Reexaminare sancţiune contravenţională – obligarea la prestarea unei activităţi în folosul comunităţii

Sentinţă civilă 1711 din 28.08.2018


3)Cuprins pe materii: Reexaminare sancţiune contravenţională  – obligarea la prestarea unei activităţi în folosul comunităţii

Sentinţa  civilă nr.1711/28.08.2018

Prin procesul verbal de contravenţie  arătat, contravenientul a fost sancţionat contravenţional cu  o amenda  de 720 lei  pe care nu a achitat-o în termenul de 30 zile şi nici nu a contestat procesul verbal în termenul de 15 zile prevăzut de OG 2/2001 modificată prin Legea 352/2006.

Faţă de contravenient  s-a încercat executarea silită, aşa cum rezultă din actele de executare depuse la dosar, însă s-a constatat insolvabilitatea acestuia de către organul  de executare, Primăria Ghidigeni  jud. Galaţi, intimatul neavând venituri şi nici bunuri mobile sau imobile care să poată fi executate silit , ceea ce rezultă din actele depuse la dosar.

Potrivit art.9 al.3 din OG nr.2/2001, modificată prin OG 17/2014 în vigoare din data de 30.08.2014,  în cazul în care contravenientul persoană fizică nu a achitat amenda în termen de 30 de zile de la rămânerea definitivă a sancţiunii şi nu există posibilitatea executării silite, organul de specialitate al unităţii administrativ-teritoriale prevăzut la art. 39 alin. (2) lit. a) în a cărui rază teritorială domiciliază contravenientul va sesiza instanţa judecătorească în a cărei circumscripţie domiciliază acesta, în vederea înlocuirii amenzii cu sancţiunea obligării contravenientului la prestarea unei activităţi în folosul comunităţii, ţinându-se seama de partea din amendă care a fost achitată.

Organul de executare a făcut dovada cu actele depuse la dosar, că a depus diligenţe pentru executarea silită a amenzii însă contravenientul nu a răspuns solicitărilor de a achita amenda şi s-a constatat că nu are bunuri sau venituri care să poată fi executate silit.

Faţă de considerentele ce preced şi având în vedere dispoziţiile legale mai sus enunţate precum şi disp. art. 9  alin 1 din acelaşi act normativ, referitoare la limita maximă a numărului de ore pe care contravenientul le poate presta în folosul comunităţii, instanţa va admite acţiunea şi va dispune înlocuirea sancţiunii amenzii contravenţionale aplicată prin procesul verbal de contravenţie de mai sus, cu sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii la Consiliul Local Ghidigeni. 

Urmează a se dispune emiterea mandatului de executare.

Domenii speta