Acordare drepturi banesti in caz de transfer

Sentinţă civilă 152 din 08.02.2018


Prin cererea înregistrată la Tribunalul Olt la data de 03.11.2017 sub nr.X/104/2017 contestatoarea CTM a solicitat în contradictoriu cu intimatul Colegiul Economic P S. A :

- anularea Deciziei nr.X din 01.09.2017,referitoare la transferul subsemnatei ca urmare a restructurării reţelei şcolare, emisa de parata Colegiul Economic „P S. A", comunicată la data de 05.10.2017;

- anularea in parte a contractului individual de munca nr.X/01.09.2017,comunicat la data de 10.10.2017 cu privire la elementele cuprinse la Cap. E si J pct. 1 si 2;

- repunerea in situaţia anterioara,in sensul reintegrării in funcţia deţinuta anterior emiterii deciziei de transfer,respectiv cea de contabil-sef;

- obligarea angajatorului la plata despăgubirilor băneşti egale cu diferenţa dintre salariile indexate ,majorate si reactualizate aferente funcţiei de contabil-sef,si cele încasate începând de la data de 01.09.2017 si pana la repunerea efectiva in funcţie;

- obligarea paratei la plata cheltuielilor de judecata.

Motivându-şi cererea în fapt contestatoarea a arătat că este salariata pârâtei începând cu data de 01.09.2017 iar prin Decizia contestată în cauza de faţă a fost transferată de parata de pe o funcţie de conducere, respectiv cea de contabil-şef, pe o funcţie de execuţie, respectiv aceea de contabil, contrar dispoziţiei Deciziei de transfer nr.X/l/30.08.2017, emisă de fostul angajator Colegiul NA „C I".

A arătat că transferul său la instituţia pârâtei are la baza restructurarea reţelei şcolare, prin pierderea personalităţii juridice a unităţii de învăţământ unde contestatoarea si-a desfăşurat activitatea în funcţia de contabil-sef, respectiv Colegiul NA „C I" şi preluarea prin transfer - absorbţie a funcţiei în cadrul unităţii de învăţământ Colegiul Economic „P S. A”, cu toate drepturile si obligaţiile personalului transferat.

Că, potrivit Metodologiei de transfer colectiv al salariaţilor prin absorbţie trebuia să se respecte întru-totul dispoziţiile art.28 alin.3 si 4 din Ordinul 5777/2016 privind aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, ce stă la baza emiterii Decizie de transfer contestată, potrivit cu care procedura de transfer a personalului didactic auxiliar din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat este următoarea:

- salariatul poate fi transferat pentru un post/funcţie didactica auxiliara daca îndeplineşte condiţiile specifice prevăzute in fisa postului pentru funcţia ce urmează a fi exercitată;

- există post vacant;

- funcţia vacanta trebuie sa fie de aceeaşi categorie, clasa si grad profesional cu cea deţinuta anterior, cu alte cuvinte din punct de vedere legal transferul prin absorbţie presupune preluarea tuturor datelor din contractul anterior în noul contract la noul angajator, modificându-se doar data încheierii contractului.

Că, în cuprinsul Deciziei nr.X/30.08.2017 emisă de vechiul angajator, Colegiul „C I” în scopul transferului său ca urmare a restructurării reţelei şcolare, s-a precizat în art. 1 că începând cu data de 01.09.2017, ca urmare a restructurării reţelei şcolare, aceasta, în calitate de personal didactic auxiliar încadrat pe postul de contabil - şef I – S se transfera de la Colegiul NA „C I", localitatea S la Colegiul Economic „P S. A", localitatea S iar în temeiul acestei decizii, în conformitate cu art.65 alin.(l) din Legea 53/2003 s-a a dispus încetarea contractului  său de munca începând cu data de 01.09.2017.

A mai precizat că potrivit dispoziţiilor art.28 alin.4 din Metodologia de transfer  pârâta să emită decizia de angajare pe post a fiecărui salariat transferat şi să încheie contractul individual de munca cu cel puţin o zi lucrătoare anterior începerii activităţii, însă aceste prevederi legale au fost încălcate de pârâtă deoarece aceasta a emis Decizia nr.X la data de 0.09.2017 pe care i-a comunicat-o abia la data de 05.10.2017, când a fost încunoştinţată că transferul urma a se efectua de fapt pe o alta funcţie şi nu pe cea deţinuta anterior, şi că începând cu data de 01.09.2017 va avea un alt salariu,  în cuantum de 2975 lei, mult diminuat în raport de salariul deţinut anterior, în cuantum de 3778 lei.

Că, abia la data de 10.10.2017, după aproximativ 5 săptămâni de data efectuării transferului în instituţia pârâtă i s-a adus la cunoştinţă contractul individual de muncă în care s-a prevăzut că începând cu data de 01.09.2017 se modifică funcţia deţinută, fiind încadrată pe postul de administrator - financiar I S şi că începând cu aceasta dată cuantumul salariului ar fi fost de 2975 lei.

A motivat că potrivit contractului de muncă încheiat cu vechiul angajator, Colegiul NA „C I” a fost angajată începând cu data de 28.10.2011 pe perioada nedeterminată, în funcţia de Contabil – şef, având un salariu de baza lunar de 4048 lei, beneficiind de spor de vechime în procent de 25% iar anterior acestei date a desfăşurat  activitatea de contabil sef începând cu 10.10.1994.

Că, potrivit statului de funcţii pe luna august 2011 şi a fişei postului emise de Colegiul NA „C I” a deţinut funcţia de administrator financiar grad l, contabil-sef, având un salariu de baza in suma de 3778 lei, beneficiind de îndemnizaţie de conducere în sumă de 596 lei, un spor de stabilitate in suma de 559 lei, un spor de vechime in suma de 661 lei, o compensaţie de control financiar preventiv în suma de 529 lei, la care se adaugă un spor de control financiar preventiv in suma de 335 lei.

Salariul de bază a fost stabilit în baza Anexei 250/2016, cu privire la Funcţiile de conducere didactice si didactice auxiliare din unităţi de învăţământ care stabileşte un salariu de baza pentru funcţia de contabil-sef (administrator financiar cu studii superioare, în cadrul unităţii de învăţământ cu 18-29 de clase, în cuantum de 3.728 lei.

A menţionat contestatoarea că prin ultima decizie de salarizare emisă de fostul angajator sub nr.X/12.01.2017, i s-a stabilit un salariu de bază în cuantum de 5201 lei, din care spor de stabilitate de 15 % şi spor de viză control financiar preventiv în sumă de 417 lei, la care se adaugă un spor de 291 lei.

Că, din conţinutul Deciziei contestate şi a noului contract individual de muncă încheiat a rezultat că a fost schimbată funcţia reclamantei, respectiv că a fost trecută de pe o funcţie de conducere pe o funcţie inferioara, de execuţie, din punct de vedere a felului muncii, şi i s-a diminuat totodată salarizarea corespunzător schimbării funcţiei şi aceasta reprezintă o încercare de modificare unilaterala, din iniţiativa angajatorului, a contractului individual de muncă, care contravine dispoziţiilor speciale în materia transferului, prevăzute de dispoziţiile art.28 alin.3 si 4 din Ordinul 5.777/07.12.2016.

Că, modificarea contractului de munca se putea face numai în condiţiile Codului Muncii iar potrivit art.41 alin. l Codul Muncii contractul individual de munca poate fi modificat numai prin acordul pârtilor.

Cazurile si condiţiile de modificare a contractului individual de munca prevăzute de codul muncii sunt delegarea, detaşarea, situaţii de forţa majoră, cu titlu de sancţiune disciplinara sau ca măsura de protecţie a salariatului, nici una din aceste cazuri nefiind aplicabile în cauză, modificarea contractului individual de munca nefiind permisa de lege in situaţia transferului prin absorbţie a unităţii de învăţământ.

A precizat că în opinia sa motivele pentru care contestatoarea a fost numita pe o funcţie inferioara celei deţinute anterior transferului constau în intenţia paratei de a angaja pe postul de contabil sef o alta persoana agreata din cadrul instituţiei parate, care figurează în prezent angajată cu delegaţie pe postul de contabil şef; în situaţia în care aceasta a desfăşurat anterior procedurii de transfer activitate pe postul de contabil în cadrul instituţiei pârâte, având însă pregătire si experienţa pentru un post de execuţie si nu pentru un post de conducere.

Cu alte cuvinte, a prevalat numirea cu delegaţie a unei alte persoane din cadrul instituţiei de învăţământ, care nu deţine experienţa şi cunoştinţele profesionale specifice postului de contabil-sef, deşi în urma procedurii de transfer, contestatoarea trebuia sa primească acest post de conducere care este vacant, având în vedere că a desfăşurat aceasta activitate mai bine de 10 ani în instituţia de învăţământ absorbită, încât i-au fost încălcate în mod flagrant drepturile sale contractuale.

Pârâta Colegiul economic „P S. A” a depus întâmpinare (filele 142 – 147 dosar fond) prin care a solicitat respingerea acţiunii ca neîntemeiată.

A arătat că în ceea ce priveşte primul capăt de cerere, respectiv anularea deciziei nr.X/01.09.2017, la baza emiterii acesteia a stat Hotărârea Consiliului Local nr.8/26.01.2017, privind reorganizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar si particular cu personalitate juridica si a structurilor subordonate, din municipiul S, pentru anul şcolar 2017-2018 si OMENCS nr.5777/2016.

Potrivit art.27 din OMENCS nr.5777/2016, reorganizarea unităţilor de învăţământ cu personalitate juridică se realizează prin fuziune si prin divizare iar conform art.27 lit. a) din actul normativ menţionat, fuziunea prin absorbţie în situaţia de fata reprezintă operaţia juridică prin care unităţile de învăţământ cu personalitate juridica, ale căror efective de preşcolari si/sau elevi scad sub efectivele minime prevăzute de art.19 alin.1 din Legea nr.1/2011, cu modificările si completările ulterioare, şi/sau unităţi de învăţământ care deşi au efective mai mari decât minimul prevăzut de lege, intra în proces de reorganizare si sunt absorbite, de către o alta unitate de învăţământ cu personalitate juridica.

În acest sens, drepturile si obligaţiile unităţii de învăţământ absorbite se transfera in patrimoniul unităţii de învăţământ cu personalitate juridica ce absoarbe.

Că, potrivit art.28 alin.3 din Ordinul OMENCS 5777/2016, procedura de transfer (preluare) a personalului auxiliar si a personalului nedidactic, de la unitatea de învăţământ careîşi pierde personalitatea juridica la unitatea dobânditoare, este următoarea:

- anterior încetării personalităţii juridice, directorul unităţii de învăţământ care se reorganizează emite decizia de transfer ca urmare a reorganizării, a personalului didactic auxiliar si a personalului nedidactic si dispune încetarea contractului individual de munca al fiecărui salariat, conform art.65 alin.1 din Codul muncii, înregistrând încetarea contractului în REVISAL în conformitate cu art.3 alin.2 lit. i) şi art.4 alin.1 lit. d) din HG 500/2011;

- unitatea dobânditoare, respectiv directorul acesteia, emite decizia de angajare pe post a fiecărui salariat transferat, şi încheie contract individual de munca, cu cel puţin o zi anterioara începerii activităţii, care de asemenea se înregistrează în REVISAL.

Arată pârâta că în cuprinsul acţiunii ce face obiectul cauzei de faţă, contestatoarea a interpretat dispoziţiile OMENCS nr.5777/2016 în sensul că ar fi existat obligaţia de a o prelua direct pe o funcţie de conducere, în condiţiile în care chiar aceasta menţionează ca trebuia sa existe un astfel de post vacant.

Potrivit înscrisurilor depuse la dosar chiar de către reclamanta, fostul angajator, prin decizia nr.X/1/30.08.2017 a dispus ca începând cu data de 01.09.2017, ca urmare a restructurării reţelei şcolare, reclamanta, care era încadrată pe postul de contabil şef la Colegiul NA „C I” din S, se transferă la Colegiul Economic ,,P S. A” fără a se preciza că şi pe acelaşi post de conducere şi cu acelaşi salariu.

A menţionat pârâta că operaţiunea de a transfera salariaţii în interes de serviciu nu mai este posibilă deoarece aceste prevederi au fost abrogate ca urmare a apariţiei noului cod al muncii şi că în situaţia în care prin decizia nr.X/1/30.08.2017 a încetat contractul individual de munca al reclamantei începând cu data de 01.09.2017, conform art.65 alin.1 din Codul muncii, nu se poate discuta de un transfer (preluare), cu respectarea drepturilor si obligaţiilor din contractul individual de munca anterior, care de altfel a şi încetat, potrivit procedurii reglementate de OMENS nr.5777/2016, în sarcina sa existând obligaţia de a o prelua şi de a încheia un nou contract individual de munca deoarece cel vechi a încetat, contract care a fost încheiat şi înregistrat în REVISAL.

A mai precizat că a încheiat cu contestatoarea contractul individual de muncă înregistrat sub nr.X/01.09.2017 pentru funcţia de administrator financiar I, cu salariu de 2975 lei şi un spor de fidelitate de 15% iar despre clauzele din acest înscris, reclamanta a luat cunoştinţă chiar la data 01.09.2017, dată când l-a şi semnat de altfel, potrivit semnăturii sale pe acest înscris, încât susţinerile contestatoarei că abia la data de 10.10.2017 ar fi luat la cunoştinţă despre noul post pe care a fost încadrată şi despre acest nou contract individual de muncă nu sunt conforme cu realitatea.

Faptul că a solicitat abia în luna octombrie comunicarea unei copii de pe contract şi decizia nr.X/2017 (care conţine aceleaşi menţiuni ca si contractul), nu poate fi interpretat in sensul ca nu avea cunoştinţa de clauzele din contract, deoarece a semnat la 01.09.2017 contractul de munca fără obiecţiuni, iar la începutul lunii octombrie, după expirarea termenului de 30 de zile, a mai luat odată cunoştinţa de clauzele din contract, ca la finalul lunii octombrie sa introducă acţiune la instanţa.

Că, la momentul realizării preluării contestatoarei era deja încadrată cu delegaţie o persoana, până la ocuparea acestuia prin concurs, iar reclamanta are posibilitatea sa se înscrie la concursul ce se va organiza pentru ocuparea acestui post şi că oricum, de la Colegiul NA „C I” S au fost preluate şi alte persoane care ocupau funcţii de conducere şi care au încheiat cu şcoala pârâtă contracte de munca pe funcţii de execuţie, altfel însemnând să existe organe de conducere duble, la nivelul aceleiaşi unităţi de învăţământ iar contestatoarea dacă nu a fost de acord cu funcţia menţionata în noul contract individual de muncă, cu salariul din acest contract, a avut posibilitatea să nu-l semneze sau sa-l semneze cu obiecţiuni, ori semnându-l înseamnă ca a achiesat la clauzele din acest contract, fiind respectate dispoziţiile art.10 din Codul muncii,potrivit cu care, contractul individual de munca, este contractul in baza căruia, o persoana fizica denumita salariat, se obliga sa presteze munca pentru si sub autoritatea unui angajator, în schimbul unei remuneraţii.

Că, în cauză nu se poate vorbi de o modificare unilaterala a contractului de muncă, aşa cum susţine reclamanta si nu sunt incidente dispoziţiile art.41 din Codul muncii.

În ceea ce priveşte cel de-al doilea capăt de cerere, respectiv anularea în parte a contractului individual de munca, capitolul E si J, raportat la cele mai sus arătate, solicitarea este nelegala si netemeinica.

Conform art.57 din Codul Muncii, nerespectarea oricăreia dintre condiţiile legale necesare centru încheierea valabila a contractului individual de munca, respectiv capacitatea

pârtilor, consimţământ, obiect şi cauza atrage nulitatea acestuia, ori în cauza de faţă nu există o asemenea situaţie.

Astfel, contestatoarea a luat cunoştinţa de clauzele din contractul individual de munca chiar la data de 01.09.2017, când l-a şi semnat, însuşindu-şi aceste clauze prin semnarea contractului, deci nu poate fi vorba de nerespectarea condiţiilor legale necesare pentru încheierea valabila a contractului de munca, pentru a se lua în discuţie anularea acestuia.

Referitor la cel de-al treilea capăt de cerere, respectiv „repunerea în situaţia anterioară, în sensul reintegrării în funcţia deţinuta anterior emiterii deciziei de transfer, cea de contabil sef, s-a arătat că este nefondat.

Astfel, instituţia transferului nu mai exista în actualul Cod al muncii, şi chiar daca ar fi existat nu s-ar putea pune în discuţie „repunerea in situaţia anterioara, în sensul ocupării unui post de contabil sef deoarece aceasta funcţie a fost deţinută la fostul angajator, care prin decizia nr.X/2017 a dispus încetarea contractului individual de muncă al contestatoarei iar în cauza de faţă nu există situaţia unei concedieri nelegale, astfel cum a fost aceasta reglementată prin dispoziţiile art. art.80 din Codul muncii.

A precizat că la data de 10.10.2017 contestatoarea a solicitat şcolii pârâte să modifice Decizia nr. X/01.09.2017 şi contractul individual de muncă  nr.X/01.09.2017, în sensul încadrării pe postul de contabil sef, conform deciziei nr.X/2017, în timp ce prin acţiunea ce face obiectul cauzei de faţă a solicitat anularea deciziei, anularea parţiala a contractului de munca, reintegrare pe post, despăgubiri, etc.

A menţionat că acestei cereri şcoala pârâtă a emis răspunsul nr.X/01.11.2017, în sensul că nu este posibila modificarea deciziei si contractului, că nu poate opera transferul, deoarece aceasta instituţie nu mai există, că prin decizia nr.X/2017 vechiul angajator i-a încetat contractul individual de munca, în baza art.65. alin.1 din Codul Muncii, că cele două

înscrisuri, respectiv decizia si contractul individual de munca, au fost încheiate cu respectarea Codului Muncii, Hotărârii Consiliului Local nr.8/2017 si OMENCS nr.5777/2016.

Că, raportat la cele mai sus arătate, nu se poate vorbi de o „retrogradare a reclamantei în funcţie”, aşa cum a pretins aceasta, retrogradarea putând avea loc numai dacă ar fi fost încadrată în şcoala care a absorbit vechea unitate de învăţământ pe un post superior si apoi ar

fi fost  retrogradata, ori  potrivit contractului individual de muncă nr. X/01.09.2017, semnat de contestatoare şi a deciziei nr.X/2017 aceasta a fost încadrata pe postul de execuţie de analist financiar I, încă de la început, pe acest post fiind şi la această data.

În ceea ce priveşte probele solicitate prin acţiune a solicitat respingerea probei cu martori, deoarece nu este utila cauzei, iar in ceea ce priveşte înscrisurile depuse la dosar si emise de vechiul angajator anterior datei de 30.08.2017, a apreciat că sunt nerelevante.

În dovedirea apărărilor formulate, pârâta a precizat că solicită proba cu înscrisuri, respectiv contractul individual de munca nr. X/2017, decizia nr.X/2017, decizia nr.X/2017, cererea nr.X/13.10.2017, răspunsul nrX/01.11.2017, hotărârea consiliului local nr.8/2017 si OMENCS 5777/2016 (in extras).

În drept, şi-a întemeiat apărările pe dispoziţiile art.205, din Codul de procedura civila si Legii 53/2003, actualizata.

La întâmpinarea depusă de pârâtă, contestatoarea a depus răspuns la întâmpinare (filele 175 – 180 dosar fond) prin care a solicitat respingerea apărărilor formulate de pârâtă ca neîntemeiate.

A arătat că la nivelul Uniunii Europene, în materia transferului de întreprinderi sediul materiei este Directiva 2001/23/CE care se coroborează cu art. 8 din Legea 67/2006 privind protecţia drepturilor salariaţilor, potrivit cu care noţiunea de transfer al unei întreprinderi, al unităţii sau al unor părţi al acestora presupune ca toate drepturile şi obligaţiile cedentului ce decurg dintr-un contract de muncă sau raport de muncă existent la data transferului, sunt transferate cesionarului, operând dispoziţiile art. 173 din Codul muncii iar în cazul contrar în care transferul implică o modificare substanţială a condiţiilor de muncă în detrimentul salariatului, conform art. 4 alin. 2 din Directiva menţionată, angajatorul este responsabil pentru încetarea contractului de muncă.

Că susţinerea pârâtei că nu se mai poate de un transfer (preluare) cu respectarea drepturilor şi obligaţiilor din contractul individual de muncă întrucât potrivit art. 2 din Decizia contestată, contractul individual de muncă a încetat în conformitate cu art. 65 alin. 1 din Codul muncii este nelegală şi inadmisibilă întrucât noţiunea de transfer astfel cum a fost reglementată prin art. 28 alin 4 din Ordin nu permite modificarea felului muncii şi a nivelului de salarizare şi contravine art. 173 alin. 2 din Codul muncii şi art. 6 din Legea 67/2006, contractul individual de muncă putând fi modificat numai prin acordul părţilor.

Referitor la susţinerea pârâtei că la data transferului pe postul de contabil şef era numit deja cu delegaţie o altă persoană nu poate fi luată în considerare, în opinia sa, la data menţionată trebuind să înceteze delegarea persoanei anterior numită cu delegaţie.

De asemenea a menţionat că nu sunt fondate nici susţinerile că ar fi semnat contractul individual de muncă la data de 01.09.2017, dovadă fiind că la data de 31.10.2017 a adus la cunoştinţa pârâtei că că până la acea dată nu i-a fost comunicată fişa postului, anexă la contractul individual de muncă din 01.09.2017, acesta fiindu-i comunicat sub semnătură la data de 01.11.2017.

A depus Directiva 2001/23/CE (filele 182 – 185 dosar fond).

Referitor la probatoriul solicitat a fi încuviinţat, la termenul de judecată din data de faţă, 08.02.2018 a fost încuviinţată proba cu înscrisuri şi a fost respinsă proba cu martori ca nefiind utilă, pertinentă şi concludentă cauzei.

Din actele şi lucrările dosarului instanţa fondului a reţinut următoarea situaţie de fapt şi de drept:

Prin Hotărârea nr. 8/26.01.2017 a Consiliului Local al municipiului S s-a aprobat reorganizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular cu personalitate juridică şi a structurilor subordonate din municipiul S pentru anul şcolar 2017 – 2018, conform anexei care face parte din hotărâre (fila 159 dosar fond).

În cuprinsul Anexei la Hotărârea menţionată, la punctul 20 s-a consemnat că unitatea de învăţământ preuniversitar Colegiul NA „C I” din municipiul S, fără personalitate juridică este arondată Colegiului Economic „P S. A” din municipiul S cu personalitate juridică (fila 163 dosar fond).

Urmare a acestor acte normative, cu privire la contestatoarea CTM au fost emise următoarele decizii:

a) Decizia nr. X/1 din 30.08.2017 de către directorul Colegiului NA „C I” din municipiul S (fila 16 dosar fond) prin care s-a decis că începând cu data de 01.09.2017 ca urmare a restructurării reţelei şcolare, contestatoarea CTM, personal didactic auxiliar încadrat în postul de contabil şef I – S se transferă la Colegiului Economic „P S. A” din municipiul S precum şi încetarea contractului de muncă al acesteia, în conformitate cu dispoziţiile art. 65 alin. 1 din Codul muncii.

Potrivit art. 28 alin. 4 din ORDIN Nr. 5.777 din 22 noiembrie 2016 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2017 – 2018, procedura de transfer a personalului didactic auxiliar şi a personalului nedidactic de la unitatea de învăţământ care îşi pierde personalitatea juridică la unitatea dobânditoare este următoarea:

- anterior încetării personalităţii juridice, directorul unităţii de învăţământ care se reorganizează emite decizia de transfer ca urmare a reorganizării a personalului didactic auxiliar şi a personalului nedidactic şi dispune încetarea contractului individual de muncă al fiecărui salariat, în conformitate cu dispoziţiile art. 65 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, înregistrând încetarea contractului individual de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor, în conformitate cu dispoziţiile art. 3 alin. (2) lit. i) şi art. 4 alin. (1) lit. d) din Hotărârea Guvernului nr. 500/2011 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor, cu modificările ulterioare;

- în baza deciziei de transfer, transmisă unităţii la care se realizează transferul (unitatea dobânditoare), directorul acesteia emite decizia de angajare pe post a fiecărui salariat transferat şi încheie contractul individual de muncă cu cel puţin o zi lucrătoare anterior începerii activităţii. Contractul individual de muncă se înregistrează în registrul general de evidenţă a salariaţilor unităţii dobânditoare, cu respectarea dispoziţiilor art. 3 alin. (2) lit. b) şi art. 4 alin. (1) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 500/2011, cu modificările ulterioare.

În consecinţă, prin aplicarea dispoziţiilor art. 65 alin. 1 din Codul muncii şi în acord cu dispoziţiile art. 28 alin. 4 din actul normativ menţionat anterior, tribunalul observă că a intervenit încetarea contractului individual de muncă nr. X/28.10.2011 (filele 128 – 130 dosar fond) încheiat pe perioada nedeterminată, în funcţia de contabil şef, contract în baza căruia  contestatoarei CTM i se stabilise un salariu de bază lunar de 4048 lei, spor de vechime în procent de 25%, spor de fidelitate în procent de 15%, spor pentru controlul financiar preventiv în procent de 25%.

Această decizie nu a fost contestată.

b) Decizia nr. X/01.09.2017 de către directorul Colegiului Economic „P S. A” din municipiul S (fila 17 dosar fond) prin care s-a decis că începând cu data de 01.09.2017, ca urmare a restructurării reţelei şcolare, contestatoarea CTM, personal didactic auxiliar încadrat în postul de Administrator Financiar I – S, se transferă de la Colegiul NA „C I” din municipiul S, la Colegiul Economic „P S. A” din municipiul S, pe postul de Administrator Financiar I – S, pe perioadă nedeterminată, având un salariu de 2975 lei.

Referitor la această decizie, din cuprinsul acesteia nu a rezultat data la care i-a fost adusă la cunoştinţă contestatoarei CTM.

A fost încheiat contractul de muncă nr. X/01.09.2017 între contestatoarea CTM şi unitatea de învăţământ preuniversitar dobânditoare Colegiul Economic „P S. A” din municipiul S, reprezentat de director (filele 12 – 15 dosar fond).

Atât Decizia X/2017 cât şi contractul individual de muncă X/2017 au fost contestate în cauza de faţă.

Referitor la Decizia X/2017, tribunalul observă că aceasta a fost emisă cu respectarea dispoziţiilor art. 28 alin. 4 din Metodologie, respectiv după emiterea deciziei de transfer de către directorul Colegiului NA „C I” din municipiul S şi transmiterea ei unităţii la care se realizează transferul (unitatea dobânditoare), directorul acesteia a emis decizia de angajare pe post şi a încheiat contractul individual de muncă.

Prin urmare nu există motive de nelegalitate cu privire la această decizie.

Nu ar fi putut opera un transfer pur şi simplu al tuturor funcţiilor de conducere, director, contabil şef deoarece aceasta ar fi însemnat ca unitatea dobânditoare să aibă două rânduri de organe de conducere, ceea ce nu ar fi fost posibil.

 Referitor la contractul individual de muncă, se reţine că contestatoarea l-a semnat la data de 01.09.2017, aspect ce rezultă din împrejurarea că la rubrica „semnătura”, contestatoarea a semnat pur şi simplu şi nu a tăiat data de 01.09.2017, cum în mod logic trebuia să procedeze în situaţia în care ar fi semnat contractul la o altă dată, respectiv aceea de 10.10.2017, aşa cum a pretins aceasta.

Faptul că imediat în vecinătatea rubricii „semnătura” şi „data” se află o altă menţiune, semnată de contestatoare, respectiv aceea că „am luat la cunoştinţă cu data de 10.10.2017”, nu înseamnă, în opinia judecătorului de fond, că încheierea noului contract individual de muncă cu directorul unităţii de învăţământ preuniversitar dobânditoare Colegiul Economic „P S. A” din municipiul S s-a realizat la data de 10.10.2017 şi nu la data de 01.09.2017, tocmai din considerentele expuse în cele ce preced.

În cuprinsul acestui înscris, la capitolul E s-a prevăzut că felul muncii desfăşurate este aceea de administrator financiar I iar la capitolul J că salariul de bază lunar brut este de 2975 lei şi 15% spor de fidelitate.

Or, în opinia judecătorului fondului, contestatoarea a semnat valabil contractul individual de muncă la data de 01.09.2017, prin aceasta exprimându-şi acordul asupra tuturor clauzelor contractuale, inclusiv cele de la capitolele E şi J, şi mai mult decât atât, aceasta s-a prezentat la locul său de muncă de la Colegiul Economic „P S. A” din municipiul S, acela de administrator financiar I iar la data de 15.10.2017 a încasat chiar şi primul salariu de la noul angajator.

De altfel se observă că în cauză, contestatoarea CTM a solicitat anularea contractului individual de munca nr.X/01.09.2017, comunicat la data de 10.10.2017, nu în întregime, ci doar cu privire la elementele cuprinse la Cap. E si J pct. 1 si 2, iar nu şi cu privire la data încheierii acestuia, în sensul că aceasta ar fi fost 10.10.2017 şi nu 10.09.2017, cum pretinde contestatoarea.

Pe de altă parte, chiar dacă s-ar admite împrejurarea că contractul individual de muncă X/2017 a fost comunicat contestatoarei la data de 10.10.2017, aceasta tot nu exclude încheierea acestuia la data de 01.09.2017.

Dacă ar fi privită ca valabilă susţinerea contestatoarei că a luat cunoştinţă de cuprinsul contractului individual de muncă X/2017 şi a Deciziei X/2017 abia la data de 10.10.2017 atunci ar trebui să se admită că aceasta a desfăşurat activitatea de contabil şef la noul său angajator, Colegiul Economic „P S. A” din municipiul S, or aceasta nu se putea deoarece la data de 01.09.2017, aşa cum a arătat şi contestatoarea, pe postul de contabil şef la această unitate de învăţământ era delegată o altă persoană.

În opinia tribunalului, susţinerea contestatoarei că i s-a schimbat felul muncii din contabil şef în administrator financiar şi despre asta a aflat abia la data de 10.10.2017, nu are acoperire în realitate, câtă vreme aceasta nu a îndeplinit în mod efectiv funcţia de contabil şef la unitatea de învăţământ dobânditoare (această funcţie fiind anterior ocupată de o altă persoană), ci pe aceea de administrator financiar.

Concluzionând, contestatoarea nu poate pretinde că a prestat activitate de contabil şef până la data de 10.10.2017 şi a aflat numai la această dată, când a cerut să i se comunice o copie a contractului individual de muncă, că este doar administrator şi nu contabil şef.

Dacă s-ar admite că contestatoarea a semnat contractul individual de muncă la data de 10.10.2017 şi nu la data de 01.09.2017, ar însemna că aceasta a consimţit să desfăşoare activitate lucrativă în intervalul de timp menţionat fără forme legale, susţinere pe care contestatoarea nici nu a făcut-o de altfel.

Potrivit art. 10 din Codul muncii contractul individual de muncă este contractul în temeiul căruia o persoană fizică, denumită salariat, se obligă să presteze munca pentru şi sub autoritatea unui angajator, persoană fizică sau juridică, în schimbul unei remuneraţii denumite salariu.

Contestatoarea CTM şi-a exprimat acordul semnând noul contract individual de muncă cu unitatea de învăţământ dobânditoare Colegiul Economic „P S. A” din municipiul S, prestând muncă de administrator financiar I – S şi încasând la data de 15.10.2017 salariul aferent lunii septembrie 2017, neexistând motive de anulare a acestuia cu privire la clauzele E şi J referitoare la felul muncii şi la salarizare.

În opinia instanţei fondului, nu a intervenit o schimbare a felului muncii acesteia deoarece pe de o parte, felul muncii anterior prestate, respectiv de contabil şef a încetat conform art. 65 alin. 1 din Codul muncii iar pe de altă parte transferul a intervenit cu privire la funcţiile de execuţie, nefiind vorba despre transferul funcţiilor de conducere între unităţile de învăţământ preuniversitar.

De altfel, nici nu ar fi putut opera un astfel de transfer, câtă vreme la data de 01.09.2017 postul de contabil şef nu era vacant, ci era deja ocupat de o altă persoană din cadrului Colegiul Economic „P S. A” S, ce fusese numită cu delegaţie anterior transferului contestatoarei.

În măsura în care contestatoarea CTM se consideră îndreptăţită să ocupe postul de contabil şef se poate prezenta la concursul ce se va organiza în acest scop, aceasta nefiind abilitată să statueze asupra nivelului de cunoştinţe şi experienţă practică deţinut cu delegaţie de ocupantul actual postului, cu atât mai mult cu cât această persoană nu este parte în procesul de faţă.

Potrivit art. 2 din Legea 67/2006 privind protecţia drepturilor salariaţilor în cazul transferului întreprinderilor, al unităţii sau al unor părţi ale acestora prevederile actului normativ menţionat se aplică transferului de întreprinderi, unităţi sau părţi ale acestora situate pe teritoriul României, indiferent de natura capitalului social, fiind vorba de entităţi care desfăşoară activităţi economice.

Or, Colegiul Economic „P S. A” S nu desfăşoară activităţi economice, fiind o unitate de învăţământ de interes public.

Cu privire la domeniul de aplicare al Directivei 2001/23/CE, din cuprinsul art. 1 al acesteia rezultă că se aplică în cazul oricărui transfer al unei întreprinderi,  unități sau al unei părți din întreprindere sau de unitate către un alt angajator, ca rezultat al unei cesiuni convenționale sau al unei fuziuni.

De asemenea, Directiva 2001/23/CE se aplică întreprinderilor publice și private care exercită o activitate economică.

Faţă de considerentele ce preced instanţa fondului urmează a se respinge ca nefondată contestaţia formulată.

Data publicarii pe portal:05.04.2018

Domenii speta