Contestație la executare

Sentinţă civilă 5215 din 25.06.2019


INSTANŢA

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Ploiești la data de 28.12.2018, sub nr. ………………, contestatorii  ……. și ………, în contradictoriu cu intimata ……….., au formulat contestaţie la executare împotriva executării silite începute în dosarul de executare nr. 1935/2018 al ………, precum și a publicației de vânzare emise la data de 12.12.2018 în același dosar, solicitând încetarea executării silite. De asemenea, au solicitat suspendarea executării silite având în vedere disp. art. 719 c.pr.civ.

În motivare, contestatorii au solicitat instanţei, în esență, să constate că executarea a continuat la solicitarea ……………. fără să se realizeze notificarea cesiunii de creanță, în condițiile art. 1578 alin. 5 c.civ., aspect ce atrage nulitatea publicației de vânzare, continuarea executării de către actualul creditor fiind nelegală. Mai mult, a apreciat că devin incidente și prevederile art. 58 alin. 5 din OUG nr. 52/2016 prin care se arată că, contractul de credit nu reprezintă titlu executoriu în situația în care cesionarul este o entitatea ce desfășoară activități de recuperare creanțe, fapt îndeplinit în cauză. 

În drept, a invocat, disp. art. 712, art. 719 C.pr.civ., art. 1578 și urm c.civ., OUG nr. 52/2016.

În dovedire, a solicitat proba cu înscrisuri, fiind depuse: publicație de vânzare , întâmpinare formulată în dosarul nr. ……..

La data de ………., intimata ……… a depus întâmpinare (f…….) prin care a solicitat respingerea contestației ca neîntemeiată, precum și respingerea cererii privind suspendarea executării silite, cu cheltuieli de judecată. De asmenea, a invocat excepția tardivității formulării contestației la executare având în vedere depășirea termenului de 15 zile prevăzut de art. 715 alin. 1 lit. c) c.pr.civ. pentru formularea contestației.

Pe fond, a apreciat că executarea silită a fost îndeplinită cu respectarea tuturor dipozițiilor legale, existența creanței neputând fi pusă sub semnul întrebării, mai ales că rezultă din contractul de credit. În plus, contestatorii nu au făcut vreo dovadă privind încălcarea dispozițiilor imperative ale legii în ceea ce privește procedura de executare silită.

Față de cesiunea de creanță, a apreciat că nu schimbă caracterul de titlu executoriu al contractului de credit, după cum se arată și în Decizia ICCJ nr. 3/2014.

Cât privește incidența disp. OUG nr. 52/2016, prevederile enumerate de către contestatori nu se aplică contractelor de credit aflate în derulare la data intrării în vigoare a actului normativ.

În dovedire, a depus, în copie, înscrisuri: contracte de cesiune de creanță, notificări cesiune de creanță, extrase AEGRM.

La solicitarea instanţei, executorul judecătoresc a comunicat copia dosarului de executare silită nr. ………….

Contestatorii nu au depus răspuns la întâmpinare.

Sub aspect probatoriu, au fost încuviinţate probele cu înscrisurile de la dosar, pentru ambele părţi.

La temenul din data de …….., contestatoarea ………… a formulat o cerere de înscriere în fals cu privire la confirmarea de primire din data de ……...

Prin încheierea din data de ………, instanța a admis cererea de suspendare a executării silite până la soluționarea contestației la executare.

Se mai reține că la temenul din data de …….. contestatorii au arătat că înțeleg să conteste publicația de vânzare emisă în data de …………. și actele de executare emise după data de ………, data cererii de continuare a executării silite

Analizând materialului probator administrat în cauză, instanţa reţine următoarele:

Cât privește excepția tardivității formulării contestației la executare invocată de intimată, având în vedere precizarea obiectului acțiunii la termenul din …….., instanța o va respinge ca neîntemeiată, întrucât actele de executare contestate au fost comunicate contestorilor la data de ………, potrivit proceselor-verbale de înmânare depuse la filele 174-175 în dosarul de executare (vol II), iar acțiunea a fost depusă la instanță la data de …….., cu respectarea termenului de 15 zile prevăzut de art. 715 c.pr.civ.

Pe fond, instanța nu va reține ca întemeiate motivele contestației privind pierderea calității de titlu executoriu a contractului ca efect al cesiunii apreciind, în sensul celor susținute și de intimată, că modificarea părților originare ale actului juridic care constituie titlu executoriu nu afectează substanța titlului executoriu, poziția cesionarului fiind aceea a unui veritabil succesor cu titlu particular, care preia, astfel, toate drepturile pe care cedentul le avea în legătură cu creanța cesionată (Decizia HP a I.C.C.J. nr. 3/2014).

Totodată, se constată că executarea silită a pornit în temeiul unui contract de credit încheiat la data de 22.06.2011 cu banca …….. SA, prin care contestatorilor le-a fost acordată suma de 24.900 euro, pe o perioadă de 29 de ani.

La data de 26.06.2015, între bancă şi ……….. s-a încheiat un contract de cesiune de creanţe, prin care instituţia financiară a cesionat o serie de creanţe, printre care şi cea asupra contestatorilor, creanța fiind ulterior cedată intimatei ………., potrivit contractului de cesiune de creanţe din 27.09.2018 (f. 81).

Faptul că ultima cesionară este o firmă de recuperare creanțe nu atrage incidența art. 58 alin. 5 din OUG nr. 52/2016 întrucât, potrivit prevedrilor art. 135 alin. 1 din același act normativ, aceste prevedri nu se aplică contractelor în curs de derulare la data intrării în vigoare a actului normativ. Or, contractul contestatorilor era încheiat în anul 2011, nefiind rezoluționat sau anulat la momentul adoptării OUG nr. 52/2016.

Cât privește condiția notificării contestatorilor cu privire la cesionarea creanței în favoarea intimatei ………, raportat la data încheierii contractului de cesiune, instanța reține faptul că acesteia îi sunt aplicabile dispozițiile NCC.

Luând în discuție dispozițiile incidente cu privire la încheierea contractului de cesiune, din dispozițiile art. 1566 - 1578 Cod civil se desprinde concluzia conform căreia prin cesiune se transmite cesionarului o creanță, acesta dobândind calitatea de creditor, independent de notificarea acestei cesiuni debitorului cedat. Prin urmare, lipsa notificării nu produce efecte cu privire la valabilitatea contractului de cesiune și nici nu afectează în vreun fel obligațiile existente în sarcina debitorului, acestuia nefiindu-i cerut acordul.

Se mai reține că, cu toate că cesiunea de creanță își produce efectele între cedent și cesionar, din momentul încheierii contractului de cesiune de creanță, pentru opozabilitatea față de terți trebuie îndeplinite anumite formalități de publicitate. Publicitatea cesiunii poate fi făcută prin notificarea cesiunii către debitor sau prin acceptarea cesiunii de către debitor. Prin notificarea către debitor a cesiunii se aduce la cunoștința debitorului persoana noului creditor și clauzele esențiale ale contractului de cesiune.

Notificarea debitorului a fost impusă de legiuitor în scopul de a-l înștiința pe acesta despre creditor și de faptul că cedentul nu mai este proprietarul creanței și deci plata datoriei urmează să o facă noul creditor.

Având în vedere rolul notificării, astfel cum a fost prezentată mai sus, și în lipsa unor dispoziții legale exprese cu privire la efectele rezoluțiunii contractului de cesiune față de debitorul cedat, instanța apreciază că pentru a invoca lipsa notificării, debitorul cedat trebuie să justifice un interes, în sensul că neștiind de rezoluțiunea acesteia, a plătit primului creditor –cesionarului, plată care în aceste condiții apare ca perfect valabilă.

În condițiile în care contestatorii nu au realizat vreun act susceptibil să conducă la stingerea creanței ce a format obiectul cesiunii, aceștia nu se pot prevala de inopozabilitatea acestei operațiuni pentru a paraliza procedura de executare silită declanșată de actualul creditor, pentru că nu ar justifica existența vreunui interes legitim în derularea unui astfel de demers și ar constitui o valorificare a conduitei lor culpabile de a nu executa de bunăvoie obligația pe care și-au asumat-o față de creditorul inițial.

Mai mult, astfel cum rezultă din dosarul de executare, prin publicația de vânzare din 12.12.2018, aceștia sunt înştiinţați de faptul că intimata …………. are calitatea de creditor cesionar, fapt ce complineşte și lipsa unei notificări separate.

În concluzie, contestația apare ca neîntemeiată, motiv pentru care va fi respinsă ca atare.

Cât priveşte cheltuielile de judecată solicitate de intimată, instanţa le va respinge având în vedere că nu s-a făcut vreo dovadă în acest sens.

Va obliga contestatorii la plata către ………….. a sumei de 364,14 lei reprezentând contravaloare fotocopiere dosar de executare.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge ca neîntemeiată excepția tardivității formulării contestației la executare invocată de intimată.

Respinge contestația la executare formulată de contestatorii ……. și …… ambii cu domiciliul …….. în contradictoriu cu intimata ……….. cu sediul ……., ca neîntemeiată.

Obligă contestatorii la plata către ……… a sumei de 364,14 lei reprezentând contravaloare fotocopiere dosar de executare.

Cu drept de apel în 10 de zile de la comunicare, cerere care se depune la Judecătoria Ploiești.

Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 25.06.2019.

 PREŞEDINTE  GREFIER