Cesiunea de creanţă.

Sentinţă civilă 6631 din 13.10.2017


Cesiunea de creanţă. Dobândirea calităţii procesuale active în cazul cesiunilor cu titlu gratuit. Calitatea procesuală activă presupune identitatea dintre persoana reclamantului şi  cea care deţine o creanţă în baza raportul juridic dedus judecații. Cesiune de creanţă cu titlu gratuit trebuie să în îmbrace forma autentică, condiţie de formă de valabilitate, sub sancţiune a nulităţii absolute

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Judecătoriei Galaţi la data de 23.02.2016 reclamanta A a solicitata în contradictoriu cu pârâţii BPZ, BCS şi ZRL  ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună  partajarea masei succesorale  rămase de pe urma defuncţilor BC şi BT, urmând a se stabili masa partajabilă, cotele cele revin moștenitorilor şi lichidarea stării de indiviziune prin atribuirea imobilului debitoarei ZRL.

În motivarea cererii, reclamanta a arătat că prin contractul de cesiune de creanță nr. ....a preluat de la Asociaţia de proprietari ..... creanţa în valoarea de 9207, 76 lei înscrisă în sentinţa civilă nr.6163/11.06.2013 pronunțată de Judecătoriei Galaţi, debitorii BC şi ZRL au fost notificaţi, fără însă a se prezenta în vederea încheierii unui angajament de plată.

A arătat că numita BT a decedat la data de 26.08.2008, iar numitul BC a decedat la data de 30.10.2010, prezumtivi moştenitor fiind pârâţii, iar în masa succesorală a defuncților a rămas apartamentul nr. ... bloc ...... situat în Galaţi.

Potrivit  art. 32 coroborate cu ale  art. 36 Cod de procedură civilă,  una din condiţiile necesare pentru ca o persoană fizică sau juridică să fie parte într-un proces civil este aceea să aibă  calitate procesuală, respectiv să existe identitate între părţi şi subiectele raportului juridic litigios.

Astfel, calitatea procesuală activă presupune identitatea dintre persoana reclamantului şi  cea care deţine o creanţă în baza raportul juridic dedus judecații.

În cauză, reclamanta a formulat cerere întemeiată pe dispoziţiile art.  1560 alin.1 Cod civil potrivit cărora creditorul a cărei creanţă este certă şi exigibilă, poate să exercite drepturile şi acţiunile debitorului atunci când acesta, în prejudiciul creditorului, refuză sau neglijează să le execute.

Aşadar, calitatea procesual activă pentru formularea unei acțiuni oblice o deţine creditorul care deţine o creanţă certă şi exigibilă şi care este prejudiciat de lipsa de diligența a debitorului.

În dovedirea calităţii sale, reclamanta a invocat creaţa obţinută în urma încheierii cu Asociația de proprietari ..... contract de cesiune de creanţă. Cu toate acestea, instanţa are în vedere că cesiunea de creanţa intervenită între Asociația de proprietari .... şi reclamantă are un caracter gratuit, fiind astfel aplicabile dispoziţiile art. 1567 alin. 2  cu trimitere la art. 1011 teza I Cod civil ( dispoziţii aplicabile potrivit art. 102 din Legea nr. 71/2011), potrivit cărora cesiune de creanţă cu titlu gratuit trebuie să în îmbrace forma autentică, condiţie de formă de valabilitate, sub sancţiune a nulităţii absolute.

Sentinţa civilă  Nr. 6631/2017 13.10. 2017