Obligație de a emite și transmite Casei Naţionale de Pensii Publice o adeverinţă pentru actualizarea pensiei de serviciu conform prevederilor Legii nr.7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar.

Decizie 31 din 09.01.2018


Obligație de a emite și transmite Casei Naţionale de Pensii Publice o adeverinţă pentru actualizarea pensiei de serviciu conform prevederilor Legii nr.7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar.

Potrivit art.73/1 alin. 5 din Legea nr. 7/2006, „pensiile de serviciu stabilite în condiţiile prezentei legi se actualizează prin aplicarea la cuantumul pensiei de serviciu aflate în plată a procentului de majorare a salariului de bază de care beneficiază funcţionarul public parlamentar aflat în activitate, cu acelaşi nivel de salarizare şi pe aceeaşi funcţie publică”.

Din interpretarea logico-gramaticală a prevederilor art. 73/1 alin. 5 din Legea nr.7/2006 rezultă că intimatul , pensionat în temeiul Legii nr.7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar, cu modificările şi completările ulterioare, este îndreptăţită la actualizarea pensiei sale de serviciu cu procentul de majorare a salariului de bază de care beneficiază funcţionarul public parlamentar aflat în activitate, cu acelaşi nivel de salarizare şi pe aceeaşi funcţie publică.

Curtea subliniază că prevederea de la art.73/1 alin. 5 din Legea nr. 7/2006 se referă la „aplicarea... procentului de majorare a salariului de bază de care beneficiază funcţionarul public parlamentar aflat în activitate, cu acelaşi nivel de salarizare şi pe aceeaşi funcţie publică”, fără a distinge între ipoteza în care majorarea îşi are izvorul într-o dispoziţie legală expresă ori în modul în care sunt interpretate şi aplicate normele legale prin acte juridice de genul Memorandumului Intern nr.2/7390/14.12.2015 şi Ordinului nr.1540/16.12.2015.

Nu există deci temei legal pentru a aprecia că nu ar fi incidentă în cauză aplicarea  art. III din Legea nr. 293/2015, astfel cum a fost aceasta pusă în practică de apelantă pentru funcţionarii publici aflaţi în activitate . De altfel este vorba tot despre aplicarea unei dispoziţii legale , deci nu ar trebui să existe o diferenţă de tratament între incidenţa acestor prevederi cu privire la actualizarea pensiilor de serviciu aflate deja in plată.

(Curtea de Apel București, Secţia a VII-a pentru Cauze privind Conflicte de Muncă și Asigurări Sociale, decizia Nr.31 din 09 ianuarie 2018)

În apelul formulat de CD se arată sentinţa este nelegală şi netemeinică având în vedere că în anul 2015 salarizarea personalului plătit din fonduri publice, inclusiv a personalului care îşi desfăşoară activitatea în cadrul serviciilor celor două Camere ale Parlamentului, a suferit două modificări potrivit dispoziţiilor Legea nr.293/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.35/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, astfel:

- prin art.I pct.4 din actul normativ s-a operat introducerea unui nou articol 1 în cuprinsul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.35/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, în temeiul căruia legiuitorul a stipulat, la alin.(l), faptul că „(...) începând cu data de 1 decembrie 2015, cuantumul brut la salariilor de bază (...) se majorează cu 10% faţă de nivelul acordat pentru luna noiembrie 2015 ", iar, în cadrul alin.(2), faptul potrivit căruia: „(...) cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivii legii, din salariul brut/solda lunară brută/salariul lunar brut/indemnizaţia brută de care beneficiază personalul prevăzut la alin.(l) se majorează cu acelaşi procent de 10%, în măsura în care personalul respectiv îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii".

- art.III din lege a prevăzut că „salarizarea personalului din cadrul Administraţiei Prezidenţiale, serviciilor Parlamentului şi aparatului de lucru al Guvernului se stabileşte la nivelul de salarizare maxim aflat în plată aferent funcţiilor din cadrul aparatului de lucru al Guvernului".

Stabilirea nivelului de salarizare pentru personalul din serviciile Parlamentului a fost aprobat de Biroul permanent al Camerei Deputaţilor şi al Senatului, prin Memorandumul intern nr.2/7390 şi nr.XXXV/5857 din data de 14 decembrie 2015, în aplicarea căruia, la nivelul Camerei Deputaţilor, au fost emise:

- Ordinul nr.1540/16.12.2015 al Secretarului general care în anexe prevedea drepturile salariale ale personalului din cadrul serviciilor Camerei Deputaţilor stabilite potrivit art.III din Legea nr.293/2015;

- Ordinul nr.1541/16.12.2015 al Secretarului general care în anexe prevedea drepturile salariale ale personalului din cadrul serviciilor Camerei Deputaţilor stabilite potrivit art.I pct.4 din Legea nr.293/2015.

Regimul juridic aplicabil actualizării pensiilor de serviciu, este definit de dispoziţiile art.731 alin.(5) din Legea nr.7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care stipulează faptul potrivit căruia „Pensiile de serviciu stabilite în condiţiile prezentei legi se actualizează prin aplicarea ia cuantumul pensiei de serviciu aflate în plată a procentului de majorare a salariului de bază de care beneficiază funcţionarul public parlamentar aflat în activitate, cu acelaşi nivel de salarizare şi pe aceeaşi funcţie publică. Dacă în urma actualizării rezultă o pensie mai mică, se păstrează pensia aflată în piaţă."

În aplicarea acestor dispoziţii legale, prin prevederile art.14 şi art.15 din Normele cu privire la stabilirea pensiei de serviciu prevăzute de Legea nr.7/2006, s-a prevăzut procedura privind actualizarea pensiei de serviciu.

Potrivit art.14 din Norme: „(1) Pensia de serviciu se actualizează prin aplicarea la cuantumul pensiei de serviciu aflate în plată sau cuvenite, după caz, a procentului de majorare a salariului de bază de care beneficiază funcţionarul public parlamentar aflat în activitate, cu acelaşi nivel de salarizare şi pe aceeaşi funcţie publică, avute în luna anterioară celei în care se depune cererea pentru acordarea pensiei de serviciu în baza prevederilor Legii nr.7/2006.

2) Dacă în urma actualizării rezultă o pensie mai mică, se păstrează pensia aflată în plată sau cuvenită, după caz."

De asemenea, art.15 din Norme stipulează:

„(1) în vederea actualizării pensiei de serviciu se procedează astfel:

a) Camera Deputaţilor, Senatul, Consiliul Legislativ sau Curtea Constituţională, după caz, comunică în scris Casei Naţionale de Pensii Publice şi caselor de pensii sectoriale procentul de majorare a salarii/or de bază ale categoriilor de persoane prevăzute la art.3, aflate în activitate, cu precizarea actului normativ aplicabil;

b) Casa Naţională de Pensii Publice/casele de pensii sectoriale transmit instituţiilor prevăzute la lit.a) listele cu titularii pensiilor de serviciu aflate în plată;

c) instituţiile prevăzute la lit.a) transmit Casei Naţionale de Pensii Publice/caselor de pensii sectoriale adeverinţe nominale, întocmite conform anexei nr.3, cu datele necesare actualizării pensiilor de serviciu, după primirea listelor prevăzute la lit.b);

d) Casa Naţională de Pensii Publice comunică caselor teritoriale de pensii adeverinţele prevăzute la lit.c) în vederea actualizării pensiilor de serviciu.

2) La fiecare actualizare a pensiilor de serviciu, casele teritoriale de pensii/casele de pensii sectoriale emit o nouă decizie de pensie, pe baza adeverinţelor întocmite şi comunicate potrivit alin.(1).

3) Noua decizie de pensie de serviciu, însoţită de o copie a adeverinţei în baza căreia s-a efectuat actualizarea, se comunică pensionarului de către casele teritoriale de pensii, respectiv de casele de pensii sectoriale."

Astfel, susţine să se constate că interpretarea dispoziţiilor legale incidente în cauză de către instanţa de fond în sensul că, trebuie avut în vedere " scopul urmărit de legiuitor la edictarea normei, respectiv corelarea pensiei speciale cu veniturile salariate ale funcţionarilor în activitate, procentul majorării fiind unul determinabil", este greşită întrucât;

- instituţia actualizării pensiei de serviciu este expres prevăzută de dispoziţiile legale sus-menţionate, actualizarea presupunând modificarea pensiei de serviciu prin aplicarea procentului de majorare a drepturilor salariale astfel cum este acesta prevăzut de actul normativ;

- legiuitorul nu a prevăzut posibilitatea determinării procentului de majorare a drepturilor salariale în cazul în care acesta nu este expres prevăzut de dispoziţia legală;

- actualizarea pensiei de serviciu nu se poate realiza în afara cadrului legal aplicabil.

Ca atare, în ceea ce priveşte aplicarea dispoziţiilor art.III din Legea nr.293/2015, aşa cum precizează, prin adresa nr.9/9232/02.08.2017, Direcţia generală resurse umane şi salarizare - compartimentul de specialitate care a întocmit adeverinţele pentru actualizarea pensiilor de serviciu, „în Norme (...), legiuitorul a stabilit cu claritate forma şi conţinutul adeverinţei pentru actualizarea pensiei de serviciu conform prevederilor Legii nr.7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (Anexa 3), specificând înscrierea procentului de majorare a salariului de bază. Ori în art.III afin. (2) din Legea nr.293/2015 nu este precizat nici un procent, ci doar stabilirea salariului la nivelul aflat în plată aferent funcţiilor din cadru! Aparatului de lucru al Guvernului. Anexa 3 fiind o adeverinţă-tip, Camera Deputaţilor nu are competenţa şl cadrul legal de a elibera adeverinţa sus-menţionată (Anexa 3) sub o altă formă şi cu un alt conţinut decât cel prevăzut de legea în vigoare.

Consideră că nu există cadru legal pentru eliberarea altor tipuri de adeverinţe, de către CD, decât cele prevăzute de Norme (...), deoarece pentru aplicarea dispoziţiilor art.III alin.(2) din Legea nr.293/2015 nu este precizat nici un procent de creştere a drepturilor salariale şi nici o modalitate de determinare a unui asemenea procent. Singurul procent de majorare a salariului de bază stabilit printr-un act normativ, şi care se regăseşte în cuprinsul Legii nr.293/2015, este de 10%, procent pe care l-a aplicat şi a eliberat reclamantului Adeverinţa nr.9/4779/14.04.2016 (Anexa nr.3). Începând cu 28 noiembrie 2015 s-au stabilit drepturile salariale pentru personalul aflat în activitate din cadrul serviciilor CD, prin raportare la nivelul de salarizare stabilit pentru personalul din cadrul Corpului de Control al Prim Ministrului, aplicându-se procentul de majorare, conform Adresei nr.20/16817/04.12.2015 a Secretarului General al Guvernului. Aceasta înseamnă, în fapt, o aliniere la grila de salarizare a aparatului de lucru al Guvernului. Subliniază că procentul de majorare de 50% solicitat de reclamant nu este menţionat în nici un act normativ în vigoare.

Precizează că în aceeaşi perioadă, Parlamentul a adoptat Legea nr.216/2015 privind acordarea pensiei de serviciu membrilor Corpului diplomatic şi consular al României şi a specificat cu claritate în Normele metodologice de aplicare a legii (Anexa nr.4) o sumă în lei şi nu un procent ca şi în cazul funcţionari/or publici parlamentari. Dacă legiuitorul ar fi considerat de cuviinţă ar fi specificat şi în Normele publicate în MOF nr.648/26. VIII. 2016, cu privire la stabilirea pensiei de serviciu prevăzute de Legea nr.7/2006, alte modalităţi alternative de înscriere a majorării salariului de bază al funcţionarului parlamentar, în funcţie de care se actualizează pensia de serviciu."

Astfel, instituţia şi-a îndeplinit obligaţiile ce-i incumbă potrivit dispoziţiilor art.731 alin.(5) din Legea nr.7/2006 coroborate cu art.14 şi 15 din Normele cu privire la stabilirea pensiei de serviciu prevăzute de Legea nr.7/2006 şi a transmis Casei Naţionale de Pensii Publice adeverinţa nr.9/4582/14.04.2016 - fila 35 - întocmită potrivit Anexei 3 ia Norme, adeverinţă în care erau înscrise procentul de majorare a salariului de bază de care beneficiază funcţionarul public parlamentar aflat în activitate, cu acelaşi nivel de salarizare şi pe aceeaşi funcţie publică că ale reclamantei, respectiv 10% şi temeiul de drept, respectiv art.I pct.4 din Legea nr.293/2015.

Prin întâmpinarea formulată, intimatul NP, a solicitat respingerea apelului, ca neîntemeiat şi menţinerea sentinţei de fond.

Precizează că Legea 7/2006 şi normele ei de aplicare nu condiţionează recalcularea pensiilor de serviciu de faptul că majorarea salariilor la CD este precizată sau nu în actul normativ salarial sub formă de procent.

CD este obligată prin Legea 7/2006 să transmită caselor teritoriale de pensii adeverinţa tip Anexa 3 cu procentul de majorare a salariilor de bază de care beneficiază funcţionarii publici parlamentari aflaţi în activitate (Normele de aplicare ale Legii 7/2006, art.15/a). Emiterea adeverinţei trebuia să aibă loc ope legis.

Cu privire la procentul de majorare salarială rezultat ca urmare a prevederilor art.III/Legea 293/2015 arată că acesta nu este precizat prin textul legii, dar este determinabil urmare a mai multor înscrisuri aflate la dosar, şi anume:

- În „Fişa de calcul pentru funcţia de consilier cu acelaşi nivel de salarizare al reclamantului NP", depusă la instanţa la termenul din 22 martie 2017, întocmită de Direcţia Generală de Resurse Umane şi Salarizare, privind evoluţia salarială a unui consilier, funcţie avută de intimat la momentul pensionării, este înscris salariul de bază stabilit începând cu 28.11.2015 (conform Ordin Secretar General C. Dep. 1540/2015 şi art.III/Legea 293/2015 de 7275 lei), care, comparat cu salariul anterior din luna octombrie 2015 (4850 lei, menţionat la prima rubrică din fişa de calcul) rezultă o majorare de 50%.

- Adresa Guvernului României nr.20/16817/04.12.2015, către CD, aflată la dosar, în care Guvernul precizează, ca urmare a solicitărilor CD, modul de aplicare a prevederilor art.III/Legea 293/2015, şi anume "prin majorarea cu 50% a salariilor de bază prevăzute în anexele la legile de salarizare anterioare".

- Ordonanţa nr.43/31.08.2016 publicată în M.Of. nr.673/31.08.2016, art.V, care precizează că prin sintagma "se stabileşte la nivelul de salarizare maxim aflat în plată aferent funcţiilor din cadrul aparatului de lucru al Guvernului se înţelege aplicarea unui procent de creştere salarială pentru toate funcţiile".

Faptul că au fost 2 majorări salariale rezultă şi din existenţa celor 2 ordine ale Secretarului General al Camerei Deputaţilor, respectiv 1540/16.12.2015 (referitor la art.III/Legea 293/2015) şi 1541/16.12.2015 (referitor la art.l/Legea 293/2015), emise în aceeaşi zi.

Faţă de aceste 2 majorări este de reţinut faptul că apelanta CD a emis o singură adeverinţă, şi aceasta nu întâmplător, pentru majorarea cu procentul cel mai mic.

Această mult discutată adeverinţă cu majorarea salariate de 50%, conform art.Ml/Legea 293/2015 şi a Ordinului nr.1540/16.12.2015 al Secretarului General al Camerei Deputaţilor este de notorietate având în vedere cele aproximativ 140 de dosare aflate pe rol la diverse instanţe din Bucureşti şi din ţară, dintre care, un număr de 56 au fost deja soluţionate la fond cu hotărâri civile care obligă instituțiile să emită această adeverinţă pentru pensionarii foşti funcţionari publici parlamentari şi să o transmită caselor locale de pensii.

Urmare a probatoriului prezentat până acum, sentinţa civilă nr.2640/11.04.2017 este temeinică şi legală.

Cu privire la aprecierile apelantei în legătură cu Legea nr.216/2015 privind pensiile de serviciu ale membrilor corpului diplomatic şi consular al României, apreciază că nu au nicio relevanţă, în cauza de faţă fiind vorba despre pensiile de serviciu ale foştilor funcţionari publici parlamentari, a căror activitate nu are nicio legătură cu activităţile membrilor corpului diplomatic şi consular al României.

În consecinţă, solicită să consfinţească că definitivă şi irevocabilă sentinţa civilă nr.2640/11.04.2017, emisă de Tribunalul Bucureşti, secţia aVIII, prin care CD este obligată să emită şi să transmită Casei locale de pensii adeverinţa cu procentul de majorare salarială necesar actualizării pensiei de serviciu începând cu 28.11.2015, în conformitate cu prevederile art.III/Legea 293/2015 şi a ordinului Secretarului General al Camerei Deputaţilor nr.1540/16.12.2015.

Analizând apelul declarat, potrivit dispoziţiilor art.477 C.pr.civ., în raport de actele şi lucrările dosarului, Curtea reţine următoarele:

Potrivit art.73/1 alin. 5 din Legea nr. 7/2006, „pensiile de serviciu stabilite în condiţiile prezentei legi se actualizează prin aplicarea la cuantumul pensiei de serviciu aflate în plată a procentului de majorare a salariului de bază de care beneficiază funcţionarul public parlamentar aflat în activitate, cu acelaşi nivel de salarizare şi pe aceeaşi funcţie publică”.

Dispoziţiile legale sunt clare . Din interpretarea logico-gramaticală a prevederilor art. 73/1 alin. 5 din Legea nr.7/2006 rezultă că intimatul , pensionat în temeiul Legii nr.7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar, cu modificările şi completările ulterioare, este îndreptăţită la actualizarea pensiei sale de serviciu cu procentul de majorare a salariului de bază de care beneficiază funcţionarul public parlamentar aflat în activitate, cu acelaşi nivel de salarizare şi pe aceeaşi funcţie publică.

Prin art. III din Legea nr. 293/2015 s-a stabilit că „salarizarea personalului din cadrul Administraţiei Prezidenţiale, serviciilor Parlamentului şi aparatului de lucru al Guvernului se stabileşte la nivelul de salarizare maxim aflat în plată aferent funcţiilor din cadrul aparatului de lucru al Guvernului."

Prin adresa nr.16817/04.12.2015 emisă de Secretariatul General al Guvernului (fila 23 dosar apel) se precizează că în cadrul SGG, aplicarea dispoziţiilor art. 17 alin. 2 din OUG nr. 86/2014 se face „prin raportare la nivelul de salarizare stabilit pentru personalul din Corpul de Control al Primului Ministru..., prin majorarea cu 50% a salariilor de bază prevăzute în anexele la legile de salarizare anterioare Legii nr. 330/2009, corespunzătoare funcţiilor din Aparatul de lucru al Guvernului, salarii menţinute în plată în temeiul actelor normative anuale de salarizare (2011-2015).

Prin Ordinul nr. 1540/16.12.2015 al Secretarului General al Camerei Deputaţilor , ordin emis ţinând seama de cele stabilite prin Memorandumul Intern nr. 2/7390/14.12.2015 privind stabilirea nivelului de salarizare pentru personalul din serviciile Parlamentului, se arată că începând cu 28.11.2015, drepturile salariale ale personalului din cadrul serviciilor CD, stabilite potrivit art. III din Legea nr. 293/2015, sunt prevăzute în statul de funcţii nominalizat care face parte integrantă din prezentul ordin.

Dispoziţiile acestui ordin sunt explicitate în conţinutului adresei nr. 9/2870/14.03.2017 întocmită de Direcţia Generală Resurse Umane şi Salarizare din Camera Deputaţilor (fila 27 dosar apel), în care se precizează că începând cu 28.11.2015, drepturile salariale pentru personalul din serviciile CD s-au stabilit „prin raportare la nivelul de salarizare stabilit pentru personalul din Corpul de Control al Primului Ministru..., prin majorarea cu 50% a salariilor de bază prevăzute în anexele la legile de salarizare anterioare Legii nr.330/2009, corespunzătoare funcţiilor din Aparatul de lucru al Guvernului, salarii menţinute în plată în temeiul actelor normative anuale de salarizare (2011-2015)”.

În aceeaşi adresă se mai arată că operaţiunea amintită a însemnat, în fapt, „o aliniere la grila de salarizare a aparatului de lucru al Guvernului”.

În concluzie începând cu data de 28.11.2015, a intervenit o majorare cu 50% a salariilor de bază pentru personalul din cadrul serviciilor CD.

În atare condiţii , potrivit dispoziţiilor art.73/1 alin. 5 din Legea nr. 7/2006, intimatul reclamant este îndreptăţit la actualizarea pensiei sale de serviciu cu procentul de majorare a salariului de bază de care beneficiază funcţionarul public parlamentar aflat în activitate, cu acelaşi nivel de salarizare şi pe aceeaşi funcţie publică. În speţă, este vorba de majorarea cu 50% a salariilor de bază pentru personalul din cadrul serviciilor CD, ce a avut loc de la data de 28.11.2015, majorare decurgând din aplicarea dispoziţiilor art. III din Legea nr. 293/2015, astfel cum această operaţiune s-a realizat prin emiterea Ordinului nr. 1540/16.12.2015 al Secretarului General al Camerei Deputaţilor.

Apelanta -pârâtă  susţine că actualizarea pensiei de serviciu a intimatului trebuie făcută doar prin raportare la majorarea cu 10 puncte procentuale stabilită în mod expres prin art. 1/1 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 293/2015 .

Curtea subliniază că prevederea de la art.73/1 alin. 5 din Legea nr. 7/2006 se referă la „aplicarea... procentului de majorare a salariului de bază de care beneficiază funcţionarul public parlamentar aflat în activitate, cu acelaşi nivel de salarizare şi pe aceeaşi funcţie publică”, fără a distinge între ipoteza în care majorarea îşi are izvorul într-o dispoziţie legală expresă ori în modul în care sunt interpretate şi aplicate normele legale prin acte juridice de genul Memorandumului Intern nr.2/7390/14.12.2015 şi Ordinului nr.1540/16.12.2015.

Nu există deci temei legal pentru a aprecia că nu ar fi incidentă în cauză aplicarea  art. III din Legea nr. 293/2015, astfel cum a fost aceasta pusă în practică de apelantă pentru funcţionarii publici aflaţi în activitate . De altfel este vorba tot despre aplicarea unei dispoziţii legale , deci nu ar trebui să existe o diferenţă de tratament între incidenţa acestor prevederi cu privire la actualizarea pensiilor de serviciu aflate deja in plată.

Relevant pentru situaţia dedusă judecăţii este doar faptul că, începând cu 28.11.2015, un funcţionar public parlamentar aflat în activitate, având acelaşi nivel de salarizare şi pe aceeaşi funcţie publică cu cele avute de intimat la momentul pensionării sale, a beneficiat de o majorare cu 50% a salariului său de bază, majorarea trebuind să fie luată în calcul pentru actualizarea pensiei de serviciu a intimatului NP.

A mai susţinut apelanta că nu există cadru legal pentru eliberarea altor tipuri de adeverinţe, de către CD, decât cele prevăzute de Norme (...), deoarece pentru aplicarea dispoziţiilor art.III alin.(2) din Legea nr.293/2015 nu este precizat nici un procent de creştere a drepturilor salariale şi nici o modalitate de determinare a unui asemenea procent.

Curtea constată că apelanta confundă lipsa de temei a dreptului ce face obiectul judecăţii cu lipsa prevederii în lege a unei forme pe care să o îmbrace constatarea dreptului. Din această perspectivă Curtea  apreciază că lipsa prevederii ca anexă la lege a unui tipizat –adeverinţă în care să se precizeze un anumit procent de majorare , nu poate constitui temei de neacordare a dreptului ce face obiectul cererii , atâta timp cât acţiunea reclamantului este fondată . Urmează ca aspecte strict formale, cum ar fi modalitatea concretă de redactare a menţiunilor din adeverinţă să fie stabilite ulterior , în etapa executării dispoziţiilor sentinţei apelate.

Curtea subliniază faptul că nu a fost investită cu apel declarat de reclamantul NP cu privire la modalitatea de stabilire in concret a cuantumului majorării , in sensul de identificare a elementelor care trebuie incluse in salariul de bază la care fac referire actele normative si înscrisurile provenite de la apelantă, mai sus analizate. Din această perspectivă instanţa de apel nu poate analiza susţinerile intimatului-reclamant din şedinţa publică din 09 01 2018 potrivit cu care în considerentele hotărârii date de prima instanţă s-a făcut în mod eronat raportarea la salariul de bază, fără sporuri, conform fişei de calcul primită de la CD.

Singura cale procedurală de reformare a acestor considerente ale instanţei de fond era apelul formulat de partea interesată împotriva acestor considerente , cale de atac care nu a fost declarată de către reclamant în cauza de faţă. Prin urmare Curtea este investită cu judecarea unui singur apel , cel formulat de pârâta CD, deci exclusiv cu analiza motivelor de apel formulate de această parte.

Curtea precizează şi faptul că dispozitivul sentinţei civile nr. 2640/11.04.2017, pronunţată de Tribunalul Bucureşti - Secţia a VIII-a Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, în dosarul nr. 45624/3/2016 nu face referire la un anume procent de majorare care să fie prevăzut in adeverinţa pe care trebuie să o elibereze CD , instanţa de fond limitându-se la a dispune ca în adeverinţă „să se menţioneze procentul de majorare a salariului de bază de care beneficiază funcţionarul public parlamentar aflat în activitate, cu acelaşi nivel de salarizare şi pe aceeaşi funcţie publică începând cu data de 28.11.2015, prin aplicarea Ordinului nr.1540/16.12.2015 al Secretarului General al Camerei Deputaţilor.”

Partea din această hotărâre judecătorească care se poate pune in executare este dispozitivul, astfel cum a fost acesta conceput de către instanţa de fond , în condiţiile în care singurul apel declarat in cauză este cel formulat de pârâta CD şi este nefondat, pentru argumentele mai sus redate. 

Drept consecinţă, în baza art.480 alin.1 C.pr.civ., Curtea va respinge, ca nefondat, apelul declarat de apelanta-pârâtă.