Refuz acordare drepturi protecţie socială

Sentinţă civilă 882/2018 din 05.06.2018


Cod operator 2443

Dosar nr. .........../95/2018

R O M Â N I A

TRIBUNALUL GORJ

SECŢIA CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL

Sentinţa nr. 882/2018

Şedinţa publică de la 05 Iunie 2018

Completul constituit din:

PREŞEDINTE ..........

Grefier ..............

Pe rol se află judecarea acţiunii civile formulată de reclamanta ................ în contradictoriu cu pârâtul ..........., având ca obiect refuz acordare drepturi protecţie socială (persoane cu handicap, protecţia copilului).

La apelul nominal, făcut în şedinţă publică, a răspuns reclamanta asistată de avocat ..........., lipsind reprezentantul pârâtului..............

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă care învederează instanţei obiectul pricinii, stadiul procesual şi modalitatea de îndeplinire a procedurii de citare, precum şi faptul că prezenta cauză a fost amânată pentru a se emite adresă către ................ pentru a comunica întreaga documentaţie care a stat la baza emiterii certificatului de încadrare în grad de handicap nr. .............., relaţii ce au fost comunicate la dosar cu adresa nr. .......... (filele ........).

Apărătorul reclamantei depune la dosar împuternicire avocaţională şi înscrisuri, precizând că acestea sunt ulterioare depunerii cererii de chemare în judecată, respectiv înscrisuri de la medici specialişti care atestă faptul că reclamanta are acele afecţiuni despre care face vorbire în cererea de chemare în judecată (filele .....).

Totodată, apărătorul reclamantei solicită încuviinţarea unei expertize tehnice de specialitate medicală, opinând că această investigaţie medicală ar trebui făcută în altă localitate, respectiv la ............, apreciind că ar fi necesară o reexpertizare pentru că din niciun act medical nu rezultă că în ........ reclamanta a avut această afecţiune şi a fost diagnosticată cu handicap de gradul ........ pentru ca în .............. comisia să aprecieze că nu se mai încadrează în acel grad de handicap. 

Deliberând asupra cererii de probatoriu formulată de apărătorul reclamantei privind încuviinţarea unei expertize tehnice de specialitate medicală, tribunalul, în raport de actele medicale depuse la dosarul cauzei, apreciază că nu este utilă soluţionării cauzei administrarea probei cu expertiza tehnică de specialitate medicală şi, ca atare, respinge această cerere de probatoriu.

La interpelarea instanţei, apărătorul reclamantei învederează că nu are alte cereri de formulat.

Nemaifiind alte cereri de formulat sau excepţii de invocat, instanţa constată cercetarea judecătorească încheiată şi acordă cuvântul pe fondul cauzei.

Avocat ........., pentru reclamanta ............., solicită admiterea cererii aşa cum a fost formulată, să se dispună anularea deciziei emisă de ...............obligarea acesteia să emită o altă decizie care să corespundă cu cele avute în vedere în anii ..........., respectiv încadrarea în gradul ........ de handicap accentuat, cu cheltuieli de judecată. Arată că a depus astăzi la dosar investigaţii medicale complete de la medici specialişti care atestă că valorile care au fost avute în vedere în anii ........... nu s-au schimbat cu absolut nimic şi, mai mult, starea de sănătate a reclamantei s-a înrăutăţit atât din punct de vedere al diabetului de care suferă, cât şi din punct de vedere al acelui glaucom accentuat. Mai arată că din celelalte investigaţii depuse la dosar rezultă multitudinea de boli de care suferă reclamanta, apreciind că nu există niciun dubiu că la data examinării comisia s-a aflat în eroare şi că această decizie nu concordă cu actele şi înscrisurile medicale depuse la dosar care atestă că reclamanta suferă de o boală care poate fi încadrată în acest grad de handicap accentuat.

TRIBUNALUL

Deliberând asupra cauzei de faţă, constată următoarele:

Prin acţiunea înregistrată pe rolul Tribunalului Gorj - Secţia Contencios Administrativ şi Fiscal la data de ..............., sub nr................., reclamanta .............. a chemat în judecată pârâtul ............... solicitând ca, prin hotărârea ce se va pronunţa, să se dispună anularea certificatului de încadrare în grad de handicap nr. .............., emiterea unui nou certificat de încadrare grad handicap, reţinându-se că are un handicap cu grad accentuat, cu cheltuieli de judecată.

În motivarea cererii, reclamanta a arătat că a fost evaluată pentru prima dată în ............... încă din anul 1987 şi de atunci este pensionată pe caz de boală, respectându-se anual gradul de handicap accentuat, menţionând că a avut diagnostic clinic „caraidoză miopică, ulterior având cataractă cu dezlipire de retină, miopie forte, ajungându-se la glaucom secundat".

Din evaluările precedente, respectiv scrisoarea medicală din ............., rezultă un diagnostic de glaucom primar în unghi deschis, cheratită interstiţială şi profundă, cataractă senilă de tip morgagnian, în acest sens considerând că se încadrează în handicap de gradul ............., respectiv gradul accentuat şi nu mediu, aşa cum în mod eronat s-a reţinut de către ..................

Având acest diagnostic miopie, boli cardiace, aşa cum rezultă din referatul medical nr. ......... din .............., precum şi faptul că este bolnavă cu capul şi diabet zaharat, aşa cum rezultă din referatul medical nr. ............., nu înţelege de ce s-a fi diminuat de la gradul de handicap accentuat la gradul de handicap mediu întrucât bolile de care suferă au evoluat în timp şi s-au acutizat, ori ......... constată tocmai contrariul în condiţiile în care starea ei de sănătate este una deplorabilă.

A solicitat reclamanta să se aibă în vedere şi ancheta socială efectuată de către ...........din care rezultă că are nevoie de ajutor.

În drept, acţiunea a fost întemeiată pe dispoziţiile art. 194 Cod procedură civilă şi Legea ............

În baza art. 411 alineat 1 punctul 2 Cod procedură civilă, reclamanta a solicitat judecarea cauzei şi în lipsă.

În dovedire, a solicitat proba cu înscrisuri şi expertiză tehnică de specialitate medicală.

Au fost anexate acţiunii, în copie certificată pentru conformitate cu originalul, carte de identitate seria ............ nr. ............, adresa nr. ............, adresa nr. ..........., certificat de încadrare în grad de handicap nr. ..........., certificat de încadrare în grad de handicap nr. ..........., program individual de reabilitare şi integrare socială nr. ............., adresa nr..........., ancheta socială nr. ..........., adresa nr. ............, scrisoare medicală din ........., referat medical, examinări medicale ale reclamantei, scrisoare medicală din ........., fişă de consultaţii medicale, scrisoare medicală din ............, patru referate medicale, decizia asupra capacităţii de muncă nr. ......, adresa nr. ........., decizia nr. ............ (filele ........).

La data de ............ pârâtul ..............a formulat întâmpinare (filele .........) prin care a solicitat respingerea acţiunii ca netemeinică şi nelegală.

În apărare, a arătat că încadrarea în grad de handicap a reclamantei, prin certificatul de încadrare în grad de handicap nr. ........., a fost făcută corespunzător şi conform criteriilor medico-psihosociale, avându-se în vedere prevederile legale din Ordinul ............ nr. ........... pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad de handicap.

A mai precizat că reclamanta este încadrată în gradul de handicap .......... cu valabilitate ........., având diagnosticul clinic: Miopie forte cod boală H52.1, Cataractă complicată operată, cod boală H26.2 şi Retinopatie diabetică H36.0.

Evaluarea în vederea stabilirii gradului de handicap se realizează conform actelor medicale care arată starea medicală a persoanei în momentul efectuării evaluării. Din documentele depuse la dosar se constată că, potrivit referatului medical nr. ......... emis de medic specialist oftalmolog, reclamanta prezintă următoarele acuităţi vizuale: VOD=1/10 nc, VOS= nd 2m nc, iar conform referatului medical nr. 115/20.02.2018 acuităţile vizuale se prezintă în felul următor: VOD=1/10 şi VOS=nd la 2 m cc.

Raportat la prevederile capitolului 2 - Funcţiile senzoriale, punctul 1 din Ordinul .............. nr. ............ pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad de handicap, privind evaluarea persoanelor cu afectarea funcţiilor vizuale în vederea încadrării în grad de handicap, reclamanta se pliază perfect pe încadrarea în gradul ........de handicap cu valabilitate .........../ deficienţă medie. (handicap mediu - acuitate vizuală 1/8  (0,12) şi 1/10 ( 0,10 ) cu corecţie optimă la ochiul cel mai bun).

Totodată, pârâtul a susţinut că în ancheta socială se constată că reclamanta prezintă autonomie completă privind statusul funcţional al persoanei în efectuarea activităţilor zilnice: igiena corporală - fără ajutor, îmbrăcat/dezbrăcat - autonom, servire şi hrănire - singură, mobilizarea - singură, se deplasează fără ajutor, utilizarea mijloacelor de comunicare - singură. Necesită ajutor doar la prepararea hranei şi la anumite activităţi gospodăreşti, activităţi ce nu limitează celelalte activităţi în viaţa cotidiană.

Prin raportul de evaluare complexă întocmit de Serviciul de evaluare complexă la data de ......, propunerea încadrării în grad de handicap a fost tot de gradul ....... cu valabilitate ..........

De asemenea, în ceea ce priveşte diagnosticul de Hipertensiune arterială esenţială gr.3 şi Cardiopatie Hipertensivă şi ischemică, Angină pectorală stabilă, evidenţiat prin referatul medical cardiologic nr. ....... şi diagnosticul de diabet zaharat tip dezechilibrat şi complicat evidenţiat prin referat medical endocrinologie nr.........., respectiv referat medical endocrinologie nr. .........., a precizat pârâtul că sunt diagnostice ce nu conduc la stabilirea unui grad de handicap, nefiind suficiente pentru a fundamenta încadrarea într-o categorie de handicap.

Ordinul ....... stipulează la capitolul 4, A. punctul I, că afecţiunea cardiacă determină încadrarea într-un grad handicap în cazul în care această boală este contractată precoce, iar în cadrul capitolului 5.II, afecţiunea unor funcţii metabolice (diabetul), prevede diabetul zaharat tip I, juvenil sau al adultului tânăr până la 26 de ani.

Astfel, din punct de vedere al actelor medicale şi a stării prezente a reclamantei, a precizat pârâtul că .............. a respectat criteriile medico-psihosociale şi a încadrat persoana corect şi legal.

În concluzie, a solicitat respingerea acţiunii reclamantei ca netemeinică şi nelegală.

În drept, întâmpinarea a fost întemeiată pe art. 205 şi următoarele din Codul de procedură civilă, Legea nr. .............., Ordinul ......... şi Ordinul ........... citate în cuprinsul întâmpinării.

În conformitate cu prevederile art. 194 litera b Cod procedură civilă, pârâtul a precizat că interesele .............. în prezenta cauză vor fi reprezentate de ............., în calitate de consilier juridic.

În baza art. 223 alineat 3 Cod procedură civilă, pârâtul a solicitat judecarea cauzei în lipsă.

În dovedire, a solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri, respectiv actele ce au stat la baza emiterii certificatului contestat.

Au fost anexate întâmpinării, în copie, adresa referat medical nr. ..........., referat medical nr. ........, referat medical nr. .........., referat medical nr. ..........., referat medical nr. ........., raport de evaluare complexă nr. ........., ancheta socială nr. ......... (filele .........).

Pe parcursul desfăşurării procedurii prealabile reclamanta nu a depus la dosar răspuns la întâmpinare.

În cauză s-a admis cererea de probatoriu formulată de apărătorul reclamantei şi s-a dispus emiterea unei adrese către ............ pentru a comunica întreaga documentaţie care a stat la baza emiterii certificatului de încadrare în grad de handicap nr.........., relaţii ce au fost comunicate la dosar cu adresa nr............ (filele ..........).

Examinând acţiunea dedusă judecăţii în raport de motivele de fapt şi de drept invocate şi prin prisma înscrisurilor depuse la dosar, tribunalul o reţine ca fiind neîntemeiată pentru următoarele considerente:

Prin acţiunea ce face obiectul prezentului dosar reclamanta ........... a solicitat anularea certificatului de încadrare în grad de handicap nr. ........ ce a fost emis de .......... pe baza documentelor medicale obţinute de reclamantă în perioada ......... aflate la filele ........ din dosar.

Din anexa la certificatul de încadrare în grad de handicap nr. ......... (fila .....), instanţa reţine că reclamantei i s-a stabilit tipul de handicap 4 – nevăzător.

Conform Anexei la Ordinul nr. ............, persoanele cu afectarea funcţiilor vizuale cu acuitatea vizuală 1/8 (0,12) - 1/10 (0,10) cu corecţie optimă la ochiul cel mai bun sunt încadrate la gradul de handicap mediu, deficienţă medie.

Conform capitolului 2, punct I.4 din Ordinul nr. ........ acuitatea vizuală şi câmpul vizual sunt singurele criterii de încadrare într-un grad de handicap, din punct de vedere oftalmologic iar pentru creşterea acurateţei sunt necesare două referate de specialitate.

În speţă, se reţine că pentru emiterea certificatului de încadrare în grad de handicap reclamanta a prezentat .......... referate medicale de la medicul specialist ORL (filele .....), ambele stabilind următoarele acuităţi vizuale:  VOD=1/10, VOS= nd 2m, astfel că, ţinând seama de criteriile stabilite de Ordinul ............ reclamanta se încadrează la gradul de handicap mediu, aşa cum s-a stabilit de altfel şi prin certificatul de încadrare în grad de handicap contestat.

În ceea ce priveşte diagnosticele de hipertensiune arterială esenţială gr.3, cardiopatie hipertensivă şi ischemică, angină pectorală stabilă şi diabet zaharat de tip 2 evidenţiate prin referatele medicale nr. .........., instanţa reţine că acestea nu pot conduce la stabilirea unui grad de handicap.

Astfel, conform Ordinului ............. la evaluarea gradului de handicap în afectarea funcţiilor inimii se au în vedere: în afectarea primară a funcţiei contractile a inimii: Cardiomiopatiile primare, primitive sau idiopatice (CMP dilatativă sau congestivă, CMP hipertrofică sau obstructivă, CMP restrictivă sau obliterantă); în afectarea secundara a funcţiei contractile a inimii: angiopatii congenitale cianogene sau necianogene operate sau neoperate cu insuficienţă cardiacă cronică clinic manifestată, DSA, DSV, Coarctaţie aortă Stenoză de aortă, Stenoză de arteră pulmonară asociată cu DSV, Tetralogia Fallot, transpoziţii de vase mari, Atrezia de tricuspidă, anomalia Ebstein, Valvulopatii: de etiologie diversă, complicate sau decompensate neoperate sau operate (protezate), contractate precoce; în afectarea ritmului şi conducerii cardiace: tulburări de ritm şi de conducere persistente şi severe contractate precoce (purtător de pacemaker) sau complicaţii post-transplant cardiac. Cum, conform actelor medicale depuse de reclamantă, aceasta nu se încadrează în nici una dintre aceste situaţii, instanţa reţine că afecţiunea cardiacă de care suferă reclamanta nu poate conduce la încadrarea în grad de handicap.

Cu privire la diagnosticul de diabet zaharat, instanţa reţine că Ordinul ...... prevede că poate conduce la încadrarea în grad de handicap numai diabetul zaharat de tip I juvenil sau al adultului tânăr până la 26 de ani, nefiind menţionată ca boală care poate conduce la încadrarea în grad de handicap şi diabetul zaharat de tip II de care suferă reclamanta.

 De altfel, se reţine că şi în anii anteriori, respectiv ........... (filele ............), la încadrarea în grad de handicap a reclamantei s-a avut în vedere numai afecţiunea oftalmologică, prin programul individual de reabilitare şi integrare socială stabilindu-se dispensarizare oftalmologică şi prin edicul de familie, în anul ......... punându-i-se în vedere reclamantei ca la revizuire să prezinte ........... referate oftalmologice cu acuitatea vizuală, câmpul vizual manual şi computerizat interpretate, fund de ochi, bilete de externare spital pentru operaţia de cataractă, referat diabet şi boli de nutriţie cu starea prezentă, fişă dispensarizare oftalmologică şi boli de nutriţie cu controalele efectuate, tratamentul recomandat la fiecare control.

În ceea ce priveşte actele medicale depuse de reclamantă la dosarul cauzei (filele ...........), instanţa constată că acestea sunt emise ulterior certificatului de încadrare în grad de handicap nr. .......... şi nu pot fi valorificate în această procedură, ci eventual în procedura de revizuire stabilită pentru martie ............

În ceea ce priveşte ancheta socială invocată în cererea de chemare în judecată, instanţa reţine că aceasta a concluzionat faptul că reclamanta nu necesită ajutor în efectuarea activităţilor zilnice: igiena corporală - fără ajutor, îmbrăcat/dezbrăcat - autonom, servire şi hrănire - singură, mobilizarea - singură, se deplasează fără ajutor, utilizarea mijloacelor de comunicare – singură; ştie să-şi gestioneze veniturile; poate utiliza singură mijloacele de transport, necesitând ajutor doar la prepararea hranei, la cumpărături şi conformarea la recomandările medicale, astfel că nu se poate reţine că reclamanta s-ar afla într-o situaţie excepţională care să-i afecteze în mod deosebit viaţa cotidiană.

Având în vedere considerentele expuse, instanţa urmează să respingă acţiunea formulată de reclamata ........ în contradictoriu cu pârâtul .............

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge acţiunea formulată de reclamata ............, cu domiciliul în ............., CNP ........., în contradictoriu cu pârâtul ..............., cu sediul în ...............

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 05.06.2018.

Preşedinte,

.................

Grefier,

................

Red. ............/tehn. ............

4ex./27.06.2018