Contestaţie la executare / suspendare provizorie

Sentinţă civilă --- din 25.02.2016


Pentru astăzi fiind amânată pronunţarea în cauza civilă privind pe contestatori A si B şi pe intimată C, având ca obiect contestaţie la executare / suspendare provizorie, pentru care părţile prezente au pus concluzii în şedinţa publică din data de 10.02.2016, consemnate în încheierea pronunţată în acea zi, şi care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru care pronunţarea s-a amânat la data de 25.02.2016.

La apelul nominal făcut la pronunţare se constată lipsa părţilor.

Procedura legal îndeplinită.

Instanţa, în urma deliberării a pronunţat sentinţa de mai jos.

J U D E C Ă T O R I A

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele :

Prin cererile de chemare în judecată înregistrate pe rolul acestei instanţe sub nr.xxx, contestatorii A si B au solicitat instanţei, în contradictoriu cu intimatul C, ca prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună anularea întregii executări silite obiect al dosarului execuţional nr.Z al SCPEJ , pornite la cererea intimatului C, în temeiul titlului executoriu – contract de credit nr., astfel cum a fost modificat prin actele adiţionale şi garantat prin contractul de ipotecă autentificat prin încheierea nr. ......şi al titlului executoriu – contract de credit nr........, astfel cum a fost modificat prin actele adiţionale şi garantat prin contractul de ipotecă autentificat prin încheierea nr....... şi să dispună restabilirea situaţiei anterioare executării silite, cu cheltuieli de judecată.

În  motivarea cererilor, contestatorii au arǎtat, în esenţǎ, cǎ, se impune anularea executării silite întrucât intimatul este un creditor cesionar al unor creanţe derivate din cele două contracte de credit, însă contractele de credit bancar sunt contracte intuitu personae şi, astfel, cesiunea de creanţă nu este permisă.

Mai mult decât atât, au mai arătat contestatorii, notificarea cerută de lege nu a fost efectuată, executarea silită fiind astfel pornită în mod ilegal.

În ceea ce priveşte titlul executoriu – contract de credit nr......, astfel cum a fost modificat prin actele adiţionale, contestatorii au invocat atât excepţia prescripţiei dreptului la acţiune, cât şi excepţia prescripţiei dreptului de a cere executarea silită, arătând, în esenţă, că a trecut o perioadă mare de timp de la data încheierii contractului de credit şi până în prezent şi că nu au cunoştinţă dacă există acte întreruptive ale celor două termene de prescripţie.

Prin întâmpinare, intimatul C a solicitat respingerea celor două contestaţii ca neîntemeiate, arătând, în esenţă, că a dobândit cele două creanţe în urma a două contracte de cesiune de creanţă încheiate, în conformitate cu prevederile legale, cu creditorul iniţial şi că cele două cesiuni au fost notificate debitorilor cedaţi la data de 11.09.2012.

Prin încheierea din data de ..., instanţa a dispus conexarea dosarului civil nr..... la prezentul dosar.

Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa reţine următoarele :

Instanţa constată că prin contractul de credit nr...., încheiat la data de ....., astfel cum a fost modificat prin actele adiţionale ulterioare, creditoarea iniţială le-a acordat debitorilor-contestatori A si B un credit în sumă de ....., pe o perioadă de ....luni, scadenţa finală fiind la data de ..., rambursarea creditului fiind garantată prin încheierea contractului de ipotecă autentificat prin încheierea nr...........

Prin contractul de credit nr...., încheiat la data de ..., astfel cum a fost modificat prin actele adiţionale ulterioare, creditoarea iniţială le-a acordat debitorilor-contestatori A si B un credit în sumă de ...CHF, pe o perioadă de 260 luni, scadenţa finală fiind la data de 19.10.2029, rambursarea creditului fiind garantată prin încheierea contractului de ipotecă autentificat prin încheierea nr.....

În vederea recuperării debitelor restante, creditoarea iniţială a cesionat creanţa către ....

Instanţa constată că, prin cererea de executare silită, creditorul C a solicitat urmărirea silită pentru întreg debitul rezultat din contractul de credit nr., încheiat la data de 26.11.2007, astfel cum a fost modificat prin actele adiţionale ulterioare şi din contractul de credit nr...., încheiat la data de 22.02.2008, astfel cum a fost modificat prin actele adiţionale ulterioare, arătând că debitorii nu şi-au îndeplinit de bunăvoie obligaţiile de plată, motiv pentru care creditoarea iniţială  a declarat cele două credite scadente anticipat.

Potrivit art.663 alin.1 C.Proc.Civ., executarea silită nu se poate face decât dacă creanţa este certă, lichidă şi exigibilă, iar, conform alin.4 al aceluiaşi articol, creanţa este exigibilă dacă obligaţia debitorului este ajunsă la scadenţă sau acesta este decăzut din beneficiul termenului de plată.

Potrivit art.16.4 din contractul de credit nr...., încheiat la data de 26.11.2007, respectiv art.13.4 din contractul de credit nr....., încheiat la data de 22.02.2008, instanţa constată că, într-adevăr, creditorul are dreptul să declare creditul scadent anticipat, însă este necesar ca banca să notifice debitorilor, în termen de 10 zile de la constatare, cazul de culpă incident şi să acorde debitorilor un termen în care să remedieze deficienţele constatate şi, doar în cazul în care deficienţele nu sunt remediate în termenul indicat de bancă în notificare, aceasta are dreptul să declare exigibile toate sumele datorate în baza contractului de credit şi să declare restant întregul sold al creditului, în această situaţie debitorii fiind decăzuţi din beneficiul termenelor prevăzute în favoarea lor .

În aceste condiţii, instanţa din oficiu, pentru a verifica exigibilitatea celor două creanţe, a solicitat intimatului-creditor urmăritor să depună la dosarul cauzei înscrisurile prin care s-a procedat la declararea scadenţei anticipate a celor două credite de către creditoarea iniţială.

Prin notele de şedinţă depuse la dosar, intimatul a învederat instanţe că scadenţa anticipată a fost declarată de creditoarea iniţială în aceeaşi zi în care a fost încheiat şi contractul de cesiune de creanţă prin care creanţa i-a fost transmisă, anume data de 30.08.2012, depunând în acest sens notificarea debitorilor cedaţi .

Din examinarea celor două notificări, instanţa constată că se menţionează, într-adevăr, că întreg creditul a fost declarat exigibil anticipat, însă nu se menţionează, în concret, nici cazul de culpă incident şi nici data declarării scadenţei anticipate, dată care nu poate fi data de 30.08.2012, întrucât, din modul de formulare a notificării, apare că data de 30.08.2012 ar fi ulterioară datei scadenţei anticipate („iar la data de …”).

De asemenea, instanţa constată că, nici la dosarul cauzei şi nici în cele două dosare execuţionale, nu se regăsesc notificările efectuate de către creditoarea iniţială către debitori, prin care să le fie aduse la cunoştinţă cazul de culpă incident şi termenul de remediere a deficienţelor constatate, astfel cum părţile au convenit prin cele două contracte de credit – art.16.4 din contractul de credit nr....., încheiat la data de 26.11.2007, respectiv art.13.4 din contractul de credit nr....., încheiat la data de 22.02.2008.

Or, în aceste condiţii, instanţa constată că nu s-a făcut dovada îndeplinirii condiţiilor necesare pentru declararea scadenţei anticipate şi, astfel, în prezenta cauză, creanţele intimatului-creditor, în forma solicitată prin cererile de executare silită, anume întreg debitul rezultat din contractul de credit  contractul de credit nr......, încheiat la data de 26.11.2007 şi întreg debitul rezultat din contractul de credit nr......, încheiat la data de 22.02.2008, nu sunt exigibile, nefiind făcută dovada decăderii debitorilor din beneficiul termenelor stabilite pentru scadenţa finală, anume data de 21.11.2029, respectiv data de 19.10.2029.

Astfel, având în vedere că, în ceea ce priveşte întreaga creanţa rezultată din titlul executoriu – contract de credit nr....., astfel cum a fost modificat prin actele adiţionale, instanţa a constatat că nu este exigibilă, nefiind făcută dovada decăderii debitorilor din beneficiul termenului, rezultă că nici vreun termen de prescripţie nu a început să curgă, motiv pentru care excepţia prescripţiei dreptului la acţiune şi excepţia prescripţiei dreptului de a cere executarea silită, invocate de contestatori vor fi respinse ca neîntemeiate.

Având în vedere aceste considerente, instanţa va admite contestaţia la executare formulatǎ de contestatorii A si B în contradictoriu cu intimatul C, va dispune anularea întregii executări silite obiect al dosarului execuţional nr..... al SCPEJ , pornite la cererea intimatului C, în temeiul titlului executoriu – contract de credit nr...../26.11.2007, astfel cum a fost modificat prin actele adiţionale şi garantat prin contractul de ipotecă autentificat prin încheierea nr...şi al titlului executoriu – contract de credit nr...., astfel cum a fost modificat prin actele adiţionale şi garantat prin contractul de ipotecă autentificat prin încheierea nr.... şi va dispune restabilirea situaţiei anterioare executării silite.

De asemenea, având în vedere culpa procesuală a intimatului, instanţa îl va obliga la plata către contestatori a sumei de ..., cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând taxa judiciară de timbru.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII,

HOTĂRĂŞTE:

Respinge ca neîntemeiată excepţia prescripţiei dreptului la acţiune cu privire la titlul executoriu – contract de credit nr...., astfel cum a fost modificat prin actele adiţionale, invocată de contestatorii A si B.

Respinge ca neîntemeiată excepţia prescripţiei dreptului de a cere executarea silită cu privire la titlul executoriu – contract de credit nr...., astfel cum a fost modificat prin actele adiţionale, invocată de contestatorii A si B.

Admite contestaţia la executare formulatǎ de contestatorii A si B în contradictoriu cu intimatul C.

Dispune anularea întregii executări silite obiect al dosarului execuţional nr....al SCPEJ, pornite la cererea intimatului C, în temeiul titlului executoriu – contract de credit nr..., astfel cum a fost modificat prin actele adiţionale şi garantat prin contractul de ipotecă autentificat prin încheierea nr....şi al titlului executoriu – contract de credit nr....22.02.2008, astfel cum a fost modificat prin actele adiţionale şi garantat prin contractul de ipotecă autentificat prin încheierea nr.

Dispune restabilirea situaţiei anterioare executării silite.

Obligă intimatul C la plata către contestatori a sumei de ..lei, cu titlu de cheltuieli de judecată.

Cu apel în 10 de zile de la comunicare.

Pronunţatǎ în şedinţǎ publicǎ, azi, 25.02.2016.