Fond funciar

Sentinţă civilă 11 din 18.04.2019


Dosar nr. xxx/222/2017 fond funciar

ROMÂNIA

JUDECĂTORIA DOROHOI JUDEŢUL BOTOŞANI

Sentința  civilă nr. xxx

Şedinţa publică din  xxx 2018

Preşedinte – xxx

Grefier – xxx

La ordine judecarea acţiunii civile, formulată de reclamantul xxx cu domiciliul în comuna xxx jud. Botoșani prin mandatar xxx cu domiciliul în xxx jud. Suceava, în contradictoriu cu intimatele Comisia locală de fond funciar a comunei xxx, jud. Botoșani, Comisia locală de fond funciar a comunei xxx, jud. Botoșani  și Comisia județeană pentru reconstituirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor xxx

Dezbaterile în fond au avut loc în ședința publică din xxx  2018 fiind consemnate în încheierea de ședință de la acea  dată care face parte integrantă din sentință, dată la care din lipsă de timp pentru deliberare s-a amânat pronunțarea la pentru data de xxx 2018.

JUDECATA

Asupra acțiunii civile de față constată următoarele:

Prin acțiunea înregistrată la această instanță cu nr. xxx/222/2017  din xxx.2017 reclamantul xxx  a chemat în judecată  pârâtele  Comisia locală de fond funciar a comunei xxx, jud. Botoșani  și Comisia județeană pentru reconstituirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor xxx și a solicitat instanței ca prin hotărârea pe care o va pronunța să dispună modificarea titlului de proprietate nr. xxx din xxx.2002 în sensul de a se majora suprafața de teren din p.c. xxx de la suprafața de 250 mp la suprafața de 1.500 mp.

Prin precizările făcute la primul termenul  de judecată, mandatara reclamantului a arătat că acesta stăpânește în p.c. xxx suprafața de 1.500 mp de la apariția Legii 18/1991.

Prin precizările depuse la data de 11.10.2017, reclamantul arată că la apariția Legii 18/1991, autoarea lui xxx a solicitat reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafața de 3,29 ha teren, suprafață care este înscrisă în rolul agricol pe anii 1959-1963 însă fără nicio justificare a fost validată doar cu suprafața de 3,19 ha iar titlul a fost emis pentru suprafața de 3,1891 ha. Arată că la locul numit „Bahnă” deține o suprafață de  11 ari cu care figurează autoarea lui în rolul agricol și consideră că în mod greșit titlul de proprietate nu s-a emis pentru întreaga suprafață din rol, respectiv 1.100 mp în xxx și încă o diferență de 159 mp până la suprafața totală de 32.900 mp cât este înscrisă în rol.

În dovedirea acțiunii a depus la dosar titlul de proprietate nr. xxx din xxx.2002, certificatul de moștenitor nr. xxx din xxx 1996 emis de BNP xxx din Dorohoi.

Comisia județeană xxx a depus întâmpinare la precizările formulate de reclamant pentru termenul din xxx 2017,  prin care invocă excepția prescripției dreptului material la acțiune și arată că solicitarea adresată instanței nu se încadrează în niciuna dintre prevederile art. III din Legea 169/1997 care prevede în mod limitativ cazurile în care poate fi invocată nulitatea absolută a unui titlu de proprietate. Arată că acțiunea reclamantului nu poate fi calificată decât ca o acțiune în anulare/modificarea titlu de proprietate și care este suspusă termenului de prescripție prevăzut de art. 2518 pct. 1 Cod civil.

Pe fond arată că acțiunea este neîntemeiată deoarece la apariția Legii 18/1991 numita xxx a formulat cerere de reconstituire a dreptului de proprietate pentru suprafața de 3,29 ha  însă a fost validată pentru suprafața de 3,19 ha deoarece în baza art. 9 alin. 2 coroborat cu art. 14 alin. 3 din Legea 18/1991, la nivelul comunei xxx în mod corect s-a aplicat cota de reducere de 3%.

Comisia locală de fond funciar a comunei xxx nu a depus întâmpinare.

Din oficiu instanța a solicitat relații de la Comisia locală  de fond funciar a comunei xxx și de la Oficiu de Cadastru și Publicitate Imobiliară xxx.

Având în vedere prevederile art. 248 Cod procedură civilă, instanța se va pronunța mai întâi asupra excepției prescripției dreptului la acțiune invocată de  Comisia județeană xxx.

Analizând acțiunea reclamantului așa  cum a fost precizată la termenul de xxx.2017, în cauză nu sunt incidente prevederile art. III pct. 1 lit. a din Legea 169/1997 deoarece ceea ce se solicită este reconstituirea unei suprafețe de teren pentru cu care figurează autoarea reclamantului în rolul agricol și cu care nu a fost validată iar acțiunea are caracterul unei plângeri  care nu este supusă termenului  de prescripție.

Analizând actele și lucrările dosarului instanța reține următoarele:

În rolul agricol pe anii 1959 -1963 xxx și xxx figurează cu suprafața de 3,29 ha teren. La locul numit „ În bahnă” sunt înscrise 2.700 mp teren arabil, 2.300 mp teren fânaț și 1.100 mp teren fânaț.

xxx a formulat cererea de reconstituire în baza Legii 18/1991 pentru suprafața de 3,29 ha teren, a fost validată cu suprafața de 3,19 ha iar titlul de proprietate nr. xxx din xxx2002 a fost emis pentru suprafața de 3,1891 ha.

Urmare relațiilor solicitate, Comisia locală xxx arată că terenul înscris în titlul de proprietate în p.c. xxx arabil are denumirea populară „ În bahnă” și are o suprafață totală de 9,0200 ha iar pe această suprafață sunt emise un număr de 39 titluri de proprietate astfel că nu poate preciza în care titlu este înscrisă suprafața de 850 mp pe care o deține xxx, urmând ca aceste diferențe dintre scriptic și faptic să se reglementeze atunci când se vor efectua măsurători cadastrale în p.c. xxx. Arată că diferența dintre suprafața revendicată și cea validată se datorează aplicării la nivelul comunei a procentului de diminuare de 3% a suprafețelor de teren revendicate de toți proprietarii care dețineau mai mult de 1 ha teren iar din această diminuare s-au putut face constituiri de 0,5 ha pentru cetățenii care au lucrat în CAP și nu au avut teren. Mai arată că este de acord cu înscrierea suprafeței de teren de 850 mp în titlul petentului deoarece suprafața este deținută de acesta și diminuarea unei suprafețe echivalente dintr-o altă parcelă.

Prin adresa nr. xxx din 17.07.2017 Oficiu de Cadastru și Publicitate Imobiliară xxx arată că p.c. xxx extravilan din comuna xxx este înregistrată cu o suprafață de 9,0200 ha însă titluri de proprietate sunt emise pentru suprafața de 9,1540 ha, cu 0,1340 ha mai mult decât totalul din această parcelă.

Potrivit art. 11 alin. 21 din Legea nr. 18/1991, terenurile preluate abuziv de cooperativele agricole de producție de la persoanele fizice, fără înscriere în cooperativele agricole de producție sau de către stat, fără nici un titlu, revin de drept proprietarilor care au solicitat reconstituirea dreptului de proprietate, pe vechile amplasamente, dacă acestea nu au fost atribuite legal altor persoane.

Conform art. 27 alin. 21 din Legea nr. 18/1991, proprietarii sau moștenitorii acestora care nu s-au înscris in cooperativa agricolă de productție, nu au predat sau nu li s-au preluat la stat terenurile prin acte translative de proprietate vor putea cere prefectului, prin comisiile de fond funciar, titluri de proprietate.

Pentru a invoca în beneficiul său dispozițiile art. 11 sau 27 din Legea nr. 18/1991, cel interesat trebuie să parcurgă procedura prevăzută de acest act normativ, legea fondului funciar oferind posibilitatea persoanelor îndreptățite de a se adresa cu o cerere comisiilor de fond funciar și stabilind procedura prin care ei își pot valorifica astfel drepturile.

Operațiunea de constituire sau reconstituire a dreptului de proprietate în favoarea persoanei îndreptățite în temeiul Legii nr. 18/1991, nu operează din oficiu, ci la cererea acestor persoane, prin eliberarea titlului de proprietate sau a ordinului prefectului.

În situația în care autoarea reclamantului sau reclamantul  au apreciat  că sunt nedreptățiți  prin reconstituirea dreptului de proprietate doar cu privire la suprafața de 3,19 ha, aceștia trebuiau să uzeze  de căile reglementate de lege pentru a formula contestație  împotriva hotărârii comisiei locale de fond funciar, cuprinzând propunerea înaintată comisiei județene de fond funciar.

Potrivit art. 9 alin. 1 din Legea 19/1991 modificată prin Legea 167/1997, persoanele cărora li s-a reconstituit dreptul de proprietate în limita suprafeței de teren de 10 ha de familie, în echivalent arabil, pot cere reconstituirea dreptului de proprietate și pentru diferența dintre această suprafață și cea pe care au adus-o în cooperativa agricolă de producție sau care a fost preluată în orice mod de aceasta, până la limita suprafeței prevăzute la art. 3 lit. h) din Legea nr. 187/1945 pentru înfăptuirea reformei agrare, de familie, indiferent dacă reconstituirea urmează să se facă în mai multe localități sau de la autori diferiți. Potrivit alin. 2, persoanele cărora li s-a reconstituit dreptul de proprietate, potrivit legii, în limita suprafeței de teren de până la 10 ha de familie și cărora li s-a aplicat cota de reducere potrivit art. 13 alin. (3) din lege pot formula cerere pentru suprafețele de teren care au constituit această cotă. Cererile se formulează în cazul în care cota de reducere a depășit procentul de 5% . Potrivit alin. 3 cererea se depune la primăria localității sau, după caz, la primăriile localităților în raza cărora se află terenul pentru care urmează să se reconstituie dreptul de proprietate, personal sau prin poștă, cu confirmare de primire, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, sub sancțiunea decăderii.

Persoanele care s-au considerat îndreptățite la solicitarea și a altor suprafețe de teren peste limita  validată inițial, au fost repune în termenul de formulare a unor noi cereri prin OUG nr. 1 din 23.01.1998 care a prelungit termenul prevăzut la art. 9 din Legea 18/1991 până la data de 31 decembrie 1998; prin art. 33 din Legea 1/2000 care a  stabilit termen de depunere a cererilor până la data de 30 noiembrie 2005.

În cauză nu s-a făcut dovada faptului că reclamantul a formulat cerere de reconstituire a dreptului de proprietate și pentru diferența de suprafață ce a  constituit  cota de reducere potrivit art. 13 alin. 3 din Legea 18/1991 (în veghea reglementare) iar împrejurarea că stăpânește o suprafață de teren pe vechiul amplasament nu îl îndreptățește la reconstituirea de către instanță a suprafeței respective ci cel mult la modificarea titlului de proprietate cu înscrierea vechiului amplasament concomitent cu radierea unei suprafețe echivalente din alt amplasament, soluție propusă de Comisia locală xxx dar cu care reclamantul nu a fost de acord.

Având în vedere că reclamantul nu a formulat cerere de reconstituire  a diferenței de teren ulterior emiterii titlului de proprietate nr. xxx din xxx.2002 și  este decăzut din dreptul de a formula o astfel de cerere precum  și faptul că nu este de acord cu înscrierea în titlu a vechiului amplasament cu radierea unei suprafețe echivalente, instanța va respinge acțiunea ca neîntemeiată.

Acțiunea este scutită de plata taxei judiciare de timbru.

Pentru aceste motive,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge excepția prescripției dreptului material la acțiune invocată de Comisia Județeană pentru reconstituirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor xxx,  ca neîntemeiată.

Respinge acțiunea  formulată de reclamantul  xxx cu domiciliul în comuna xxx, jud. Botoșani prin mandatar xxx cu domiciliul în xxx, jud. Suceava, în contradictoriu cu intimatele Comisia locală de fond funciar a comunei xxx, jud. Botoșani, Comisia locală de fond funciar a comunei xxx, jud. Botoșani  și Comisia județeană pentru reconstituirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor xxx, ca neîntemeiată.

Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare.

Cererea de apel se va depune la Judecătoria Dorohoi.

Pronunțată în ședință publică astăzi  xxx 2018.

PREŞEDINTE GREFIER