Măsurile de remediere luate de autoritatea contractantă în conf. cu art.3 din Legea nr.101/2016. Posibilitatea de revenire asupra raportului procedurii aprobat de conducătorul acesteia.

Decizie 2295 din 23.08.2017


Măsurile de remediere luate de autoritatea contractantă în conf. cu art.3 din Legea nr.101/2016. Posibilitatea de revenire asupra raportului procedurii aprobat de conducătorul acesteia.

Curtea constată că legea nu distinge între măsurile de remediere ce pot fi luate şi nu prevede vreo excepţie prin urmare nici interpretul nu trebuie să o facă.

Interpretând în spiritul său legislaţia privind remediile şi căile de atac în această materie, se constată că legiuitorul a conferit autorităţii contractante posibilitatea de a lua orice măsură de remediere pentru corectarea neregularităţilor constatate după notificarea prealabilă, fiind excesiv şi în afara cadrului legal a se considera că autoritatea contractantă nu poate reveni asupra propriilor decizii şi nu poate remedia eventualele omisiuni, neclarităţi ori alte lipsuri numai pentru a fi urmată în mod obligatoriu procedura de contestare la CNSC ori la instanţă. Raţiunea legii este aceea ca aceste măsuri de remediere să poată fi luate tocmai în aplicarea principiului asumării răspunderii prevăzut de art.2 al.2 lit. f  Legea nr.98/2016 şi pentru eficientizarea procedurii.

Secţia de contencios administrativ şi fiscal – Decizia nr. 2295/23 august 2017

Prin plângerea înregistrată la această instanţă la data de 04.08.2017, petenta Asocierea SC M.S. SRL cu SC T.C.I.E. SRL a solicitat , în contradictoriu cu Unitatea Administrativ Teritorială Județul H. şi SC D. SRL, în temeiul art.34 al.1 şi 4  Legea nr.101/2016 anularea în parte a Deciziei CNSC …/…/…,…,… din data de 20.07.2017 comunicată prin adresa …/…,…,…/… şi, reținând cauza spre rejudecare, să se dispună anularea măsurilor de remediere dispuse de autoritatea contractantă prin adresa nr…/… şi, respectiv, Dispoziția Președintelui Consiliului Județean H.  …/…  din data de 15.06.2017 pe care le apreciază nelegale, precum şi recunoașterea dreptului petentei, stabilit prin raportul procedurii de atribuire …/…  în sensul declarării câștigătoare a ofertei sale.

În motivarea plângerii se arată, în esenţă, următoarele:

În fapt, se arată pe scurt dinamica procedurii în cele trei etape parcurse.

În prima etapă a evaluării ofertelor declarate admisibile, autoritatea contractantă a comunicat raportul procedurii de atribuire …/… cu oferta câștigătoare a asocierii  petentă, raport contestat de doi candidați – SC D. SRL şi SC  V.C.  SRL- iar în urma acestora s-au adoptat de autoritatea contractantă ca măsuri de remediere, anularea comunicărilor privind rezultatul procedurii , anularea raportului 1992 şi continuarea procedurii prin reevaluarea ofertelor depuse.

În a doua etapă de reevaluare a ofertelor s-a emis un nou raport al procedurii cu nr…/…  stabilind aceeași ofertă câștigătoare, rezultat contestat din nou de aceeași ofertanți – SC D. SRL şi SC V.C. SRL. Întrucât autoritatea contractantă nu a luat nicio măsură de remediere, urmare notificărilor primite, a fost investit CNSC care, prin decizia …/…/…,… admite cele două contestații, anulează raportul procedurii …  şi actele subsecvente şi dispune reevaluarea ofertei câștigătoare şi SC  V.C.  SRL în termen de 20 de zile de la primirea deciziei, cu respectarea celor conținute în considerente.

În a treia etapă de reevaluare a ofertelor, corespunzător Deciziei CNSC …, petentei i-au fost solicitate clarificări la care aceasta a răspuns şi prin adresa …/…  se comunică asocierii că oferta a fost acceptată şi declarată câștigătoare.

În acest sens s-a înregistrat la autoritatea contractantă raportul procedurii de atribuire …/...

La 06.06.2017 candidații  SC D.  SRL şi SC V.C.  SRL au formulat, în temeiul art.6  Legea nr.101/2016 notificări prealabile solicitând măsuri de remediere ca reevaluarea ofertelor şi declararea ca oferta câștigătoare a ofertelor depuse de fiecare din cei doi.

Autoritatea contractantă a informat petena cu adresa …/… că a adoptat următoarele măsuri de remediere: anularea adresei de comunicare a rezultatului procedurii, anularea raportului procedurii …/…, continuarea procedurii prin reevaluarea ofertelor admisibile.

Petenta apreciază eronate aceste măsuri de remediere  solicitând, cu adresa …/…, revocarea acestora  şi recunoașterea dreptului asocierii stabilit prin raportul procedurii …/...

La 15.06.2017 a fost emisă Dispoziția Președintelui Consiliului Județean H.  …/…  prin care se dispune respingerea raportului procedurii de atribuire …/…, reevaluarea completă a ofertelor din cadrul procedurii şi numește comisia de evaluare a ofertelor.

Petenta apreciază  că în mod greşit CNSC a respins contestația sa pentru următoarele considerente:

1.Măsura de respingere a raportului procedurii …/…  intervine în 15.06.2017, după comunicarea acestuia către ofertanți la data de 30.05.2017, moment la care raportul era aprobat de preşedintele Consiliului Judeţean. CNSC  a interpretat eronat prevederile art. 127 al. 1 lit.n şi al. 2 şi 3 HG  nr.395/2016 şi susţine că după aprobarea raportului de atribuire, conducătorul autorității contractante nu mai poate uza de dispozițiile art.127 al.3 lit.b întrucât acesta această posibilitate legală poate interveni doar cu ocazia înaintării raportului în vederea aprobării sale.  Invocă în susţinere modul în care legiuitorul a înțeles să trateze printr-un  act normativ distinct, reprezentat de Legea nr.101/2016 remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi de servicii precum şi organizarea şi funcţionarea CNSC. În mod greşit se susţine că măsura respingerii raportului de atribuire, precum şi o reevaluare completă a tuturor ofertelor de o nouă comisie poate reprezenta o măsură de remediere  în sensul art.3 al.1 lit.d Legea nr.101/2013, câtă vreme legiuitorul  creează această posibilitate a respingerii raportului şi/sau reevaluarea ofertelor conducătorului autorității contractante doar pentru momentul procedural al înaintării raportului procedurii în vederea aprobării sale.

2.Nu se poate pretinde că raportul procedurii deja anulat de comisia de evaluare, în data de 12.06.2017 poate fi respins ulterior de conducătorul autorității contractante prin  Dispoziţia …/…  emisă în 15.06.2017, aceasta din urmă fiind o altă măsură de remediere dispusă în considerarea acelorași două notificări formulate de  SC D. SRL şi SC V.C.  SRL.

3.Referatul …/…  ce a stat la baza emiterii Dispoziției …/…  este emis  de către doi din membri noii comisii de evaluare. Se dovedește o imixtiune a Președintelui Consiliului județean H.  în procedura de atribuire, mai presus de normele legale ce-i stabilesc în mod precis şi limitativ atribuțiile sale în cadrul acestei proceduri  iar susținerile CNSC în sensul că rezoluția conducătorului autorității contractante nu putea fi ignorată este nesusținută legal.

Măsura de remediere de reevaluare a tuturor ofertelor din punct de vedere tehnic şi financiar este nelegală mascând încălcarea de către Comisia de evaluare a obligațiilor sale legale precum şi dorința de a crea, în mod artificial, o aparenţă de legalitate măsurilor dorite de către conducătorul autorității contractante, de anulare a procedurii, dispuse în final şi prin dispoziția …/... Operațiunea de verificare și evaluare nu poate fi reluată după emiterea raportului procedurii, corespunzător deciziei CNSC , respectiv, după momentul in care se formulează de către operatorii economici ce se pretind vătămați de rezultat, a notificărilor prealabile prev.de art.6 din Legea nr.101/2016, întrucât o astfel de posibilitate nu este reglementata de către legiuitor.

Consideră ca au fost încălcate dispoziţiile art.127 din  HG nr.395/2016, dar si a disp.art.146 alin.2 din aceleaşi Norme , potrivit carora autoritatea contractantă nu are dreptul să adopte nicio măsură cu scopul de a întârzia nejustificat procesul de evaluare a ofertelor, sau de a crea circumstanţe artificiale de anulare a procedurii de atribuire, o asemenea abordare fiind considerată o încălcare a principiului asumării răspunderii prevăzut la art. 2 alin. (2) din Lege.

Solicită să se constate ca după emiterea raportului procedurii, deci după finalizarea  procedurii de atribuire, comunicarea fap¬tului ca s-a găsit oportun a fi reevaluate toate ofertele depuse in cadrul pro¬cedurii de achiziţie reprezintă o încălcare evidentă a principiului asumării răspunderii, prev. de art. 2 alin. 2 din Legea nr.98/2016.

Consideră că din analiza disp. art.3 alin.l  lit.d si art.6-7 din Legea nr. 101/2016, rezultă  în mod cert că autoritatea contractantă este limitată în măsurile de remediere ce pot fi dispuse, la solicitările din cuprinsul notificărilor, reiterând faptul ca legiutorul nu reglementează o ipoteză  legală în care Comisia de evaluarea să poată dispune reevaluarea tuturor ofertelor după finalizarea procedurii şi CNSC a reținut greşit că  petenta a susţinut că îi este oprit autorităţii contractante ca verificările efectuate urmare a deciziei CNSC nr…/…/…,…/… sa fie extinse la toate ofertele admisibile, întrucât  după  cum rezulta limpede din cuprinsul dosarului de achiziţie publică, urmare a deciziei CNSC nr. nr…/…/…,…/…, autoritatea contractanta s-a limitat doar la reevaluarea ofertelor depuse de subscrisa și de către SC V.C. SRL şi doar urmare a  notificărilor  formulate în baza art.6 din Legea nr.101/2016 a decis ca este oportun și necesar să fie reevaluate toate ofer¬tele, împrejurarea în care apreciază că s-a procedat în mod nelegal.

Solicită să se constatate și faptul că măsurile de remediere dispuse prin adresa autorităţii contractante din 12.06.2017, nu emană de la COMISIA DE EVALUARE, fiind și tardive .

Arată că în cadrul procedurii de atribuire autoritatea con¬tractanta este reprezentata legal de catre Comisia de evaluare, conform art.126 alin.1, persoanele semnatare ale adresei nr…/… , nefiind parte în Comisia de Evaluare (ce excepţia Consilierului P.F.), că din studiul dosarului de achiziţie publica nu se observă niciun alt înscris din care să rezulte că aceste măsuri de remediere au fost dispuse de Comisia de evaluare şi că CNSC este în confuzie în analiza acestui motiv de nelegalitate, reţinând  că  măsurile sunt  dispuse de conducătorul autorităţii contractante deşi s-au raportat la masurile dispuse în data de 12.06.2017 , prin adresa nr…  şi nu la Dispoziţia nr…/2017.  Invocă prevederile art.6, 4 si 5 din Legea nr.101/2016, şi susţine că termenul de 3 zile de la data comunicării notificării, este depăşit, având în vedere ca notificările prealabile sunt formulate in data de 06.06.2017 iar masurile de remediere trebuiau dispuse cel mai târziu in data de 09.06.2017, termen încălcat fata de data emiterii adresei …, respectiv data de 12.06.2017, neexistând la dosar alte înscrisuri din cuprinsul cărora să poată fi dedusă încadrarea Comisiei de evaluare în ter¬menul de 3 zile, calculat din ziua următoare primirii notificările prealabile.

Pentru toate aceste considerente, apreciază ca masurile de remediere comuni-cate şi dispuse prin adresa nr…/…  sunt profund nelegale.

In temeiul art.34 alin. 4 din Legea nr. 101/2016, raportat la motivele nea-nalizate de  către CNSC, solicită instanţei ca, ulterior stabilirii nelegalității măsu¬rilor de remediere dispuse prin adresa …/… și a Dispoziţiei nr…/…, în ipoteza în care va aprecia oportun în stabilirea legalităţii Raportului de atribuire  nr…/…, să analizeze notificările celor doi ofertanţi, formulate in temeiul art.6 din Legea nr.101/2016, pe care le-a apreciat nefonda¬te şi să analizeze următoarele:

Aduce în discuţie şi acest aspect de oportunitate fata de soluţia de respingere ca rămasă fără obiect a contestaţiei SC  D.  SRL  şi faţă de faptul că SC  V.C. SRL nu a înţeles sa formuleze contestaţie, astfel ca in aprecierea sa, daca se va constatata nelegalitatea masurilor de remediere contestate dispunându-se anularea acestora, Raportul procedurii de atribuire nr…/… este definitiv .

În ipoteza în care instanţa ar aprecia că se impune analiza celor două notificări prealabile, petenta a formulat următoarele apărări:

4. SC D. SRL, prin notificarea prealabila formulata , a formulat următoarele solicitări privind reevaluarea ofertei asocierii, excedentare Deciziei CNSC nr…/…/…,…: Ofertantul nu a respectat normativele referitoare la prepararea betoanelor, utilizând în calculul prețurilor acestora rețete neconforme; Ofertantul nu a justificat valoarea cuprinsă în desfăşurătoarele de preţ betoane de ciment pentru transportul cimentului de la staţia de preparare, valoare de 2.2 lei/to prevăzută  în aceste desfăşurătoare fiind insuficientă  pentru transportul cimentului de la furnizorul R.G.I. SRL la amplasamentul lucrărilor; Ofertantul nu a justificat valoarea cuprinsă în desfăşurătoarele de preţ mixturi asfaltice pentru transportul bitumului la staţia de preparare.

Asocierea a invocat caracterul confidential al documentelor din oferta, faptul că în etapa procedurii notificării prealabile, autoritatea contractata nu beneficiază de susţinerea  legală pentru a putea proceda la comunicarea , în copie a niciunuia dintre documentele depuse de către ofertanţii participanţi la procedura de achiziţie  publică, altele decât cele publice iar în etapa soluţionării contestaţiilor formulate de către persoanele ce se considera vătămate, adresate Consiliului National de Soluţionare a Contestaţiilor, legiuitorul creează premizele observării conţinutului ofertelor depuse de către participanţii la procedura,  însa numai în anumite condiţii, prevăzute de art.18 alin.2 şi 19 alin.l şi 3 respectiv, poate avea acces la documentele dosarului constituit la Consiliu, conţinând inclusiv copia dosarului achiziţiei publice, doar în fata Consiliului National de Soluţionare a Contestaţiilor, la cerere și cu încuviinţarea acestei autorităţi, însă și atunci exceptând documentele pe care le apreciază operatorii economici la fiind confidenţiale.

Consideră că, în vederea reevaluării ofertei asocierii SC M.S. SRL & SC T.C..E.  SRL, Comisia de evaluarea rămâne ţinuta de obligaţiile legale prev. de art.57„Confidențialitatea” din Legea nr.98/2016 .

Solicită respectarea tuturor normelor legale evocate, în caz contrar urmând a solicita antrenarea răspunderii personale a membrilor Comisiei de evaluare, precum și a autorităţii contractante în calitate de unitatea în cadrul căreia aceştia își desfășoară activitate, urmând a pretinde despăgubiri pentru prejudiciile cauzate.

Cu privire la furnizorul pentru tuburile PREMO 600 si 800, se arată că acesta este reprezentat de  SC K.I.  SRL şi că acest produs este produs în mod indubitabil de SC  M.  SA, în stocul acestuia regăsindu-se atât produsul  TUB  TIP  PREMO  D=600 -15 buc, cât și produsul TUB PREMO D=800-27 buc. A dovedit situaţia stocurilor a furnizorului nostru SC K.I.  SRL, la data de 31.01.2017.

In cazul preturilor la agregatele de balastiera a transmis defalcarea preţului pentru agregate, mai precis defalcarea consumului lei/mc, identificând astfel cotele plătite de angajator în conformitate cu Dispoziţia CNSC.

Susţinerile din notificarea  prealabilă, în sensul ca a fost mărit consumul de manoperă , respectiv ar fi fost micşorată norma de timp pe de o parte arată că acestui candidat din nou i-au fost puse la dispoziţie documentele  din clarificările transmise, deşi acestea au fost declarate confidenţiale iar, pe de alta parte, mecanismul invocat de către D.  SRL nu este de natura a modifica oferta lor iniţială.

Obligaţia impusă de către CNSC a fost de a prezenta costurile în mod defalcat, ceea ce s-a realizat raportat la cererea de clarificări formulata de autoritatea contractantă.

5. In ceea ce priveşte defalcarea tarifului lei/ora pentru transport  a considerat că aceasta solicitare încalcă dispoziţiile  în materie de achiziţii publice conform art.2 din Legea nr.98/2016, mai exact tratament egal și transparentă, deoarece chiar societatea  petentă  a făcut o solicitare de clarificări în ceea ce priveşte posibilitatea de a prezenta oferta de preţ pentru justificarea preţului de transport. Răspunsul autorității contractante, la aceasta solicitare postat  în  SEAP  în data de 10.01.2017 și prin care ne transmiteţi acceptul de a prezenta oferta de preţ, ca fiind suficientă.

Având în vedere aceasta clarificare, consideră că în mod excesiv i se solicita  analiza de preţ, întrucât nu cunoaşte costurile prestatorului lor în materie de acumulatori, combustibili, frecventa reviziilor, costurile administrative, etc. pentru a fi în măsură să  prezinte analiza de preţ.

Susţine că sunt total eronate şi lipsite de logică calculele contestatarilor SC  D.  SRL si SC V.C.  SRL atâta timp cât a prezentat oferta de preţ de la prestatorul de transport  strategic.

Pentru a susţine cele afirmate mai sus transmite că cei care afirmă că oferta de preţ este nerealistă, ignora în mod voit aspecte privind managementul transportului, deoarece este evident că  niciun transportator nu va face o cursă astfel încât la dus să meargă încărcat și la întoarcere să meargă gol (fără încărcătură), acesta fiind motivul pentru care prestatorul le-a oferit aceste prețuri, deoarece va merge tot timpul cu încărcătura.

Prezintă formula de echivalare a tarifului cuprins in centralizator:

-85 (tarif lei/ora)/35(viteza comerciala)= 2,429 tarif lei /km

-2,429(tarif lei/km) x distanța km/ tone transportate=tarif lei/to.

Exemplu: transport parapet O.

-85/35=2,429 lei/km

-2,429 lei/km x 291 km=706,84 lei/ 20 tone=35,34 lei/tona .

Susţine că autoritatea contractantă trebuia să-și limiteze cererea de clarificări la aspecte concrete, și anume, dacă tariful indicat de 85 lei/ora priveşte traseul dus-întors, ca și număr de km și cum se justifică preţul ofertat subscrisei.

Realitatea preţului ofertat de către societatea C.P. SRL rezultă fără echivoc din adresa nr…/… , înscris declarat confidențial de către subscrisa.

Cu privire la calculul relocării staţiei de mixturi asfaltice, arată că în justificările anexate in acest sens a fost detaliat costul aferent relocării stației de mixturi.

 Cu privire la Decizia CNSC care a impus autorității contractantă să solicite identificarea fiecăruia dintre furnizori , precum și rolul acestora, pentru corelarea informaţiilor între oferta financiară  și  propunerea tehnică, justificările date pe parcursul evaluării cu privire la distanțele  de transport utilizate, prețurile practicate și analizele de cost , arată că în propunerea tehnică există declaraţi furnizorii de materiale, că în propunerea financiară este prezentat un centralizator  privind  transporturile, pentru a evidenţia traseul și locaţiile de unde se încarcă  materialele, conform cerinţei fișei de date, în răspunsul la clarificări nr…/…, a  prezentat oferta de preţ de la R.S., de care  s-a  ţinut cont în analiza de preţ la produsele mixtură  asfaltică şi betoane de ciment. În aceasta ofertă  transportul este inclus  în preţul agregatelor. )

Justificările date pe parcursul evaluării au privit următoarele aspecte:

În răspunsul la clarificări nr…/… , a prezentat ofer¬te de preţ și analize de preţ pentru materialele solicitate de autoritatea con¬tractanta prin adresa nr…/...

În centralizatorul privind  transporturile,  apare doar costul aces¬tuia aferent materialului mixtura asfáltica si betoane de ciment. In privinţa costului de transport pentru sorturile necesare preparării produselor mix¬turi asfaltice si betoane ciment, acestea deşi sunt aprovizionate de la SC R.P., costul cu transportul acestor agregate nu este identificat și în acest centralizator, întrucât în costul produsului este inclus de catre furnizor și costul sau cu transportul, daca nu depăşeşte 15 km (distanta P. – C.R. fiind sub 15 km). A fost în acest sens anexata oferta de preţ a furnizorului, având nr…/ …

In ceea ce priveşte furnizorul SC  T.D. SA, dintr-o eroare de redactare a omis detalierea transportului privind piatra brută roci sedimentare, precum și piatra brută  și sparta roci magmatice de la SC  T.C.I.E.  SRL.

Chiar dacă nu a fost detaliat separat în centralizatorul privind transporturile, transportul pentru piatra a fost ofertat în oferta financiară, deci aceasta eroare de redactare nu are consecinţe financiare.

Cu privire la ofertele de preţ pentru parapet și agregate de carieră, a prezentat ofertele de preţ transmise de furnizori, documentul justificativ fiind însăși oferta de preţ pentru materialele care fac obiectul prezentei proceduri, ofertă transmisa în baza negocierilor purtate.

Comparaţia efectuată de către SC D. SRL, prin raportare la propriul discount obținut de la acelaşi furnizor, apreciază ca nu are nicio relevantă în cauză, însăşi realitatea cotei de reducere de 1.8% nefiind  în definitiv dovedită de către acest candidat.

In ceea ce priveşte piatra spartă, arată că furnizorii au fost declaraţi în propunere tehnica pag. 11.

Aspectele învederate în notificarea prealabilă formulata de către SC V.C. SRL sunt nefondate.

Faţă de susţinerea că în analiza de preţ nu s-au luat în calcul transportul agregatelor până  în organizarea de şantier, arată că prin răspunsul la clarificări nr…/… a prezentat oferta nr…/…  privind furnizorul R.S.  SRL , conform căreia în preţul materialului este inclus și preţul transportului, dacă distanta nu depăşeşte 15 km.

În privinţa ultimului aspect invocat de către SC V.C. SRL, urmare a decizie CNSC, autoritatea contractanta a solicitat lămuriri, prin întrebarea nr…, sens în care a arătat că furnizorul de piatra spartă și brută, din roci magmatice este SC T.C.I.E.  SRL, furnizor declarat în propunerea tehnică, pag…

În privinţa furnizorului SC T.D.  SA, acesta este declarat pentru piatra brută  din roci sedimentare.

În consecinţa, apreciază că măsurile de remediere dispuse de către autoritatea contractantă  sunt unele neîntemeiate, toate aspectele cu privire la care CNSC a impus acesteia din urma să  solicite lămuriri / clarificări au fost comunicate asocierii noastre, iar răspunsurile oferite au fost de natură a acoperi integral dispoziţiile impuse de CNSC şi că prin toate lămuririle oferite de către asociere nu au fost modificate sub nici un aspect nici propunerea tehnică, ori oferta financiară, fiind în consecinţă nefondate toate alegaţiile celor noi candidaţilor clasaţi pe locurile inferioare, consideraţi vătămaţi și la cel de-al treilea raport al procedurii.

În probaţiune s-au depus:

- răspunsul autoritatii contractanta solicitării de clarificări din data de …

- solicitarea de clarificări nr…/...

- adresa nr…/…,-adresa nr…/…, -adresa nr…/…, -adresa nr…/…, -adresa nr…/…

- motivaţia autorității contractantei pentru anularea raportului procedurii

- Dispoziţia nr… /…

- dovada achitării taxei judiciare de timbru

Plângerea a fost legal timbrată.

Intimata U.A.T. JUDEŢUL H. - CONSILIUL JUDEŢEAN H. a formulat întâmpinare prin care solicită respingerea ca nelegală şi neîntemeiată a plângerii împotriva Deciziei CNSC nr…/…/…,…,…/…, la procedura de achiziţie publică având ca obiect lucrări de “Modernizare DJ …F: DN 7A-C.R.-Masivul P., km 6+600-10+325, judeţul H. şi menţinerea Deciziei CNSC nr. …/…/…,…,…/...

Consideră temeinică şi legală Decizia CNSC nr…/…/…,…,…  din data de …  a C.N.S.C.B.

În susţinerea poziţiei procesuale exprimate se arată, în esenţă, faţă de starea de fapt redată în concordanţă cu datele menţionate de petentă şi contrar susţinerilor petentei, că autoritatea contractantă poate reveni, anterior semnării contractului, asupra deciziilor sale luate în evaluarea ofertelor depuse, mai ales atunci când are ca scop aplicarea principiilor care stau la baza atribuirii contractelor de achiziţie publică prin promovarea tratamentului egal, nediscriminării, transparenţei şi asumării răspunderii, conform prevederilor art. 2 din Legea  nr.98/2016 privind achiziţiile publice.

Arată că, dacă s-ar accepta o interpretare contrară, ori de câte ori autoritatea contractantă ar fi sesizată că există nereguli sau omisiuni în evaluarea ofertelor sau ar constata ea însăşi că sunt elemente ale evaluării care nu sunt suficient analizate sau sunt eronate, ea nu ar mai putea reveni asupra propriei decizii şi nu ar mai putea să remedieze eventualele omisiuni, neclarităţi sau lipsuri ale evaluării făcute ori, dacă a greşit sau a omis anumite aspecte în evaluare, o astfel de situaţie nu ar mai putea fi îndreptată şi că o astfel de apreciere este în contradicţie cu întreg cadrul legal stabilit prin legislaţia achiziţiilor publice.

 În acest sens, invocă dispoziţiile Legii  nr.98/2016 art.3 alin.(1) literele d) şi e), art.6 alin.(2), arj.9 alin.(1).

Susţine  că  în prezenţa celor două notificări legate de rezultatul procedurii, rezoluţia conducătorului autorităţii contractante nu putea fi ignorată, motiv pentru care măsurile de remediere ce au decurs din această rezoluţie sunt conforme cadrului legal stabilit de legiuitor şi lipsite de echivoc, după cum apreciază şi completul CNSC  în motivarea deciziei atacate.

Măsura de remediere este permisă de dispoziţiile art.6 alin.(4) din Legea nr. 101/2016.

Rezoluţia conducătorului autorităţii contractante nu priveşte doar oferta petentei, ci reevaluarea tuturor ofertelor de o nouă comisie de evaluare, astfel că nu se poate susţine că nu au fost respectate principiile prevăzute la art.2 alin.(2) din Legea nr.98/2016 a achiziţiilor publice.

Apreciază că nu poate fi pusă în discuţie anularea acestei Dispoziţii, decizia de anulare stabilind necesitatea reevaluării tuturor ofertelor.

Autoritatea contractantă consideră că această reevaluare nu încalcă prevederile art.2 alin.(2) din Legea nr.98/2016, deoarece se reanalizează toate ofertele depuse în cadrul acestei proceduri.

Având în vedere faptul că prin Dispoziţia nr…/… a preşedintelui Consiliului Judeţean H.  nu s-a stabilit un alt câştigător al procedurii de atribuire, petenta nu a fost exclusă din cadrul procedurii, coroborat cu faptul că oferta depusă a trecut prin trei etape de evaluare şi a fost declarată câştigătoare de fiecare dată în trei rapoarte ale aceleiaşi procedurii, din ce în ce mai amănunţit verificată odată cu contestarea ei, nu înţelege justificare atacării Deciziei CNSC precum şi a Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean H.  mai susmenţionate şi consideră neîntemeiată şi nelegală plângerea împotriva Deciziei CNSC nr…/…/…,…,…/...

În drept, s-au invocat dispoziţiile din Legea nr.98/2016 a achiziţiilor publice,  HG  nr.395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului cadru din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice, Legea nr.101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcţionarea C.N.S.C.

Intimata SC D. SRL a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea ca nefondată a plângerii formulată de petentă, menţinerea Deciziei CNSC nr…/…/…,…,…/… , menţinerea măsurilor de remediere dispuse de către autoritatea contractantă, U.A.T. Judeţul H., în cadrul Procedurii de cerere de ofertă/procedură simplificată  având  ca obiect atribuirea contractului de achiziţie publică pentru Modernizarea DJ …F: DV 7A-C.R.-M.P., km. 6+600-10+325, Jud. H., anunţ de participare nr…/… („Procedura”), prin Adresa nr. …/…  şi Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean H. nr.../… , continuarea Procedurii prin reevaluarea ofertelor admisibile.

În esență, intimatata  D.  SRL a arătat următoarele:

În opinia lor răspunsurile la clarificări nu au fost suficient de amănunţite şi nu au clarificat toate neclarităţile din cadrul ofertelor participanţilor, în special din cadrul ofertelor petentei şi a V.C.  S.R.L. („V.C.”) care s-au clasat pe primele două  locuri, la o distanţă foarte mare de ceilalţi ofertanţi.

Urmare Deciziei CNSC nr…/…/…,…/… prin care s-a dispus anularea raportului procedurii nr.../…, autoritatea contractantă a reevaluat cele două oferte (cea depusă de petentă şi cea depusă de V.C.  S.R.L.), desemnând prin raportul procedurii nr…/… ca ofertă câştigătoare tot oferta petentei, însă, ca urmare a acestui rezultat, atât D., cât şi V.C.  au formulat notificări prealabile, documente pe care Preşedintele Consiliului Judeţean H.  a pus rezoluţia „Propun o reevaluare a ofertelor de către o nouă comisie de evaluare”şi în baza acestei rezoluţii a fost propusă conform art.127 alin. (3) lit. b) din HG nr.395/2017 o nouă comisie de evaluare iar conducătorul autorităţii contractante a dispus, prin Dispoziţia …/…  respingerea raportului procedurii nr. …/… şi reevaluarea tuturor ofertelor admisibile depuse în cadrul Procedurii.

În mod întemeiat CNSC a reținut că autoritatea contractantă poate reveni, anterior semnării contractului de achiziţie publică, asupra deciziilor luate în cadrul procedurii de atribuire, cu atât mai mult cu cât în cauză 2 ofertanţi depuseseră notificări prealabile prin care semnalau nereguli grave privind procesul de reevaluare a ofertelor urmarea a Decizie CNSC nr. …/…/…,…/… iar a admite contrariul ar însemna a se admite implicit că, urmare a formulării unor notificări prealabile, autoritatea contractantă nu mai este în măsură să remedieze eventualele erori din procesul de evaluare a ofertelor ori, intr-un astfel de raţionament, s-ar lipsi de efecte juridice înseși prevederile art.6 din Legea nr.101/2016 care instituie în sarcina persoanelor care se consideră vătămate de rezultatul unei proceduri de atribuire obligaţia de a formula o notificare  prealabilă tocmai în scopul de a da posibilitatea autorităţii contractante să remedieze eventualele nereguli din procesul de evaluare a ofertelor înainte de a se formula contestaţii.

Cât priveşte argumentul petentei invocat la punctul 2.1 din plângere conform căruia nu se poate pretinde că raportul procedurii deja anulat de către comisia de evaluare în data de 12.06.2017, poate fi respins ulterior de către conducătorul autorităţii contractante, precizează, că şi dacă s-a admite acest raţionament, acest fapt nu ar conduce la invalidarea măsurilor de remediere dispuse de comisia de evaluare in data de 12.06.2017.

Subliniază faptul că reevaluarea tuturor ofertelor admisibile depuse în cadrul procedurii a fost dispusă ca o măsură de remediere în urma notificărilor prealabile, legiuitorul lăsând o marjă de apreciere autorităţii contractante cu privire la caracterul şi conţinutul acestor măsuri tocmai pentru a permite adoptarea acţiunilor măsurilor optime în vederea îndreptării eventualelor erori sau omisiuni apărute în procesul de evaluare a ofertelor.

Din analiza dispoziţiilor art. 1 lit. d si art. 6-7 din Legea nr.101/2016 observă că legiuitorul prevede posibilitatea autorităţii contractante de a adopta măsuri de remediere ca urmare a formulării unor notificări prealabile nefăcând nici o distincţie sau circumstanţiere cu privire la caracterul acestora.

Apreciază că în mod întemeiat CNSC a reţinut că termenul de trei zile prev. de art. 6 alin. (4) din Legea nr. 101/2016 este un termen de răspuns pentru a fi luat în considerare în cazul formulării unor contestaţii de către ofertanţii care au depus notificările prealabile, prin comunicarea deciziei de reevaluare în data de … nefiind afectată posibilitatea acestora de a formula contestaţie în termenul legal şi că solicitarea D.  de a consulta dosarul procedurii de achiziţie a avut loc după comunicarea rezultatului procedurii prin raportul .../…, în scopul exercitării unui drept legal al acestora de a formula ulterior o eventuală contestaţie, iar nu în timpul evaluării ofertelor. Prin urmare, o eventuală încălcare a caracterului confidenţial al acestor documente nu poate unpacta asupra validităţii măsurilor de remediere.

In ceea ce priveşte susţinerile de fond intimata face precizări de ordin tehnic.

Apreciază că oferta depusă de petentă în cadrul Procedurii este inacceptabila, in concordanta cu art. 137, alin (2), lit. g). din HG 395/2016 întrucât în ceea ce priveşte justificarea preţului, aparent neobişnuit de scăzut, reevaluarea ofertei asocierii nu a adus elemente de susţinere suplimentare majore in sprijinul preţului ofertat, că solicitările Comisiei de Evaluare nu au atins toate obiectivele sesizate de către Consiliul National de Soluţionare a Contestaţiilor, fiind făcute superficial, iar analiza răspunsurilor primite limitându-se la o simpla consemnare, că explicaţia ofertantului este neconcludenta, acesta  subevaland oferta, că ofertantul nu a calculat corespunzător costurile cu relocarea stației de mixturi asfaltice şi nu poate justifica cheltuielile cu transportul agregatelor necesare producerii mixturilor si betoanelor de ciment, că ofertantul nu a respectat normativele referitoare la prepararea betoanelor de ciment, utilizând in calculul preturilor acestora rețete neconforme şi nu a justificat preţul pentru parapetul metalic, că asocierea nu a justificat corespunzător preturile practicate pentru agregatele de cariera piatra sparta si piatra bruta şi nici nu a justificat valoarea cuprinsă în desfăşurătoarele de preţ mixturi asfaltice pentru transportul bitumului la stația de preparare.

Se mai susţine că ofertantul nu a justificat valoarea cuprinsă în desfăşurătoarele  de preţ betoane de ciment pentru transportul cimentului la stația de preparare prevăzută în aceste desfășurătoare fiind insuficientă  pentru transportul cimentului de la furnizorul la amplasamentul lucrărilor şi că toate aceste aspecte sesizate nu au fost clarificate de către ofertant pe parcursul reevaluării, astfel încât consideră ca este pe deplin îndreptăţit în demersul făcut prin întocmirea contestaţiei formulate.

În concluzie solicită să fie respinsă ca neîntemeiată plângerea formulată de petentă şi să fie menţinută decizia atacată.

În drept, s-au invocat prevederile art. 31 alin. 2 din Legea nr.101/2016 iar în probaţiune înţelege să menţină înscrisurile depuse în susţinerea contestaţiei existente deja la dosarul cauzei.

În cauză a fost depusă întreaga documentaţie care a stat la baza emiterii Deciziei CNSC contestată.

Analizând fondul plângerii sub toate aspectele cauzei cât şi prin prisma motivelor invocate, Curtea a constatat neîntemeiată plângerea petentei şi a respins-o pentru următoarele considerente:

 Instanța reține că prin Decizia cu nr…/…/…,…,…  din data …, C.N.S.C., în temeiul art.26 alin.(1) şi (6) din Legea nr. 101/2016, a respins ca rămasă fără obiect contestaţia formulată de către SC D. SRL şi ca tardivă contestaţia nr. …/…, înregistrată la Consiliu cu nr…/…, formulată de asocierea SC M.S. SRL – SC  T.C.I.E.  SRL, în contradictoriu cu U.J.H.

Prin aceeaşi decizie s-a dispus, în baza art. 26 alin. (6) din Legea nr. 101/2016, respingerea ca nefondată a contestaţiei nr…/…, înregistrată la Consiliu cu nr…/…, formulată de asocierea SC M.S. SRL - SC T.C.I.E.  SRL, în contradictoriu cu U.J.H.

În considerente, C.N.S.C.  a reţinut, în esenţă, următoarele:

U.J.H., în calitate de autoritate contractantă, în vederea atribuirii contractului de achiziţie  publică având ca obiect Modernizare DJ …F: DN 7A – C.R.- M.P., km 6+600-10+325,judeţul H., cod CPV …-… Lucrări de drumuri (Rev. 2), a iniţiat procedura simplificată - într-o singură etapă, online, conform anunţului de participare simplificat nr…  publicat în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice, data limită de depunere a ofertelor fiind stabilită pentru …, ora ... Valoarea estimată a contractului este de …  lei, fără TVA, iar criteriul de atribuire este cel mai bun raport calitate-preţ.

După prima evaluare a ofertelor, au fost depuse contestaţii de către SC D.  SRL şi SC V.C.  SRL, care au fost admise prin Decizia Consiliului nr. …/…/…, …/…  şi, ulterior, a fost întocmit raportul procedurii nr. …/…

SC D. SRL a depus contestaţie, solicitând revocarea deciziei prin care oferta asocierii SC M.S. SRL - SC T.C.I.E. SRL a fost declarată admisibilă şi câştigătoare, revocarea deciziei prin care oferta SC V.C.  SRL a fost declarată admisibilă, revocarea în parte a raportului procedurii în ceea ce priveşte ofertele depuse de asocierea SC M.S. SRL - SC T.C.I.E.  SRL şi SC V.C.  SRL şi a oricărui act subsecvent acestei decizii, precum şi reevaluarea ofertelor admisibile, dar şi accesul la documentele din cadrul dosarului achiziţiei publice.

Consiliul a reţinut că autoritatea contractantă a achiesat la toate solicitările contestatoarei, hotărând respingerea raportului procedurii de atribuire nr…/…, reevaluarea completă a ofertelor din cadrul procedurii „Modernizare DJ …F: DN 7A-C.R.-M.P., km 6+600-10+325, judeţul H.", iar contestatoarea a comunicat că nu are obiecţii cu referire la măsurile de remediere luate de autoritatea contractantă.

Faţă de această stare de fapt, în temeiul art.26 alin.(1) şi (6) din Legea nr.101/2016, Consiliul a respins ca rămasă fără obiect, contestaţia formulată de SC D.  SRL.

Cu privire la cele două contestaţii formulate de asocierea SC M.S. SRL - SC T.C.I.E.  SRL, prin care se solicită anularea în totalitate a măsurilor de remediere şi recunoaşterea dreptului său stabilit prin raportul procedurii nr. …/…, în sensul declarării câştigătoare a ofertei depuse, Consiliul a constatat că potrivit  dispoziţiilor  art.6 alin.(11) din  Legea nr.101/2016, procedura prealabilă nu mai este necesară atunci când ofertantul se consideră vătămat de măsurile de remediere luate de autoritatea contractantă şi că depunerea contestaţiei în data de …, în condiţiile în care a luat la cunoştinţă de măsurile de remediere ale achizitoarei în …, s-a făcut cu depăşirea termenului de 10 zile impus de legiuitor la art. 8 alin. (1) lit. a), ultima zi în care puteau fi atacate măsurile de remediere fiind .... Prin urmare, cea de a doua contestaţie a fost respinsă ca tardiv formulată.

Consiliul a constatat lipsa de temei a criticilor din prima contestaţie, având în vedere cele stabilite prin decizia sa anterioară nr…/…/…, …/…, rămasă definitivă prin neatacarea ei cu plângere, respectiv anularea raportului procedurii nr…/… şi actele subsecvente acestuia, şi obligarea autorităţii contractante la reevaluarea ofertei asocierii SC M.S.  SRL & SC T.C.I.E.  SRL şi a V.C.  SRL şi stabilirea rezultatului procedurii, în termen de 20 de zile de la primirea  deciziei, cu respectarea celor din motivare, a documentaţiei de atribuire şi a dispoziţiilor legale în materia achiziţiilor publice, urmând ca rezultatul procedurii să fie comunicat operatorilor economici implicaţi în termenul legal.

A constatat că autoritatea contractantă a reevaluat cele două oferte  şi a stabilit, prin raportul procedurii nr…/…, că oferta câştigătoare este tot cea a SC M.S.  SRL & SC T.C.I.E. SRL, că ulterior comunicării acestui rezultat SC D. SRL şi SC V.C.  SRL au depus notificările prealabile nr…/… şi …/…, documente pe care conducătorul autorităţii contractante a pus la data de …  rezoluţia „Propun o reevaluare a ofertelor de către o nouă comisie de evaluare”, că în baza acestei rezoluţii a fost întocmit de către Serviciul achiziţii publice referatul nr…/…, prin care, luând act de rezoluţia conducătorului instituţiei şi a dispoziţiilor art.127 alin.(3) lit.b) din HG nr.395/2017 a fost propusă o nouă comisie de evaluare iar prin dispoziţia nr…/2017, preşedintele Consiliului Judeţean  H.  a dispus anularea "raportului" procedurii de atribuire şi reevaluarea completă a ofertelor din cadrul procedurii de atribuire în cauză, cu menţiunea că preşedintele comisie de evaluare va avea şi calitatea de membru.

CNSC a constatat  că, deşi raportul procedurii de atribuire nr. …/…, a fost iniţial aprobat, ulterior, s-a revenit asupra lui şi s-a decis "respingerea lui" însă, contrar susţinerilor contestatoarei, a considerat că autoritatea contractantă poate reveni anterior semnării contractului asupra deciziilor sale luate în evaluarea ofertelor depuse.

Curtea constată că toate constatările faptice precum şi modul de aplicare şi interpretare a normelor de drept incidente ale Consiliului sunt corecte şi legale, însuşindu-şi argumentele acestuia.

Astfel, în baza prevederilor art. 3 alin. (1) Legea nr.101/2016 în cuprinsul căruia se definesc „măsurile de remediere” ca fiind „acele măsuri adoptate de autoritatea/entitatea contractantă, în urma primirii unei notificări prealabile/contestaţii, cu scopul de a corecta o decizie adoptată în cadrul procedurii de atribuire” şi „notificare prealabilă” ca fiind „cererea prin care se solicită autorităţii contractante reexaminarea unui act al autorităţii contractante, în sensul revocării sau modificării acestuia.”, art.6 alin.(2) conform căruia „Notificarea prealabilă se face în scris şi conţine cel puţin datele de identificare ale persoanei care se consideră vătămată, neregulile sesizate şi măsurile de remediere pe care le consideră necesare a fi luate, după caz.”, art.9 alin.(1) care prevede că „După primirea contestaţiei, autoritatea contractantă poate adopta măsurile de remediere pe care le consideră necesare ca urmare a contestaţiei. Măsurile adoptate trebuie comunicate contestatorului, celorlalţi operatori economici implicaţi în procedura de atribuire, precum şi Consiliului, nu mai târziu de o zi lucrătoare de la data adoptării lor. Pentru a fi aduse la cunoştinţa operatorilor economici interesaţi, măsurile adoptate înainte de data-limită de depunere a solicitărilor de participare sau, după caz, a ofertelor, se publică în SEAP.”, ori de câte ori autoritatea contractantă este sesizată cu privire la  nereguli în evaluarea ofertelor sau constată, ea însăşi, nereguli, poate şi trebuie să le remedieze fie din oficiu fie la notificarea prealabilă.

Curtea constată că legea nu distinge între măsurile de remediere ce pot fi luate şi nu prevede vreo excepţie prin urmare nici interpretul nu trebuie să o facă.

Interpretând în spiritul său legislaţia privind remediile şi căile de atac în această materie, se constată că legiuitorul a conferit autorităţii contractante posibilitatea de a lua orice măsură de remediere pentru corectarea neregularităţilor constatate după notificarea prealabilă, fiind excesiv şi în afara cadrului legal a se considera că autoritatea contractantă nu poate reveni asupra propriilor decizii şi nu poate remedia eventualele omisiuni, neclarităţi ori alte lipsuri numai pentru a fi urmată în mod obligatoriu procedura de contestare la CNSC ori la instanţă. Raţiunea legii este aceea ca aceste măsuri de remediere să poată fi luate tocmai în aplicarea principiului asumării răspunderii prevăzut de art.2  al.2  lit.f Legea  nr.98/2016 şi pentru eficientizarea procedurii.

În baza acestor considerente, Curtea apreciază, în concordanţă cu poziţia exprimată de CNSC în decizia contestată, că autoritatea contractantă avea dreptul de a reveni asupra raportului procedurii aprobat de conducătorul acesteia şi de a dispune reevaluarea ofertelor cu constituirea unei noi comisii de evaluare, în concordanţă cu prima decizie CNSC pronunţată în cadrul acestei proceduri.

Este adevărat că prevederile art.127  HG  nr.395/2016 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii  nr.98/2016  reglementează procedura de aprobare a raportului procedurii  şi posibilitatea conducătorului autorităţii contractante de a nu aproba raportul situaţie în care se poate dispune returnarea raportului ori o reevaluare completă, caz în care o nouă comisie va fi numită, însă, aceste dispoziţii sunt invocate pentru a identifica în concret măsurile ce au fost luate de autoritatea contractantă în baza dreptului conferit de art.6 al.4  Legea nr.101/2016.

În privinţa distincţiei între noţiunile: anulare,  revocare ori respingere act, Curtea  constată că, în cauză, acestea sunt lipsite de relevanţă fiind important sensul şi efectul produs de actul autorităţii contractante.  Cu alte cuvinte, se dă prioritate fondului şi nu formei actului.

Curtea  îmbrăţișează  punctul de vedere exprimat de CNSC cu privire la faptul că rezoluţia conducătorului autorităţii  contractante din …, care reprezintă autoritatea în cadrul procedurii, a fost urmată de măsuri de remediere legale şi, în această situaţie, nu se poate susţine că nu au fost respectate principiile prevăzute de art. 2 al. 2 Legea  nr.98/2016.

De asemenea, faptul că autoritatea contractantă a decis extinderea evaluării stabilite de Consiliul în prima deciziei nu poate fi apreciată ca o măsură nelegală şi nici nu poate atrage incidenţa art.146  al. 2 din Norme, petenta făcând o eronată interpretare a acestor prevederi care nu îşi găsesc aplicarea în cauză. Astfel, conform acestor prevederi, autoritatea contractantă nu are dreptul să adopte nicio măsură cu scopul de a întârzia nejustificat procesul de evaluare a ofertelor sau de a crea circumstanţe artificiale de anulare a procedurii de atribuire , abordare care este considerată o încălcare a principiului asumării răspunderii prevăzut de art.2  al.2  din Lege însă, în cauză, măsurile de remediere nu au caracter nejustificat ori artificial, întrucât au la bază notificări prealabile ce s-au referit la nereguli în procedura de evaluare a ofertelor.

În privinţa criticilor ce vizează tardivitatea luării măsurilor de remediere pentru depăşirea termenului de 3 zile de la data comunicării notificării, corect a stabilit Consiliul că termenul de răspuns a fost reglementat în considerarea datei de la care va curge termenul de contestare legat de răspunsul primit sau de lipsa acestuia şi că  legislaţia nu prevede că necomunicarea în 3 zile de la depunerea notificării a intenţie de a lua sau nu măsuri de remediere conduce la decăderea achizitoarei din dreptul de a lua astfel de măsuri.

Nerespectarea termenului de 3 zile nu atrage decăderea autorităţii contractante din dreptul de dispune măsurile de remediere, acesta ocrotind un drept privat al titularilor notificărilor prealabile.

Pe de altă parte, Consiliul a reţinut că decizia de reevaluare a ofertelor de către o nouă comisie de evaluare a fost luată de conducătorul unităţii la …, joi, şi că prin comunicarea acestei decizii luni, ..., nu a fost afectat termenul de contestare a acestor măsuri de remediere.

De asemenea, corect a reţinut Consiliul că măsurile de remediere au fost dispuse de conducătorul autorităţii contractante, fiind nefondate criticile privind verificarea modului în care au fost luate măsurile de comisia de evaluare iniţială ori cea formată ulterior.

Curtea constată că  CNSC a analizat şi critica ce priveşte încălcarea de către achizitoare a confidenţialităţii documentelor declarate astfel de contestatoare, considerând că „nu este de natură a afecta legalitatea deciziei de anulare a raportului procedurii nr…/… şi a actelor subsecvente acestuia, eventualele despăgubiri invocate de contestatoare putând fi solicitate instanţelor de judecată competente.” Acesta a mai reţinut că „solicitările celor doi operatori economici care au transmis notificări prealabile de consultare a ofertei operatorului economic declarat câştigător au survenit după comunicarea rezultatului procedurii conform raportului procedurii nr…/… , şi nu în timpul evaluării, cum susţine în mod eronat contestatoarea.”

În plângere se reiau aceleaşi critici fără nicio referire la considerentele Consiliului şi se solicită respectarea normelor legale privind confidenţialitatea în caz contrar  urmând a solicita antrenarea răspunderii personale a membrilor Comisiei de evaluare precum şi autorităţii contractante.

Curtea constată, pe de o parte, că este întemeiat punctul de vedere al Consiliului şi orice adăugire ar fi superfluă, iar pe de altă parte, că în plângere sunt solicitări care vizează o eventuală acţiune viitoare care nu-şi pot găsi rezolvarea în acest cadru şi moment.

Cu privire la criticile şi apărările ce vizează fondul ofertei petentei, corect a reţinut CNSC că toate clarificările aduse de contestatoare ofertei sale în urma solicitărilor achizitoarei sunt, la acest moment, lipsite de relevanţă pentru că raportul procedurii de atribuire nu a fost anulat pentru aceste motive, ci pentru că s-a constatat necesitatea reluării întregii proceduri de evaluare.

În consecinţă, constatând neîntemeiate criticile privind nelegalitatea măsurilor de remediere dispuse de autoritatea contractantă, Curtea nu a mai analizat  niciuna  din criticile şi apărările ce vizează fondului ofertei petentei care va fi suspusă reevaluării împreună cu toate celelalte oferte de către o nouă comisie de evaluare.

Pentru toate aceste considerente, Curtea a respins plângerea petentei ca nefondată.

Nu s-au solicitat cheltuieli de judecată în cauză.