Plangere contraventionala

Sentinţă civilă 4641 din 07.06.2016


SENTINŢA CIVILĂ Nr. 4641/2016

Şedinţa publică de la 07 Iunie 2016

Completul compus din:

PREŞEDINTE

Grefier

Pe rol judecarea cauzei civile privind pe petent şi pe intimat, având ca obiect plângere contravenţională.

La apelul nominal făcut în cauză, în şedinţă publică, nu se prezintă părţile.

Procedura de citare este îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de grefierul de şedinţă, învederându-se instanţei că procedura de citare este legal îndeplinită, cauza se află la primul termen de judecată , după care :

Se constată că s-a solicitat judecarea cauzei în lipsă.

Instanţa constată că este competentă din punct de vedere general,  material şi teritorial să soluţioneze cauza raportat la dispoziţiile art. 32 din O.G. nr. 2/2001.

În probaţiune, instanţa încuviinţează proba cu înscrisurile depuse la dosarul cauzei, apreciindu-le ca fiind pertinente, concludente şi utile soluţionării cauzei, pentru intimat si proba cu planşele foto si înregistrarea video,  în conformitate cu prevederile art.255 Cod procedură civilă.

În baza art. 394 Cod de procedură civilă instanţa dispune închiderea dezbaterilor.

INSTANŢA

DELIBERÂND,

Constată ca prin plângerea înregistrată pe rolul Judecătoriei Oradea la data de 08.03.2016, sub dosar nr. 3.../271/2016, timbrată cu 20 lei taxă judiciară de timbru (f.6), petentul a solicitat instanţei, în contradictoriu cu intimatul, în principal anularea procesului verbal seria din 25.02.2016 cu consecinţa exonerării sale de plata amenzii, iar în subsidiar înlocuirea amenzii cu avertisment, fără cheltuieli de judecată.

În motivarea în fapt a plângerii, petentul a arătat că în procesul-verbal atacat s-a reţinut că în data de 25.02.2016, ora 17,02, a condus autovehiculul cu nr de înmatriculare pe Bd D din O, cu viteza de 89 km/h. Solicită ca în măsura în care Poliţia oraşului J nu va depune la dosar fotografia din care să rezulte că a condus cu viteza de 89 km/h, iar aceasta a fost depistată cu aparat radar omologat şi verificat metrologic, să se dispună anularea procesului-verbal.

În subsidiar, solicită a se avea în vedere că echipajul de poliţie staţiona chiar după plăcuţa ce marca intrarea în O. Deşi petentul a frânat la intrarea în localitate, nu a redus viteza de deplasare atât de brusc, respectiv de la aproximativ 100 km/h cu cât circula în afara localităţii, la 50 km/h – limita din localitate, întrucât nu s-a gândit că imediat după indicatorul ce marca intrarea în localitate ar putea sta un echipaj de poliţie. Prin acest comportament, a urmărit să nu afecteze siguranţa circulaţiei şi să nu pună în pericol viaţa sa sau a altei persoane. În concret nu s-a produs nicio urmare, drumul fiind liber, fără obstacole şi cu vizibilitate.

Este şofer de aproximativ 23 de ani, nu a fost implicat în nici un eveniment sau accident rutier şi nu a avut suspendat dreptul de a conduce. Are calitatea de avocat şi la acel moment se deplasa spre C de la O unde a apărat doi inculpaţi în faţa Tribunalului B. Din caracterizările depuse, rezultă că petentul circulă prudent şi regulamentar.

În drept au fost invocate prevederile art 5 alin 5, art 7 alin 2 şi 3, art 21 alin 3, art 31 alin 1 din OG nr 2/2001, art 118 din OUG nr 195/2002, art 194 Cod proc civ

În probaţiune s-a depus, în copie: procesul verbal atacat, caracterizări.

Intimatul a depus întâmpinare,  solicitând respingerea plângerii.

În motivarea în fapt a întâmpinării, intimatul a arătat că din imaginile video rezultă că autoturismul condus de petent circula cu viteza de 89 km/h pe Bd D din O, în zonă de limitare a vitezei de 50 km/h.

Înregistrarea radar s-a făcut cu aparat omologat şi verificat metrologic, astfel cum rezultă din buletinul de verificare metrologică depus alături de atestatul poliţistului rutier.

Solicită a se avea în vedere pericolul grav al faptei săvârşite de petent.

În drept, au fost invocate dispoziţiile OUG nr. 195/2002, HG nr 1391/2006, OG nr. 2/2001, Cod proc civ.

În probaţiune, intimatul a depus:  fotografii radar, atestat operator radar, buletin de verificare metrologică, CD cu înregistrare video.

Petentul nu a depus răspuns la întâmpinare.

În cauză au fost administrate proba cu înscrisuri, cu planşele foto si înregistrarea video.

În urma analizării actelor şi lucrărilor cauzei, instanţa a reţinut următoarele:

Prin procesul-verbal seria din data de 25.02.2016, petentul a fost sancţionat contravenţional cu 6 puncte amendă şi 4 puncte de penalizare, reţinându-se în sarcina sa faptul că la data de 25.02.2015, la ora 17,02 a condus autoturismul înmatriculat cu nr., pe Bd D din O, cu viteza de 89 km/h , filmat pe HDD înregistrat pe auto.

Verificând plângerea din perspectiva art. 31 din OG nr. 2/2001, instanţa constată că aceasta a fost depusă în termen legal.

Verificând menţiunile din cuprinsul procesului verbal la contravenţie prin prisma prevederilor art 17 din O.G. 2/2001, instanţa constata ca procesul verbal de constatare si sancţionare a contravenţiei cuprinde elementele la care se face referire în norma legală.

Conform art.49 alin 1 din OUG nr 195/2002 „viteza maximă admisă în localitate este de 50 km/oră”.

Contravenţia reţinută în sarcina petentului se încadrează în dispoziţiile art 101 alin 2 rap la art 108 alin 1 lit c pct 3 din OUG nr. 195/2002, iar sancţiunile aplicate reprezintă minimul prevăzut de lege

Sub aspectul temeiniciei actului sancţionator, săvârşirea contravenţiei a fost dovedită de intimat prin probe, respectiv prin planşele foto şi înregistrarea video efectuate in urma monitorizării electronice a traficului, din care se observă că petentul circula cu viteza de 89 km/h.

S-a făcut dovada că aparatul radar era în perioada de valabilitate a verificării metrologice, cu buletinul de verificare metrologică nr 0062461 şi s-a depus şi atestatul operatorului radar.

Întrucât s-a dovedit legalitatea şi temeinicia procesului-verbal, va respinge cererea de anulare a acestuia.

Referitor la solicitarea subsidiară, de înlocuire a amenzii cu avertismentul, instanţa o va respinge, întrucât susţinerile petentului în motivarea acestei cereri în parte nu corespund realităţii, iar în parte sunt contradictorii. Astfel, s-a susţinut că echipajul de poliţie era amplasat imediat după plăcuţa de intrare în localitatea O, nepermiţându-i petentului să frâneze la intrarea în oraş, însă Bd D, pe care a fost surprins petentul circulând cu 89 km/h, nu are nicio legătură cu vreo intrare în oraş. Intrarea în O, pe acel sens (adică dinspre localitatea B, respectiv vama cu Ungaria), este pe Calea B- strada aflată în prelungirea Bd D, însă limita localităţii este la câţiva km distanţă de Bd D. Apoi petentul a susţinut că la acel moment se deplasa spre C de la O, unde a apărat doi inculpaţi în faţa Tribunalului B, deci se deplasa spre ieşirea din oraş, nu era la intrare. În plus, drumul O- C, de la sediul Tribunalului B, nu are nicio legătură cu Bd D.

Pentru toate considerentele mai sus menţionate, va respinge plângerea ca nefondată.

Instanţa va lua act că intimatul nu a solicitat cheltuieli de judecată.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge ca nefondată plângerea contravenţională formulată de petentul, CNP, cu domiciliul în C.., împotriva procesului-verbal seria, în contradictoriu cu intimatul cu sediul în O, judeţ B.

Ia act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.

Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare, care se va depune la Judecătoria O.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 07.06.2016.

Preşedinte, Grefier,