Plasament.

Sentinţă civilă 3341 din 03.12.2018


S-a luat în examinare  cererea formulată de reclamanta Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin împotriva pârâţilor ....  având ca obiect plasament.

După verificarea actelor şi lucrărilor de la dosar, instanţa constată că dezbaterile pe fondul cauzei au fost consemnate în încheierea de amânare iniţială a pronunţării din data de 29.11.2018, dată la care, având nevoie de timp pentru a delibera,  instanţa a amânat pronunţarea.

T R I B U N A L U L,

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată că:

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Tribunalului Caraş-Severin sub nr. 2566/115/2018 la data de 13.09.2018,  reclamanta Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin, a chemat în judecată pârâţii ... solicitând instanţei ca prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună încetarea măsurii de protecţie specială a plasamentului instituite anterior, faţă de tânărul ... pe o perioadă de până la 2 ani, la asistentul maternal profesionist ..., potrivit sentinţei civile nr. 2280/03.10.2016 a Tribunalului Caraş-Severin, precum şi sistarea alocaţiei lunare de plasament aferente, începând cu luna următoare celei în care va fi pronunţată hotărârea judecătorească; încetarea obligaţiei numitei ..... la prestarea unui număr de 20 de ore lunar de muncă, acţiuni sau lucrări de interes local, pe raza localităţii de domiciliu/reşedinţă, obligaţie stabilită potrivit sentinţei civile nr. 1769/01.10.2015 a Tribunalului Caraş-Severin.

În motivarea cererii se arată că în fapt, tânărul ... s-a născut la data de ... în  localitatea ... şi provine din relaţia de concubinaj a numiţilor ...

Potrivit sentinţei civile nr. 1769/01.10.2015 Tribunalul Caraş-Severin a dispus obligarea numitei …, la prestarea unui număr de 20 de ore lunar de muncă, acţiuni sau lucrări de interes local, pe raza localităţii de domiciliu/reşedinţă.

Potrivit sentinţei civile nr. 2280/03.10.2016, Tribunalul Caraş-Severin a dispus acordarea în continuare a protecţiei speciale, prin instituirea măsurii de protecţie specială a plasamentului, faţă de tânărul …, pe o perioadă de până la 2 ani, la asistentul maternal profesionist ….

Prin cererea sa, document înregistrat la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin sub nr. 25650/29.08.2018, asistentul maternal profesionist … a solicitat încetarea măsurii de protecţie specială a plasamentului instituită faţă de tânărul …, la ea.

Urmare celor anterior menţionate, precum şi raportul nr. IXA/11797/04.09.2018 şi respectiv planului individualizat de protecţie nr. IXA/11796/04.09.2018 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin - Serviciul Management de Caz pentru Copil - Compartimentul Asistenţă Maternală, privind situaţia tânărului … reclamanta solicită admiterea cererii astfel cum a fost formulată.

În drept,  art. 55 alin. 1, art. 72 alin. 1-2, art. 73 alin. 1-3 şi art. 128 alin. 1-4 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  dispoziţiile art. 30 alin. 1 din Noul Cod de procedură civilă, republicat, cu modificările şi completările ulterioare.

În baza art.  200 alin. 1 Cod proc.civ. s-a procedat la comunicarea cererii de chemare în judecată către pârâţi, cu menţiunea de a depune întâmpinare în termen de 10 zile de la comunicare.

Pârâta …, membră a Sindicatului Pro A.S. a formulat întâmpinare solicitând respingerea cererii.

În motivarea întâmpinării se arată că asistentul social ce monitorizează activitatea asistentului maternal profesionist … i-a solicitat acesteia în mod expres, sub ameninţarea cu desfacerea Contractului Individual de Muncă, să scrie cererea prin care a solicitat încetarea măsurii plasamentului.

A arătat că în repetate rânduri asistentul maternal profesionist a solicitat DGASPC CS si asistentului social să fie întreprinse demersurile pentru transformarea postului din asistent maternal profesionist în asistent personal profesionist întrucât tânărul …, este încadrat într-o categorie de persoane cu handicap grav ce necesită ocrotire permanentă.

Potrivit certificatului medical eliberat, la data de 13.07.2017, de către medicul de familie dr. …, din localitatea Oraviţa, judeţul Caraş-Severin, tânărul … este diagnosticat cu „retard mental sever cu tulburări de comportament, autism, tulburări de conduită".

Tânărul … este încadrat în gradul de handicap grav, potrivit certificatului de încadrare într-un grad de handicap nr. 10061/30.05.2017, eliberat de către Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Caraş-Severin, iar asistentul maternal profesionist a solicitat DGASPC C.S. că doreşte ca ea şi tânărul să beneficieze de statutul corespunzător Legii nr. 448/2006 şi statutul asistentului personal profesionist, inclusiv cheltuielile beneficiarului de servicii sociale.

Pârâta arată că reclamanta continuă să nesocotească cadrul legal şi să ignore prevederile secţiunii a 3-a şi în mod expres al. alin. 6, art. 45 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, coroborat cu HG 548/2017 privind aprobarea condiţiilor de obţinere a atestatului, procedurile de atestare şi statutul asistentului personal profesionist şi să transforme postul de asistent maternal profesionist în asistent personal profesionist, ca urmare a faptului că tânărului aflat în plasament îi încetează măsura de protecţie şi are nevoie în continuare de ocrotire, ameninţând şi obligând practic asistenţii maternali profesionişti să scrie cereri de încetare a măsurii de ocrotire.

Invocă o speţă similară, respectiv  sentinţa civilă nr. 2115 din 29 iunie 2018 pronunţată în dosarul nr. 1499/115/2018, rămasă definitivă prin decizia Curţii de Apel Timişoara nr. 122 din 12 septembrie 2018.

În drept, invocă art.205 din C.P.C., Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, coroborat cu HG 548/2017 privind aprobarea condiţiilor de obţinere a atestatului,procedurile de atestare şi statutul asistentului personal profesionist, practica judiciară.

Reclamanta a formulat răspuns la întâmpinare solicitând admiterea cererii astfel cum a fost formulată.

Arată că,  în ceea ce priveşte solicitările asistentului maternal profesionist …, prin care acesta doreşte ca tânărul … să beneficieze de statutul corespunzător Legii nr. 448/2006 şi statutul asistentului personal profesionist, inclusiv cheltuielile beneficiarului de servicii sociale, precizăm faptul că, prin adresa sa, nr. 47322/RG/1466/DPOCMP/17.07.2018, Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale a transmis Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin că, pentru asistentul personal profesionist nu se pot autoriza programe de calificare, în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât nu este o calificare inclusă în Nomenclatorul calificărilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare, în baza prevederilor Ordinului nr. 35/3112/2004 pentru aprobarea Nomenclatorului calificărilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare, cu modificările şi completările ulterioare.

De asemenea, în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin, nu există organizată structură de asistenţi personali profesionişti.

Din analiza actelor şi probelor aflate la dosar, instanţa reţine următoarele:

Tânărul ... s-a născut la data ...şi provine din relaţia de concubinaj a numiţilor ...

Potrivit sentinţei civile nr. 2280/03.10.2016, Tribunalul Caraş-Severin a dispus acordarea în continuare a protecţiei speciale, prin instituirea măsurii de protecţie specială a plasamentului, faţă de tânărul ..., pe o perioadă de până la 2 ani, la asistentul maternal profesionist ....

Prin cererea sa, document înregistrat la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin sub nr. 25650/29.08.2018, asistentul maternal profesionist … a solicitat încetarea măsurii de protecţie specială a plasamentului instituită faţă de tânărul …, la ea.

Copilul … beneficiază de măsura de protecţie specială a plasamentului, pe o perioadă de până la 2 ani, potrivit sentinţei civile nr. 2280/03.10.2016 a Tribunalului Caraş-Severin, la asistentul maternal profesionist …, persoană care are domiciliul în localitatea …

După încetarea măsurii de protecţie speciale a plasamentului instituită faţă de tânărul …, numita … a precizat faptul că doreşte să se ocupe în continuare de ocrotirea şi supravegherea tânărului în cauză (fila 19).

Exprimarea sa de voinţă a fost liberă, nefiind influenţată de reclamantă (fila 49).

Instanţa, văzând prevederile art. 44 alin. 6 din Legea 448/2006, constată că naşterea obligaţiei reclamantei de a transforma calitatea de asistent maternal profesionist în asistent personal profesionist este condiţionată de îndeplinirea  condiţiei existenţei opţiunii cererii asistentului maternal profesionist de a deveni asistent personal profesionist.

Întrucât în cauză nu există o asemenea cerere, instanţa constată că cerinţa impusă de art. 44 alin. 6 Legea 448/2006 nu este îndeplinită, urmând să admită acţiunea formulată de reclamanta Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin,  în contradictoriu cu pârâţii …, să dispună încetarea măsurii de protecţie specială a plasamentului instituite anterior, faţă de tânărul … pe o perioadă de până la 2 ani, la asistentul maternal profesionist …, potrivit sentinţei civile nr. 2280/03.10.2016 a Tribunalului Caraş-Severin, precum şi sistarea alocaţiei lunare de plasament aferente, începând cu luna următoare celei în care va fi pronunţată hotărârea judecătorească şi dispune încetarea obligaţiei numitei … la prestarea unui număr de 20 de ore lunar de muncă, acţiuni sau lucrări de interes local, pe raza localităţii de domiciliu/reşedinţă, obligaţie stabilită potrivit sentinţei civile nr. 1769/01.10.2015 a Tribunalului Caraş-Severin.

PENTRU  ACESTE  MOTIVE

ÎN  NUMELE  LEGII

H O T Ă R Ă Ş T E

Admite acţiunea formulată de reclamanta Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin, cu sediul în mun., cont, deschis la Trezoreria Reşiţa, în contradictoriu cu pârâţii ....

Dispune încetarea măsurii de protecţie specială a plasamentului instituite anterior, faţă de tânărul ... pe o perioadă de până la 2 ani, la asistentul maternal profesionist ..., potrivit sentinţei civile nr. 2280/03.10.2016 a Tribunalului Caraş-Severin, precum şi sistarea alocaţiei lunare de plasament aferente, începând cu luna următoare celei în care va fi pronunţată hotărârea judecătorească.

Dispune încetarea obligaţiei numitei ... la prestarea unui număr de 20 de ore lunar de muncă, acţiuni sau lucrări de interes local, pe raza localităţii de domiciliu/reşedinţă, obligaţie stabilită potrivit sentinţei civile nr. 1769/01.10.2015 a Tribunalului Caraş-Severin.

Executorie.

Cu drept de recursîntermen de 10 de zile de la comunicare. Cererea de recurs va fi depusăla Tribunalul Caraş-Severin.

Pronunţatăînşedinţapublică, azi  03.12.2018.

Domenii speta