Achiziţii publice

Sentinţă comercială 16/CA din 15.01.2018


Pe rol judecarea cauzei Contencios administrativ şi fiscal privind pe reclamanta S.C. __________________ S.R.L. - ÎN REORGANIZARE  şi pe pârâţii  JUDEŢUL __________, CONSILIUL JUDEŢEAN ___________, ____________ PRIN PRIMAR, CONSILIUL LOCAL AL _________, ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ _________________,  COMUNA _________ PRIN PRIMAR, CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ___________, COMUNA __________ PRIN PRIMAR, CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI _________, COMUNA___________ PRIN PRIMAR, CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ________, SC ________ SRL, având ca obiect litigiu privind achiziţiile publice Declinat de la Curtea de Apel Alba Iulia

La apelul nominal nu se prezintă părţile.

Procedura legal îndeplinită.

 Cauza a fost dezbătută în fond la data de 08.01.2018,  când cei prezenţi au pus concluzii ce s-au consemnat în încheierea din aceeaşi zi, încheiere ce face parte integrantă din prezenta sentinţă .

TRIBUNALUL,

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată la Curtea de Apel Alba Iulia, reclamanta S.C. ______________ S.R.L., societate aflată în procedura reorganizării, a solicitat, în contradictoriu cu  pârâţii JUDEŢUL __________, CONSILIUL JUDEŢEAN ___________, ____________ PRIN PRIMAR, CONSILIUL LOCAL AL _________, ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ _________________,  COMUNA _________ PRIN PRIMAR, CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ___________, COMUNA __________ PRIN PRIMAR, CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI _________, COMUNA___________ PRIN PRIMAR, CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ________, SC ________ SRL.

I. Anularea tuturor actelor administrative reprezentate de hotărârile emise de Consiliul Judeţean ________ precum si cele emise de consiliile locale ale UAT-urilor pârâte (Mun. ________- Consiliul local şi judeţean, Consiliul Local al comunei _________, Consiliul Local al comunei _________, Consiliul Local al comunei _________) privind aprobarea/avizarea „Documentaţiei de atribuire pentru delegarea prin concesiune a gestiunii activităţii de colectare şi transport a deşeurilor municipale în zona 1 _________" şi hotărârea adunării generale a _________- nr. 5 din 18.05.2015. Precizează  că are calitatea de tert fata de actele administrative emise asa incat acestea nu i-au fost comunicate si nici nu le-a putut identifica si indica in prezentul petit;

II. Anularea actelor administrative privind aprobarea studiilor de oportunitate/fundamentare

a „Documentaţiei de atribuire pentru delegarea prin concesiune a gestiunii activităţii de colectare şi transport a deşeurilor municipale în zona 1 _________";

III.anularea contractului administrativ/actului administrativ asimilat privind „contractul de delegare prin concesiune a gestiunii activităţii de colectare si transport a deşeurilor municipale in zona 1 a jud. Sibiu" aprobat prin hotărârea nr ____/03.08.2016 a Adunării Generale a _________, conform anunţ participare SEAP - ________/13.06.2015 in valoare estimată a contractului de _________ lei (fără TVA) ce urmează a fi derulat pentru o perioadă de 8 ani;

IV.Obligarea unităţilor administrativ teritoriale parate la plata despăgubirilor in valoare de _________ lei reprezentând paguba creata societăţii reclamante ca urmare a incetarii intempestive a contractelor aflate in derulare cauzata de adoptarea hotărârilor UAT-urilor parate si a încheierii contractului menţionat la pct. III si la plata daunelor morale de _________ euro;

V.Obligarea paratelor la plata pagubei reprezentata de creanţa bugetara a creditorului DGRFP Braşov in reprezentarea DGFP Mun. _________;

VI.obligarea paratelor la respectarea procedurii speciale, concursuale a insolventei, respectiv a planului de reorganizare si a efectelor obligatorii ale acestuia;

VII.Obligarea paratelor la plata cheltuielilor de judecata ocazionate de prezenta cauza.

Reclamanta a motivat că prin actele atacate, pârâtele au dispus încetarea contractelor societăţii , nesocotind  dispoziţiile Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, a dispoziţiilor Codului Civil şi a dispoziţiilor constituţionale, schimbând modul de colectare şi de transport a deşeurilor, conduită care se încadrează în categoria de abuz de drept şi exces de putere.

Abuzul de putere este fără echivoc în considerarea faptului că pârâtele au nesocotit textele de lege, ignorând  normele care reglementează  forţa obligatorie a contractelor, a drepturilor unei societăţi aflată în procedura insolvenţei, a efectelor aprobării planului de reorganizare.

Condiţiile de admisibilitate ale acţiunii sunt îndeplinite, raportat la dispoziţiile art. 7 alin. 6 din Legea nr. 554/2004: a fost trimisă notificare tuturor pârâţilor; eficienţa procedurii prealabile este scăzută întrucât actele administrative au intrat în circuitul civil; notificarea trebuie să aibă caracterul unei notificări de conciliere, pentru rezolvarea pe cale amiabilă a litigiului.

În ceea ce priveşte activitatea reclamantei S.C. _________ S.R.L a fost înfiinţată în anul 1993, având ca obiect salubrizarea, precolectarea şi colectarea reziduurilor solide, măturat şi spălat căi de acces, deszăpezire, dezinfecţie şi deratizare ( cod CAEN 3811) iar începând  cu anul 1996 a desfăşurat aceste activităţi  în baza contractelor  încheiate cu Primăria _________ sau direct cu persoane fizice şi juridice.

Începând cu anul 2003, activitatea s-a desfăşurat în baza contractului nr. ____/_________, încheiat în condiţiile OUG nr. 60/2001 privind achiziţiile publice, beneficiar fiind UAT _________.

Prestarea de servicii în domeniul privat a fost efectuată în baza contractelor încheiate cu persoanele fizice şi juridice.

Întotdeauna au fost respectate dispoziţiile legale iar în anul 2006 a solicitat ANRSC, eliberarea licenţelor clasa 2 pentru serviciile prestate. Prin Ordinul nr. ____/2006, ANRSC a eliberat o singură licenţă pentru toate serviciile, pentru o perioadă de 6 luni iar ulterior a comunicat refuzul  de a prelungi perioada  licenţelor, pentru fiecare activitate.

Împotriva refuzului de eliberare a licenţelor a fost formulată  acţiune în justiţie  iar prin sentinţa  nr. ___/2007 a Curţii de Apel _________, menţinută prin Decizia nr.______/2007 a ICCJ, ANRSC a fost obligată să emită licenţe pentru toate activităţile, constatându-se totodată că toate contractele încheiate cu beneficiarii sunt legale şi produc efecte juridice.

În momentul confirmării de către judecătorul sindic  a planului de reorganizare, reclamanta îşi desfăşura activitatea cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 101/2006.

În ceea ce priveşte situaţia juridică a reclamantei, prin încheierea nr. ____/cc/08.07.2011 a fost deschisă procedura generală a insolvenţei iar prin sentinţa nr. ________/02.12.2014 a fost confirmat planul de reorganizare.

În planul de reorganizare se precizează  că reclamanta desfăşoară activitatea de colectare a deşeurilor nepericuloase pe raza judeţelor _________ şi _________, activitatea de deszăpezire în judeţul Sibiu şi activitatea de curăţenie stradală în judeţele _________ şi _________.

Veniturile prevăzute în planul de reorganizare au avut în vedere contractele de prestări servicii încheiate, majoritatea încheiate cu persoane fizice şi juridice de pe raza Judeţului Sibiu.

ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ _________, înfiinţată la data de _________ din care fac parte toate UAT din judeţul _________, a primit mandat expres în vederea organizării procedurilor de licitaţie publică, pentru desemnarea operatorului pentru prestarea activităţii de colectare  şi transport a deşeurilor  pe  teritoriului zonei 1 _________.  A fost instituit ,,Sistemul de management integrat al deşeurilor în judeţul _________”,  aprobat prin Hotărârea nr. _________/_________ a CJS Sibiu.

Activităţile care fac obiectul procedurii de delegare sunt:

1)Colectarea separată a deşeurilor menajere reciclabile pe 3 fracţii (hârtie şi carton, platic şi metal şi sticlă) şi transportul acestora la staţia de sortare de la _________, respective la staţia de sortare _________ în cazul deşeurilor menajere reciclabile colectate reparat din oraşul _________;

2)Colectarea separată a deşeurilor menajere biodegradabile de pe teritoriul municipiului Sibiu şi transportul acestora la staţia de compostare _________;

3)Colectarea separată a deşeurilor verzi din zona 1 _________ şi transportul acestora la staţia de compostare _________;

4)Colectarea separată a deşeurilor menajere reziduale şi transportul acestora la depozitul conform de la _________;

5)Colectarea separată, trasportul şi stocarea temporară (la punctul de colectare a deşeurilor periculoase din deşeurile menajere şi eliminarea acestora la operatori autorizaţi;

6)Colectarea separată a deşeurilor similare reciclabile de la operatorii economici şi transportul acestora la staţia de sortare de la _________, respectiv la staţia de sortare _________ în cazul deşeurilor similare reciclabile colectate separat din oraşul _________;

7)Colectarea separată a deşeurilor similare biodegradabile (resturi alimentare) de la

restaurante, cantine, hoteluri şi alte unităţi de alimentaţie, transportul acestora la staţia de

compostare de la _________;

8)Colectarea deşeurilor similar reziduale şi transportul acestora la depozitul conform de la _________;

9)Colectarea separată, trasportul şi stocarea temporară (la punctul de colectare) a deşeurilor voluminoase provenite de la populaţie, instituţii publice şi agenţi economici neasiminabile celor menajere şi asigurarea valorificării şi eliminarea acestora la operatorii autorizaţi;

10)Colectarea separată, trasportul, stocarea temporară şi tratarea în vederea valorificării a deşeurilor provenite din gospodăriile populaţiei, generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară a locuinţelor şi asigurarea eliminării deşeurilor nevalorificabile la depozitul conform _________;

11)Colectarea deşeurilor abandonate de pe domeniul public al UAT-urilor din zona 1 _________ (excepţie municipiul _________, unde această activitate va începe după expirarea contractului privind maturatul stradal, care include şi colectarea deşeurilor abandonate) şi transportul acestora la depozitul conform de la _________ sau la staţiile de tratare în situaţia în care conţin deşeuri reciclabile sau biodegradabile;

12)Colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora unităţilor de carisaj.

Documentaţia de atribuire a fost aprobată  la nivelul fiecărui UAT prin Hotărâri ale Consiliilor Locale, inclusiv caietul de sarcini în vederea demarării licitaţiei.

În luna martie 2015 s-a demarat procedura de licitaţie iar în documentaţia de atribuire/caiet de sarcini s-a menţionat că serviciile de salubrizare se desfăşoară în baza unor contracte încheiate cu  operatori economici licenţiaţi.

Ca urmare a anunţului publicat pe SEAP, a fost declarat  câştigător a licitaţiei SC _________ SRL, activitatea reclamantei fiind ignorată.

Justificarea atribuirii contractului către SC _________ SRL  a fost motivată de obligativitatea de a  înfiinţa, organiza, reglementa, finanţa, exploata, monitoriza şi gestiona în comun serviciul de salubrizare de pe raza UAT, prin atingerea obiectivelor ,, Sistemul de management integrat al deşeurilor în Judeţul _________, ca urmare a transpunerii  din Directivele Europene şi tratatul de aderare”, cu precizarea că a fost încheiat contractul de  finanţare nr. _________/_________, între CJ _________ şi MMP.

Aceiaşi argumentaţie a fost folosită de pârâte şi în corespondenţa cu reclamanta.

Prin adresa nr. ____/_________ emisă de ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ _________, reclamanta a fost informată şi s-a solicitat rezilierea  tuturor contractelor de prestări servicii încheiate cu utilizatorii serviciului de salubritate, ca urmare  a atribuirii acestor servicii,  către SC _________ SRL.

Reclamanta,  prin notificarea din data de _________, le-a pus în vedere pârâtelor că activitatea desfăşurată este ilicită, manifestându-şi  interesul de a rezolva litigiul pe cale amiabilă.  Pârâtele au comunicat în scris refuzul de soluţionare pe cale amiabilă a litigiilor.

În ceea ce priveşte  legalitatea contractului administrativ  de atribuire şi delegare, întreaga procedură  de atribuire prin licitaţie este nelegală şi neconformă.

Actele administrativ fiscale au impact asupra activităţii societăţii, care este privată  de posibilitatea de a încasa veniturile prevăzute în planul de reorganizare, motivele de nelegalitate fiind următoarele:

 a. actul administrativ prin care se aprobă atribuirea şi semnarea/încheierea contractului de concesiune având ca obiect serviciul de salubrizare pentru întreaga zonă 1 a judeţului _________, inclusiv atribuirea serviciului prestat de reclamantă (ce cuprinde parte din zona 1 _________ şi comunele _________, _________, _________) încalcă în mod direct şi cu efect ireversibil dispoziţiile legale prevăzute de legi speciale (legea insolvenţei, principiile de drept civil, dreptul de proprietate al reclamantei, dispoziţiile europene convenţionale-art. 1 din Proctocolul nr. 1, art. 44 din Constituţia României etc);

b. actele administrative/contractul administrativ nu a avut în vedere respectarea dreptului reclamantei la „clientela" deja formată şi faţă de care se prestează acest serviciu atribuit de mai bine de 20 de ani, cu atât mai mult nu a avut în vedere respectarea celor 8.797 contracte în derulare, contracte ce au fost validate prin confirmarea planului de reorganizare ca fiind generatoare de veniturile necesare acoperirii pasivului societăţii şi de salvgardare a societăţii aflată în impas;

c. actele administrative/contractul administrativ nu au prevăzut modalitatea legală de încetare a celor 8.797 contracte în derulare, respectiv respectarea planului de reorganizare al reclamantei până la emiterea hotărârii de redresare din partea judecătorului sindic (practic se pune problema ca UAT-urile cu bună-credinţă şi legalitate să fi respectat pentru perioada de redresare a societăţii protejate de legea specială dreptul acesteia la salvgardare/redresare judiciară, şi limitarea contractului de concesiune atât sub aspect temporal cât şi aria geografica de prestare a serviciilor);

d. actele administrative/contractul administrativ au nesocotit astfel dispoziţiile şi protecţia oferită de legea specială, ce are prioritate în aplicare faţă de legea cadru a salubrizării localităţilor şi a măsurilor impuse/generate de UAT-urile pârâte; au nesocotit şi încălcat planul de reorganizare confirmat printr-o hotărâre judecătorească;

e. actele administrative/contractul administrativ au nesocotit şi s-au emis cu încălcarea dispoziţiilor legale prev. de codul civil (după cum arătat pe larg în cuprinsul acţiunii) privind efectele celor 8.797 contracte în derulare încheiate pe o perioadă nedeterminată şi a faptului că în mod nelegal UAT-urile pârâte au dispus încetarea acestor contracte, fără a avea o baza legală aplicabilă;

f. obiectul contractului de concesiune/ a contractului administrativ este prin această prismă factuală, ilicit, nerespectând dispoziţiile legale prioritare şi imperative, dând naştere unor prejudicii colosale/iminente în patrimoniul reclamantei; potrivit dispoziţiilor legale incidente (codul civil art. 1225 şi urm), a celor prev. de doctrina şi practica judiciară - obiectul actului juridic/contractului trebuie să fie unul licit să respecte ordinea publică (reglementările legale) şi bunele moravuri. Nu trebuie ignorat  faptul că obiectul actului/contractului este o condiţie de fond esenţială, de validitate şi generală a actului juridic civil;

g. prin modalitatea în care s-a atribuit contractul de concesiune pentru întreaga zonă 1

_________ inclusiv a zonelor de competenţă şi gestiune arondate reclamantei, s-a procedat în sine la „exproprierea" reclamantei  (fără a fi existat vreo despăgubire justă şi prealabilă, vreo modalitate de stingere amiabilă a dreptului la încasarea veniturilor din serviciul prestat de mai bine de 20 de ani.

Cu privire la legalitatea primei proceduri de atribuire prin delegarea  gestiunii activităţii de colectare şi transport a deşeurilor, se constată că studiile de oportunitate şi/sau fundamentare întocmite la sfârşitul  anului 2014 şi începutul anului 2015 nu au avut în vedere impactul/activitatea reclamantei, operator cu experienţă în domeniu.

Întocmirea studiilor s-a efectuat cu denaturarea realităţii şi încălcarea dispoziţiilor procedurii speciale a insolvenţei.

Reclamanta a intrat în procedura  insolvenţei prin  pronunţarea de către Tribunalul Sibiu a încheierii  comerciale nr. _________/cc/_________ iar  potrivit dispoziţiilor legii speciale reclamanta a menţionat în toate actele şi lucrările emise menţiunile obligatorii privind starea de insolvenţă/reorganizare, iar adesea măsurile şi demersurile societăţii au fost luate/dispuse de către administratorul judiciar numit de judecătorul sindic.

Procedura insolvenţei este o procedură judiciară, reorganizarea/redresarea societăţii realizându-se de către instanţa judecătorească, judecătorul sindic, administratorul judiciar numit de aceştia, iar prin caracterul său judiciar asigură satisfacerea intereselor creditorilor, dar şi protecţia debitorului aflat în dificultate; astfel, începând cu anul 2011 situaţia reclamantei este una specială ce trebuia respectată ca atare.

Autorităţile pârâte deşi au cunoscut împrejurarea că reclamanta  se află în această procedură specială, protectivă şi opozabilă în acelaşi timp, şi că este operator licenţiat al serviciului de salubrizare cu o vechime considerabilă şi are încheiate, pentru perioadă nedeterminată, contracte de precolectare, colectare, transport şi depozitare direct cu cetăţenii niciuna dintre aceste autorităţi nu a înţeles să acorde prioritate/prevalentă dispoziţiilor legale aplicabile, să analizeze oportunitatea şi proporţionalitatea de a dispune delegarea întregului serviciu către un singur operator în contextul dat.

 Prin măsurile şi activităţile dispuse de pârâte acestea au nesocotit şi încălcat dispoziţiile prevăzute de legi speciale ce au caracter obligatoriu şi executoriu,  pentru acestea şi au înţeles a da curs prin emiterea actelor a căror anulare se impune.

Autorităţile pârâte au încălcat astfel cu bună ştiinţă dreptul reclamantei de a beneficia pe deplin de efectele unui plan de reorganizare şi de dreptul la redresare şi la salvgardarea societăţii.

Hotărârile luate de CJ _________, CLM _________, de organele de conducere  ale ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ _________ şi de celelalte consilii locale au produs efecte, în sensul că au stins dreptul reclamantei de a încasa veniturile cuprinse în planul de reorganizare aprobat de judecătorul sindic.

Prin adresa nr. ____/______ emisă de ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ _________ s-a dispus încetarea contractelor reclamantei, pârâtele fiind terţi , ceea ce echivalează cu o expropriere.

Astfel, sunt încălcate dispoziţiile  art. 44 din Constituţia României şi ale art. 1 din Protocolul nr. 1 CEDO.

În drept, au fost invocate dispoziţiile art. 12, 86 alin. 1, 95 alin. 1 , 102 alin. 1, 103 alin.1  şi art. 105 alin. 1  din Legea nr. 85/2006, art. 1  alin. 1 şi art. 2 alin. 1 din Legea nr. 554/2004, ale art. 1166, 1225, 1270 şi 1280 din Codul Civil şi ale art. 44 şi 45 din Constituţia României.

Pentru susţinerea acţiunii, au fost anexate: Hotărârile atacate, notificările adresate pârâţilor, caietul de sarcini, actele din care rezultă starea de insolvenţă a societăţii, HCL _________ nr. _________/_________, rapoarte ANRSC, model contract, hotărâri judecătoreşti.

Acţiunea a fost legal timbrată.

La cererea instanţei, reclamanta a formulat precizare de acţiune în sensul că înţelege să atace hotărârile: nr. ___/_________ emisă de _________; nr. ___/_________ emisă de CJ _________; nr. ____/_________ emisă de CL _________; nr. ____/_________ emisă de CL _________; nr. ____/_________ emisă de CL _________ şi nr. ____/_________ emisă de CL _________; nr. ____/_________ şi ____/_________emise de  _________; nr. ____/_________ emisă de CJ _________, nr. ____/_________emisă de CL _________; nr. ____/_________ emisă de CL _________; nr. ____/_________ emisă de CL _________ şi nr. ____/_________ emisă de CL _________.

Pârâta ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ _________ a formulat întâmpinare, a invocat excepţiile inadmisibilităţii şi tardivităţii acţiunii faţă de petitele 1 şi 2, excepţia inadmisibilităţii faţă de petitul 3 şi respingerea ca neîntemeiată  a acţiunii pentru petitele 4-7.

Pârâta a arătat că între  Primăria Municipiului _________ şi reclamantă a existat un contract nr.____ având ca obiect servicii de salubrizare şi deszăpezire,  încheiat la data de 06.08.2003,  pentru o perioadă de 7 ani, respectiv până la data de ________. În urma refuzului Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală de prelungire a licenţei de  operare clasa 2,  reclamanta s-a adresat instanţelor de judecată, iar Curtea de Apel Alba Iulia, prin sentinţa invocată în prezenta cauză, a admis acţiunea şi a dispus obligarea Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală la eliberarea licenţelor  "clasa 2 pentru toate serviciile menţionate pentru perioada până la expirarea contractului - ___________".

Astfel, reclamanta, conform sentinţei invocate, avea dreptul de a obţine licenţă de operare pentru  serviciile prevăzute în contractul nr. ___ încheiat cu Primăria _________, până la data încetării prin ajungerea  la termen a contractului, respectiv _________.

Reclamanta omite, voit sau nu,  să depună în probaţiune, contractul nr.49 încheiat cu Primăria Sibiu, precum şi licenţa de operare. Depune însă Autorizaţia de Mediu nr. ____ din _________,  revizuită la _________ şi _________,  autorizaţie în cuprinsul căreia nu se face nicăieri vorbire de existenţa vreunui contract de delegare a gestiunii activităţii de colectare şi transport al deşeurilor municipale, ci doar de existenţa unui anumit număr de persoane deservite, probabil,  în baza unor contracte comerciale încheiate de reclamantă pe propriul risc economic.

Din cele mai sus expuse, reţine faptul că,  până la data de _________ societatea reclamantă avea dreptul de a obţine licenţă de operare pentru servicii de salubrizare, in ceea ce priveşte municipiul S_________,  în baza unui contract legal încheiat .

Ulterior încetării contractului nr. ____ reclamanta nu face dovada şi nici măcar vorbire de existenţei unui contract de delegare a gestiunii serviciilor de salubrizare în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Astfel, la data de 21 martie 2007 a intrat în vigoare Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, care califică serviciul de salubrizare ca fiind serviciu de utilitate publică.

Potrivit prevederilor art.3 alin. 1) din Legea nr.51/2006 "Serviciile de utilităţi publice sunt în responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice locale şi se înfiinţează, se organizează şi se gestionează potrivit hotărârilor adoptate de consiliile locale, de consiliile judeţene, de asociaţiile de dezvoltare comunitară sau, după caz, de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, în funcţie de gradul de urbanizare, de importanţa economico-socială a localităţilor, de mărimea şi de gradul de dezvoltare a acestora şi în raport cu infrastructura tehnico-edilitară existent".

Conform prevederilor art.23 alin. 1 şi 2 din legea anterior menţionată:

"(1) Gestiunea serviciilor de utilităţi publice reprezintă modalitatea de organizare, funcţionare şi administrare a serviciilor de utilităţi publice în scopul furnizării/prestării acestora în condiţiile stabilite de autorităţile administraţiei publice locale.

(2) Gestiunea serviciilor de utilităţi publice se organizează şi se realizează în următoarele modalităţi:

a)gestiune directă:

b)gestiune delegată."

Astfel, de la data intrării în vigoare a dispoziţiilor exprese ale Legii nr.51/2006,  responsabilitatea organizării,  înfiinţării şi gestionării serviciilor de utilitate publică este sarcina exclusivă a autorităţilor publice locale şi se poate realiza în două modalităţi expres şi limitativ prevăzute: gestiune directă în baza unor hotărâri de dare în administrare prin intermediul serviciilor publice, sau gestiune delegate în baza unor contracte de concesiune sau de parteneriat public-privat atribuite prin licitaţie publică unor operatori licenţiaţi.

La data demarării de către _________ şi de către autorităţile publice locale din zona 1 _________ a procedurilor legale în vederea organizării licitaţiei publice pentru desemnarea operatorului de colectare şi transport a deşeurilor municipal în zona 1 _________, reclamanta nu era beneficiara nici unui contract de gestiune a serviciului de salubrizare încheiat în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare. Reiterează încă o data faptul că acel contract de care încearcă să se prevaleze în susţinerile sale reclamanta, era încetat la data de _________.

Reclamanta vine şi califică, din punctul său de vedere, un moment T0 (_________, data aprobării şi confirmării planului de reorganizare de către judecătorul sindic) la care se raportează şi la care încearcă să-şi justifice legalitatea contractelor de prestări servicii încheiate cu cetăţenii, invocând prevederile art.2 alin.3 lit. b) şi alin.8 din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor. Nelegalitatea contractelor încheiate cu cetăţenii rezidă,  fără echivoc, din chiar dispoziţiile legale invocate, respective art.2 alin.8 din Legea nr. 101/2006. care prevede:

"(8) La nivelul unităţilor administrativ-teritoriale,  transportul deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare colectate separat, de la deţinătorii de deşeuri, se efectuează numai de către operatorii licenţiaţi care au contracte de delegare  a gestiunii  încheiate cu autorităţile administraţiei publice locale respective sau,  în cazul gestiunii directe, au hotărâre de dare în administrare a acestei activităţi."

Ori. în speţă, reclamanta nu poate face dovada faptului că la momentul la care şi-a  însuşit planul de reorganizare avea contracte de delegare a gestiunii încheiate cu autorităţile publice locale, o astfel de atitudine procesuală de neinformare corectă şi legală a instanţei de judecată neputând reprezenta altceva decât un risc pe care reclamanta şi l-a asumat în deplină cunoştinţă de cauză.

Nu poate fi admis faptul de a te apăra în faţa unei instanţe printr-o omisiune proprie constând într-o încălcare a legii,  întrucât nimeni nu poate invoca în apărarea sa necunoaşterea legii.

Reclamanta vine şi susţine in motivarea prezentei acţiuni faptul ca societatea şi-a însuşit şi este obligată să respecte Planul de reorganizare aprobat şi votat de către toţi creditorii reclamantei,  confirmat prin sentinţa Tribunalului Sibiu nr. ______/_________ pronunţată în dosar nr. _____/85/_____,  litigiu în care,  din nou,  _________ nu este parte litigantă.

Este adevărat faptul că Planul de reorganizare a fost publicat în BPI nr. _________/_________ după cum susţine reclamanta, dar acesta a fost întocmit pe baza documentelor puse la dispoziţie de administratorii societăţii, care sunt deplin răspunzători pentru legalitatea sau nu a acestor înscrisuri. Societatea avea la acea data cunoştinţă despre faptul că nu deţine un contract de delegare a gestiunii serviciului de colectare şi transport al deşeurilor municipal încheiat cu autorităţile publice locale, iar contractele încheiate în nume propriu de societate cu cetăţenii fară a avea la bază un contract de delegare sunt nelegale. Societatea nu poate imputa _________ faptul că şi-a încheiat nişte contracte de prestări servicii pe propriul risc,  fară a ţine cont de faptul că autorităţile publice locale nu i-a delegate serviciul de salubrizare şi a considerat că poate presta activitatea de colectare şi transport în baza acestor contracte până în anul 2018. Înainte de a-şi asuma asemenea obligaţii, reclamanta trebuia să dea dovadă de o minima diligentă şi să citească legislaţia incidenţă în materia serviciilor publice şi a serviciilor de salubrizare. Pârâtele nu pot fi ţinute responsabile de obligaţiile asumate de reclamantă cu nesocotirea dispoziţiilor legale în vigoare.

Nu există nici un act normativ care să impună autorităţilor publice locale să nu-şi îndeplinească obligaţiile legale,  în speţă organizarea şi gestionarea serviciului de salubrizare, pe motiv că un anumit operator economic este în stare de insolvenţă şi şi-a propus realizarea unor venituri şi, implicit, plata unor datorii generate de propria activitate, independent de deţinerea sau nu a unui titlu legal in baza căruia şi-a fundamentat activităţile pe care şi le-a asumat.

Mai mult decât atât, societatea reclamantă, avea posibilitatea, aşa cum a procedat şi în situaţia licitaţiei organizate pentru delegarea gestiunii activităţii de operare a staţiilor de sortare şi compostare de la _________ şi a staţiei de sortare de la _________ de a participa la procedura de licitaţie publică organizată pentru activitatea de colectare şi transport a deşeurilor municipal în zona 1 _________.

Reclamanta vine şi susţine faptul că la momentul decembrie 2014 avea în mod legal încheiate contracte de prestări servicii cu un număr de _________ persoane, dar nu  prezintă şi contractul de delegare încheiat în temeiul Legii nr. 51/2006 coroborate cu Legea nr. 101/2006 in baza căruia a încheiat aceste contracte, pentru a avea pretenţia de a antrena răspunderea autorităţilor publice locale.

In ceea ce priveşte documentaţia de delegare întocmită de _________, este tardivă la această data orice critică adusă acestei documentaţii.

Mai mult decât atât,  reclamanta face,  prin afirmaţiile sale,  o confuzie reală între situaţia contractelor de prestări servicii încheiate de reclamantă şi celelalte contracte de salubrizare existente pe raza judeţului _________. În cazul _________ şi _________ era vorba de un contract de delegare, respectiv contract de concesiune valabile,  încheiate de unităţile administrativ-teritoriale în exercitarea prerogativelor legale şi nicidecum contracte încheiate de către un operator economic în lipsa unui contract de delegare legal atribuit respectivului operator.

In ceea ce priveşte legalitatea procedurii de licitaţie publică organizată de _________, aceasta nu poate ti pusă sub semnul întrebării, atâta timp cât procedura a avut la bază:

- Regulamentul Serviciului Judeţean de Salubrizare - necontestat, prin care se prevedea ca modalitate de delegare a serviciilor de salubrizare pentru zona 1 _________ procedura licitaţiei publice

- Hotărârile autorităţilor deliberative al unităţilor administrativ-teritoriale membre ADI de avizare a studiilor de fundamentare a deciziei de concesiune, a studiilor de oportunitate, precum şi a documentaţiilor de atribuire – necontestate.

- Hotărârile Adunării Generale a Asociaţilor _________ de aprobare a studiilor de fundamentare a deciziei de concesiune, a studiilor de oportunitate, precum şi a documentaţiilor de atribuire – necontestate.

-  Documentaţia de atribuire postată in SEAP - necontestată

- Procedura de licitaţie publică organizată care a facut obiectul mai multor contestaţii formulate de ofertanţi şi care nu a avut ca rezultat anularea procedurii de licitaţie pentru nelegalitatea acesteia

- Hotărârea AGA _________de atribuire a contractului de delegare - necontestată pentru motive de nelegalitate

- Statutul şi actul constitutiv _________, aprobate prin hotărâri ale unităţilor administrativ-teritoriale membre (toate localităţile componente ale judeţului Sibiu) potrivit cărora _________ este mandatată să procedeze la organizarea licitaţiilor publice şi încheierea contractelor de delegare a serviciilor de salubrizare - documente necontestate

Astfel, dacă societatea reclamantă dorea şi considera că procedura de licitaţie este nelegală, avea posibilitatea concretă de a proceda la contestarea atât a documentelor premergătoare organizării licitaţiei publice cât şi la contestarea însăşi a procedurii de licitaţie, fapt care nu s-a întâmplat.

A veni acum şi a încerca să motivezi pasivitatea în care societatea a stat pe motiv de nelegalitate a unor acte administrative şi a unei proceduri de licitaţie derulate cu respectarea întocmai a dispoziţiilor legale este inadmisibil.

Reclamanta încearcă să-şi motiveze solicitarea de anulare a contractului de delegare legal încheiat de către _________, prin invocarea dreptului de proprietate statuat de art.44 din Constituţia României şi art. l din CEDO.

Nici Constituţia României şi nici Convenţia Europeană,  prin articolele invocate, nu protejează un drept de proprietate constând în venituri realizate în baza unor contracte care nu au un fundament legal, ci doar acele venituri realizate în baza unor contracte încheiate cu respectarea dispoziţiilor legale. A admite contrariu ar însemna să se  admită faptul că şi bunurile, de orice natură, dobândite în urma unor fapte de corupţie, sunt protejate de art.44 din Constituţie şi art. 1 din CEDO!

Faptul că reclamanta a încheiat şi menţinut pe propriul risc,  cu încălcarea prevederilor art.23 alin. 1 şi 2 din Legea nr.51/2006 şi art. 12 din Legea nr. 101/2006 contracte de prestări servicii pentru activităţi pentru care nu deţinea un contract de delegare legal încheiat nu poate fi opus pârâtelor în prezenta cauză.

La fel,  încheierea, menţinerea şi asumarea acestor contracte de prestări-servicii şi implicit, a veniturilor preconizate prin planul de reorganizare cunoscând încă de la acel moment faptul că nu acestea nu au fost încheiate în baza unui contract de delegare legal atribuit, nu poate fi opusă pârâtelor din prezenta cauză.

Având în vedere prevederile art.2 din Legea nr. 101/2006. potrivit cărora :

"(8) La nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, transportul deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare colectate separat, de la deţinătorii de deşeuri, se efectuează numai de către operatorii licenţiaţi care au contracte de delegare a gestiunii încheiate cu autorităţile administraţiei publice locale respective sau,  în cazul gestiunii directe, au hotărâre de dare în administrare a acestei activităţi.

(9) Unităţile administrativ-teritoriale au calitatea de deţinător legal al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare, depozitate în recipientele amplasate în aria lor teritorială.

(10) Preluarea deşeurilor din recipientele şi/sau containerele amplasate în punctele de colectare de către alte persoane decât operatorii licenţiaţi pentru prestarea activităţii în aria de delegare respectivă constituie infracţiune de furt şi se sancţionează potrivit legii.”, ulterior încheierii contractului de delegare era absolut necesar şi firesc să se aducă la cunoştinţa societăţii reclamante faptul că acele contracte de prestări servicii pe care le avea încheiate trebuie să înceteze şi asta cu atât mai mult cu cât societatea nu mai deţinea nici licenţă de operare în lipsa unui contract de delegare legal atribuit.

In ceea ce priveşte obligarea pârâtelor la plata creanţei datorate de către reclamantă DGRLP _________, o astfel de solicitare nu poate fi admisă de care instanţă,  întrucât nici una dintre pârâtele din prezenta cază nu poale fi ţinută răspunzătoare pentru datoriile societăţii, cum de altfel nici una dintre pârâte nu poate fi  ţinută responsabilă pentru asumarea în planul de reorganizare a unor contracte încheiate pe riscul şi răspunderea societăţii. Iară suportul autorităţilor publice locale, adică,  aşa cum a repetat,  în lipsa unui contract de delegare încheiat cu pârâtele care să-i fi conferit dreptul de a încheia acele contracte.

Comuna _________ prin Primar a formulat întâmpinare a invocat excepţia necompetenţei materiale a Curţii de Apel, excepţia lipsei de interes a reclamantei iar pe fond a solicitat respingerea acţiunii, susţinând că hotărârile atacate au fost adoptate în aplicarea Legii nr. 51/2006 iar contractul  de gestiune nu poate fi anulat la cererea  unui terţ.

Municipiul _________ prin Primar a formulat întâmpinare, a invocat excepţia necompetenţei materiale a Curţii de Apel, excepţia lipsei calităţii procesuale pasive  a municipiului, excepţia lipsei de interes a reclamantei, excepţia lipsei procedurii prealabile, iar, pe fond a solicitat respingerea acţiunii reclamantei.

Pârâtul a motivat că HCL _________ nr ____/2015 şi ____/2015 nu aduc nici o vătămare reclamantei.

Pe de altă parte, Municipiul _________ nu a avut nici un rol în ceea ce priveşte încheierea contractelor, fiind terţ faţă de acestea.

Aspectele de nelegalitate ce pot face obiectul controlului judiciar, dar care în speţă nu au fost invocate, vizează strict, în plan material , conformitatea hotărârilor cu alte legi cu forţă juridică superioară  şi existenţa tuturor avizelor conforme necesare,  iar în plan formal – instituţional, regularitatea adoptării hotărârilor consiliului local, în condiţiile Legii nr. 215/2001.

Şi pârâţii, Consiliul Judeţean _________ şi Judeţul  _________ au formulat întâmpinare, au invocat excepţia lipsei  calităţii procesuale pasive a Judeţului _________, excepţiile lipsei procedurii prealabile şi tardivităţii cererii iar, pe fond,  respingerea acţiunii,  pentru petitele 4-7, pentru  motive similare cu cele invocate de pârâta A. E. _________.

De asemenea, comunele _________ şi _________, prin Primar, au formulat întâmpinare, au invocat excepţiile lipsei procedurii prealabile şi tardivităţii iar, pe fond, au solicitat respingerea acţiunii.

Curtea de Apel Alba Iulia, prin sentinţa civilă nr ___/________,  a admis excepţia necompetenţei  materiale a instanţei şi a declinat competenţa soluţionării cauzei în favoarea Tribunalului Sibiu – Secţia a II – a Civilă, de Contencios administrativ şi fiscal.

În faţa  acestei instanţe, reclamanta a formulat cerere de modificare a acţiunii, motivând că solicită anularea Hotărârii nr ___/________ emisă de ADI ECO, nr. ___/________ adoptată de CJ _________, nr. ___/________  adoptată de CL _________, nr. ___/________ adoptată de CL _________, nr. ___/________ adoptată de CL _________, nr. ___/________ adoptată de CL _________, toate având ca obiect avizarea documentaţiei de atribuire prin delegare  prin concesiune,  a gestiunii activităţii de colectare şi transport a deşeurilor.

De asemenea, s-a solicitat anularea Hotărârilor nr ___/________ privind aprobarea studiilor de oportunitate privind delegarea  gestiunii de colectare şi transport a deşeurilor nr ___/________, privind aprobarea  studiului de fundamentare a deciziei de delegare prin concesiune a gestiunii  activităţii de colectare şi transport a deşeurilor,  emise de  A. E., precum şi a HCL ______ nr. ___/________, HCL _______  nr. ___/________, HCL _______ nr. ___/________, HCL _______  nr. ___/________, toate având ca obiect  aprobarea studiului de  fundamentare a deciziei de delegare prin concesiune a gestiunii activităţii de colectare şi transport a deşeurilor municipale în zona 1 Sibiu.

Tot, prin modificarea de acţiune s-a solicitat şi anularea adresei nr. ___/________ emisă de A. E. ________ şi a  hotărârilor Consiliilor Locale pârâte privind aprobarea regulamentelor de instituire a taxei speciale de salubritate.

Ca petite accesorii s-a solicitat:

-Obligarea unităţilor administrative la plata de despăgubiri în valoare de ________lei - pagubă rezultată ca urmare a încetării contractelor  şi la plata daunelor morale de ________ euro.

-Obligarea pârâtelor la plata pagubei reprezentând creanţa DGRFP Braşov

-Obligarea pârâtelor la respectarea procedurii speciale a insolvenţei.

Reclamanta a motivat capetele de cerere noi, susţinând că adresa nr. ___/________ emisă de A. E. ______ reprezintă un act  administrativ care a produs efecte, clienţii fiind obligaţi să aleagă relaţia impusă de autoritatea. Pârâta a nesocotit  principiile forţei obligatorii a contractelor şi relativităţii contractelor.

În ceea ce priveşte petitul privind actele administrative prin care s-au aprobat reglementările de instituire şi administrarea a taxei de salubritate , motivele de nelegalitate sunt acelaşi invocate în cea ce priveşte adresa nr. ____/________.

Prin aprobarea reglementărilor, s-au impus taxe speciale  pentru acelaşi tip de servicii ca şi cele prestate de reclamantă, cetăţenii fiind obligaţi să  achite această taxă.

Municipiul ________, prin întâmpinare, a invocat excepţia tardivităţii modificării de acţiune, excepţia inadmisibilităţii modificării, iar pe fondul cauzei, respingerea acţiunii susţinând că  atât Municipiul Sibiu, cât şi Consiliul Local al Municipiului Sibiu nu au avut niciun rol în încetarea contractelor reclamantei, cum în mod eronat susţine aceasta, fiind terţi faţă de acestea. De asemenea, încetarea contractelor încheiate între reclamantă şi terţi, nu constituie motiv de nelegalitate al actelor administrative anterior menţionate.

Pe lângă faptul că sunt scoase din context, afirmaţiile reclamantei privind exproprierea fără o justă şi echitabilă despăgubire, sunt lipsite de orice bază şi logică juridică.

În ceea ce priveşte procedura reorganizării, arătă instanţei că unităţile administrativ teritoriale şi autorităţile publice sunt conduse de legi şi principii ce promovează interesul public şi transparenţa în atribuirea contractelor, astfel încât nu pot fi ţinuţi de situaţia în care se regăseşte reclamanta, atribuindu-i acesteia în mod exclusiv orice contract şi emiţând hotărârile în considerarea exclusivă a interesului acesteia.

În plus, hotărârile a căror anulare se solicită sunt emise şi impuse în conformitate cu Directivele Europene, cu Legea nr. 215/2001  şi cu Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice.

Potrivit art. 32 din Legea nr. 51/2006, "în vederea încheierii contractelor de delegare a gestiunii, autorităţile administraţiei publice locale sau, după caz, asociaţiile de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilităţi publice vor asigura elaborarea şi vor aproba, în termen de 6 luni de la luarea deciziei privind delegarea gestiunii serviciilor ori de la primirea unei propuneri formula de un investitor interesat, un studiu de oportunitate pentru fundamentarea şi stabilirea soluţiilor optime de delegare a gestiunii serviciilor, precum şi documentaţia de atribuire a contractului de delegare a gestiunii."

De asemenea, planul pentru Sistemul de management integrat al deşeurilor în judeţul Sibiu a fost instituit în vederea asigurării atingerii obiectivelor legislative în vederea gestionării categoriilor de deşeuri care sunt în responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice locale.

Instanţa trebuie să reţină că reclamanta nu aduce niciun fel de critici de nelegalitate sau oportunitate în susţinerea solicitării de anulare a hotărârilor Consiliului Local al Municipiului ________. Or, anularea acestui act poate avea la bază doar neîndeplinirea condiţiilor de legalitate, fie de cele de oportunitate.

Prin încheierea de şedinţă din  data de ________, instanţa a dispus, la cererea reclamantei, introducerea în cauză a  SC ________ SRL.

SC ________ SRL, prin întâmpinare, a invocat excepţia inadmisibilităţii acţiunii, iar, pe fond, respingerea acţiunii.

La termenul din data de ________, reclamanta a prezentat un raport de expertiză extrajudiciară, din care rezultă  numărul contractelor încheiate de reclamantă cu beneficiarii serviciilor şi valoarea acestora precum şi veniturile  înscrise în planul de reorganizare al societăţii.

Analizând cererile şi susţinerile părţilor, actele administrative atacate, actele prin care a fost constituită A.. E.________, hotărârea de atribuire  a contractului de delegare , actele întocmite în procedura de licitaţie, celelalte mijloace de probă administrate în cauză, instanţa reţine starea de fapt pe care o vom prezenta mai jos.

Reclamanta  S.C. ________S.R.L, începând cu 1996 a desfăşurat activitatea de salubrizare a localităţilor , precolectarea, colectarea, transportul şi depozitarea rezidurilor solide, măturat şi spălat căile publice, întreţinerea spaţiilor verzi şi parcurilor, curăţarea şi transportul zăpezii, dezinsecţia, dezinfecţia şi deratizarea, în baza unor contracte încheiate cu persoane juridice şi persoane fizice.

Din anul 2003, la nivelul Municipiului Sibiu, activitatea  s-a desfăşurat în baza contractului  nr. 49/06.08.2003, încheiat potrivit dispoziţiilor OUG nr. 60/2001 privind achiziţiile publice.

Contractul a fost încheiat pentru o perioadă de 7 ani, respectiv până la data de 15.08.2010.

Pentru aceiaşi perioadă, respectiv până la data de 15.08.2010, Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală a fost obligată prin sentinţa nr. ____/________ să elibereze licenţele de operare pentru activitatea prevăzută în contract.

Ulterior încheierii contractului, prin încheierea comercială nr. _______/cc/2011 a Tribunalului _______ a fost deschisă procedura generală  a insolvenţei societăţii, la cererea acesteia iar prin sentinţa nr. ____/________ a fost aprobat planul de reorganizare al debitoarei.

Odată cu intrarea în vigoare a Legii nr. 51/2006 privind serviciile de utilitate publică şi având în vedere Directivele nr. 2006/12/CE şi 2008/98/CE precum şi cerinţele din Tratatul de aderare la UE, autorităţile publice  locale din Judeţul ________ au căutat forme de organizare şi finanţare privind managementul deşeurilor.

În perioada octombrie 2007- mai 2010 s-a demarat contractul ,, Asistenţa tehnică pentru pregătirea portofoliului de proiecte PHARE ____/________-____/________”.Unul dintre obiectivele  contractului a fost pregătirea Aplicaţiei de Finanţare şi a documentelor suport pentru 5 proiecte privind sistemul integrat de gestionare a deşeurilor la nivelul judeţelor, unul dintre judeţele selectate fiind Judeţul ________.

În cadrul acestui contract, pentru judeţul ________ au fost  elaborate următoarele documente: master plan privind ,, Sistemul de management al deşeurilor în Judeţului Sibiu”, aprobat de MMP şi Consiliul Judeţului ________; raport analiză instituţională; evaluarea impactului asupra mediului; aplicaţia de finanţare.

Studiul de fezabilitate şi planul tarifar au fost aprobate  prin Hotărârea Consiliului Judeţean ________ nr. ___/2010 şi prin hotărâri ale consiliilor locale ale unităţilor administrativ teritoriale.

La data de 04.05.2010 a fost emisă decizia de finanţare a CE iar la data de 25.05.2010 a fost semnat  contractul de finanţare nr. ________, între CJ ________ în calitate de beneficiar şi MMP  în calitate de autoritate contractantă.

Pentru îndeplinirea obligaţiilor impuse de UE şi cele din contractul de finanţare, unităţile administrative din judeţ s-au asociat pentru implementarea  proiectului Sistem de Management Integrat în Judeţul Sibiu, fiind aprobat şi semnat contractul de asociere.

În anul 2015, consiliile locale ale unităţilor administrativ teritoriale asociate au adoptat hotărâri privind  avizarea studiului de fundamentare a deciziei de delegare  prin concesiune a  activităţii de colectare şi transport  a deşeurilor iar  A. E. ________ prin Hotărârea nr. ___/________a aprobat  documentaţia de atribuire şi delegare prin concesiune a gestiunii activităţii de colectare şi  transport a deşeurilor municipale în Zona I ________.

În baza acestor acte administrative a fost desfăşurată procedura  de  achiziţie prin licitaţie publică  iar prin Hotărârea nr. ___/________ a Adunării Generale a A. E. ________ a  fost aprobată atribuirea şi încheiere contractului având ca obiect  delegarea prin concesiune a gestiunii activităţii  de colectare  şi transport a deşeurilor municipale în zona I ________, către SC ________ SRL, desemnată câştigătoare în urma procedurii de atribuire prin licitaţie publică deschisă.

Concomitent, consiliile locale ale unităţilor administrative asociate au adoptat hotărâri privind instituirea şi administrarea taxei speciale de salubrizare.

Prin adresa nr. ________/________, A. E. ________ a înştiinţat reclamanta că începând cu data de 01.11.2016, activitatea de colectare şi transport a deşeurilor municipale în zona I ________ va fi prestată de noul operator  SC ________ SRL.

Reclamanta, prin adresa din data de 22.09.2016 a pus în vedere asociaţiei că întreaga activitate de colectare şi transport din localităţile ________, ________, ________, ________, ________ se desfăşoară prin contracte încheiate  direct cu beneficiarii iar încetarea contractelor afectează direct situaţia economică  a societăţii, solicitând propuneri de reparare a prejudiciului.

A. E. ________, prin adresa nr. ____/________ a răspuns  reclamantei că rezilierea contractelor nu este consecinţa  prestării necorespunzătoare a serviciilor ci s-a impus  faţă de necesitatea realizării sistemului de management integrat  a deşeurilor în Judeţul ________.

Reclamanta, prin adresa din data de 05.12.2016, notifică CJ ________, CM ________, A. E. ________, CL ________, CL ________ şi CL ________ să ia măsuri pentru eliminarea efectelor hotărârilor prin care a fost concesionată activitatea de colectare şi transport a deşeurilor, să respecte contractele cu beneficiarii şi să repare prejudiciul în sumă de ________lei.

Ulterior, reclamanta a formulat acţiune în contencios administrativ, precizată şi modificată, prin care  solicită: anularea Hotărârii nr. ___/________ adoptată de A. E. ________ şi a hotărârilor consiliilor locale privind  aprobarea documentaţiei  de atribuire  pentru delegarea prin concesiune  a gestiunii activităţii de colectare şi transport a deşeurilor  municipale în zona 1 ________, anularea hotărârilor privind aprobarea studiului de fundamentare a deciziei de delegare a gestiunii activităţii de colectare şi transport a deşeurilor, emise de A. E.________, CJ ________ şi Consiliile Locale arondate , anularea adresei nr. ________/06.09.2016 emisă de A. E. ________, anularea Hotărârilor privind instituirea şi administrarea taxei speciale de salubritate, anularea Hotărârii nr. ___/03.08.2016 emisă de A. E. ________, obligarea unităţilor administrativ teritoriale la plata despăgubirilor în valoare de ________ lei, plata daunelor morale  în sumă de ________ euro, plata pagubei reprezentând  creanţe bugetare a creditorului DGRFP Braşov, obligarea pârâţilor la respectarea procedurii insolvenţei, respectiv a planului de reorganizare.

Acţiunea reclamantei este neîntemeiată şi urmează a fi respinsă, pentru motivele pe care le vom arăta în continuare pentru fiecare capăt din acţiune, aşa cum a fost modificată  prin cererea înregistrată la data de ________ la Curtea de Apel Alba Iulia.

I.Primul capăt de cerere se referă la anularea Hotărârilor A.E., CJ ________ şi CL ________, ________, ________ şi ________ privind aprobarea Documentaţiei de atribuire  pentru delegarea prin concesiune a activităţii de colectare şi transport ale deşeurilor  municipale din zona I Sibiu iar în urma analizării acestor acte rezultă  că au fost adoptate  cu respectarea competenţelor autorităţilor deliberative şi ale asociaţiei  de dezvoltare, aşa cum rezultă din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală precum şi din  actele normative speciale care reglementează serviciile de utilitate publică şi regimul deşeurilor.

Astfel, potrivit dispoziţiilor art. 36 alin. 2 lit. d din Legea nr. 215/2001, modificată, consiliul  local are atribuţii în gestionarea serviciilor furnizate către cetăţeni iar potrivit dispoziţiilor art. 36 alin. 6 lit. a pct. 14 din acelaşi act normativ, în exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. 2 lit. d, Consiliul Local asigură, potrivit  competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar  pentru furnizarea serviciilor comunitare de utilitate publică: alimentare cu apă, gaz natural, canalizare, salubrizare, energie tehnică, iluminat public şi transport  public local, după caz.

În acelaşi sens, dispoziţiile art. 91 alin 1 lit. d din Legea organică prevăd atribuţiile consiliului judeţean privind gestionarea serviciilor publice  de salubrizare.

De asemenea, dispoziţiile art. 11 din Legea nr. 215/2001 prevăd că două sau mai multe unităţi administrativ teritoriale au dreptul ca, în limitele competenţelor autorităţilor  lor deliberative  şi executive , să coopereze şi să se asocieze, în condiţiile legii, formând asociaţii de dezvoltare intercomunitară, cu personalitate juridică, de drept privat şi de utilitate publică. Aceste asociaţii se  finanţează, potrivit art. 12 alin. 1 prin contribuţii din bugetele locale ale unităţilor administrativ teritoriale membre, precum şi din alte surse, în condiţiile legii.

Pe de altă parte, hotărârile atacate au fost adoptate în aplicarea şi cu respectarea reglementărilor cuprinse în Legea nr. 51/08.03.2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, republicată. Art. 3 alin. 1 teza I din  acest act normativ dispune că serviciile de utilităţi publice sunt în responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice locale sau, după caz, a asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilităţi publice, conform mandatelor acordate prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ teritoriale. Alin. 2 al aceluiaşi articol dispune că în organizarea, funcţionarea şi dezvoltarea serviciilor de utilităţi publice , interesul general al colectivităţii locale  este prioritar. Mai mult, în cap. III- Secţiunea 1 din actul normativ premenţionat este reglementată gestiunea serviciilor de utilităţi publice, la art. 22 alin. 2 fiind prevăzut că gestiunea serviciilor de utilităţi publice se  organizează şi se realizează prin gestiunea directă sau gestiunea delegată. Alin. 3 al art. 22 prevede că modalitatea de gestiune a serviciilor se stabileşte prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ teritoriale, în baza unui studiu de oportunitate în funcţie de natura serviciului, de necesitatea asigurării celui mai bun raport preţ/calitate, de interesele actuale şi de perspectivă ale unităţilor administrativ-teritoriale, precum  şi de mărimea şi complexitatea sistemelor  de utilitate publică.

Competenţa emitenţilor hotărârilor atacate va fi apreciată şi raportat la dispoziţiile art. 2 alin. 1 din Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare  a localităţilor care dispune că serviciul public de salubrizare a localităţilor face parte din sfera serviciilor  comunitare de utilităţi publice şi se desfăşoară sub control, conducerea şi coordonarea autorităţilor publice locale  ori ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară precum şi art.6  alin. 1 lit. e din Legea amintită conform cu care autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale / sectoarelor Municipiului Bucureşti au atribuţii în ceea ce priveşte delegarea gestiunii serviciului de salubrizare pe criterii de transparenţă, complexitate şi eficienţă.

Toate dispoziţiile din legea organică a administraţiei publice locale şi din actele normative speciale amintite mai sus, conduc la concluzia că Hotărârile prin care a fost aprobată documentaţia de atribuire pentru delegarea competenţei prin concesiune a activităţii de colectare, transport au fost adoptate de autorităţile deliberative în limitele competenţei legale şi cu aplicarea corespunzătoare a dispoziţiilor mai sus menţionate.

De altfel, actele normative care reglementează activitatea de gestiune a deşeurilor invocate şi, subsecvent, hotărârile atacate, au fost adoptate pentru transpunerea cerinţelor Directivelor 2006/12/CE, înlocuită cu Directiva 2008 /98/CE şi a Regulamentului 1013/2006 privind transferul deşeurilor.

De asemenea, sub aspectul oportunităţii,  hotărârile atacate reprezintă etape intermediare in activitatea autorităţilor locale pentru punerea în aplicare a prevederilor comunitare şi naţionale pentru corecta şi eficienta gestionare a deşeurilor.

Prin HG nr. 1470/2004 , modificată prin HG 870/3013,  a fost aprobată Strategia Națională de Gestiune a Deșeurilor și Planul Național de Gestionare a Deşeurilor iar  la nivelul județului Sibiu planul de gestionare a deșeurilor a fost aprobat prin Hotărârea nr. 41/2009. Totodată  a fost aprobat Sistemul Integrat de Management a Deșeurilor.

Pe de altă parte,  în perioada octombrie 2007 –mai 2010, s-a derulat contractul ,, Asistenţa tehnică pentru pregătirea portofoliului de proiecte PHARE 2005 /________-________/________”, unul dintre obiectivele contractului fiind pregătirea aplicației de finanțare pentru cinci proiecte privind sistemul integrat de gestionare a deșeurilor la nivel judeţean,  iar județul Sibiu a fost selectat pentru a beneficia de finanțare pentru acest proiect.

După emiterea deciziei de finanțare a CE din  data  ________, la data de ________ a fost semnat contractul de  finanțare nr.  ________ între  CJ ________ și  MMP.

Actele atacate, atât hotărârea adoptată de A. E. ________  și cele adoptate de consiliile locale sunt necesare pentru realizarea proiectelor mai sus amintite.

Concluziv,  hotărârile a căror anulare se cere sunt legale și oportune atât raportat la  dreptul comunitar cât și la normele din dreptul național iar punerea lor în aplicare este necesară și oportună.

Sub aspect formal,  hotărârile au fost adoptate cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 215/2001 modificată (  Art. 43 – 49,  art. 97) și ale Legii nr. 24/2000.

 Analizând distinct,  motivele de nelegalitate invocate de reclamantă în cererea introductivă,  instanța constată că acestea sunt nefondate.

 Reclamanta face referire pe larg la ,, tradiția” activității desfășurată în serviciul de salubritate și la respectarea dreptului de a presta ,, clientela”, însă aceste motive, raportat la conținutul directivelor europene  și ale actelor normative din dreptul intern nu puteau determina autoritățile să nu ducă la îndeplinire  atribuţiile legale.

De altfel,  la data la care autoritățile locale au demarat procedura de asociere și delegarea activității de salubrizare,  contractul reclamantei  încheiat cu Municipiul ________ pentru perioada 2003 - 2010 expirase.

 Nu este întemeiat nici motivul  de anulare potrivit cu care reclamanta  se află în procedura insolvenței,  în perioada reorganizării, fiind supusă unui regim special de protecție.

Potrivit dispoziţiilor art.  2 din Legea nr 85/2006, incidente în speță, față de momentul deschiderii procedurii insolvenței debitoarei și principiului ,,tempus regit actum”, scopul prezentei legi este instituirea unei proceduri colective pentru acoperirea pasivului debitorului  aflat în insolvență iar potrivit art. 3 pct. 3 din lege,  procedura colectiva este procedura în care creditorii reclamantei participa împreună la urmărirea și recuperarea creanțelor,  în modalitatea prevăzută de lege. Nici aceste dispoziții și nici cele ale art. 103- 106 din lege care reglementează reorganizarea nu cuprind dispoziţii speciale de protecție a debitoarei, opozabile terţilor.

Procedura concursuală a insolvenţei  și regulile speciale se referă la participanții la procedura,  pentru restul persoanelor  fiind aplicabile dispoziţiile de drept comun.

Motivul de  nelegalitate referitor la obligația autorităților  publice pârâte  de a respecta contractele încheiate de  reclamantă cu terții nu poate fi reținut.

 Potrivit dispoziţiilor art. 1270 alin 1 din Codul Civil și a principiului ,,pacta sunt servanda”,  contractul valabil încheiat are putere de lege între părțile contractante.

 Pe de altă parte,  potrivit dispoziţiilor art. 1280 și ale principiului ,, res inter alios acta, aliis neque nocere, neque prodesse potest” , contractele produc efecte numai între părți,  dacă legea nu prevede altfel.

 Atât aplicarea generală a principiilor cât și dispozițiile exprese din Codul Civil conduc la concluzia că autorităţilor  pârâte nu  le sunt opozabile contractele de prestări servicii încheiate de reclamantă cu beneficiarii.

Nici  dispoziţiile speciale ale art. 86 alin 1 din Legea nr. 85/2006 potrivit cu care contractele în derulare  se consideră menţinute  la data deschiderii procedurii nu instituie alte obligații pentru terţi,  față de cele ale Codului Civil.

 Față de aceste considerente,  capătul de cerere privind anularea hotărârilor prin care a fost avizată documentația de atribuire pentru delegare prin concesiune a activităţii  de colectare a deșeurilor va fi respinsă.

II. Prin petitul  II  din acțiunea modificată,  reclamanta a solicitat anularea hotărârilor privind aprobarea studiilor de oportunitate/ fundamentare a documentației de atribuire pentru delegare prin concesiune a  gestiunii activității de colectare și transport a deșeurilor în zona 1 Sibiu,  respectiv: Hotărârile nr __/________ și __/________ emise  de A. E.,  Hotărârea nr ___/________,  adoptată de CJ ________,  Hotărârea nr ___/________, adoptată de CL ________,  Hotărârea nr ___/________,  adoptată de CL ________,  Hotărârea nr ___/________,  adoptată de CL ________ și Hotărârea nr ___/________, adoptată de CL ________.

Reclamanta nu a motivat separat  acest capăt de cerere,  precizând că motivele sunt cele din cererea introductivă.

 Sintetic, instanţa constată că aceste hotărâri au un conținut asemănător cu cele cuprinse la primul capăt de cerere și au fost adoptate de autoritățile pârâte cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 215/2001,  atât sub aspectul competenţei  cât și al formei.

 De asemenea, acestea  au fost adoptate în aplicarea Directivei nr 2008/98/CE și a normelor speciale cuprinse în Legile nr. 51/2006 și nr. 211/2011, pentru punerea în aplicare a planului de gestionare a deșeurilor la nivelul județului ________.

Pentru aceleaşi motive pe care le-am expus la pct. I, acest capăt de cerere va fi respins.

III.  Petitul 3 al cererii de chemare în judecată priveşte anularea adresei înregistrate sub nr. ____/06.09.2016 emisă de A. E. ________,  iar, faţă de conţinutul şi efectele produse de această adresă, capătul de cerere va fi respins.

Din analiza conţinutului adresei ( fila 38 vol. I dosar Curtea de Apel Alba Iulia) rezultă că aceasta are un caracter informativ, precizând că a fost finalizată  procedura de atribuie a contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activităţii de colectare şi transport  a deşeurilor în zona I  Sibiu.

Formularea din finalul adresei cuprinde o constarea de fapt asupra încetării contractelor încheiate  de reclamantă, consecinţă a delegării gestiunii  către un alt operator şi nu produce efecte asupra valabilităţii contractelor.

Nereprezentând  un act administrativ în sensul art. 2 alin. 1 lit. c din Legea nr. 554/2004, respectiv un act unilateral cu caracter  individual sau normativ emis  de  o autoritate publică, în regim de putere publică, în vederea organizării executării legii sau executarea în concret a legii, care dă naştere, modifică sau stinge raporturi juridice, această adresă nu este supusă controlului de legalitate pe calea contenciosului administrativ.

Pe de altă parte, faţă de conţinutul actelor constitutive, dacă A. E. ________ ar fi înţeles  să dispună încetarea contractelor ar  fi emis o hotărâre în acest sens.

În sfârşit, susţinerile reclamantei referitoare la ,, expropriere” sunt simple speculaţii formulate, la limita abuzului de drept,

Veniturile  cuprinse în planul de reorganizare sunt incerte iar încasarea acestora nu a fost influenţată  de emiterea adresei atacate.

IV. Prin capătul IV de cerere, reclamanta a solicitat anularea hotărârilor emise de A. E., CJ ________ şi consiliile locale pârâte prin care au fost adoptate regulamentele privind instituirea taxei de salubrizare.

Aceste acte normative, au fost emise, atât în baza  dispoziţiilor generale cuprinse în Legea nr. 215/2001 care reglementează atribuţiile autorităţilor publice locale, distinct  sau prin asociere în furnizarea serviciilor de salubritate cât şi cele prevăzute în Legea nr. 101/25.04.2006 privind serviciul de salubrizare al localităţilor, republicată.

Astfel, potrivit dispoziţiilor art. 12 alin. 3 din Legea nr. 101/2006, indiferent de modalitatea de gestiune adoptată, activitatea serviciului de salubritate se organizează  şi se desfăşoară  pe baza  unui regulament al serviciului şi a unui caiet de sarcini, aprobate  prin Hotărâri ale autorităţilor deliberative ale autorităţilor administrativ teritoriale  sau ale asociaţiei de dezvoltare, după caz în conformitate cu regulamentul cadru al serviciului de salubrizare şi caietului de sarcini elaborate şi aprobate de ANRSCC, prin ordin al preşedintelui acestora.

Reclamanta nu invocă motive separate de nulitate referitor la această categorie  de acte, limitându-se  a preciza  că motivele sunt aceleaşi  ca cele precizate la petitul III.

Susţinerile reclamantei potrivit cu care ,, clienţii săi au fost forţaţi să achite taxa de salubritate nu au fost dovedite, taxa fiind achitată corespunzător serviciilor prestate.

De altfel, instituirea taxei  de salubritate este în concordanţă şi cu normele fiscale privind instituirea taxelor speciale.

Astfel,  potrivit art. 282 alin. 1 din Codul Fiscal adoptat prin Legea nr. 571/2003, care se regăsesc în  art. 484 alin. 1 din Codul fiscal adoptat prin Legea nr. 277/2015, pentru funcționarea unor servicii publice create în interesul persoanelor fizice şi juridice, consiliile locale, județene și Consiliul Local al Municipiului București pot adopta taxe speciale.

În aceleaşi sens, dispoziţiile art. 30 alin. 1 din Legea finanţelor publice locale nr. 273/2006 prevăd că, pentru funcţionarea unor servicii publice locale, create în interesul persoanelor fizice şi juridice, consiliile locale, judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, aprobă taxe speciale iar alin. 3 al aceluiaşi articol prevede că prin regulament aprobat  de autorităţile deliberative se vor stabili domeniile de activitate şi condiţiile în care se pot institui taxe speciale,  modul de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de interes local, pentru care se propun taxele respective.

Argumentele de mai sus conduc la concluzia că taxele speciale de salubrizare au fost emise cu respectarea dispozițiilor legii organice a autorităţii publice locale,  a normelor fiscale și a normelor speciale care reglementează regimul serviciilor de salubritate iar reclamanta nu a suferit nici o vătămare directă prin adoptarea hotărârilor atacate la acest capăt de cerere.

Faţă de aceste considerente, acţiunea în anulare îndreptată împotriva actelor administrative cuprinse în petitele I-IV va fi respinsă.

Subsecvent, vor fi anulate şi petitele subsidiare cuprinse în acţiune, pentru motivele pe care le vom prezenta în continuare.

1.Referitor la plata daunelor materiale, reclamanta se limitează în a motiva că acestea rezultă din derularea unor contracte în valoare totală de ________ lei, fără a preciza dacă obligaţia este solidară sau divizibilă şi care este suma datorată de fiecare pârât.

Aşa cum am arătat mai sus, hotărârile atacate şi adresa nr. 312/6.09.2016 au fost adoptate/emise, în aplicarea legii iar între adoptarea/emiterea acestora şi un eventual prejudiciu suferit de reclamantă nu există nicio legătură de cauzalitate. De asemenea, contractele încheiate cu terţii nu produc efecte în ceea ce priveşte autorităţile publice, faţă de dispoziţiile art. 1270 Codul civil (principiul forţei obligatorii a contractului) şi art. 1280 (principiul relativităţii contractului)

2.Nici cererea referitoare la plata dunelor morale nu poate fi admisă.

Reclamanta, nici prin acţiunea introductivă şi nici în cursul judecăţii  nu a precizat cu claritate vătămarea suferită şi nici cuantificarea daunelor morale. De altfel, societatea a ajuns în stare de insolvenţă chiar în condiţiile în care a încasat veniturile din contractele în derulare,  inclusiv din contractul de salubrizare încheiat cu Municipiul ________, până în anul 2010.

3. Capătul  de cerere prin care se solicită ca autoritatea pârâtă să suporte creanţa bugetară a creditorului bugetar DGRFP Braşov este inadmisibilă şi neîntemeiată. 

Această creanţă a fost înregistrată în procedura insolvenţei, procedură care potrivit art. 3 pct. 3 din Legea nr. 85/2006, este procedura în care creditorii recunoscuţi participă împreună la recuperarea creanţelor lor, în modalităţile  prevăzute de lege.

În condiţiile în care creditoarea DGRFP Braşov nu-şi va putea recupera creanţa prevăzută în tabelul definitiv şi în planul de reorganizare, sancţiunea va fi intrarea în faliment a debitoarei, potrivit art. 107 lit. C din Legea nr. 85/2006.

 Aşa cum am precizat, actele adoptate de autorităţile publice nu au influenţat direct insolvenţa reclamantei, aceasta fiind în stare de insolvenţă anterior adoptării/emiterii actelor.

4. În sfârşit, petitul referitor la obligarea respectării de către pârâte a procedurii insolvenţei este inadmisibil, în condiţia în care acestea  nu au calitatea de participanţi la procedura colectivă a insolvenţei.

Având în vedere aceste considerente,  vor fi respinse şi petitele subsidiare.