Plângere contravenţională

Sentinţă civilă 246 din 19.09.2017


R O M Â N I A

JUDECĂTORIA Dosar nr.302/248/2017

ÎNTORSURA BUZĂULUI

SENTINŢA  CIVILĂ  NR.246

Şedinţa publică din data de 19 septembrie 2017

Instanţa constituită din :

PREŞEDINTE: ...- Judecător

GREFIER: ...

Pe rol fiind judecarea plângerii formulată de petentul ...împotriva procesului verbal seria PCVX nr.0042685 încheiat la data de 14.05.2017 de Poliţia Întorsura Buzăului în contradictoriu  cu intimata ..., având ca obiect „plângere contravenţională”.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică  se  constată  lipsa  părţilor.

Procedura de  citare legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă prin care s-au evidenţiat părţile, obiectul litigiului, stadiul procesual şi modul de îndeplinire a procedurii de citare. Se constată  depusă adresa nr.1533/09.08.2017 de  către CNAIR S.A  din care rezultă viteza maximă admisă pe raza  localităţii Întorsura Buzăului, iar din partea IPJ Covasna  adresa nr.101978/11.09.2017 privind limita de viteză pe sensul  de mers Braşov - Buzău.

Nemaifiind alte cereri de formulat şi probe de administrat, instanţa, în temeiul art.244 alin.1Cod procedură civilă, declară încheiată cercetarea judecătorească şi constatând că au fost lămurite toate împrejurările de fapt şi temeiurile de drept ale cauzei, în temeiul art.394 Cod  procedură  civilă o reţine pentru deliberare şi pronunţare.

JUDECATORIA,

Pe rolul Judecătoriei Întorsura Buzăului, s-a înregistrat sub nr.302/248/2017 la data de 17.05.2017, plângerea contravenţională, formulată de petentul ...,  împotriva procesului verbal de contravenţie seria PCVX nr.0042685 întocmit la data de 14.05.2017 de Serviciul Rutier din cadrul Inspectoratului de Poliţie Covasna în contradictoriu cu intimatul ... prin care s-a solicitat  instanţei ca prin hotărârea ce va pronunţa să dispună anularea procesului verbal de contravenţie, în subsidiar înlocuirea sancţiunii contravenţionale a amenzii cu sancţiunea ”avertisment” şi obligarea ORAȘULUI ÎNTORSURA BUZĂULUI la restituirea sumei de 290 lei achitată potrivit chitanţei seria C nr.0004806 din data de 15.05.2017.

În fapt, a susţinut petentul că în data de 14.05.2017, pe vreme ploioasă, în timp ce conducea autoturismul marca Ford cu nr. de înmatriculare ... în localitatea Întorsura Buzăului ( din direcţia Întorsura Buzăului spre Braşov) a fost oprit imediat după podul peste râul Afiniş, pe DN10, pentru control de către un echipaj de poliţie care i-a comuniat că a depăşit viteza legală în localitate, având 71km/h.

Petentul a mai arătat că până la acel pod (ieşirea din oraşul Întorsura Buzăului şi intrarea în satul Brădet) viteza legală este de 60km/h, iar el a redus viteza deoarece imediat după pod este o trecere de pietoni, existând posibilitatea ca în momentul înregistrării cu aparatul radar autoturismul să fie în zona unde limita este de 60km/h şi nu de 50km/h, potrivit acuzaţiei agentului de poliţie. În continuare petentul a precizat că amplasarea acelui aparat radar a fost făcută neinspirat, dacă nu cu rea credinţă, în sensul că există posibilitatea aprecierii subiective a limitărilor de viteză în zona respectivă, trecându-se de la limita de 60km/h la 50km/h în câţiva metri.

De asemenea, petentul a arătat că potrivit art.16 al. 1 din OG nr.2/2001, procesul verbal de contravenţie va cuprinde, printre altele, şi arătarea tuturor împrejurărilor ce pot servi la aprecierea gravităţii faptei şi la evaluarea eventualelor pagube pricinuite. Ori, având în vedere prevederile art.34 din OG nr.2/2001 coroborat cu art.38 al. 3 din acelaşi act normativ, care prevăd posibilitatea instanţei de a aprecia inclusiv sancţiunea ce se impune a fi aplicată contravenientului, în ipoteza în care constată legalitatea actului sancţionator contestat şi existenţa contravenţiei în sarcina contestatorului, petentul a solicitat a se avea în vedere modalitatea concretă de săvârşire a contravenţiei care relevă un grad de pericol social redus, căruia, potrivit dispoziţiilor art.5 al. 5 din OG nr.2/2001 trebuie să-i corespundă o măsură echivalentă în plan sancţionator, apreciind că scopul sancţiunii contravenţionale poate fi atins prin aplicarea unui ”avertisment”, potrivit art.5 teza I şi art.7 din OG nr. 2/2001.

În acelaşi sens, petentul a făcut referire la faptul că în ultimii ani nu a săvârşit fapte contravenţionale la regimul circulaţiei rutiere şi nici nu a încălcat alte norme de convieţuire socială.

Cu privire la restituirea sumei de 290 lei, reprezentând amendă contravenţională, a arătat petentul că a achitat această sumă întrucât în ipoteza respingerii plângerii contravenţionale nu ar mai fi beneficiat de plata a jumătate din cuantumul total al amenzii aplicate şi ar fi trebuit să achite suma de 580 lei.

În drept, au fost invocate dispoziţiile art.16 al. 1, art.34, art.38 al. 3 din OG nr.2/2001.

Alăturat plângerii, petentul a ataşat în fotocopie: carte de identitate, permis auto, procesul verbal de contravenţie, chitanţa seria C nr.0004806/15.05.2017, planşe foto, practică judiciară (f.8-18).

Plângerea este legal timbrată potrivit art.19 din OUG nr.80/2013, cu taxă judiciară de timbru în cuantum de 20 lei.(f.7)

Situându-se pe o poziţie procesual contradictorie, intimata Inspectoratul Judeţean de Poliţie Covasna, a depus întâmpinare (f.21-23), prin care a solicitat respingerea plângerii formulate şi menţinerea valabilităţii procesului verbal de contravenţie, ca fiind temeinic şi legal.

A susţinut intimata că în data de 14.05.2017, ora 10.16, petentul a condus autoturismul marca Ford cu nr. de înmatriculare ..., pe DN10, pe raza localităţii Întorsura Buzăului din judeţul Covasna, deplasându-se cu viteza de 71km/h, viteză înregistrată cu aparatul radar montat pe autoturismul Serviciului Rutier cu nr. de înmatriculare ..., depăşind cu 21km/h viteza maximă admisă pe acel sector de drum. De asemenea, la controlul efectuat s-a constatat că petentul nu a avut asupra sa cartea de identitate.

Astfel, intimata a arătat că petentul a fost sancţionat cu 4 puncte amendă în sumă de 580 lei potrivit dispoziţiilor art.121 al. 1 din RAOUG nr.195/2002 şi art.108 al.1 lit. b pct. 2 din OUG nr.195/2002 raportat la art. 101 al. 2 din OUG nr. 195/2002, precum şi 3 puncte de penalizare, potrivit art.108 al. 1 lit. b pct. 2 din OUG nr.195/2002.

Pentru lipsa documentelor de identitate, intimata a precizat că petentului i-a fost aplicată sancţiunea ”avertisment”, potrivit art.101 al. 1 pct. 18 din OUG nr.195/2002.

În ceea ce priveşte starea de fapt, s-au invocat dispoziţiile art.23 din Constituţia României potrivit cărora fiecare persoană se bucură de prezumţia de nevinovăţie, astfel că în faţa instanţei părţile au poziţii procesuale egale şi în consecinţă fiecare dintre acestea are dreptul şi îndatorirea de a administra probe pe baza cărora instanţa să poată stabili săvârşirea sau nu a faptei, precum şi vinovăţia autorului, sarcina probei revenind fiecăruia prin raportare la caracterul faptei reţinute – de fapt pozitiv sau negativ, în acelaşi sens fiind pronunţată în această materie şi Decizia Curţii Europene a Drepturilor Omului în Cauza Anghel contra României din 04.10.2007.

A mai arătat intimata că starea de fapt reţinută în procesul verbal este una reală, o dovadă în acest sens o reprezintă planşa fotografică rezultată după prelucrarea imaginilor captate de sistemul video al aparatului radar, anexată întâmpinării, aceasta redând nr. de înmatriculare al autoturismului, respectiv ..., data şi ora constatării faptei, viteza de deplasare de 71km/h, aparatul radar înregistrând viteza cea mai mare cu care s-a deplasat autovehiculul în cauză pe acel sector de drum.

În ceea ce priveşte legalitatea şi temeinicia procesului verbal de contravenţie atacat, intimata a solicitat a se constata că acesta a fost întocmit cu respectarea art.16, art.17 din OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor şi nu prezintă vicii de fond sau de formă care să constituie motive de nulitate.

Mai mult de atât, a arătat intimata că depăşirea vitezei legale prezintă un grad de pericol social prin consecinţele grave pe care le poate antrena, iar sancţiunea aplicată are ca finalitate descurajarea conducătorilor auto de a încălca prevederile legale la regimul circulaţiei rutiere şi a preîntâmpina producerea unor consecinţe mai grave. De asemenea, depăşirea vitezei legale constituie una din principalele cauze ce stau la baza accidentelor rutiere. S-a apreciat că nepedepsirea cu amendă a unei fapte de natura celei în cauză are drept consecinţă nu numai înlăturarea caracterului punitiv al sancţiunilor, ci şi minimalizarea rolului preventiv-educativ al sancţiunii contravenţionale, întrucât neluarea măsurilor ferme ce se impun în astfel de situaţii nu duce numai la încurajarea şi determinarea indivizilor de a săvârşi mai departe aceste fapte, ci la crearea unei stări de pericol pentru ceilalţi participanţi la trafic.

În drept, s-au invocat dispoziţiile art.205 al. 1 şi al. 2 Cod procedură civilă, art.121 al. 1 RAOUG nr.195/2002, art.108 al.1 lit. b pct. 2 şi art.101 al. 2 OUG nr.195/2002, OG nr.2/2001.

S-a solicitat în temeiul art.223 al. 3 Cod procedură civilă, judecata în lipsă.

Alăturat întâmpinării s-a ataşat, în copie: raportul agentului constatator din 24.05.2017, procesul verbal de contravenţie, planșă foto, buletin de verificare metrologică nr. BBSC-02.01-1897 din 11.11.2016, atestat operator (f.24-28).

La data de 21.06.2017, petentul a depus răspuns la întâmpinare prin care a solicitat respingerea apărărilor intimatei ca netemeinice şi nelegale având în vedere că intimata nu face altceva decât să reia constatările agentului consemnate în cuprinsul procesului verbal, iar din probele propuse de intimată în vederea combaterii plângerii contravenţionale nu reiese în mod neechivoc că a săvârşit fapta contravenţională la nivelul de gravitate afirmat.

Referitor la planşa foto depusă de intimată, petentul a arătat că potrivit dispoziţiilor punctului 3.5.1. din Norma de metrologie legală NML 021-05 din 23.11.2005, completată şi modificată prin Ordinul nr.187/2009 pct. 23 (având în vedere autoturismul surprins cu viteza de 71km/h nu poate fi identificat, nici după marcă, nici după nr. de înmatriculare) constituie probă numai înregistrările care cuprind imaginea autovehiculului din care să poată fi pus în evidenţă nr. de înmatriculare al acestuia. Astfel, doar în cea de-a doua fotografie din planşa foto este vizibil nr. de înmatriculare, viteza consemnată fiind de 54km/h, aceasta încadrându-se în limitele ce nu impun sancţiuni contravenţionale.

De asemenea, petentul a mai arătat că din cuprinsul Buletinului de verificare metrologică depus de intimată nu rezultă eroarea maximă tolerată pentru aparatul radar, ci doar că acesta se încadrează în prevederile Normei NML 021-05. Astfel, încadrarea în eroarea maximă tolerată de +/-3km/h reţinută potrivit NML 021-05 din 223.11.2005 pct. 3, subpct. 3.1.1, completată şi modificată prin Ordinul nr.187/2009, pct. 5, poate acoperi depăşirea cu 1km/h a pragului de la care depăşirea vitezei maxime admise se sancţionează cu amendă contravenţională, pe acel sector de drum unde viteza maximă admisă este de 60km/h, respectiv 11km/h dacă ar fi fost în sectorul cu limită maximă admisă de 50km/h.

În temeiul art.258 Cod procedură civilă, s-a încuviinţat pentru petent şi intimată proba cu înscrisurile depuse la dosar, precum şi cele solicitate a se depune, respectiv cazierul rutier al petentului şi certificatul de omologare a aparatului radar aferent datei de 14.05.2017, din oficiu solicitându-se intimatei să depună la dosar înregistrarea video pe suport CD privind fapta contravenţională reţinută în procesul verbal de contravenţie contestat (f.36)

La termenul din data de 26.07.2017, instanţa a pus în discuţie stabilirea cadrului procesual cu intimata …, iar din oficiu emiterea unei adrese către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii rutiere SA şi Direcţiei Rutiere din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române pentru clarificarea limitărilor de viteză pe sectorul de drum DN10 km 116.

La data de 08.08.2017, intimata …, prin reprezentant legal primarul, a depus note de şedinţă prin care a precizat că dat fiind rolul instituţiei de a restitui sumele achitate în cazul admiterii plângerii, lasă la aprecierea instanţei soluţionarea cauzei.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

În fapt, prin procesul-verbal seria PCVX nr.0042685/14.05.2017 întocmit de intimată, petentul a fost sancţionat contravenţional cu amendă în cuantum de 580 lei pentru săvârşirea contravenţiilor prevăzute de art.121 al. 1 din Regulamentul de aplicare a OUG nr.195/2002  şi sancţionată de art.108 al. 1 lit. b pct. 2 din OUG nr.195/2002 şi cu avertisment pentru săvârşirea contravenţiei prevăzute de art.147 al. 1 din Regulamentul de aplicare a OUG nr.195/2002 şi sancţionată de art.101 din OUG nr. 195/2002.

S-a reţinut în sarcina petentului că în data de 14.05.2017, la ora 10.16 a condus autoturismul marca Ford cu nr. de înmatriculare ... pe DN 10 km 116, localitatea Întorsura Buzăului (viteza maximă 50km/h) cu 71 km/h, viteză înregistrată de radarul ..., HD CV10, depăşind cu 21km/h viteza legală. Nu avea asupra sa actul de identitate.(f.25)

În drept, potrivit art.121 al. 1 din Regulamentul de aplicare a OUG nr.195/2002, conducătorii de vehicule sunt obligaţi să respecte viteza maximă admisă pe sectorul de drum pe care circulă şi pentru categoria din care face parte vehiculul condus, precum şi cea impusă prin mijloacele de semnalizare.

Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă prevăzută în clasa a II-a de sancţiuni, potrivit art.100 alin. 2 raportat la art.108 al. 1 lit. b pct. 2 din OUG nr.195/2002, depăşirea cu 21-30 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatată, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate şi verificate metrologic.

Potrivit art.108 al. 1 lit. b pct. 2, săvârşirea  de către conducătorul de autovehicul sau tramvai a uneia sau mai multor contravenţii atrage, pe lângă sancţiunea amenzii, şi aplicarea unui număr de puncte de penalizare, respectiv 3 puncte penalizare pentru depăşirea cu 21-30km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatată, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate şi verificate metrologic.

Procesul verbal a fost întocmit în prezenţa contravenientului, care a semnat procesul verbal, fiindu-i înmânat un exemplar.

Instanţa analizând înscrisurile de la dosar în vederea verificării termenului de depunere a plângerii, constată că plângerea  este formulată  în termenul de 15 zile stabilit de art.31 alin.1 din Ordonanţa nr.2/2001.

Potrivit art.34 din OG 2/2001 instanţa este datoare să verifice legalitatea şi temeinicia procesului verbal de contravenţie atacat.

În conformitate cu prevederile art.16 alin. 1 din O.G. 2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările si completările ulterioare "procesul-verbal de constatare a contravenţiei va cuprinde în mod obligatoriu: data şi locul unde este încheiat; numele, prenumele, calitatea şi instituţia din care face parte agentul constatator; datele personale din actul de identitate, inclusiv codul numeric personal, ocupaţia şi locul de muncă ale contravenientului; descrierea faptei contravenţionale cu indicarea datei, orei şi locului în care a fost săvârşită, precum şi arătarea tuturor împrejurărilor ce pot servi la aprecierea gravităţii faptei şi la evaluarea eventualelor pagube pricinuite; indicarea actului normativ prin care se stabileşte şi se sancţionează contravenţia; indicarea societăţii de asigurări, în situaţia în care fapta a avut ca urmare producerea unui accident de circulaţie; posibilitatea achitării în termen de 48 de ore a jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ, dacă acesta prevede o asemenea posibilitate; termenul de exercitare a căii de atac şi organul la care se depune plângerea".

Conform art.17 din O.G. nr.2/2001, lipsa menţiunilor privind numele, prenumele şi calitatea agentului constatator, numele şi prenumele contravenientului, iar în cazul persoanei juridice lipsa denumirii şi a sediului acesteia, a faptei săvârşite şi a datei comiterii acesteia sau a semnăturii agentului constatator atrage nulitatea procesului verbal.

Din cuprinsul procesului verbal se poate observa că agentul constatator s-a limitat în a indica locul săvârşirii faptei ”DN10 km 116”, ori potrivit adresei nr.72-693 din 09.08.2017 emisă de Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Braşov, pe raza localităţii Întorsura Buzăului viteza maximă admisă este de 50km/h în conformitate cu OUG nr. 195/2002, republicată cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia sectorului de pe DN10 km 113+880 – 116+250, unde viteza maximă admisă este de 60km/h; petentul afirmând prin plângerea formulată că există posibilitatea ca la momentul înregistrării cu aparatul radar autoturismul să se afle în zona unde limitarea este de 60km/h.

În acelaşi sens s-a răspuns potrivit adresei nr.101978/11.09.2017 emisă de Direcţia Rutieră din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, şi anume că pe DN 10, la km 116+000m  în interiorul localităţii Întorsura Buzăului, limita de viteză pentru ambele sensuri de circulaţie este de 60km/h; iar sectorul de drum pe care se aplică limita de viteză de 60km/h este cel cuprins între km 113+757m şi km 116+250m.

Prin urmare, instanţa apreciază că lipsa unor menţiuni care potrivit art.17 din OG nr. 2/2001, nu sunt prevăzute sub sancţiunea nulităţii absolute, pot determina anularea procesului verbal de contravenţie, numai dacă se dovedeşte existenţa unei vătămări, ca efect al omisiunii, care nu poate fi înlăturată decât prin anularea actului constatator.

Din economia dispoziţiilor art.174-175 Cod procedură civilă, rezultă că, pentru a interveni sancţiunea nulităţii relative a actului trebuiesc întrunite în mod cumulativ următoarele condiţii: întocmirea actului să se fi făcut cu neobservarea formelor legale impuse de lege; întocmirea actului cu neobservarea şi încălcarea normelor legale să fi produs persoanei petentului o vătămare reală şi obiectivă; vătămarea să nu poate fi înlăturată decât prin anularea actului.

Astfel, instanţa reţine că prin indicarea inexactă a locului săvârşirii faptei în condiţiile în care, aşa cum s-a arătat, pe sectorul de drum respectiv există două limitări maxime de viteză, şi anume 60km/h pe sectorul DN10 km 116 - km 116+250m şi 50km/h pe sectorul DN10 km 116+250m – km 117, procesului verbal îi lipseşte menţiunea locului săvârşirii contravenţiei, nerezultând cu claritate dacă petentul a condus autoturismul depăşind cu 21-30 km/h viteza maximă admisă pe sectorul de drum respectiv.

Totodată, în lipsa unor menţiuni exacte şi concrete cu privire la locul în care s-a savârşit contravenţia se încalcă dreptul la apărare al contravenientului, acesta fiind pus în situaţia de a nu-şi putea formula apărările în mod corespunzător.

Prin urmare, faţă de faptul că, în cuprinsul procesului verbal nu a fost indicat în mod corespunzător locul săvârşirii contravenţiei de către pentent, această omisiune este de natură să îi creeze o vătămare, a cărei înlăturare nu este posibilă decât prin anularea procesului verbal, instanţa neavând posibilitatea de a stabili dacă petentul a încălcat dispoziţiile legale menţionate în actul constatator.

În baza acestor considerente, constatând că procesul verbal de contravenţie este nelegal întocmit, instanţa va admite plângerea formulată şi va dispune anularea actului sancţionator.

În cerea ce priveşte petitul prin care petentul a solicitat ca intimata oraşul Întorsura Buzăului, prin reprezentant legal primarul, să-i restituie suma de 290 lei achitată cu titlu de amendă potrivit chitanţei seria C nr.0004806/15.05.2017, instanţa reţine următoarele:

Potrivit dispoziţiilor art.1341 alin. 1 Cod civil, cel care plăteşte fără a datora are dreptul la restituire. Art.8  alin.4 din OG nr.2/2001 prevede că sumele provenite din amenzile aplicate persoanelor fizice în conformitate cu legislaţia în vigoare se fac venit integral la bugetele locale.

Cum petentul ...a făcut dovada plăţii sumei de 290 de lei cu titlu de amendă contravenţională, potrivit chitanţei seria C nr.0004806/15.05.2017, iar instanţa a dispus anularea procesului verbal de contravenţie, achitarea sumei de 290 lei cu titlu de amendă reprezintă o plată nedatorată, ori având în vedere cererea petentului, acesta are dreptul la restituire.

Pentru considerentele prezentate se va dispune ca intimata … prin reprezentant legal Primarul să restituie suma de 290 lei către petentul ....

Se va lua act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite plângerea contravenţională formulată de petentul ..., CNP…, cu domiciliul în …, judeţul Covasna, în contradictoriu cu intimata ..., cu sediul în …, judeţul Covasna şi drept consecinţă,

Anulează procesul verbal de contravenţie seria PCVX nr. 0042685 încheiat la data de 14.05.2017 de Serviciul Rutier din cadrul Inspectoratului de Poliţie Covasna.

Admite cererea formulată de petent în contradictoriu cu intimata …, prin reprezentant legal primarul, cu sediul în …, judeţul Covasna şi obligă intimata, să restituie petentului, suma de 290 lei reprezentând amendă contravenţională, achitată cu chitanţa seria C nr.0004806/15.05.2017 emisă de intimată.

Ia act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.

Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare, cerere care se depune la Judecătoria Întorsura Buzăului.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 19 septembrie 2017.

PREŞEDINTE  GREFIER

 …….

Redact. Jud….

Tehnored…...

21.09.2017/4 ex.