Plângerea contravenţională

Sentinţă civilă 1147 din 08.04.2010


DOSAR NR. ...

ROMÂNIA

JUDECATORIA  TG CĂRBUNEŞTI, JUDEŢUL GORJ

Sentinţa civilă nr.1147

Şedinţa publica din 08.04.2010

Instanţa constituita din:

Preşedinte – ...

Grefier – ...

Pe rol fiind  pronunţarea in cauza  civilă privind plângerea contravenţională formulată de petentul ... împotriva procesului-verbal de contravenţie seria CC nr. 4726346 întocmit la data de 24.11.2009 în contradictoriu cu  intimatul  Inspectoratul General  de Politie Gorj.

Dezbaterile au avut loc in şedinţa publică din data de 29.03.2010 şi au fost consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată ce  face parte integrantă din prezenta hotărâre . A fost amânată pronunţarea in cauză la data de 01.04.2010 şi ulterior la data de 08.04.2010.

INSTANŢA

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin plângerea formulată la data de 22.12.2009 şi  înregistrata  pe rolul Judecătoriei Tg Carbuneşti, sub nr. ..., contestatorul ...  a solicitat anularea procesului verbal de contravenţie cu seria CC nr. 4726346 întocmit la data de 24.11.2009, exonerarea de plata amenzii şi anularea punctelor de penalizare.

In motivarea plângerii, contestatorul a arătat că a fost sancţionat contravenţional intrucât in data de 24.11.2009, ar fi fost depistat de aparatul radar, in localitatea Jupîneşti, circulând cu o viteză peste cea prevăzută de limita legală.

Petiţionarul a arătat că faptele reţinute in procesul verbal nu sunt adevărate,  intrucât el a circulat cu viteză redusă, fiind in coloană de maşini şi nu era posibil să fi depăşit limita legală. De asemenea, a arătat că nu i-a fost înmânat procesul verbal spunându-i-se că ii va fi comunicat prin poştă iar la data de 14.12.2009 a primit o comunicare privind faptul că i-a fost suspendat permisul de conducere pentru 90 de zile.

 In drept, petentul şi-a intemeiat cererea pe dispoziţiile art. 31 din O.G. nr. 2/2001.

Plângerea este scutită de plata taxei de judiciare de timbru şi a timbrului judiciar, potrivit art. art. 15 lit. i din Legea nr. 146/1997 modificată şi art. 1 alin.2 din O.G. nr. 32/1995 modificată.

In  dovedirea acţiunii, petentul a depus  adresa cu nr. 134797 din 26.11.2009 şi plicul prin care i-a fost comunicată aceasta adresă.

Intimatul I.P.J Gorj nu a formulat întâmpinare însă prin adresa nr 40211 din 04.02.2010, a înaintat la dosar, raportul agentului constatator, borderoul de corespondenţă, copia buletinului verificare metrologică, atestat operator radar, cinci fotografii video radar (f.25-31). Prin adresa nr 41124 din 26.03.2010 a fost comunicată copia procesului verbal de contravenţie şi dovada comunicării acestuia către petent (filele 47-50).

Instanţa, în urma verificării cerute de art. 34 din O.G. nr. 2/2001, constată ca

plângerea a fost depusă la data de 17.12.2009, în termenul legal de 15 zile de la comunicare, prevăzut de OG nr. 2/2001 .

Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa reţine următoarele:

Prin procesul verbal seria CC nr.  4726346 întocmit la data de 24.11.2009, petentul a fost sancţionat cu amenda în sumă de 540 lei şi pedeapsa complementară a reţinerii permisului de conducere,  agentul constatator reţinând în sarcina sa că, în data de  24.11.2009, la ora 1338, petentul a condus autoturismul Ford Fiesta  cu nr. de înmatriculare AG 56 ANG, in localitatea Vidin, fiind depistat de aparatul radar cu viteza de 102 km/h. Agentul constatator a constatat că petentul se face vinovat de săvârşirea contravenţiei prev. de art. 102 alin. 3 lit. e din OUG nr. 195/2002 republicată.

Potrivit art. 121 din Regulamentul de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002 republicată „conducătorii de vehicule sunt obligaţi să respecte viteza maximă admisă pe sectorul de drum pe care circulă şi pentru categoria din care face parte vehiculul condus, precum şi cea impusă prin mijloacele de semnalizare”, iar în conformitate cu art. 102 alin. 3 lit e din O.U.G. nr. 195/2002 constituie contravenţie depăşirea cu mai mult de 50 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv şi pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatată, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate şi verificate metrologic. 

Instanţa constată ca procesul-verbal a fost întocmit cu respectarea dispoziţiilor legale referitoare la formă si conţinut, prevăzute de art. 16 şi 17 din O.G. nr. 2/2001.

Se reţine  şi faptul că potrivit  art. 254 alin. 2 din regulamentul de  aplicare a OUG nr 195/2002, norma specială, constatarea contravenţiilor  se poate face şi fără oprirea  contravenientului, precum  şi in lipsa  acestuia, dacă săvârşirea  contravenţiei este probată cu un mijloc  tehnic certificat, potrivit legii, din dotarea poliţiei. In speţă, fapta contravenţională a fost înregistrată prin mijloace tehnice, fiind depuse la dosar planşe foto. Aşadar, in prezenta cauză, săvârşirea  contravenţiei a fost înregistrată tehnic nemaifiind necesară  confirmarea acestei situaţii de către un martor asistent.

Cu privire la temeinicia procesului verbal de contravenţie contestat, din planşele fotografice depuse de intimată la dosar, coroborate cu buletinul de verificare metrologică nr  0197763 din 02.09.2009 şi atestatul pentru operator radar nr. 20374/17.02.2006, instanţa reţine că fapta a fost săvârşită de petent astfel cum a fost descrisă în procesul verbal de constatare a contravenţiei şi a fost constată cu mijloace tehnice verificate metrologic de către un agent special instruit pentru a opera cu aparatul radar.

Astfel, planşele inregistrării radar rezultă că autoturismul Ford Fiesta cu nr. de înmatriculare AG 56 ANG a circulat la data 24.11.2009, ora 1330 cu viteza de 102 km/h, in localitate. In aceleaşi fotografii sunt surprinse elemente care indică faptul că au fost făcute in localitate, respectiv gardul unei locuinţe, o maşină aflată pe podul din faţa unei case, stâlpi de inaltă tensiune. 

Instanţa constată că procesul verbal de constatare a contravenţiei se bucură de o triplă  prezumtie, de legalitate, de autenticitate şi de veridicitate. Asadar,  până la proba contrară cele consemnate de agentul constator în procesul verbal corespund adevărului.

Conform art. 1169 C. civ., „Cel ce face o propunere înaintea judecăţii trebuie să o dovedească”, aşadar petentul trebuia să facă dovada că cele reţinute prin procesul-verbal sunt false. Acesta nu a propus nici o probă pentru dovedirea netemeiniciei procesului-verbal,  rezumându-se la a contesta cele menţionate şi a prezenta o altă situaţie de fapt decât cea reţinută prin procesul-verbal, simplele susţineri ale acestuia formulate prin plângerea contravenţională fiind insuficiente pentru a invalida procesul verbal.

 Din această perspectivă instanţa consideră că procesul verbal de contravenţie, in măsura in care  cuprinde constatările personale  ale agentului constatator, are forţă probantă prin el insuşi şi constituie o dovadă suficientă a vinovăţiei contestatorului, cât timp acesta din urmă nu este in măsură să prezinte o probă contrară. 

Pentru aceste motive, în temeiul art. 34 din O.G. nr. 2/2001 coroborat cu art. 118 din O.U.G. nr. 195/2002 republicată, instanţa va respinge plângerea formulată de petent, ca neîntemeiată.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

 Respinge plângerea contravenţională formulată de plângerea contravenţională formulată de petentul  ..., cu domiciliul în ..., împotriva procesului verbal de contravenţie seria  CC nr.  4726346 întocmit la data de 24.11.2009 în contradictoriu cu intimatul Inspectoratul General de Poliţie Gorj. 

Menţine procesul verbal de contravenţie sus menţionat ca legal şi temeinic.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 12.10.2009.

PREŞEDINTE  GREFIER

... ...

Red PM

4ex/15.04.2010