Condiţionare înscriere în c.f.

Sentinţă civilă 3786 din 15.09.2014


Condiţionare înscriere în cartea funciară a dreptului de proprietate dobândit prin hotărâre judecătorească de plata impozitului prevăzut de art. 771  al. 6 C.fiscal.

Dosar nr. 11534/55/2014

Instanţa de apel :

Admis apelul. Neplata de către contribuabilul vânzător al imobilului a impozitului prevăzut de art.771 al.6 Cod fiscal, nu poate constitui motiv de refuz al înscrierii în cartea funciară a dreptului de proprietate al dobânditorului.

Este de netăgăduit că dobânditorul dreptului de proprietate asupra imobilului ca efect al pronunţării unei hotărâri judecătoreşti, nu se circumscrie noţiunii de „contribuabil” prevăzută de art.771 Codul fiscal şi art.1512 din Normele metodologice, chiar dacă, potrivit art.1472 Cod civil, este permisă plata obligaţiei fiscale de către o altă persoană decât debitorul, care în prezenta cauză este promitentul vânzător al imobilului.

Chiar dacă, prin norma legală edictată, legiuitorul a urmărit predictibilitatea  încasării impozitelor datorate statului, această normă condiţionează nejustificat  întabularea dreptului de proprietate al dobânditorului în cartea funciară de achitarea impozitului datorat de către vânzător la transferul proprietăţii imobiliare din patrimoniul personal; în acest mod, dreptul de proprietate al dobânditorului, sub aspectul atributului de dispoziţie asupra bunului, este afectat, ceea ce reprezintă o ingerinţă în atributul de dispoziţie al dreptului de proprietate; Curtea Constituţională a apreciat că această măsură, astfel cum a fost reglementată de art.771 al.6 Cod fiscal nu apare ca păstrând un just echilibru cu scopul legitim urmărit din perspectiva relaţiei existente între interesul general şi cel individual, în condiţiile în care dobânditorul dreptului de proprietate este introdus forţat într-un raport de drept fiscal, faţă de care este terţ, pentru a-şi putea valorifica dreptul de proprietate.