Expropriere. Termenul de emitere a hotărârilor de stabilire a cuantumului despăgubirilor de către expropriator

Decizie 522 din 16.05.2018


Legea nr.255/2010:  art. 18-20;

Este foarte adevărat faptul că legiuitorul nu a stabilit un termen imperativ şi expres în care expropriatorul să emită hotărârea de despăgubiri, dar acest aspect nu îi conferă dreptul expropriatorului de a amâna sau extinde nejustificat îndeplinirea acestei obligaţii.

 Secţia I civilă - Decizia civilă nr.522/16  mai 2017.

Prin acţiunea civilă înregistrată sub dosar nr…/107/2017, formulată de reclamanţii T.E. ş.a.m.d împotriva pârâtului STATUL ROMÂN-M.T.I. prin CNAIR, prin D.R.D.P. C. s-a solicitat ca, prin hotărâre judecătorească:

I. să se dispună  obligarea pârâtului de ordinul l să emită în condiţiile art. 20 din Legea nr.255/2010, Hotărârea de stabilire a cuantumului despăgubirii aferentă terenului expropriat în suprafaţă de 1527,47 mp, proprietatea reclamanţilor, teren identificat cu parte din parcela 373/4 în suprafaţă totală de 1 ha şi 5000 mp. situată în locul R. şi înscrisă în Titlul de proprietate nr…/510 emis la data 4.01.1994 ;

II. solicită obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată.

Prin sentinţa civilă nr…  din data de 5.12.2017 pronunţată de Tribunalul Alba - Secţia I Civilă în dosar susmenţionat s-a admis în parte acţiunea civilă formulată de reclamanţii T.E, T.M., B.D. în contradictoriu cu pârâtul Statul Român prin CNAIR S.A.,prin Direcţia Regională Drumuri şi Poduri C. şi, în consecinţă :

A fost obligată pârâta să emită o hotărâre de stabilire a cuantumului despăgubirilor în condiţiile art.20 din Legea nr.255/2010, pentru exproprierea imobilului în suprafaţă de 1527,47 mp, proprietatea reclamanţilor, teren identificat cu parte din parcela 373/4, în suprafaţă totală de 1 ha şi 5000 mp, înscrisă în Titlul de proprietate nr…/510 din 04.01.1994.

A fost obligată pârâta la plata în favoarea reclamanţilor a sumei de 1000 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată.

Pentru a hotărî, astfel, Tribunalul a reţinut următoarele:

Conform art.9 alin.1 din Legea nr. 255/2010, la data de 31.07.2014 a fost emisă decizia de expropriere nr…, în cadrul căreia imobilele proprietatea reclamanţilor au fost înscrise în anexa 2 a H.G.  nr.399/13.05.2014 (poziţia 185, nr. cad. A…/… ,47  mp) privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiţii „Autostrada Sebeş-Turda” .

Deşi, în speţă, transferul dreptului de proprietate în favoarea pârâtului a operat în urmă cu aproximativ 3 ani, nici până la acest moment pârâtul nu şi-a îndeplinit obligaţia legală de a emite hotărârea de stabilire a cuantumului despăgubirilor datorate reclamanţilor, în conformitate cu dispoziţiile art.18-20 din  Legea nr.255/2010.

Chiar dacă pe parcursul derulării procedurilor iniţiate aşa cum s-a arătat mai devreme, a intervenit reorganizarea CNADNR SA, conform OUG nr.55/2016, proiectul de investiţie privind realizarea autostrăzii Sebeş –Turda a rămas în competenţa pârâtei, astfel că instanţa reţine faptul că aceasta a avut la dispoziţie un termen îndelungat pentru a-şi îndeplini obligaţiile prevăzute de Legea nr.255/2010.

Se reţine, de asemenea, că numirea comisiilor de verificare a dreptului de proprietate potrivit art. 18 din actul normativ anterior menţionat, a avut loc la aproape 2 ani de la momentul exproprierii.

În acest context, se apreciază că extinderea nejustificată a procedurilor iniţiate în anul 2014, echivalează cu un refuz al expropriatorului de a-şi îndeplini obligaţiile reglementate de lege, în cauză fiind depăşit termenul rezonabil de emitere a hotărârilor de stabilire a cuantumului despăgubirilor. Lentoarea extremă cu care se desfăşoară toate procedurile ulterioare exproprierii se datorează societăţii pârâte, aceasta fiind responsabilă de modul în care verifică şi aplică sancţiuni firmelor care întârzie în mod nejustificat întocmirea documentaţiilor cadastrale. Nu există nici un înscris la dosar din care să rezulte că OCPI - ul ar fi întârziat recepţionarea documentaţiilor de întabulare.

Având în vedere dispoziţiile art.44 din Constituţia României potrivit cărora „proprietatea privată este ocrotită în mod egal, indiferent de titular şi nimeni nu poate fi expropriat decât pentru o cauză de utilitate publică, stabilită potrivit legii, cu dreaptă şi prealabilă despăgubire”, art.562 Cod civil, potrivit cărora exproprierea se poate face numai pentru o cauză de utilitate publică, stabilită potrivit legii, cu justă şi prealabilă despăgubire, precum şi faptul că reclamanţii sunt lipsiţi de peste 3 ani atât de dreptul lor de proprietate, cât şi de despăgubirea justă şi prealabilă prevăzută de lege, fiind depăşit orice termen rezonabil (pârâtul nu poate preciza nici la acest moment un termen pentru finalizarea procedurilor), Tribunalul a admis acţiunea reclamanţilor şi, în consecinţă, a obligat pârâtul să emită în condiţiile art.20 din Legea nr.255/2010, hotărârea de stabilire a cuantumului despăgubirii aferentă terenurilor expropriate proprietatea reclamanţilor, dobândite prin moştenire de la defunctul T.S. (a se vedea TP nr. …/…, respectiv certificatul de moştenitor nr…).

În temeiul art. 453 alin. 1 din Codul de procedură civilă, au fost obligate pârâtele la plata în favoarea reclamanţilor a sumei de 1000 lei cu titlu de cheltuieli de judecată (onorariu avocaţial).

Împotriva acestei sentinţe a declarat apel, în termenul legal, pârâta CNADNR S.A. prin D.R.D.P. C., solicitând admiterea lui şi modificarea hotărârii atacate în sensul respingerii acţiunii reclamanţilor, dar şi a capătului de cerere privind cheltuielile de judecată.

În expunerea de motive arată, în esenţă, că apelanta a făcut demersuri în vederea înscrierii în CF a dreptului de proprietate al statului român şi a dreptului de administrare al CNADNR S.A., conform art. 6 alin. 8 din Normele de aplicare a Legii nr.255/2010.

După  întabularea  coridorului de expropriere se va trece la etapa întocmirii documentaţiei cadastrale în vederea clarificării situaţiei juridice a imobilelor afectate de expropriere în baza art.11 din Legea nr.255/2010 şi ale art.7 din Normele de aplicare a Legii nr.255/2010, iar ulterior se va putea întruni Comisia pentru verificarea dreptului de proprietate sau a altui drept real şi se va putea proceda la emiterea hotărârilor de stabilirea a cuantumului despăgubirilor.

Precizează că, potrivit art.11 alin.4 din Legea nr.255/2010, numai ulterior recepţionării documentaţiilor cadastrale se poate trece la etapa activităţii Comisiei stabilite, recepţionarea reprezentând un aspect esenţial al procedurii de expropriere, numai ulterior acestui moment existând certitudinea faptului că datele privind imobilele expropriate reflectă în mod fidel realitatea din teren.

Se mai arată că instanţa nu a avut în vedere că legea nu prevede un termen în care Comisia pentru verificarea dreptului de proprietate sau a altui drept real trebuie să-şi înceapă activitatea, întrucât acest moment este condiţionat de mai mulţi factori: întocmirea şi recepţionarea documentaţiilor cadastrale individuale în conformitate cu prev. art. 11 din Legea nr.255/2010 şi ale art.7 din Normele de aplicare ale Legii nr.255/2010 şi ale Protocolului de colaborare încheiat între ANCPI şi CNADNR S.A., corespondenţa între datele imobilelor prev. în anexa la H.G. nr.399/2014 şi datele imobilelor determinate conform documentaţiilor cadastrale individuale.

Se mai susţine că, neprevăzându-se un termen expres pentru începerea activităţii comisiei de verificare a dreptului de proprietate sau a altui drept real, implicit, legiuitorul nu a stabilit nici termenul în care să fie emisă hotărârea de stabilire a cuantumului despăgubirilor. Deci, atâta timp cât până la acest moment nu au fost întocmite documentaţiile cadastrale în vederea clarificării situaţiei juridice a imobilelor expropriate, Comisia pentru aplicarea Legii nr.255/2010 nu poate proceda la emiterea hotărârii de stabilire a despăgubirilor, în lipsa acestei documentaţii, neputându-se omite această etapă importanţă în stabilirea cu certitudine a datelor imobilului expropriat.

Atâta timp cât nu au fost parcurse etapele procedurii de expropriere, expropriatorul nu poate fi obligat şi la rândul său să oblige Comisia să procedeze la emiterea hotărârii de stabilire a cuantumului despăgubirii pentru imobilele expropriate.

Etapele procedurii de expropriere sunt în curs şi astfel se arată că acest fapt nu este de natură să afecteze justul echilibru între cerinţele interesului general al comunităţii şi imperativele apărării drepturilor fundamentale ale individului.

În caz de respinge a apelului, apelanta solicită a se indica în hotărârea ce se va pronunţa şi cotele aferente reclamanţilor ce li se cuvin din cuantumul despăgubirilor.

În drept, invocă art. 466, 470 Cod procedură civilă, Legea nr.255/2010, H.G. nr.399/2014.

Intimaţi reclamanţi au depus întâmpinare prin care solicită respingerea apelului ca nefondat, cu obligarea apelantei la plata cheltuielilor de judecată, reiterând argumentele din faţa prime instanţe.

CURTEA, verificând, în limitele cererii de apel, stabilirea situaţiei de fapt şi aplicarea legii de către prima instanţă, potrivit art. 479 alin. 1 Cod procedură civilă, reţine următoarele:

Apelul este nefondat.

Acţiunea introductivă de instanţă a fost întemeiată pe dispoziţiile art.18-21 din Legea nr.255/2010, art.562 alin.3 Cod  civil, art.44 alin.3 şi 21 alin.1 din Constituţie, art.6 din CEDO şi art.192 şi urm. Cod  procedură civilă.

Art.18 din Legea nr.255/2010 statuează că în termen de 5 zile de la data emiterii deciziei de expropriere, expropriatorul numeşte comisia de verificare a dreptului de proprietate ori a altui drept real în temeiul căruia cererea a fost formulată şi constată acceptarea sau neacceptarea cuantumului despăgubirilor de către proprietar sau titularii altor drepturi reale asupra imobilului supus exproprierii.

Decizia de expropriere nr…/31.07.2014 care are în vedere terenurile în litigiu se constată că a fost emisă încă de acum 4 ani, dată de la care pârâta-apelantă nu a finalizat lucrările instituite în sarcina sa potrivit dispoziţiilor art.8-17 din Legea nr.255/2010, neîndeplinind astfel nici cerinţele art.20 din Legea nr.255/2010, potrivit cărora:

„ Hotărârea de stabilire a cuantumului despăgubirii emisă în condiţiile prezentei legi se comunică solicitantului, precum şi celorlalţi titulari ori, după caz, titulari aparenţi, se afişează în extras la sediul consiliului local pe raza căruia se află situat imobilul expropriat şi în extras pe pagina proprie de internet a expropriatorului.”

În mod corect, în acest context, instanţa de fond a reţinut încălcarea termenului rezonabil de emitere a hotărârilor de stabilire a cuantumului despăgubirilor de către expropriator, având în vedere timpul scurs de la 31.07.2014 şi până în prezent, acest interval neputând fi apreciat ca reprezentând o durată rezonabilă, atâta timp cât nu se asigură eficacitatea respectivei proceduri.

Este foarte adevărat faptul că legiuitorul nu a stabilit un termen imperativ şi expres în care expropriatorul să emită hotărârea de despăgubiri, dar acest aspect nu îi conferă dreptul de a amâna sau extinde nejustificat îndeplinirea acestei obligaţii.

Ca urmare, având în vedere dispoziţiile art.21 alin. 1 din Constituţia României, art. 6 din CEDO, dar şi obligaţiile stabilite în sarcina apelantei prin art.9, 19-21 din Legea nr.255/2010, se apreciază că lipsa hotărârii de stabilirea a despăgubirilor echivalează cu refuzul expropriatorului de a-şi îndeplini obligaţiile reglementate de textele legale menţionate, aşa încât, în mod corect şi legal, instanţa de fond a procedat la admiterea acţiunii reclamanţilor.

Cererea apelantei de a se indica în hotărârea ce se va pronunţa şi cotele aferente reclamanţilor ce li se cuvin din cuantumul despăgubirilor reprezintă o cerere nouă formulată pentru prima dată în apel, aşa încât Curtea, având în vedere prevederile art.478 alin.3 Cod de procedură civilă nu o poate analiza.

Pentru toate aceste considerente de fapt şi de drept, în temeiul art.480 alin.1 Cod procedură civilă , Curtea va respinge apelul declarat în cauză şi va menţine ca legală şi temeinică hotărârea instanţei de fond, la adăpost de criticile formulate.