă constată următoarele:

Prin cererea înregistrată la data de 08.03.2018 pe rolul Tribunalului Bucureşti Secţia a VII-a Civilă sub nr. ***, contestatoarea ** a formulat contestaţie împotriva hotărârii adoptata la punctul 3 în cadrul Adunării creditorilor întrunita la data de 27.02.2018, prin care a solicitat admiterea cererii şi să ia act de rezultatul corect al voturilor exprimate, pe cale de consecinţă să dispună anularea Hotărârii adoptată de Adunarea Creditorilor cu privire la punctul 3 al ordinii de zi privind desemnarea Comitetului Creditorilor.

În motivare, contestatoarea a arătat instanţei ca prin notificarea de deschidere a procedurii insolvenţei asupra debitoarei ** am fost următoarea si cu privire la prima şedinţa a adunării creditorilor care va avea loc la data de 27.02.2018 cu următoarea ordine de zi: 1. Prezentarea rapoartelor întocmite de administratorul judiciar in temeiul art.92 si art.97 din Legea 85/2014, precum si a stadiului procedurii insolventei; 2. Prezentarea masurilor efectuate de la deschiderea procedurii; 3. Desemnarea Comitetului Creditorilor si a Preşedintelui Comitetului Creditorilor debitorului **; 4. Confirmarea administratorului judiciar **; 5. Stabilirea onorariului administratorului judiciar **

Contestatoarea a învederam instanţei faptul ca la data de 27.02.2018 a votat prin corespondenta, exprimând votul fata de fiecare punct expus pe ordinea de zi.

Cu privire la punctul 3 de pe ordinea de zi prin care s-a supus la vot Desemnarea Comitetului Creditorilor si a Preşedintelui Comitetului Creditorilor s-au făcut următoarele precizări: „1 Procesul verbal al adunării creditorilor din data de 27.02.2018 a fost  întocmit fără a se tine seama de votul creditorilor exprimat la punctul 3.

În susţinerea prezentei afirmaţii s-a solicita instanţei să ia act de faptul ca prin votul exprimat in scris, contestatoarea a exprimat în mod expres intenţia de a face parte din comitetul creditorilor însă administratorul judiciar a omis sa ia act si sa consemneze autopropunerea noastră.

Contestatoarea a solicitat instanţei să observe că în cuprinsul procesului verbal ai adunării creditorilor administratorul judiciar face precizarea ca Manifestările de voinţa pentru a face parte din comitet au fost exprimate de către următorii creditori: - **; - **; - **; - **- **.

Aceasta omisiune a administratorului judiciar de a nu lua act de autopropunerea a condus in mod implicit la neîntrunirea de cate noi a condiţiilor cumulative impuse de prevederile art.50 alin.4 din Legea 85/2014 cu consecinţa decăderii contestatoarei din dreptul de a face parte din comitetul creditorilor.

2. Voturile cu privire la alcătuirea comitetului creditorilor s-au reţinut mod corect, in conformitate cu voinţa creditorilor.

Potrivit Hotărârii adoptata la punctul 3 a! ordinii de zi, s-a reţinut ca: „Având in vedere prevederile art.50 alin.4 din Legea 85/2014, potrivit căruia componenta comitetului creditorilor se determina in baza celui mai mare procentaj de vot din creanţele prezente, cu asigurarea reprezentativităţii tuturor categoriilor de creanţă si exprimarea voturilor cu privire la alegerea membrilor comitetului creditorilor componenta acestuia este: -** ; -**; -**i- **.

Urmare a voturilor exprimate, adunarea creditorilor cu votul a 44,77% din totalul creanţelor prezente au votat pentru desemnarea in calitate de Presedinte ai Comitetului Creditorilor **.

În fapt, voturile cu privire la alcătuirea (Comitetului Creditorilor au, fost exprimate după cum urmează: - ** a autopropus si a votat în favoarea creditorului ** preşedinte si ** -membru; - ** s-a autopropus, a fost votata de către **) si a votat după cum urmează: - 1.** - presedinte; 2.** membru;  3.** --membru; - ** s-a autopropus ,nu a fost votat de către alti creditori si nu a facut propuneri concrete privind componenta Comitetului Creditorilor. - ** s-a autopropus ,nu a fost votat de către alti creditori si nu a facut propuneri concrete privind componenta Comitetului Creditorilor **, a optat pentru preluarea atribuţiilor de către Adunarea Creditorilor, nu a fost votat de către alti creditori si nu a făcut propuneri concrete privind componenta Comitetului Creditorilor.

Fata de prevederile punctului 3 din procesul verbal ai adunării creditorilor, in raport de voturile exprimate., rugam onorata instanţă sa ia act de faptul ca ** s-a autopropus şi a obţinut un vot din partea creditorului ** acumulând un-procent de 44,77% din procentul creanţelor prezentate la vot. Acest fapt dovedeşte ca votul creditorilor a fost reţinut in mod greşit de către administratorul judiciar iar alocarea voturilor in mod corect conduce in mod indubitabil la modificarea componentei comitetului creditorilor.

Potrivit prevederilor art. 50 alin 4 din Legea 85 /2014 „În cadrul primei şedinţe a adunării creditorilor, aceştia vor putea alege un comitet format din 3 sau 5 creditori dintre primii 20 de creditori cu drept de vot, dintre cei deţinând creanţe ce beneficiază de cauze de preferinţă, creanţe bugetare. Şi creanţe chirografare, cele mai mari în ordinea valorii şi care se oferă voluntar, selecţia fiind efectuată prin întrunirea acesta!" criterii cumulative pe baza celui mai mare procentaj de vot din valoarea creanţelor prezente. Comitetul astfel desemnat va înlocui comitetul desemnat anterior de judecătorul sindic.

Ţinând seama de rigorile impuse de aceasta prevedere legala este evident ca pentru desemnarea membrilor comitetului creditorilor trebuiesc întrunite cumulativ mai multe condiţii si anume: 1. creditorul desemnat ca membru sa fie intre primii 20 de creditori cu drept de vot; 2. creditorul desemnat sa se ofere voluntar; 3. creditorul desemnat sa fie votat de majoritatea creditorilor care au participat/ si-au exprimat votul cu privire la chestiunea supusa dezbaterii .

În concluzie, înregistrarea corecta a voturilor impune corectarea componentei comitetului creditorilor in sensul atribuirii calităţii de membru in conformitate cu procentul obţinut de fiecare creditor care s-a autopropus si care întruneşte condiţiile prevăzute de art. 50 alin 4 din Legea 85 /2014.

Conform voturile!" exprimate, in raport de art. 50 alin 4 din Legea 85 /2014, componenta corecta a comitetului este: 1.** preşedinte cu 44,77% din participarea la vot; 2.** membru cu 44,77% din participarea la vot; 3.** membru cu 14,40% din participarea la vot.

În ceea ce priveşte pe creditorul ** consideram ca, in conformitate cu intenţia exprimata, acesta nu poate face parte din comitetul creditorilor întrucât a optat pentru preluarea atribuţiilor de către Adunarea Creditorilor.

În ceea ce priveşte pe creditorul **, consideram ca acesta nu poate face parte din comitetul creditorilor întrucât desemnarea sa ca membru nu respecta dispoziţiilor art.50 alin 4 din Legea 85/2014 în sensul ca, deşi se autopropus, nu a obţinut un procentaj care sa-i permită situarea intre primii 3 creditori trataţi de majoritatea creditorilor.

Pentru aceste motive, contestatoarea a solicita instanţei să  ia act de rezultatul corect al voturilor exprimate şi pe cale de consecinţă anularea Hotărârii adoptata de Adunarea Creditorilor cu privire la punctul 3 al ordinii de zi privind desemnarea Comitetului Creditorilor ca fiind nelegala.

În probatoriu, contestatoarea a solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri si a depus  înscrisuri.

În conformitate cu dispoziţiile art.411 alin.(1) C.proc.civ s-a solicitat  judecarea cauzei în lipsă.

La data de 16.05.2018, **., a depus la dosar note scrise prin care a solicitat respingerea contestaţiei.

În fapt, ** a arătat instanţei că a înţeles să invoce excepţia DE TARDIVITATE a depunerii contestaţiei formulata de către **L, excepţia LIPSEI CALITATII PROCESUALE ACTIVE A CONTESTATOAREI şi pe fondul cererii a solicitat RESPINGEREA CONTESTATIEI CA NEINTEMEIATA.

**  a arătat instanţei că în data de 27.02.2018 a avut loc Adunarea Creditorilor debitoarei **., creditorii fiind convocaţi pentru a-si exprima votul cu privire la următoarele puncte pe ordinea de zi: 1. Prezentarea rapoartelor întocmite de administratorul judiciar in temeiul art. 92 si art. 97 din Legea nr. 85/2014, precum si a stadiului procedurii insolventei; 2. Prezentarea măsurilor efectuate de la deschiderea procedurii; 3. Desemnarea Comitetului Creditorilor şi a preşedintelui Comitetului Creditori10r debitorului **; 4. Confirmarea administratorului judiciar **; 5. Stabilirea onorariului administratorului judiciar **

În baza voturilor exprimate, decizia adoptata de către Adunarea Creditorilor si consemnate în cuprinsul Procesului verbal al şedinţei referitoare la punctul 3 pe ordinea de zi (singura hotărâre contestata) a fost următoarea:

Desemnarea unui Comitet al creditorilor compus din trei creditori si anume: **., **. si **.

S-a invocat excepţia tardivităţii contestaţiei la hotărârea de la punctul 3 din cadrul procesului verbal al adunării creditorilor din data de 27.02.2018.

** a învederat instanţei faptul ca în conformitate cu prevederile art. 48 din legea nr. 85/2014: Hotărârea adunării creditorilor poate fi anulată de judecătorul-sindic pentru nelegalitate, la cererea creditorilor care au votat împotriva luării hotărârii respective şi au făcut să se consemneze aceasta în procesul-verbal al adunării, precum şi la cererea creditorilor care au lipsit motivat de la şedinţa adunării creditorilor sau ale căror voturi nu au fost consemnate în procesul-verbal întocmit. Hotărârea, cu excepţia celei prin care a fost desemnat, poate fi atacată, pentru motive de nelegalitate, şi de administratorul judiciar/lichidatorul judiciar.

Cererea prevăzută la alin. (7) va fi depusă la dosarul cauzei, inclusiv în format electronic, în termen de 5 zile de la data publicării în BPI a procesului-verbal al adunării creditorilor şi va fi soluţionată în camera de consiliu, cu citarea celui care a introdus cererea, a administratorului judiciar/lichidatorului judiciar şi a creditorilor. Citarea părţilor Şi comunicarea actelor către aceştia se fac prin BPI.

**  a solicitat instanţei să aibă în vedere procesul verbal al adunării creditorilor din data de 27.02.2018 a fost publicat in BPI nr. **; Contestaţia depusa de către **. a fost transmisa către instanţă în data de 08.03.2018 (conform AWB curierat) si înregistrată la registratura instanţei in data de 09.03.2018.

Aşadar, contestaţia a fost depusa tardiv, termenul de 5 zile de contestare fiind împlinit în data de 07.03.2018.

** a invocat excepţia lipsei calităţii procesuale active a contestatoarei şi a învederat instanţei faptul ca in conformitate cu prevederile art. 48 alin. 7 din legea nr. 85/2014, ( 7) Hotărârea adunării creditorilor poate fi anulată de judecătorul-sindic pentru nelegalitate, la cererea creditorilor care au votat împotriva luării hotărârii respective şi au făcut să se consemneze aceasta în procesul-verbal al adunării, precum şi la cererea creditorilor care au lipsit motivat de la şedinţa adunării creditorilor sau ale căror voturi nu au fost consemnate în procesul-verbal întocmit.

**  a solicitat instanţei să constate faptul ca creditoare **. nu a votat împotriva acestui punct pe ordinea de zi, aceasta votând in sensul desemnării unui comitet al creditorilor si exprimându-si disponibilitatea de a face parte din acesta.

Faptul ca in urma respectării si aplicării prevederilor legale cu privire la componenta Comitetului Creditorilor administratorul judiciar a stabilit ca **. nu va face parte din Comitet, nu reprezintă un motiv de nelegalitate si in niciun caz nu da dreptul Contestatoarei sa formuleze contestatie.

3. În situaţia in care instanţa va respinge cele doua excepţii invocate mai sus si va trece la analizarea pe fond a contestaţie, ** a solicitat respingerea ca neîntemeiată a contestaţiei.

S-a solicitat instanţei să constate faptul că în mod corect si legal administratorul judiciar a reţinut in cuprinsul procesului verbal componenta Comitetului Creditorului, făcând aplicarea prevederilor legii nr. 85/2014, art. 50 alin. 4: << În cadrul primei şedinţe a adunării creditorilor, aceştia vor putea alege un comitet format din 3 sau 5 creditori, dintre primii 20 de creditori cu drept de vot, dintre cei deţinând creanţe ce beneficiază de cauze de preferinţă, creanţe bugetare şi creanţe chirografare, cele mai mari în ordinea valorii şi care se oferă voluntar, selecţia fiind efectuată prin întrunirea acestor criterii cumulative pe bază celui mai mare procentaj de vot din valoarea creanţelor prezente […] ».

Aşadar, având in vedere exprimarea disponibilităţii de a face parte din Comitetul Creditorilor a creditorilor ce deţin cele mai mari creanţe înscrise la masa credală, precum si  singurului creditor bugetar (în cauza neexistând alte categorii de creanţe), ** a arătat instanţei faptul ca administratorul judiciar in mod corect a considerat ca ** nu va face parte din Comitetul Creditorilor.

** a învederat instanţei de judecata si practica judiciara in domeniul (Sentinţă civilă 565 din 13.04.2017 pronunţată de către Tribunalul Iaşi) in conformitate cu care „Art.50 alin.4 din lege stabileşte astfel paşii in desemnarea membrilor comitetului creditorilor, din interpretarea textului legal rezultând că este obligatorie desemnarea câte unui membru din fiecare categorie de creditori - garantaţi, bugetari, chirografari - ( dacă fiecare din această categorie este reprezentată si cel puţin un creditor din fiecare categorie se oferă.

Pe lângă cele menţionate anterior, cu privire la faptul ca subscrisa nu a votat în favoarea desemnării Comitetului Creditorilor si nu s-a exprimat intenţia de a face parte din componenta acestuia, învederam Instanţei faptul ca aceste afirmaţii nu sunt corecte si ca din contra, administratorul judiciar in mod corect ne-a desemnat ca membru in comitet, întrucât s-a exprimat în mod explicit intenţia de a face parte din acesta, iar creanţa deţine cel mai mare procentaj din cadrul creanţelor prezente la Adunarea Creditorilor, respectiv 37,21%. (Ataşăm prezentei copie a votului exprimat de către Subscrisa. precum si un exemplare al PV al adunării creditorilor din data de 27.02.2018.

În plus, rugam Onorata Instanţa sa aibă în vedere faptul ca, aşa cum de altfel si administratorul judiciar a reţinut in cuprinsul Procesului verbal, exprimarea votului cu privire la desemnarea unui Comitet al creditorilor si exprimarea intenţiei de a face parte din componenta acestuia in eventualitatea desemnării unui Comitet, sunt doua laturi complet distincte si nu trebuie confundate. Subscrisa am votat într-adevăr in sensul preluării atribuţiilor Comitetului de către Adunarea Creditorului, însa s-a specificat in mod expres ca in cazul in care se va stabili totusi desemnarea acestuia, ne exprimam intenţia de a face parte din acesta.

Prevederile art. 50 alin. 4 sunt extrem de clare in acest sens si prevad ca va face parte din comitet creditorii „care se oferă voluntar”

Pentru toate aceste considerente, ** a solicitat instanţei să admită  excepţia tardivităţii  depunerii contestaţiei formulata de către **; admiterea excepţiei lipsei calităţii procesuale active a contestatoarei; pe fond, respingerea contestaţiei ca neîntemeiata.

În temeiul art. 223 alin. (3) din Codul de procedura civila, s-a solicitat judecarea cauzei în lipsă.

La data de 17.05.2018, ** a depus în şedinţă publică întâmpinare, prin care a solicitat respingerea contestaţiei.

În fapt, ** a arătat instanţei că la data de 15.12.2017 a fost deschisă procedura generală de insolvenţă asupra societăţii debitoare **. subscrisa flind desemnată în calitate de administrator judiciar.

Conform încheierii de şedinţă prin care s-a dispus deschiderea procedurii, instanţa a stabilit ca termen pentru prima şedinţă a Adunării generale a creditorilor data de 27.02.2018.

Prin notificarea deschiderii procedurii publicată de subscrisa în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, subscrisa am notificat creditorii inclusiv cu privire la data, ora, locaţia şi ordinea de zi a primei şedinţe a Adunării creditorilor debitoarei **

Astfel, ordinea de zi a şedinţei Adunării Generale a Creditorilor ce a avut loc la data de 27.02.2018 a fost următoarea: 1) Prezentarea rapoartelor întocmite de administratorul judiciar in temeiul art. 92 si art. 97 din Legea nr. 85/2014, precum si a stadiului procedurii insolventei; 2) Prezentarea măsurilor efectuate de la deschiderea procedurii; 3) Desemnarea Comitetului Creditorilor şi a preşedintelui Comitetului Creditorilor debitorului **; 4) Confirmarea administratorului judiciar **; 5) Stabilirea onorariului administratorului judiciar **

Şedinţa Adunării creditorilor s-a desfăşurat în prezenţa creditorilor deţinând 72,92% din totalul masei credale.

Procesul-verbal al şedinţei Adunării creditorilor a fost publicat în BPI nr. ** din data de 01.03.2018.

Împotriva Procesului-verbal a formulat contestaţie creditorul ** fiind nemulţumit de modalitatea de desemnarea a Comitetului Creditorilor şi susţinând că acesta trebuia să facă parte din acest for.

Faţă de contestaţie formulată facem următoarele precizări: în primul rând dorim să subliniem onoratei instanţe prevederile art. 50 alin. (4) din Legea nr. 85/2014, prevederi ce au fost avute în vedere de administratorul judiciar şi conform cărora: în cadrul primei şedinţe a adunării creditorilor, aceştia vor putea alege un comitet format din 3 sau 5 creditori, dintre primii 20 de creditori cu drept de vot, dintre cei deţinând creanţe ce beneficiază de cauze de preferinţă, creanţe bugetare şi creanţe chirografare, cele mai mari în ordinea valorii şi care se oferă voluntar, selecţia fiind efectuată prin întrunirea acestor criterii cumulative pe baza celui mai mare procentaj de vot din valoarea creanţelor prezente. Comitetul astfel desemnat va înlocui comitetul desemnat anterior de judecătorul-sindic.

Astfel, din textul de lege mai sus enunţat, date fiind şi atribuţiile Comitetului creditorilor precum şi rolul acestuia de reprezentant al creditorilor în privinţa anumitor decizii procedurale special prevăzute de lege, se poate observa intenţia legiuitorului de a asigura o reprezentativitate a tuturor categoriilor de creditori dar şi a unei reprezentativităţi prin pondere majoritară a creditorilor în cadrul Comitetului Creditorilor, aspect ce se raliază la caracterul colectiv şi concursual al procedurii insolvenţei.

Prin urmare, pentru asigurarea unei reprezentativităţi cât mai corecte, legiuitorul a trasat ca normă specială criteriile ce trebuie avute în vedere la momentul desemnării Comitetului Creditorilor, respectiv ”dintre primii 20 de creditori cu drept de vot, dintre cei deţinând creanţe ce beneficiază de cauze de preferinţă, creanţe bugetare şi creanţe chirografare, cele mai mari în ordinea valorii şi care se oferă voluntar, selecţia fiind efectuată prin întrunirea acestor criterii cumulative pe baza celui mai mare procentaj de vot din valoarea creanţelor prezente.

Astfel, dorim să subliniem onoratei instanţe faptul că la desemnarea Comitetului Creditorilor administratorul judiciar a ţinut cont de toate criteriile imperativ stabilite de lege, comitetul în forma actuală fiind format din cei mai mari creditori chirografari şi singurul creditor bugetar, în condiţiile în care tabelul creanţelor societăţii debitoare reflectă doar aceste două categorii de creditori.

În atare situaţie, în cadrul Comitetului ce a fost desemnat, sunt reprezentante ambele categorii de creanţe ce sunt înscrise în tabelul de creanţe, iar cei trei creditori reprezintă peste 50% din total masă credală reflectând legitimitate şi din acest punct de vedere.

În concluzie, raportat la prevederile art. 50 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 apreciem ca nefondată contestaţia formulată de creditorul Grafîtec S.R.L. drept pentru care solicităm respingerea acesteia în acest sens.

În drept, Prime Insolv SPRL a invocat dispoziţiile art. 50 alin. (4) din Legea nr. 85/2014.

Faţă de prevederile art.248 (1) Cod.pr.civ. instanţa urmează a analiza cu prioritate excepţia tardivităţii invocată de creditoarea ** reţinând următoarele:

Prin încheierea de şedinţă pronunţată de Tribunalul Bucureşti, Secţia a VII-a Civilă în dosarul nr. **, a fost deschisă procedura insolvenţei în formă generală faţă de debitoarea **, fiind desemnat administrator judiciar **.

La data de 1.03.2018 în BPI nr. ** a fost publicat procesul verbal al şedinţei adunării generale a creditorilor ** din data de 27.02.2018, prin care a fost stabilită componenţa comitetului creditorilor debitoarei, fiind desemnat totodată şi președintele comitetului.

Împotriva hotărârii adunării creditorilor a formulat contestaţie creditoarea ** , aceasta fiind transmisă prin mail la data de 7.03.2018, f. 2 dosar și a fost înregistrată pe rolul Tribunalului București; Secţia a VII-a Civilă, sub nr. ** la data de 8.03.2018, astfel cum rezultă de pe ștampila aplicată pe rezoluția de primire a contestației.  De asemenea, creditoarea a depus contestaţia la un serviciu de curierat rapid la data de 8.03.2018, astfel cum rezultă din dovada depusă la f. 15 dosar.

Conform art. 48 alin.8 din Legea nr. 85/2014 „ Cererea prevăzută la alin. (7) va fi depusă la dosarul cauzei, inclusiv în format electronic, în termen de 5 zile de la data publicării în BPI a procesului-verbal al adunării creditorilor şi va fi soluţionată în camera de consiliu, cu citarea celui care a introdus cererea, a administratorului judiciar/lichidatorului judiciar şi a creditorilor”.

Raportând data publicării hotărârii adunării creditorilor în BPI – 1.03.2018 la termenul prevăzut de lege calculat pe zile libere, instanţa constată că acesta  s-a împlinit  la ora 24,00  din data de 7.03.2018. Astfel, la data înregistrării contestaţiei la instanţa de judecată - 8.03.2018 -se constată că termenul prevăzut de art. 48 alin. 8 din Legea 85/2014 , calculat în acord cu art.181 şi 182 Cod.pr.civ., a fost depăşit, intervenind sancţiunea decăderii în conformitate cu art.185 Cod.pr.civ..

În acest sens instanţa reţine că Legea 85/2014 cuprinde norme de procedură,  art. 342 prevăzând că „Dispoziţiile prezentei legi se completează, în măsura în care nu contravin, cu cele ale Codului de procedură civilă şi ale Codului civil”. Astfel, instanţa apreciază că în speţă este aplicabil art. 182 C.pr.civ. potrivit căruia „1) Termenul care se socoteşte pe zile, săptămâni, luni sau ani se împlineşte la ora 24,00 a ultimei zile în care se poate îndeplini actul de procedură.(2) Cu toate acestea, dacă este vorba de un act ce trebuie depus la instanţă sau într-un alt loc, termenul se va împlini la ora la care activitatea încetează în acel loc în mod legal, dispoziţiile art. 183 fiind aplicabile” , precum şi art. 183 din acelaşi act normativ ( „1. Actul de procedură depus înăuntrul termenului prevăzut de lege prin scrisoare recomandată la oficiul poştal sau depus la un serviciu de curierat rapid ori la un serviciu specializat de comunicare este socotit a fi făcut în termen).”

Trebuie observat că dispozițiile art. 183 Cpr.civ nu fac referire și la trimiterile actelor de procedură efectuate prin poștă electronică sau fax. Așa fiind, întrucât, ca orice normă specială, dispozițiile art. 183 CPC nu pot fi aplicate prin analogie, instanţa apreciază că actul de procedură transmis prin asemenea mijloace de comunicare va fi considerat ca săvârșit în termen doar dacă data la care a fost înregistrat  la instanță – iar nu data trimiterii efectuate  prin poștă electronică sau fax- se situează înainte de împlinirea termenului.

De asemenea, în Monitorul Oficial nr. 803 din 11 octombrie 2017 a fost publicată Decizia ÎCCJ nr. 34/2017 privind dezlegarea modului de interpretare a dispoziţiilor art. 182 şi art. 183 din Codul de procedură civilă, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept – stabilind că ”în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 182 şi art. 183 din Codul de procedură civilă, actul de procedură transmis prin fax sau poştă electronică, în ultima zi a termenului care se socoteşte pe zile, după ora la care activitatea încetează la instanţă, nu este socotit a fi depus în termen.”

În cauză nu s-a formulat cerere de repunere în termen în conformitate cu art.186(2) Cod.pr.civ. şi nici nu s-au invocat şi probat împrejurări care să determine întreruperea sau suspendarea termenului în condiţiile art.184 al.3 şi 4 Cod.pr.civ.

Faţă de aceste considerente, în temeiul art.48 alin. 8 din Legea 85/2014 raportat la art.185 Cod.pr.civ. se va admite excepţia şi se va respinge contestaţia ca tardiv formulată.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

HOTĂRĂŞTE:

Admite excepţia tardivităţii formulării contestaţiei.

Respinge contestaţia formulată de către contestatoarea **,  în contradictoriu cu intimata ** ADMINISTRATOR JUDICIAR AL **,  ca tardiv formulată.

Cu drept de apel, în termen de 7 zile de la comunicare.

Cererea de apel se va depune la Tribunalul Bucureşti Secţia a VII-a Civilă.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 21.05.2018.

 PREŞEDINTE  GREFIER

 ** **