Abandon de familie, art. 378 c.p.

Sentinţă penală 930 din 15.06.2017


SENTINŢA PENALĂ NR. 930

Şedinţa publică de la 15.06.2017

S-a luat în examinare acţiunea penală privind pe inculpatul ………………, CNP ……….., fiul lui ………. şi ………., născut la ………. în jud. ………., domiciliat în ………., cetăţean român, studii liceale, funcţionar public cu statut special, fără antecedente penale, trimis în judecată prin rechizitoriul nr. ………. /P/………. al Parchetului de pe lângă Tribunalul ………., săvârşirea infracţiunii de abandon de familie, faptă prev. şi ped de art. 378  alin. 1 lit c din Codul Penal.

Dezbaterile asupra fondului cauzei au avut loc în şedinţa din data de 14.06.2017, fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, când instanţa, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunţarea pentru astăzi, dată la care a hotărât următoarele:

INSTANŢA,

Deliberând asupra prezentei cauze penale, reţine următoarele:

Prin rechizitoriul nr. ………. /P/………. din data de ………. al Parchetului de pe lângă Tribunalul ………., a fost trimis în judecată inculpatul ………., sub aspectul săvârşirii infracţiunii de abandon de familie, faptă prev. şi ped de art. 378 alin. 1 lit c din  Codul Penal.

În actul de sesizare s-a învederat că, la data de ………. numita ……….  a depus la Poliţia Municipiului ………. o plângere penală, prin care reclamă faptul că inculpatul ………. nu a mai plătit pensia de întreţinere, stabilită conform sentinţei civile nr. ………. /………. a Judecătoriei ………., în favoarea minorului  ………., pentru perioada mai-decembrie 2013.

La termenul de judecată din data de ………., ………. în calitate de reprezentant legal al persoanei vătămate ………. a învederat instanţei că înţelege să-şi retragă plângerea penală întrucât inculpatul a achitat integral pensia de întreţinere restantă.

Potrivit art.158 alin.1 şi 2 Cod penal - retragerea plângerii prealabile poate interveni până la pronunţarea unei hotărâri definitive, în cazul infracţiunilor pentru care punerea în mişcare a acţiunii penale este condiţionată de introducerea unei plângeri prealabile; retragerea plângerii prealabile înlătură răspunderea penală a persoanei cu privire la care plângerea a fost retrasă.

Având în vedere manifestarea de voinţă a reprezentantului legal al persoanei vătămate, fiind îndeplinită cerinţa art.158 alin.3 Cod penal – instanţa va dispune încetarea procesului penal.

Referitor la cheltuielile judiciare avansate de către stat, acestea urmează să fie suportate de către persoana vătămată, ca urmare a retragerii plângerii prealabile.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

În temeiul art.396 alin.6 raportat la art.16 lit.g Cod proc.pen. şi cu aplic. art.158 Cod penal, dispune încetarea procesului penal, privind pe inculpatul ………., CNP ………., fiul lui ………. şi ………., născut la ………. în ………., domiciliat în ………., pentru săvârşirea infracţiunii de abandon de familie, prev. şi ped.de art.378 alin.1 lit.c Cod penal cu aplic.art.5 Cod penal, ca urmare a retragerii plângerii prealabile formulată de ………. în calitate de reprezentant legal al persoanei vătămate ……….

În temeiul art.275 pct.2 lit.b Cod proc.penală, obligă pe ………. în calitate de reprezentant legal al persoanei vătămate ………., la plata sumei de 500 lei cu titlu de cheltuieli de judecată.

În temeiul art.272 Cod proc.pen., dispune virarea sumei de 390 lei din fondurile Ministerului de Justiţie în contul Baroului Tulcea, pentru av. ………..

Cu drept de apel, în termen de 10 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 15.06.2017.

PREŞEDINTE,   GREFIER,