Plângere la contravenţie. Nerespectarea art. 16 alin. 1 şi art. 19 alin. 1 din og nr. 2/2001

Decizie 403/R/02.12.2005 din 02.12.2005


Tip: Decizie

Data:  02.12.2005

Autor: Tribunalul Satu Mare

Domenii

asociate: Plângere la contravenţie

Plângere la contravenţie.

 Nerespectarea art. 16 alin. 1 şi art. 19 alin. 1 din OG nr. 2/2001

Potrivit art. 16 alin. 1 din OG nr. 2/2001 procesul verbal de constatare a contravenţiei trebuie să conţină indicarea actului normativ prin care se stabileşte şi se sancţionează contravenţia, iar conform art. 19 alin. 1 în cazul în care contravenientul nu este de faţă, refuză sau nu poate să semneze actul constatator, agentul va face menţiune despre  aceste împrejurări care trebuie să fie confirmate de cel puţin un martor. Nerespectarea acestor dispoziţii legale constituie motivaţii suficiente pentru a se reţine anulabilitatea procesului verbal de constatare a contravenţiei contestat.

Rezumatul speţei:

Prin Sentinţa civilă nr.3128/2005 pronunţată în dosar nr.5461/2005 a! Judecătoriei Satu Mare a fost admisă plângerea petentului l.I. anulându-se procesul verbal încheiat de Direcţia Silvică Satu Mare la 8 iunie 2005.

Pentru a pronunţa această hotărâre instanţa de fond a reţinut că petentul a fost sancţionat cu amendă de 10 milioane lei pentru tăierea şi transportarea a trei arbori din pădurea aflată în administrarea intimatei.

Prima instanţă a considerat întemeiat motivul de nulitate invocat în plângere referitor la încheierea procesului verbal în lipsa petentului şi fără inserarea prezenţei unui martor.

Mai mult, instanţa de fond a apreciat că procesul verbal este nul şi pentru motivul că nu arată exact temeiul de drept al contravenţiei; s-a considerat de asemenea, că actul de constatare este "subiectiv" având în vedere că a fost încheiat la peste cinci luni de la data "apreciată" ca fiind a săvârşirii contravenţiei şi că nu a fost exprimată nici o părere în justificarea trecerii unui termen atât de îndelungat.

Temeiul juridic pentru adoptarea acestei soluţii a fost reţinut ca fiind art.34 şl art.19 din OG nr.2/2001.

Împotriva acestei sentinţe în termenul legal a declarat recurs Direcţia Silvică Satu Mare, solicitând admiterea căii de atac promovate şi casarea hotărârii, iar în rejudecare respingerea ca neîntemeiată a plângerii.

În motivare s-a invocat faptul că nu au fost luate în considerare toate elementele cu privire la problemele de fapt care demonstrează gravitatea aspectelor constatate de organul de control, referitoare la încălcarea normelor privind regimul silvic.

Astfel recurenta a susţinut că pădurarul care a constatat contravenţia se afla singur în patrulare, acesta fiind motivul pentru care procesul verbal nu cuprinde indicarea unui martor.

S-a considerat că întrucât textul legal în baza căruia a fost aplicată sancţiunea nu prevede ş! scopul urmărit de făptuitor, contravenţia se consideră săvârşită prin simplul transport al materialului lemnos cu orice mijloc, fără documente legale de provenienţă.

În drept recursul a fost întemeiat pe prevederile art. 299-316 C.pr.civ.,art.7 alin.4 din HG nr.427/2004 şi art.1 din Legea 31/2000.

Prin întâmpinare intimatul I.I. a solicitat respingerea recursului în temeiul motivaţiei prezentate în plângere.

Tribunalul analizând hotărârea prin prisma motivelor de recurs cât şi sub toate aspectele în condiţiile art.304 ind.1 C.pr.civ.constată că recursul este nefondat având în vedere următoarele considerente :

Potrivit art.16 alin.1 din OG nr.2/2001 procesul verbal trebuie să conţină indicarea actului normativ prin care se stabileşte şl se sancţionează contravenţia, iar conform art.19 alin.1 în cazul în care contravenientul nu este de faţă, refuză sau nu poate să semneze actul constatator,agentul va face menţiune despre aceste împrejurări care trebuie să fie confirmate de cel puţin un martor.

În procesul verbal contestat fapta reţinută în sarcina petentului a fost descrisă ca fiind tăiere şl transportul fără drept de arbori din pădurea statului, însă în drept contravenţia nu a fost individualizată. Totodată agentul constatator nu a menţionat motivul pentru care a încheiat procesul verbal în lipsa unui martor conform art.19 alin.3 din OG nr.2/2001.

Aceste motivaţii sunt suficiente pentru a reţine anulabilitatea procesului verbal şl pe cale de consecinţă, în temeiul art.312 C.pr.civ.,tribunalul a respins ca nefondat recursul conform dispozitivului prezentei decizii.

Sursa primară: Decizia nr. 403/R/02.12.2005 a Tribunalului Satu Mare –

Secţia comercială şi de contencios administrativ.

Domenii speta