Litigiu privind functionarii publici

Hotărâre 56 din 18.01.2018


Pe rol judecarea cauzei de Contencios administrativ şi fiscal privind pe reclamanta  I P  în contradictoriu cu pârât POLIŢIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI BACĂU, având ca obiect litigiu privind funcţionarii publici (Legea Nr.188/1999) anulare act administrativ.

Desfăşurarea şedinţei de judecată a fost înregistrată cu mijloace tehnice audio în conformitate cu dispoziţiile art.231 alin.4C.p.c.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică cauza fiind luată la ordine a răspuns reclamanta  I P , legitimându-se cu CI seria  asistată de av. Constantinescu Adrian cu împuternicire avocaţială, pentru pârât a răspuns av. Jinga Maria cu împuternicirea avocaţială.

Procedura legal îndeplinită.

S-a expus referatul oral asupra cauzei de către grefierul de şedinţă prin care s-au evidenţiat părţile, obiectul litigiului, menţiuni privitoare la îndeplinirea  procedurii de citare şi stadiul  procesual, se învederează faptul că  procedura este legal îndeplinită cu părţile.

Instanţa pune în discuţie conform art. 131Cod pr civilă verificarea competenţei .

Având cuvântul, părţile pe rând arată că instanţa este competentă în soluţionarea prezentei cauze .

Instanţa, raportat la obiectul acţiunii şi faţă de dispoziţiile art. 109 din Legea nr.188/1999, constată că este competentă general, material şi teritorial să  soluţioneze prezenta cauză.

Instanţa pune  în  discuţie estimarea duratei cercetării procesului.

Apărătorul reclamantei, estimează că durata soluţionării cauzei este de o lună de zile.

Apărătorul pârâtei, estimează că durata soluţionării cauzei este de o lună de zile.

Instanţa estimează  provizoriu durata cercetării procesului ca fiind o lună, termen ce poate fi revizuit în funcţie de probatoriul administrat în cauză.

Instanţa acordă cuvântul pe excepţia inadmisibilităţii acţiunii, excepţie invocată prin întâmpinare de către pârât

Având cuvântul, apărătorul pârâtei solicită admiterea excepţiei aşa cum a fost motivată prin întâmpinarea formulată, considerând că trebuiau aplicate prevederile Legii nr.554/2004, astfel încât această cerere este inadmisibilă având în vedere lipsa plângerii prealabile.

Având cuvântul, apărătorul reclamantei solicită respingerea excepţiei inadmisibilităţii având în vedere faptul că din considerentele dispoziţiei se precizează că se atacă direct la instanţa de contencios, astfel că această dispoziţie se atacă direct la instanţa de contencios conform prevederilor art.80 din Legea 188/1999, iar Legea nr.554/2004 fiind legea cadrul general în care se judecată şi se completează cu legea funcţionarului public.

Instanţa, faţă de dispoziţiile art.80 din Legea nr.188/1999, constată faptul că legea a stabilit faptul că funcţionarul nemulţumit de  sancţiunea aplicată se poate adresa direct instanţei de contencios prin care să solicite anularea sau modificarea dispoziţiei, derogându-se astfel de la regula procedurii prealabile definite de Legea nr.554/2004 şi care este aplicabilă doar pentru sancţiunea  destituirii din funcţie în acest fiind în mod expres dispoziţiile art.106 din acelaşi act normativ. Faţă de reglementarea articolului 80 din Legea nr.188/1999, instanţa respinge excepţia ce nefiind întemeiată.

Instanţa acordă cuvântul pe probe.

Apărătorul reclamantei solicită admiterea probe cu înscrisurile depuse la dosarul cauzei.

Apărătorul pârâtei,  solicită admiterea probei cu înscrisurile aflate la dosarul cauzei.

Instanţa admite proba cu înscrisurile formulate de ambele părţi ca fiind utile soluţionării cauzei.

Nemaifiind alte cereri de formulat sau probe de administrat, instanţa declară dezbaterile închise şi acordă cuvântul pe fondul cauzei.

Apărătorul reclamantei solicită admiterea contestaţiei şi anularea deciziei nr.555/2017 pentru următoarele considerente.

Reclamanta a fost sancţionată potrivit art.77, alin.2, lit a) din Legea 188/1999, însă raportat strict la acest articol se arată „întârzierea sistematică în efectuarea lucrărilor”. Or, situaţia este alta, i s-a pus în vedere reclamantei să prezinte toate contractele care erau înregistrate la primărie odată cu numirea în funcţie a unui nou jurist în cadrul instituţiei. Deşi reclamanta nu are în fişa postului această atribuţie s-a angajat să facă acest lucru, reclamanta lucrând în compartimentul financiar-contabil, solicitându-i-se verbal să facă şi o fişă electronică cu privire la toate datele de intrare şi modificări ale contractelor, iar din cauza volumului mare de lucrări pe care le avea reclamanta în derulare, la dosar fiind depus un opis cu toate lucrările ce le avea în derulare la momentul respectiv, nu a reuşit să predea toate contractele la termen. A solicitat să i se acorde puţin timp deoarece nu avea practic timpul efectiv fizic de a depune toate aceste contracte şi i s-a spus că da, dar a venit comisia de disciplină ca urmare a sesizării juristului instituţiei pentru a fi sancţionată. Raportându-se stric la temeiul legal pentru care a fost sancţionată nu operează în cazul reclamantei. Având în vedere faptul că din anul 2013 şi până la momentul aplicării acestei sancţionări reclamanta nu a avut nicio abatere, nicio sesizare.

Mai mult, reclamanta are o carieră de funcţionar public, iar sancţiunea avertismentului este o chestiune destul de gravă asupra unui funcţionar public care ar vrea să promoveze, să se transfere. Susţine apărătorul reclamantei faptul că la compartimentul unde funcţionează reclamanta are deja un funcţionar în minus, neexistând o notă sau o adresă în fişa postului în acre să precizeze că are în atribuţii şi aceste contracte care au determinat sancţiunea, aceasta făcând o acţiune pur voluntar să ajute instituţia.

Prin întâmpinare pârâta a menţionat că au fost încălcate sarcinile trasate, deşi la dosarul cauzei nu s-a depus nici un act prin care să se fi trasat o anumită sarcină care să fie în concordanţă cu fişa postului de către superiorul său şi pe care reclamanta să nu o fi îndeplinit, iar între contabil şi jurist nu este nici un raport de subordonare.

Faţă de motivele prezentate solicită admiterea acţiunii, anularea dispoziţiei cu sublinierea faptului că reclamanta nu a făcut decât să ajute instituţia şi a fost sancţionată.

Având cuvântul, apărătorul pârâtei solicită respingerea contestaţiei, menţinerea ca temeinică şi legală decizia prin care a fost sancţionată contestatoarea.

Cu privire la apărările apărătorului reclamantei, solicită a se observa faptul că această măsură nu a fost luată că a dorit juristul instituţiei  ci  această măsură a fost luată datorită faptul că a fost un audit intern în cadrul instituţie care a preciza foarte clar că, contractele instituţiei nu trebuie să stea la compartimentul contabilitate ci la compartimentul juridic, motiv pentru care urmează a fi trecute toate aceste contacte şi predate compartimentului juridic, pentru a le avea în urmărire.

În ceea ce priveşte faptul că reclamanta a cerut o amânare a predării lucrărilor, solicită a se observa că nu este la dosarul cauzei şi nu s-a făcut dovada că a solicitat o amânare a termenului de a depune aceste lucrări, ci abia pe 30.06.2017, cu mult după data stabilită pentru predarea lucrărilor a prezentat o adresă prin care a arătat că  nu pot fi predate toate contractele motivat de faptul că nu le are, nu le găseşte sau nu sunt în format electronic şi nu pot fi predate.

Mai mult, această decizie nu a fost dată de către director la solicitarea juristei, ci a fost întocmită o comisie de disciplină care a analizat punctual fiecare aspect pe Legea 188/1999, dacă sau nu se încadrează în prevederile legii. La momentul când s-a făcut comisia de disciplină aceşti membrii ai comisiei au analizat fiecare aspect, fiind luat în considerare tot ce spus juristul instituţiei, fiind efectuată Nota internă la iniţiativa juristului şi a fost semnată de către director, fiind analizat şi punctul de vedere al contestatoarei care a spus că există şi s-a săvârşit o încălcare a sarcinilor de serviciu motivat de faptul că practic nu a socotit acea notă internă şi nu a fost luată în calcul. În toată această perioadă până pe 30.06.2017 când s-a depus parte din contracte, reclamanta nu a făcut niciodată o adresă prin care să menţioneze că are un volum foarte mare lucrări şi să solicite o amânare a termenul de predare deoarece nu le poate preda în termenul stabilit.

S-au depus la dosar un set de înscrisuri din care rezultă că reclamanta a avut un volum foarte mare, aspect ce nu este contestat de către pârâtă, însă toate documentele depuse în apărare de către reclamantă în susţinerea volumului de muncă, toate sunt ulterioare perioadei în care trebuia să predea lucrarea respectiv la data de  06.06.2017 când avea termen de predare al lucrărilor.

În ceea ce priveşte cariera de funcţionar public, solicită a se observa că sancţiunea de mustrare scrisă conform prevederilor legale nu este trecută în cazierul funcţionarului public, nu o afectează nici financiar şi nici în cariera sa.

Această măsură şi propunerea de mustrare scrisă a venit de la colegii reclamantei care au analizat în comisia de disciplină situaţia de fapt iar directorul doar a luat la cunoştinţă de ce a stabilit comisia si a decis emiterea acestei decizie .

În replică, apărătorul reclamantei arată că s-a arătat de apărătorul pârâtei că a fost un audit intern, auditul nu vizează activitatea reclamantei ci în momentul venirii noului jurist care nu avea activitate , iar toate contractele erau repartizate la mai multe compartimente şi s-a luat măsura de a fi aduse toate contractele la jurist, aspect ce nu poate fi imputabil reclamantei. Faptul că, nu s-au predat în termen contractele solicitate de către jurist în mod unilateral şi individual raportul este doar între jurist şi contabil şi nu l-a transferat către alţi colegi. Cu privire la volumul de muncă, se susţine de către pârâtă că datele sunt inserate pe actele ce le-au depus sunt ulterioare sancţionării, dar aceste actele reprezintă momentul de finalizare al lucrărilor, lucrarea începând înainte şi nu la momentul când se finalizează.

Iar cu susţinerea pârâtei că un avertisment nu afectează funcţionarul public în toată cariera aceasta nu ar mai trebui exista ca şi sancţiune indisciplinară.

În replică, apărătorul pârâtei cu privire la volumul de muncă solicită a se observa că la dosar s-au depus tabele, ori, aceste tabele ce sunt generale automat.

Apărătorul reclamantei arată că solicită cheltuielile de judecată pe cale separată.

Apărătorul pârâtei menţionează că nu solicită cheltuieli de judecată a, acestea urmează a fi solicitate pe cale separată.

Instanţa declară dezbaterile închise şi trece la deliberare pe fondul cauzei.

TRIBUNALUL, 

Deliberând asupra acţiunii de faţă, reţine următoarele:

OBIECT: Prin cererea formulată de reclamanta  I P  în contradictoriu cu pârâtul POLIŢIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI BACĂU, înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 26.10.2017, sub nr. de dosar 4719/110/2017 s-a solicitat instanţei, ca, prin hotărârea pe care o va pronunţa, să dispună anularea deciziei nr. 555/25.09.2017.

În motivarea acţiunii s-a arătat faptul că a fost sancţionată disciplinar conform articolului 77 alineat 3 litera a din Legea 188/1999 pentru încălcarea dispoziţiilor articolului 77 alineat 2 litera a, care se referă la întârzierea sistematică în efectuarea lucrărilor, în cauză neexistând astfel de întârziere şi nici refuzul de îndeplinire a atribuţiilor de serviciu. S-a subliniat faptul că predarea contractelor cu întârziere a avut legătură cu volumul mare se sarcini de serviciu, respectiv înregistrarea în contabilitate a tuturor operaţiunilor efectuate în perioada 01-31.05.2017 privind cheltuielile, înregistrarea plăţilor, înregistrarea cheltuielilor cu primele de asigurare, înregistrarea cheltuielilor cu amortizarea, înregistrarea deconturilor, a ALOP-ului, întocmirea situaţiilor financiare, predarea necesarului de materiale, verificarea recapitulaţiei privind salariile, a ordinelor de plată, a angajamentelor. 

SUSŢINERILE PÂRÂTULUI: Pârâtul a formulat întâmpinare prin care a invocat excepţia inadmisibilităţii, iar pe fond a solicitat respingerea acţiunii ca neîntemeiată. S-a precizat faptul că prin nota internă 16009/2017 s-a solicitat reclamantei ca până la data de 06.06,2917 să predea Compartimentului Juridic toate contractele în derulare, măsură adoptată în urma auditului intern. S-a indicat că reclamanta a predat doar o parte din contracte la data de 30.06.2017, nefiind astfel respectate sarcinile trasate în mod direct.

ANALIZA INSTANŢEI:

Analizând acţiunea reclamantului prin prisma motivelor invocate şi a probelor administrate în cauză, instanţa apreciază că este întemeiată, în cauză nefiind îndeplinite elementele constitutive ale abaterii reţinute în sarcina funcţionarului public.

În fapt, prin decizia nr. 555/25.09.2017 emisă de Poliţia Locală a Municipiului Bacău s-a aplicat reclamantei sancţiunea disciplinară a mustrării scrise, pentru săvârşirea faptei prevăzută de articolul 77 alineat 2 litera a din Legea 188/1999 constând în refuzul de îndeplinire a atribuţiei de serviciu impuse prin nota internă 16009/26.05.2017, de a preda contractele în termenul şi condiţiile stipulate către Compartimentul Juridic Contencios.

În ceea ce priveşte acţiunea ilicită, instanţa reţine că s-a imputat reclamantului faptul că nu a predat toate contractele în derulare până la data de 06.06.2017 conform dispoziţiei inserate în nota internă nr 16009/26.05.2017.

În drept, potrivit dispoziţiilor articolului 77 alineat 2 litera a din Legea 188/1999

„Constituie abateri disciplinare următoarele fapte:

a) întârzierea sistematică în efectuarea lucrărilor”.

Abaterea disciplinara, în raport de definiţia legală cuprinsă în articolul 77 alineat 1 din Legea 188/1999 reprezintă încălcarea cu vinovăţie de către funcţionarii publici a îndatoririlor corespunzătoare funcţiei publice pe care o deţin şi a normelor de conduită profesională şi civică prevăzute de lege. Sancţionarea unei abateri disciplinare constituie rezultatul antrenării răspunderii disciplinare a angajatului, sancţiunea putând fiind aplicată doar în cazul îndeplinirii condiţiilor răspunderii, condiţii care vizează: existenţa unei fapte ilicite(acţiune sau inacţiune), calitatea specială a celui care a săvârşit fapta, vinovăţia, prejudiciul si legătura de cauzalitate între faptă si rezultat.

Din analiza textului de lege care defineşte abaterea disciplinară reţinută în sarcina reclamantului instanţa reţine faptul că latura obiectivă constă în acţiunea funcţionarului de a întârzia, sistematic, în efectuarea lucrărilor, răspunderea disciplinară intervenind doar dacă sunt îndeplinite în mod cumulativ cele două cerinţe. Utilizarea adjectivului sistematic în definiţia abaterii impune verificarea caracterului repetat al acţiunii ilicite săvârşite de funcţionar, autoritatea trebuind să dovedească faptul că întârzierile sunt periodice, un caz izolat nefiind suficient pentru antrenarea răspunderii disciplinare.

În ceea ce priveşte primul element al abaterii, respectiv întârziere în efectuarea lucrării, din examinarea notei interne nr. 16009/26.052017 instanţa observă faptul că s-a stabilit termenul de 06.06.2017 pentru predarea tuturor contractelor în derulare pe bază de proces verbal, cu evidenţierea numărului, a datei de înregistrare, a părţilor, a datei de începere, a datei de expirare, a actelor adiţionale şi a persoanei responsabile de contract. Din analiza notei de informare nr 8014/26.07.2017 coroborate cu nota nr 7064/2017 semnată de reclamantă şi cu emailul transmis în data de 07.07.2017 rezultă faptul că funcţionarul a predat la data de 30.06.2017 un număr de 34 de contracte, iar la data de 07.07.2017 un număr de 10 contracte, fiind astfel depăşit termenul stabilit de angajator. Deşi reclamanta a invocat în susţinerea nevinovăţiei caracterul complex al activităţii desfăşurate se observă faptul că funcţionarul nu a solicitat prelungirea termenului de predare, neinformând angajatorului asupra imposibilităţii executării atribuţiilor în perioada stabilită în nota internă.

În ceea ce priveşte cel de al doilea element al laturii obiective, aşa cum s-a arătat mai sus, pentru ca întârzierea să atragă sancţionarea reclamantului este necesar ca acţiunea să aibă caracter repetitiv, condiţie impusă de folosirea adjectivului sistematic. Din definiţia dată abaterii disciplinare de articolul 77 litera a rezultă că pentru antrenarea răspunderii disciplinare este necesar ca întârzierile să fie regulate, ceea ce presupune ca funcţionarul să îndeplinească periodic atribuţiile cu nerespectarea termenului stabilit.

Din probele administrate în cauză, instanţa reţine faptul că angajatorul nu a făcut dovada săvârşii faptei în mod repetat, din modul de redactare şi motivare a actului administrativ rezultând în mod clar faptul că s-a dispus sancţionarea doar pentru nepredarea contractelor în termenul stabilit prin nota internă 16009/26.05.2017.

Instanţa mai observă faptul că deşi fapta a fost încadrată juridic în dispoziţiile articolului 77 alineat 2 litera a, în descrierea faptei cât şi în cuprinsul actelor emise de Comisia de disciplină autoritatea a invocat refuzul funcţionarului de a-şi îndeplini atribuţiile de serviciu, abatere definită de articolul 77 litera i, distinctă de cea reţinută în sarcina părţii. Încadrarea juridică temeinică şi legală implică în mod obligatoriu  stabilirea exactă a situaţiei de fapt şi corecta aplicare a normei la fapta săvârşită, atât în ceea ce priveşte incriminarea cât şi în ceea ce priveşte sancţiunea. Temeiul juridic al sancţiunii aplicate este un element fundamental al deciziei de atragere a răspunderii disciplinare, sancţionarea trebuind a fi realizată cu respectarea principiului legalităţii. Acest aspect a fost stabilit în practica Curţii Europene a Drepturilor Omului care extins garanţiile reglementate de articolul 6 Cedo specifice cauzelor penale şi în cauzele civile (în cauza Vanjak vs. Republica Croatia, 29889/04, 14 ianuarie 2010, faţă de gravitatea acuzaţiilor împotriva reclamantului cat si consecinţele grave ale sancţiunii aplicate, Curtea a considerat ca prezumţia de nevinovăţie are incidenta in ciuda faptului ca nu era vorba de un caz penal ci de unul civil).

Având în vedere faptul că nu sunt îndeplinite elementele răspunderii disciplinare, nefiind întrunite condiţiile laturii obiective, faţă de neconcordanţa existentă între descrierea faptei şi încadrarea juridică, instanţa urmează a admite acţiunea şi a dispune anularea dispoziţiei nr. 555/25.09.2017.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite cererea de chemare în judecată formulată de către pe reclamanta  I P , CNP,cu domiciliul procesual ales în Bacău, jud.Bacău contradictoriu cu pârât POLIŢIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI BACĂU, jud.Bacău.

Anulează decizia nr. 555/25.09.2017.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare, cale de atac care se va depune la Tribunalul Bacău, sub sancţiunea nulităţii.