Contestaţie la executare

Decizie 8 din 18.04.2019


Dosar nr. xxx/222/2018

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA  DOROHOI – JUDEŢUL BOTOŞANI

ÎNCHEIERE CIVILĂ

Şedinţa publică din data de  xxx.2018

Completul de judecată constituit din:

PREŞEDINTE:  xxx, judecător

GREFIER: xxx

Pe rol fiind soluţionarea contestaţiei la executare formulată de contestatorul xxx în contradictoriu cu intimata xxx SA.

Cauza s-a  judecat la fond la data de xxx.2018, dată la care  instanţa din lipsă de timp pentru deliberare a amânat pronunţarea hotărârii judecătoreşti pentru data de xxx.2018, încheierea de şedinţă  de  la acea dată face parte din prezenta hotărâre.

INSTANŢA

Deliberând, constată că:

Prin contestaţia la executare înregistrată la această instanţă sub  nr.  de  mai sus, la data de xxx.2018, contestatorul xxx a solicitat în contradictoriu cu intimatul xxxSA,  anularea formelor de executare întocmite în dosarul nr. xxx/2018 al Biroului executorului judecătoresc xxx; suspendarea executării silite până la soluţionarea contestaţiei; reducerea cuantumului cheltuielilor de executare.

În motivare a invocat prescripţia dreptului  de a se  obţine executarea silită având în vedere că titlul executoriu  este Sentinţa civilă nr. xxx/xxx.2014 pronunţată  de Judecătoria Dorohoi în dosarul nr. xxx/222/2012* definitivă prin decizia nr. xxxR pronunţată de Tribunalul Botoşani la data de xxx.2014 şi întrucât potrivit art. 706 alin. 2  Cod pr. civilă, termenul de prescripţie începe să  curgă  de la data de când se naşte dreptul de a  obţine executarea silită, iar în cazul  hotărârilor judecătoreşti, termenul de  prescripţie  începe să  curgă de la data rămânerii lor definitive.

Titlul executoriu este reprezentat  de Sentinţa civilă nr. xxx/xxx.2014 pronunţată  de Judecătoria Dorohoi în dosarul nr. xxx/222/2012* definitivă la data de xxx.2014, iar la data de xxx.2017, dreptul de a obţine executarea silită  s-a prescris. Executarea silită  s-a pornit  la data de 29.01.2018, adică după ce titlul executoriu  şi-a  pierdut puterea executorie,.

În drept, contestatorul a invocat art. 711-719 C. proc. civ..

În probaţiune contestatorul  a anexat înscrisuri ( filele 9-13).

Contestaţia a fost legal timbrată ( fila 5  dosar ).

Intimatul xxx SA, legal citat, nu  a formulat întâmpinare.

Pentru justa soluţionare a cauzei instanţa a solicitat Biroului Executorului Judecătoresc xxx copia certificată  a dosarului execuţional xxx/222/2018, acesta fiind depus la filele 35-64 dosar).

Analizând actele şi lucrările dosarului prin prisma probelor administrate şi a temeiurilor juridice aplicabile, instanţa reţine următoarele:

În fapt, prin Sentinţa civilă nr. xxx.2014 pronunţată  de Judecătoria Dorohoi în dosarul nr. xxx/222/2012* rămasă definitivă prin Decizia nr. xxxR pronunţată de Tribunalul Botoşani la data de xxx.2014, contestatorul  a fost obligat la plata sumei  de 5.090 lei cu titlu de despăgubiri civile, precum şi la  plata dobânzii legale în favoarea  intimatei xxxSa.

La data de xxx.2018 s-a înregistrat pe rolul Biroului Executorului Judecătoresc xxx cerere de executare silită (f. 36), cu privire la contestatorul din cauza de faţă în temeiul titlului executoriu reprezentat de Sentinţa civilă nr. xxx.2014 pronunţată  de Judecătoria Dorohoi în dosarul nr. xxx/222/2012*.

Prin Încheierea din data de xxx.2018 Biroul Executorului Judecătoresc xxx a admis cererea de executare silită şi a dispus deschiderea dosarului de executare nr. xxx/2018 (f.  49-50).

Prin Încheierea din data de xxx.2018  Judecătoria Dorohoi a încuviinţat executarea silită  prin toate formele prevăzute de  lege  a contestatorului  în temeiul titlului executoriu reprezentat de Sentinţa civilă nr. xxx.2014 pronunţată  de Judecătoria Dorohoi în dosarul nr. xxx/222/2012* (f. 52-53).

La data de xxx.2018 s-a emis de către Biroului Executorului Judecătoresc xxx încheierea din dosarul de executare nr. xxx/2018 prin care s-a stabilit suma de 1651,19 lei cu titlu de cheltuieli de executare silită până la acel moment (f. 60).

La data de xxx.2018 s-a emis somaţia de către executorul judecătoresc prin care, în termen de 1 zi de la primire, i s-a solicitat contestatorului să achite suma de 10.989,01 lei cu titul de despăgubiri civile, dobânzi, cheltuieli de judecată şi cheltuieli de executare (f. 61).

În drept, potrivit art. 712 C.proc.civ., împotriva executării silite, a încheierilor date de executorul judecătoresc, precum şi împotriva oricărui act de executare se poate face contestaţie de către cei interesaţi sau vătămaţi prin executare. De asemenea, se poate face contestaţie la executare şi în cazul în care executorul judecătoresc refuză să efectueze o executare silită sau să îndeplinească un act de executare silită în condiţiile legii.

Analizând prescripţia invocată de către contestator, instanţa reţine că potrivit art. 706 C.proc.civ., dreptul de a obţine executarea silită se prescrie în termen de 3 ani, dacă legea nu prevede altfel. În cazul titlurilor emise în materia drepturilor reale, termenul de prescripţie este de 10 ani, iar termenul de prescripţie începe să curgă potrviti alin. 2 în cayul  hotărâilor judecătoreşti de la data rămânerii lor definitive.

Astfel, instanţa reţine că termenul de prescripţie de 3 ani aplicabil în cauza de faţă a început să curgă cel mai târziu la data de 08.09.2014  ( data la care a rămas definitivă Sentinţa civilă nr. xxx.2014 pronunţată  de Judecătoria Dorohoi în dosarul nr. xxx/222/2012* ) şi  s-a împlinit la data de 08.09.2017.

Instanţa constată că s-a formulat cerere de executare silită de către intimată la data de 29.01.2018 ( fila 36),  astfel după împlinirea termenului de prescripţie a dreptului de a obţine executarea silită.

Pentru aceste argumente, instanţa apreciază că, în cauză, titlul executoriu , respectiv Sentinţa civilă nr. xxx.2014 pronunţată de Judecătoria Dorohoi în dosarul nr. xxx/222/2012* şi-a pierdut puterea executorie înainte de formularea cererii de executare silită şi nu mai putea fi pus în executare.

Instanţa apreciază că nu s-a făcut dovada de către intimat a incidenţei vreunui caz de întrerupere sau suspendare a cursului termenului de prescripţie.

În consecinţă, instanţa va anula executarea silită însăşi începută în dosarul execuţional nr. xx/2018 al Biroului executorului judecătoresc xxx precum şi toate actele de executare efectuate

În ceea ce priveşte petitul de suspendare a executării silite, instanţa îl va respinge ca rămas fără obiect pentru următoarele considerente:

Art. 719 alin. 1 C.proc.civ. prevede: „până la soluţionarea contestaţiei la executare sau a altei cereri privind executarea silită, la solicitarea părţii interesate şi numai pentru motive temeinice, instanţa competentă poate suspenda executarea”. Faţă de această dispoziţie legală, instanţa apreciază că suspendarea executării poate fi dispusă doar până la soluţionarea contestaţiei la executare în primă instanţă, iar nu până la soluţionarea ei definitivă. Or, întrucât prin prezenta hotărâre instanţa a soluţionat contestaţia la executare formulată, petitul de suspendare a executării silite a rămas fără obiect.

În ceea ce priveşte solicitarea contestatoarei de obligare a intimatei la plata sumei de 1050 lei cu titlu de cheltuieli de judecată reprezentând taxă judiciară de timbru, instanţa o va respinge ca neîntemeiată întrucât art. 45 alin. 1 lit. f din O.U.G. nr. 80/2013 prevede o cale specială de a obţine aceste cheltuieli efectuate.

Pentru aceste considerente, instanţa va admite în parte contestaţia la executare formulată în sensul celor reţinute anterior.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Admite, în parte, contestaţia la executare formulată de contestatorul xxx, cu domiciliul în xxx.  Botoşani, în contradictoriu cu intimata xxx SA, cu  sediul în xxx, citată şi  de  la adresa din  xxx.

Anulează executarea silită însăşi începută în dosarul execuţional nr.xxx/2018 al Biroului executorului judecătoresc xxx precum şi toate actele de executare efectuate.Respinge cererea de suspendare a executării silite ca rămasă fără obiect.

Respinge cererea contestatorului de obligare a intimatei la plata cheltuielilor de judecată reprezentând taxă judiciară de timbru, ca neîntemeiată.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare, cu privire la contestaţia la executare. Cererea se va depune la Judecătoria Dorohoi.

Cu drept de apel în termen de 5 zile de la comunicare, raportat la capătul de cerere privind suspendarea executării silite. Cererea se va depune la Judecătoria Dorohoi.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, xxx.2018.

PREŞEDINTE,  GREFIER,