Salarizare în sistemul de învăţământ. Acordare spor raportat la salariul de bază din ianuarie 2017

Sentinţă civilă 533 din 26.09.2018


Constată că în data de …, sub dosar nr. … s-a înregistrat la această instanţă acțiunea formulată de reclamantul A. în numele şi pentru membrii de sindicat …împotriva pârâtei Şcoala … prin care s-a solicitat să se dispună obligarea acesteia din urmă :

-la calcularea şi plata diferenţelor de drepturi salariale care se cuvin personalului didactic şi didactic auxiliar începând cu luna ianuarie 2017, reprezentând diferenţa dintre drepturile salariale efectiv încasate şi cele cuvenite, conform legii, ca urmare a calculării acestor sporuri şi indemnizaţii prin raportare la salariul de bază majorat din luna ianuarie 2017;

-la plata acestor diferenţe salariale actualizate în funcţie de coeficientul de inflaţie până la data efectivă a plăţii, precum şi la plata dobânzii legale aferente acestor drepturilor băneşti, pentru aceeaşi perioadă;

-calculul şi plata sporurilor şi indemnizaţiilor ce se calculează ca procent din salariul de bază în raport de salariul majorat de la 1 ianuarie 2017, până la data la care membrii de sindicat nu vor mai îndeplini condiţiile legale pentru acordarea acestora, ca urmare a modificării legislaţiei în vigoare, în conformitate cu prevederile art. 34 alin. (2) din Codul de procedură civilă, republicat, cu modificările ulterioare.

În motivarea în fapt se arată în esență că începând cu data de 01.01.2017, salariile de bază ale personalului didactic au fost majorate, în medie cu 15%, respectiv, conform anexei la H.G. nr. 38/2017. Cu toate acestea, în mod greşit unitatea de învăţământ pârâtă a calculat sporurile şi celelalte indemnizaţii ce se cuvin membrilor de sindicat-personal didactic şi didactic auxiliar - pentru luna ianuarie 2017, în raport de salariul de bază din luna decembrie 2016 şi nu în raport de salariul de bază majorat începând cu luna ianuarie 2017, ceea ce a prejudiciat grav drepturile salariale ale acestora.

Faptul că membrii de sindicat, reclamanţi în prezentul dosar, au încasat aceste drepturi salariale diminuate semnificativ prin greşita calculare a sporurilor şi indemnizaţiilor ce li se cuvin în raport de salariul de bază, nu reprezintă o renunţare a salariatului la drepturile salariale cuvenite, având în vedere dispoziţiile exprese ale art. 170 din Codul muncii, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, conform căruia: „Acceptarea fără rezerve a unei părţi din drepturile salariate sau semnarea actelor de plată în astfel de situaţii nu poate avea semnificaţia unei renunţări din partea salariatului la drepturile salariale ce i se cuvin în integralitatea lor, potrivit dispoziţiilor legale sau contractuale.

Potrivit art. unic alin. (2) din H.G. nr. 38/2017, salariile de bază majorate în medie cu 15%, care se cuvin personalului didactic (de predare, didactic auxiliar, de conducere, de îndrumare şi control) din învăţământul preuniversitar, începând cu luna ianuarie 2017, sunt prevăzute în anexa la această hotărâre de Guvern.

Se mai arată că Ordonanţa de urgenţă nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, care a intrat în vigoare la 22.12.2016, conţinea dispoziţii speciale în ceea ce priveşte salarizarea personalului didactic, respectiv, la art. 1 alin. (5) conform căruia: (5) în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2017, pentru personalul didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, se aplică prevederile art. 33 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, cu modificările şi completările ulterioare, în ceea ce priveşte metodologia de stabilire a drepturilor de natură salariată."

Ulterior, la data de 24.12.2016, a intrat în vigoare Legea nr. 250/2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, lege care modifică dispoziţiile art. 33 din O.U.G. nr. 57/2015 şi prevede la art. unic pct. 10, că, începând cu data de 1 ianuarie 2017, salariile de bază ale personalului din învăţământ aferente lunii decembrie 2016, se majorează, în medie cu 15%, conform normelor metodologice elaborate de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi aprobate prin hotărâre a Guvernului.

În raport de ansamblul reglementărilor legale mai sus menţionate este evident faptul că, legiuitorul a dorit să aplice, începând cu 1 ianuarie 2017 salarizarea personalului didactic din învăţământ să se realizeze în baza O.U.G. nr. 57/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

Deşi, începând cu data de 01.01.2017, salariile de bază ale personalului didactic au fost majorate, conform anexei la H.G. nr. 38/2017, în mod greşit unitatea de învăţământ pârâtă a calculat sporurile şi celelalte indemnizaţii ce se cuvin membrilor de sindicat pentru luna ianuarie 2017, în raport de salariul de bază din luna decembrie 2016 şi nu în raport de salariul de bază aferent lunii ianuarie (aşa cum rezulta si din adeverinţa eliberata de unitatea de învăţământ parata), ceea ce a prejudiciat grav drepturile salariale ale acestora.

Practic, prin calcularea sporurilor şi indemnizaţiilor ce se calculează în raport de salariul de bază prin raportare la salariul de bază aferent lunii decembrie 2016, salariile încasate de reclamanţii - membri de sindicat au fost mult mai mici decât cele care li se cuveneau prin calcularea acestor sporuri şi indemnizaţii în raport de salariul de bază majorat începând cu luna ianuarie 2017.

Referitor la capătul de cerere privind calculul şi plata sporurilor şi indemnizaţiilor ce se calculează ca procent din salariul de bază în raport de salariul majorat de la 1 ianuarie 2017, până la data la care membrii de sindicat nu vor mai îndeplini condiţiile legale pentru acordarea acestora, ca urmare a modificării legislaţiei în vigoare, se arată în mod constant în literatura de specialitate, una dintre trăsăturile caracteristice ale contractului individual de muncă este că acesta este un contract cu executare succesivă, prestaţiile reciproce şi corelative pe care le presupune contractul individual de muncă fiind posibil de realizat numai în timp şi nu uno ictu. Conform art. 34 alin. (2) din Codul de procedură civilă: „Se poate, de asemenea, cere, înainte de termen, executarea la termen a obligaţiei de întreţinere sau a altei prestaţii periodice".

Cum munca este eşalonată în timp şi salariul cuvenit (contraprestaţia ce se cuvine acestuia ca urmare a muncii prestate) este o prestaţie periodică, motiv pentru care apreciază că sunt îndeplinite condiţiile art. 34 alin. (2) din Codul de procedură civilă, iar pârâta poate fi obligată la calculul şi plata sporurilor şi indemnizaţiilor ce se calculează ca procent din salariul de baza în raport de salariul majorat de la 1 ianuarie 2017, până la data la care membrii de sindicat nu vor mai îndeplini condiţiile legale pentru acordarea acestora, ca urmare a modificării legislaţiei în vigoare.

În drept, art. 194 coroborate cu cele ale art. 148 alin. (1) teza a II-a din Codul de procedură civilă, republicat, cu modificările ulterioare, art. 3 şi art. 34 din O.U.G. nr. 57/2015, cu modificările şi completările ulterioare, articol unic al OUG nr. 12/2017 şi H.G. nr. 38/2017.

În probațiune s-au depus la dosar următoarele înscrisuri: împuternicire dată de membrii de sindicat în vederea promovării prezentei acţiuni; adeverinţa emisă de unitatea de învăţământ.

Pârâta Şcoala …, prin întâmpinarea depusă, a solicitat respingerea acţiunii ca nefondată şi neîntemeiată. Arată că unitatea a respectat întocmai prevederile legale, neexistând posibilitatea de a fi greşit modul de stabilire a salariilor angajaţilor, acesta  realizându-se prin programul de salarizare EDUSAL pus la dispoziţia unităţilor de învăţământ de Ministerul Educaţiei, program actualizat automat cu toate actele normative în vigoare privind salarizarea personalului din învăţământ. Consideră că în aceste condiţii instituţia a procedat în mod corect şi a aplicat întocmai dispoziţiile legale în vigoare privind modul de calcul al salariilor şi sporurilor angajaţilor unităţii. Arată de asemenea că s-au aplicat întocmai prevederile art. 1 alin. 2 din O.U.G. nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fondurile publice, prorogarea unor termene precum şi unele măsuri financiar bugetare.

În drept sunt invocate O.U.G. 57/2015, H.G. 38/2017, O.U.G. nr. 99/2016 şi O.U.G. nr. 9/2017.

Analizând actele și lucrările dosarului instanța a reținut în fapt următoarele :

Din Adeverința nr. … emisă de Şcoala … rezultă că membrii de sindicat … au calitatea de personal didactic de predare și didactic auxiliar în cadrul unităţii de învăţământ, respectiv sunt personal din învățământ preuniversitar astfel încât îi sunt aplicabile dispozițiile art. 3 ind. 4 alin. 3 din OUG nr. 57/2015.

Potrivit art. 3 indice 4 alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2015 ,,Începând cu data de 1 ianuarie 2017, salariile de bază ale personalului din învăţământ, aferente lunii decembrie 2016, care se regăsesc în anexa nr. 21 la prezenta ordonanţă de urgenţă, se majorează în medie cu 15%, conform normelor metodologice elaborate de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi aprobate prin hotărâre a Guvernului.,,

În aplicarea acestor dispoziții legale angajatorul a procedat la majorarea salariului de bază începând cu luna ianuarie 2017, având în vedere și dispozițiile H.G. nr. 38/2017,  ca sporurile și celelalte indemnizații care li se cuvin fiind calculate ca procent din salariul de bază aferent lunii decembrie 2016.

Prin legile succesive de salarizare legiuitorul a înțeles să facă o aplicare distinctă și etapizată a dispozițiilor legale privind salarizarea unitară.

O.U.G. nr. 57/2015 reglementează distinct cuantumul salariului de bază și cuantumul sporurilor în dispozițiile art. 1 alin. 1 și respectiv art. 1 alin. 2 astfel: „(1) În anul 2016, cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor funcţiei de bază/salariilor funcţiei de bază/indemnizaţiilor de încadrare de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice se menţine la acelaşi nivel cu cel ce se acordă pentru luna decembrie 2015, în măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii şi nu se aplică valoarea de referinţă şi coeficienţii de ierarhizare corespunzători claselor de salarizare prevăzuţi în anexele la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) În anul 2016, cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare, care fac parte, potrivit legii, din salariul brut, solda lunară brută/salariul lunar brut, indemnizaţia lunară brută de încadrare, se menţine la acelaşi nivel cu cel ce se acordă personalului plătit din fonduri publice pentru luna decembrie 2015, în măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.”

Art. 2 din OUG nr. 57/2015 prevede că ,, (1) În anul 2016, pentru personalul didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, se aplică prevederile Legii nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, cu modificările ulterioare, în ceea ce priveşte metodologia de stabilire a drepturilor de natură salarială.

(2) Începând cu luna ianuarie 2016, cuantumul brut al salariilor de încadrare, al sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare aferent personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, stabilit în conformitate cu prevederile Legii nr. 63/2011, cu modificările ulterioare, se menţine la acelaşi nivel cu cel ce se acordă pentru luna decembrie 2015, în măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.

(3) În cazul schimbării condiţiilor în care îşi desfăşoară activitatea, personalul prevăzut la alin. (2) beneficiază de noile drepturi la nivelul acordat funcţiilor actuale similare de la noile locuri de muncă.”

Potrivit art. 1 alin. 1, 2 , 5 din  O.U.G. nr. 99/2016 ,,(1) În perioada 1 ianuarie - 28 februarie 2017, cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor funcţiei de bază/salariilor funcţiei de bază/indemnizaţiilor de încadrare lunară de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice se menţine la acelaşi nivel cu cel ce se acordă pentru luna decembrie 2016 în măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii şi nu se aplică valoarea de referinţă şi coeficienţii de ierarhizare corespunzători claselor de salarizare prevăzuţi în anexele la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) În perioada 1 ianuarie - 28 februarie 2017, cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut, solda lunară brută/salariul lunar brut, indemnizaţia brută de încadrare se menţine la acelaşi nivel cu cel ce se acordă personalului plătit din fonduri publice pentru luna decembrie 2016, în măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.

(5) În perioada 1 ianuarie - 28 februarie 2017, pentru personalul didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, se aplică prevederile art. 33 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, cu modificările şi completările ulterioare, în ceea ce priveşte metodologia de stabilire a drepturilor de natură salarială.”

H.G. nr. 38//2017 prevede:,, (1) Începând cu luna ianuarie 2017, salariile de bază ale personalului din învăţământ, prevăzute în anexa nr. 21 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, cu modificările şi completările ulterioare, se majorează în medie cu 15%.

(2) Salariile de bază majorate conform alin. (1) sunt cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.”

Reclamanții susțin nelegalitatea și netemeinicia actului de salarizare motivat de faptul că nu s-a procedat la o majorare a sporurilor, indemnizațiilor, gradațiilor, sumelor compensatorii care, după caz, nu au fost incluse în salariul de bază raportat la salariul brut majorat începând cu data de 01.01.2017, însă acest raționament nu poate fi validat de către instanță câtă vreme, prin voința legiuitorului modul de stabilire al salariului de bază și al sporurilor , indemnizațiilor, compensațiilor este supus unor dispoziții legale diferite, iar prin O.U.G. nr. 99/2016 legiuitorul a înțeles să mențină cuantumul sporurilor, indemnizațiilor, compensațiilor și al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut, solda lunară brută/salariul lunar brut, indemnizația brută de încadrare la același nivel cu cel ce se acordă personalului plătit din fonduri publice pentru luna decembrie 2016.

Dispozițiile art. 33 alin. 4 din O.U.G. nr. 57/2015 au prevăzut majorarea salariului de bază fără a face referire și la sporuri, iar OUG nr. 99/2016 este act normativ ulterior OUG nr. 57/2015 care reglementează cadrul general al salarizării personalului plătit din fondurile publice și nu a înțeles să facă vreo derogare în ceea ce privește sporurile acordate în anul 2017  personalului din învățământ.

De asemenea, prin Decizia nr.  41/04.06.2018 ÎCCJ –Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept  a stabilit că:,,În interpretarea şi aplicarea prevederilor art. 33  şi art. 34 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 1 alin. (1), (2) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, aprobată prin Legea nr. 152/2017, începând cu 1 ianuarie 2017, cuantumul sporurilor şi indemnizaţiilor prevăzute pentru personalul din învăţământ se determină prin raportare la salariul de bază acordat în luna decembrie 2016, fără a include majorarea prevăzută de art. 34 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015.”

Pentru aceste considerente, instanța urmează să respingă acțiunea formulată de reclamantul A.  în numele şi pentru membrii de sindicat … în contradictoriu cu pârâta Şcoala