Fond funciar

Sentinţă civilă 1079 din 14.11.2018


SENTINŢA CIVILĂ NR. 1079

Şedinţa publică din 14.11.2018

S-a luat în examinare soluţionarea cererii formulate de reclamanta Comisia Locală de Fond Funciar ....., în contradictoriu cu pârâţii V P  şi Comisia Judeţeană pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor din cadrul Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş, având ca obiect fond funciar.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică se prezintă, pentru reclamantă, av. .... , lipsă fiind celelalte părţi.

Procedura este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care instanţa, în temeiul art. 131 alin. 1 şi art. 94 pct. 2 Cod procedură civilă, procedând la verificarea propriei competenţe, constată că este competentă din punct de vedere general, material şi teritorial să judece prezenta pricină.

Reprezentantul reclamantei depune la dosar copie lizibilă a celor două titluri de proprietate, arătând că nu mai are alte cereri.

Nemaifiind alte cereri de formulat şi probe de administrat, în baza art. 244 Cod procedură civilă, instanţa constată terminată cercetarea judecătorească, iar în temeiul art. 392 din acelaşi cod declară deschise dezbaterile în fond.

Reclamanta, prin avocat, solicită admiterea cererii de chemare în judecată aşa cum a fost ea formulată, fără cheltuieli de judecată.

În baza art. 394 Cod procedură civilă instanţa declară închise dezbaterile în fond şi reţine cauza spre soluţionare.

INSTANŢA,

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată la Judecătoria Sânnicolau Mare în data de 19.07.2018 sub dosar nr. .... reclamanta Comisia Locală de Fond Funciar ..., în contradictoriu cu pârâţii V P  şi Comisia Judeţeană pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor din cadrul Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş, a solicitat anularea Titlului de proprietate nr. .... , cod .... , ca fiind emis în dublură, fără cheltuieli de judecată.

În motivarea cererii formulate reclamanta a arătat că, urmare aplicării Legilor fondului funciar, s-a dispus reconstituirea dreptului de proprietate în favoarea pârâtului V P , fiind emis, pe numele acestuia, Titlul de proprietate nr. .... , cod .... , pentru suprafaţa de 8,13 ha teren agricol, titlu care nu a fost niciodată înmânat titularului deoarece conţinea unele erori de redactare. Ulterior, pe numele aceleiaşi persoane fizice a fost emis Titlul de proprietate nr. .... , cod .... , pentru aceeaşi suprafaţă, document care a şi fost eliberat celui în cauză. Întrucât cel de-al doilea titlu de proprietate a fost înmânat persoanei îndreptăţite, iar primul titlu a fost restituit, la data de .... , de către O.C.P.I. Timiş pentru a fi anulat, reclamanta solicită admiterea cererii de chemare în judecată, pentru a fi în măsură să se conformeze dispoziţiilor Legii nr. 165/2013.

În drept, a invocat dispoziţiile Legii nr. 18/1991 şi cele ale Legii nr. 247/2005.

Doar pârâta Comisia Judeţeană pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor din cadrul Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş a formulat întâmpinare, prin care a arătat că nu se opune admiterii cererii de chemare în judecată întrucât, în cazul menţinerii ambelor titluri de proprietate, pârâtul V P  ar beneficia, nejustificat, de o dublă atribuire a suprafeţei de teren la care este îndreptăţit.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin Titlul de proprietate nr. .... , cod .... , pârâtului V P  i-a fost reconstituit dreptul de proprietate asupra terenului în suprafaţă totală de 8,13 ha, situat pe raza comunei ......

Ulterior, prin Titlul de proprietate nr. .... , cod .... , aceluiaşi pârâtul i-a fost reconstituit dreptul de proprietate asupra terenului în suprafaţă totală de 8,13 ha, pe raza aceleiaşi unităţi administrativ teritoriale. Acest din urmă titlu a şi fost eliberat persoanei îndreptăţite.

Astfel cum rezultă din situaţia centralizatoare întocmită de Comisia Locală de Fond Funciar .... la data de ...., situaţie care a fost înaintată O.C.P.I. Timiş, primul titlu de proprietate a conţinut erori – dublat percele, motiv pentru care prin prezentul demers judiciar reclamanta a solicitat anularea lui.

Considerând că acţiunea este întemeiată, nefiind posibil să fie emise două titluri de proprietate, pe numele aceleiaşi persoane îndreptăţite, pentru aceeaşi suprafaţă de teren, instanţa urmează să admită cererea comisiei locale de fond funciar, potrivit dispozitivului ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Văzând că nu au fost solicitate cheltuieli de judecată,

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite cererea formulată de reclamanta Comisia Locală de Fond Funciar ...., cu sediul procesual ales la Cabinetul Individual de Avocat .... , în loc. ..., str. ...., nr. ..., jud. Timiș, în contradictoriu cu pârâţii V P , cu domiciliul în loc. ...., nr. ..., jud. Timiş şi Comisia Judeţeană pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor din cadrul Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş, cu sediul în loc. Timişoara, ...., nr. ..., jud. Timiş şi, în consecinţă:

Dispune anularea Titlului de proprietate nr. .... , cod .... .

Fără cheltuieli de judecată.

Cu drept de apel în 30 de zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Judecătoria Sânnicolau Mare.

Pronunțată în ședință publică azi, 14.11.2018.