Reclamantul a solicitat anularea incheirilor de carte funciara si intabularea dreptului de proprietate exclusivă asupra imobilului înscris in cartea funciară in temeiul unei hotărâri judecătoreşti pronunţate de un Tribunalul Districtual din Austria.

Hotărâre 10657/2017 din 12.09.2017


 ROM Â N I A Operator date 2881

JUDECĂTORIA TIMIȘOARA

SECȚIA I CIVILĂ

DOSAR NR. XXXXXXXXXXXXXX

SENTINȚA CIVILĂ NR. xxxxx

ȘEDINȚA PUBLICĂ DIN DATA DE 12.09.2017

P_________: C_______ F____ N___

GREFIER: L__ C________

 

Pe rol se află judecarea acțiunii civile formulate de petentul H_________ M______ împotriva intimatei H_________ D______, având ca obiect plângere împotriva încheierii de carte funciară.

La apelul nominal făcut în ședință publică se prezintă pentru petentul lipsă av. Acidalia T_____, lipsă fiind intimata.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de ședință, după care în baza art. 131 al. 1 C .pr.civ. rap. la art. 31 al. 4 din Legea nr. 7/1996 instanța stabilește că Judecătoria Timișoara este competentă general, material și teritorial să soluționeze prezenta cauză.

Reprezentanta petentului arată că nu mai are alte cereri de formulat.

Nemaifiind alte cereri de formulat si incidente de solutionat, instanta constata incheiata cercetarea procesului, în baza art. 392 C .pr.civ. deschide dezbaterile asupra fondului și acordă cuvântul reprezentantei petentului.

Reprezentanta petentului solicită admiterea acțiunii pentru motivele arătate în scris, fără cheltuieli de judecată.

În baza art. 394 C .pr.civ. instanta inchide dezbaterile in fond.

 

INSTANTA

 

Deliberand, constata urmatoarele:

Prin actiunea inr egistrata pe rolul Judecatoriei Timisoara sub nr. XXXXXXXXXXXXXX din 08.05.2017 petentul H_________ M______ a fomulat plângere impotriva incheierii de reexaminare nr. xxxxx din 14.03.2017 emisă de O.C.P.I. T____ prin care s-a respins cererea de reexaminare împotriva încheierii nr. xxxxx din dosarul nr. xxxxx/08.02.2017, în contradictoriu cu intimata H_________ D______.

În motivare a arătat că in mod greșit Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară T____-Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Timișoara a respins cererea sa de reexaminare a încheierii nr. xxxxx din dosarul nr. xxxxx/08.02.2017. A solicitat intabularea dreptului său de proprietate exclusivă asupra imobilului înscris in cartea funciară nr. xxxxxx-C1-U1845 UAT Timișoara, in temeiul hotărârii judecătorești pronunțate de Tribunalul Districtual Rattenberg din Austria, in dosarul nr. 34/15B-24/29.12.2016, certificată drept titlu executoriu european, depusă in original, in limba germană și în traducere legalizată. Prin hotărârea judecătorească respectivă s-a luat act de tranzacția încheiată ____________________ H_________ D______, soția sa, cu privire la imobilele înscrise in cărțile funciare nr. xxxxxx-C1-U1571 UAT, nr. xxxxxx-C1-U1846, nr. UAT xxxxxx-C1 - U1998 și nr. UAT xxxxxx-C1-U1845 UAT Timișoara, in sensul atribuirii acestora către el ca urmare a partajului. Cererea sa de intabulare a hotărârii judecătorești din Austria a fost respinsă prin încheierea nr. xxxxx din dosarul xxxxx/08.02.2017 pentru motivul ca hotărârea judecătorească pronunțată in Austria nu ar întruni cerințele de formă prevăzute de art. 24 alin. 3 din Legea nr. 7/1996 prin raportare la art. 877, art. 884 și art. 888 C .civ. D____ urmare, in 11.03.2017 a formulat cerere de reexaminare împotriva încheierii nr. xxxxx. Această cerere a fost respinsă prin încheierea nr. xxxxx, in motivarea căreia se retine că nu se contestă valabilitatea hotărârii judecătorești pronunțate in Austria, dar nici aceasta nu întrunește cerințele Legii nr. 7/1996. Nu se arată care sunt aceste cerințe. Potrivit art. 24 alin. 3 din Legea nr. 7/1996 "dreptul de proprietate și celelalte drepturi reale supra unui imobii se vor înscrie in cartea funciară pe baza înscrisului autentic notarial sau a certifcatului de moștenitor, încheiate de un notar public in functie in Romania, a hotărârii judecătorești rămasă definitivă și irevocabilă sau pe baza unui act emis de autoritatile administrative, in cazurile in care legea prevede aceasta, prin care s-au constituit ori transmis in mod valabil". Art. 888 C .civ. prevede ca "inscrierea in cartea funciară se efectuează in baza înscrisului autentic notarial, a hotărârii judecătorești rămase definitive, a certificatului de moștenitor sau in baza unui alt act emis de autoritățile administrative, in cazurile in care legea prevede aceasta". Hotărârea judecătorească pronunțată in Austria este definitivă și trebuie recunoscută ca atare pe teritoriul României. Prin refuzul de a i se da eficientă se încălcă dispozițiile Regulamentului CE nr. 44/2001 al Consiliului din 22.12.2000. Art. 33 alin. 1 din acest Regulament prevede că o hotărâre pronunțată intr-un stat membru este recunoscută in celelalte state membre fără să fie necesar să se recurgă la vreo procedură specială, iar art. 32 din același Regulament prevede ca „hotărâre" înseamnă o hotărâre pronunțată de o instanță dintr-un stat membru, indiferent de denumirea acesteia, cum ar fi decizia, sentința, ordonantă sau mandat de executare, precum și stabilirea de către un grefier a cheltuielilor de judecată. D____ consecință, hotărârea judecătorească depusă odată cu cererea de intabulare întrunește cerințele art. 24 alin. 3 din Legea nr. 7/1996, iar refuzul de a i se da eficientă contravine in mod flagrant dispozițiilor mai sus invocate din Regulamentul CE nr. 44/2001 al Consiliului din 22.12.2000. D____ urmare, a solicitat anularea încheierii de respingere a cererii sale de reexaminare, admiterea acestei cereri și modificarea încheierii de respingere a cererii de intabulare in sensul admiterii acestei cereri și al intabulării hotărârii judecătore ști pronunțate de Tribunalul Districtual Rattenberg din Austria, in dosarul nr. 34/15B-24/29.12.2016.

În drept a invocat dispoz. art. 31 alin. 3-8 din Legea nr. 7/1996.

Plângerea a fost timbrata cu 50 lei taxa de timbru.

Intimata a formul at întâmpinare (f. 66) prin care a arătat că este de acord cu admiterea plângerii, cu anularea încheierii de reexaminare nr. xxxxx emisă în 12.04.2017 de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară T____-Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Timișoara în dosarul nr. xxxxx/14.03.2017 și cu modificarea încheierii nr. xxxxx din dosarul nr. xxxxx/2017, în sensul admiterii cererii de intabulare a dreptului de proprietate exclusivă al petentului asupra imobilului înscris în cartea funciară nr. xxxxxx-C1-U19845 UAT Timișoara, în temeiul hotărârii judecătorești pronunțate de Tribunalul Districtual Rattenberg din Austria, în dosarul nr. 34/15B-24/29.12.2016, certificată drept titlu executoriu european, prin care s-a luat act de tranzacția lor privind imobilele înscrise în cărțile funciare nr. xxxxxx-C1-U1571 UAT, nr. xxxxxx-C1-U1998 și nr. UAT xxxxxx-C1-U1845 UAT Timișoara, în sensul atribuirii acestora către petent ca urmare a partajului.

În cauză a fost administrată proba cu înscrisurile depuse la dosar de petent și cu copia dosarului administrativ comunicat de O.C. P.I. T____.

Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:

Prin încheierea nr. xxxxxx/08.02.2017 data de catre O.C.P.I. Timis (f. 49, 50) a fost respinsă cerere a formulată de petentul H_________ M______ cu privire la imobilul cu nr. cadastral xxxxxx-C1-U1845, înscris în cartea funciară xxxxxx-C1-U1845 UAT Timișoara având proprietarii H_________ D______ si H_________ M______ în cota de 1/1 de sub B.10, având ca obiect intabulare drept proprietate asupra A.1 sub B.11 din cartea funciară xxxxxx-C1-U1845 UAT Timișoara, cu motivarea ca acordul incuviintat de Tribunalul Districtual Rattenberg din Austria nu indeplineste conditiile de forma prevazute de art. 24 al. 3 din Legea nr. 7/1996 coroborat cu art. 888 C .civ.

Împotriva acestei încheieri petentul a formulat cerere de reexaminare, prin care a solicitat intabularea dreptului său de proprietate exclusivă asupra imobilului înscris în cartea funciară nr. xxxxxx-C1-U1845 UAT Timișoara, în temeiul hotărârii judecătorești pronunțate în nr. 34/15B-24/29.12.2016 pronunțate de Tribunalul Districtual Rattenberg din Austria, certificată drept titlu executoriu european, depusă în limba germană și în traducere legalizată (f. 44, 45).

Cererea de reexaminare a fost respinsă prin incheierea nr. xxxxx/14.03.2017 care face obiectul prezentei plangeri, menținându-se dispozițiile încheierii atacate, cu aceeasi motivare si cu mentiunea suplimentara ca prin hotararea judecatoreasca instanta austriaca a pus in vedere partilor ca, daca sunt necesare acte aditionale pentru inregistrarea in cartea funciara a acestui acord, intimata se obliga sa le pregateasca in forma necesara, costurile fiind suportate de catre petent, aceasta neexcluzand faptul ca hotararea pronuntata ar putea sa nu indeplineasca conditiile de forma prevazute de legea speciala (f. 42, 43).

Analizand incheierile atacate, instanta constata ca plangerea este nefondata, pentru urmatoarele motive:

Conform art. 80 din Legea nr. 71/2011 „cererile de înscriere, precum și acțiunile în justiție întemeiate pe dispozițiile Legii nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, indiferent de data introducerii lor, vor fi soluționate potrivit normelor materiale în vigoare la data încheierii actului sau, după caz, la data săvârșirii ori producerii faptului juridic generator, modificator sau extinctiv al dreptului supus înscrierii ori rectificării, cu respectarea normelor procedurale în vigoare în momentul introducerii lor.

Potrivit art. 24 al. 1-3 din Legea nr. 7/1996, „(1) Înscrierile în cartea funciară sunt: întabularea, înscrierea provizorie și notarea.

(2) Cazurile, condițiile și regimul juridic al acestor înscrieri sunt stabilite de Codul civil, iar procedura de înscriere în cartea funciară, de prezenta lege și de regulamentul aprobat prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agenției Naționale.

(3) Dreptul de proprietate și celelalte drepturi reale asupra unui imobil se vor înscrie în cartea funciară pe baza înscrisului autentic notarial sau a certificatului de moștenitor, încheiate de un notar public în funcție în România, a hotărârii judecătorești rămase definitivă și irevocabilă sau pe baza unui act emis de autoritățile administrative, în cazurile în care legea prevede aceasta, prin care s-au constituit ori transmis în mod valabil”.

La art. 28 al. 2 din aceeasi lege se prevede ca „ în cazul hotărârii judecătorești, se va prezenta o copie legalizată, cu mențiunea că este definitivă și irevocabilă ”, iar art. 29 al. 1 lit. a conditioneaza admiterea cererii de intabulare sau înscriere provizorie de verificarea de catre registrator a faptului că înscrisul este încheiat cu respectarea condițiilor de formă prevăzute de lege .

Conform art. 888 C .civ. (Condiții de înscriere) „Înscrierea în cartea funciară se efectuează în baza înscrisului autentic notarial, a hotărârii judecătorești rămase definitivă , a certificatului de moștenitor sau în baza unui alt act emis de autoritățile administrative, în cazurile în care legea prevede aceasta”.

Potrivit art. 28 al. 2 din Legea nr. 7/1996 este obligatoriu ca hotărârea judecătorească în baza căreia se solicită înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate și a celorlalte drepturi reale asupra unui imobil să poarte mentiunea că a rămas definitivă și irevocabilă.

Hotararea in baza careia s-a solicitat intabularea in cartea funciara este o tranzactie judiciara in materii de familie, cuprinzand mentiunea expresa ca ___________________ devine executorie din data de 29.12.2016, insa nici aceasta hotarare si nici certificatul de titlu executoriu european pentru aceasta tranzactie judiciara nu cuprind mentiunea ca hotararea judecatoreasca a ramas definitivă (f. 54, 55, 59, 59).

Regulamentul (CE) NR. 805/2004 din 21 aprilie 2004 privind crearea unui titlu executoriu european pentru creanțele necontestate nu conditioneaza eliberarea certificatului de titlu executoriu european de ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti sau a tranzactiei judiciare, astfel incat nu se poate consiera ca eliberarea certificatului atesta in mod implicit ramanerea definitiva a acordului.

Mai mult, raportat la art. 2 al. 2 lit. a din acest regulament, acesta nu se aplica in cazul regimurilor matrimoniale, cum este cazul in speta unde tranzactia judiciara a avut loc in in materii de familie, aceasta excludere existand potrivit art. 1 al. 2 lit. a si pentru Regulamentul (CE) NR. 44/2001 din 22 decembrie 2000 privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială, invocat de catre petent, abrogat de Regulamentul (UE) nr. 1215/2012 din 12 decembrie 2012 privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială (reformare) care reia aceleasi dispozitii la art. 1 al. 2 lit. a.

Avand in vedere cele aratate mai sus, intrucat incheierile atacate au fost date cu respectarea prevederilor art. 29 al. 1 lit. a rap la art. 28 al. 2 din Legea nr. 7/1996, in conditiile in care hotararea judecatoreasca invocata de petent nu cuprindea mentiunea ca este definitiva, instanta va respinge ca nefondata plangerea petentului si va lua act că nu au fost solicitate cheltuieli de judecată.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE

 

Respinge plangerea formulata de petentul H_________ M______, cu domiciliul ales la avocat T_____ A în Timișoara, _____________. 1, __________________________ H_________ D______, cu domiciliul ales in Timisoara, __________________, _________________ D_____.

F___ cheltuieli de judecată.

Cu apel in 30 zile de la comunicare, apelul trebuind depus la Judecatoria Timisoara.

Pronuntata in sedinta publica din 12.09.2017.