Pretenții. Regres al societăţii de asigurare.

Sentinţă civilă 755 din 20.04.2018


Prin cererea formulată la data de 19.12.2016 şi înregistrată pe rolul Judecătoriei Paşcani sub nr. 6777/866/2018, reclamanta a solicitat instanţei, în  contradictoriu cu pârâtul , obligarea acestuia din urmă la plata sumei de 15.326,30 lei cu titlu de despăgubiri plătite conform dosarului de daună 433527/2015, precum şi la plata dobânzii legale calculate pentru debitul principal de la data de 09.12.2015 şi până la achitarea efectivă a debitului; cu cheltuieli de judecată.

În motivare, reclamanta a arǎtat, în esenţă, că la data de 03.09.2015, autoturismul aparţinând asiguratului CASCO  al societăţii reclamante, cu numărul de înmatriculare , a fost avariat de către conducătorul autoturismului cu numărul de înmatriculare , pârâtul  , care a efectuat manevra de întoarcere fără a se asigura. Toate aceste aspecte au fost constatate în procesul verbal de contravenţie seria PISX nr. 032808, cât şi în declaraţiile celor doi conducători auto.  În urma interogării bazei de date s-a constatat că autovehiculul cu numărul de înmatriculare nu deţinea la data evenimentului rutier o poliţă RCA valabilă. În aceste condiţii, contravaloarea despăgubirilor acordate urmează a fi recuperată de la persoana vinovată de producerea evenimentului, în baza răspunderii civile delictuale pentru fapta proprie. Reclamanta a invocat dispoziţiile art. 2210, alin. 1 şi pe cele ale art. 1357  şi art. 1385 Cod civil.

În drept, acţiunea a fost întemeiată pe art. 194, 453 Cod proc. civ., art. 2210, 1357, 1385 şi 1349 Cod civil şi pe cele ale OG nr. 13/2011.

În temeiul art.  411, alin. 1, pct. 2 şi art. 223, alin. 3 Cod proc. civ. reclamanta a solicitat judecata cauzei şi în lipsa sa.

În probaţiune reclamanta a solicitat administrarea probei cu înscrisuri, anexând cererii: dosar daună 433527/2015 (f. 7-25).

Acțiunea a fost legal timbrată cu suma de 871,315 lei.

În temeiul art. 201, alin. 1 Cod procedură civilă, acţiunea şi înscrisurile au fost comunicate pârâtului, însă acesta, în termenul acordat, nu a formulat întâmpinare.

În cursul cercetării judecătoreşti, instanţa a încuviinţat şi a administrat proba cu înscrisuri. Din oficiu, instanţa a dispus audierea martorului , însă s-a constatat potrivit art. 313, alin. 3 Cod proc. civ. imposibilitatea de audiere a acestuia.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

În fapt, la data de 03.09.2015, ora 19:00,  pârâtul a condus autovehiculul marca Renault, cu numărul de înmatriculare , pe DN28A, pe raza localităţii Moţca, jud. Iaşi, pe direcţia de mers Moţca – Paşcani. Acesta nu s-a asigurat la efectuarea manevrei de întoarcere şi a intrat în coleziune cu autovehiculul marca Mercedes cu numărul de înmatriculare , condus de către , care circula regulamentar pe sens opus.

Pârâtul a fost sancţionat contravenţional prin procesul verbal seria PISX nr. 032808 întocmit la data de 04.09.2015 de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Iaşi pentru săvârşirea faptei prevăzute ţi sancţionate de art. 108, alin. 1, lit. b), pct. 3 din OUG nr. 195/2002.

Conform relaţiilor comunicate de către Inspectoratul de Poliţie Judeţean Iaşi (f. 46) procesul verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei nu a fost contestat.

Urmare a acestui eveniment rutier, autovehiculul cu numărul de înmatriculare a suferit avarii la următoarele piese/componente: bară spate, suport stânga bară spate, grilă stânga spate şi portieră stânga spate.

Ca urmare a faptului că autovehiculul era asigurat CASCO pentru o perioadă de 61 de luni (06.01.2014-05.02.2019) la societatea reclamantă, conform poliţei de asigurare AV nr. 0788749/06.01.2014, a fost deschis dosarul de daună nr. 433527/2015.

În baza dosarului de daună a fost achitată la data de 09.12.2015 de către reclamantă suma de 15.326,30 lei reprezentând contravaloarea reparaţiilor autovehiculului marca Mercedes cu numărul de înmatriculare .

Conform relaţiilor furnizate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (f. 45), autovehiculul cu numărul de înmatriculare nu deţinea o poliţă de asigurare RCA valabilă la data de 03.09.2015.

În drept,  instanţa reţine ca fiind aplicabile următoarele dispoziţii legale:

Art. 1 din Legea nr. 136/1995 (în vigoare la data producerii evenimentului rutier) prevede că în România, activitatea de asigurare se desfăşoară sub forma asigurărilor de viaţă şi a celor generale, facultative sau obligatorii, în condiţiile legii. Art. 2 din acelaşi act normativ prevede că în asigurarea facultativă raporturile dintre asigurat şi asigurător, precum şi drepturile şi obligaţiile fiecărei părţi se stabilesc prin contractul de asigurare.

Având în vedere că în cauză s-a făcut dovada faptului că autovehiculul condus de către pârât nu deţinea o poliţă RCA obligatorie valabilă, faţă de specificul poliţei de asigurare CASCO, instanţa constată că devin astfel incidente dispoziţiile de drept comun, respectiv cele ale Codului civil.

Potrivit art. 2199, alin. Cod civil prin contractul de asigurare, contractantul asigurării sau asiguratul se obligă să plătească o primă asiguratorului, iar aceasta din urmă se obligă ca, în cazul producerii riscului asigurat, să plătească o indemnizaţie, după caz, asiguratului, beneficiarului asigurării sau terţului păgubit.

De asemenea, art. 2210, alin. 1 prevede că în limitele indemnizaţiei plătite, asiguratorul este subrogat în toate drepturile asiguratului sau ale beneficiarului asigurării împotriva celor răspunzători de producerea pagubei, cu excepţia asigurărilor de persoane.

Instanţa constată că pentru ca asiguratorul să îşi recupereze indemnizaţia plătită asiguratului, este necesară întrunirea condiţiilor răspunderii civile delictuale astfel cum sunt acestea prevăzute de art. 1349 Cod civil şi anume: săvârşirea unei fapte ilicite, cauzarea unui prejudiciu, existenţa legăturii de cauzalitate între faptă şi prejudiciu şi vinovăţia autorului faptei ilicite.

În cauză, instanţa constată întrunite condiţiile anterior enunţate. Astfel, fapta ilicită săvârşită de către pârât  o constituie încălcarea regulilor de circulaţie, prejudiciul constă în contravaloarea reparaţiilor autovehiculului cu numărul de înmatriculare , iar legătura de cauzalitate între faptă şi prejudiciu rezultând din însăşi materialitatea faptei. De asemenea,  se reţine şi vinovăţia pârâtului în săvârşirea faptei, sub forma intenţiei indirecte.

Având în vedere că potrivit art. 1381, alin. 1 Cod civil orice prejudiciu dă dreptul la reparaţie, faţă de faptul că s-a făcut dovada unui prejudiciu în cuantum de  15.326,30 lei ce nu a fost contestat de către pârât, instanţa îl va obliga pe acesta din urmă la plata către reclamantă a acestei sume.

În ceea ce privește penalitățile solicitate, instanța arată că potrivit art. 1535 alin. (1) Cod civil în cazul în care o suma de bani nu este plătită la scadență, creditorul are dreptul la daune moratorii, de la scadență până în momentul plății, în cuantumul convenit de părți sau, în lipsă, în cel prevăzut de lege, fără a trebui să dovedească vreun prejudiciu. În acest caz, debitorul nu are dreptul să facă dovada că prejudiciul suferit de creditor ca urmare a întârzierii plății ar fi mai mic.

Instanţa reţine că reclamanta a achitat asiguratului suma de 15.326,30 lei la data de 09.12.2015, iar pârâtul se află de drept în întârziere faţă de dispoziţiile art. 1523, alin. 2, lit. e) Cod civil.

Faţă de dispoziţiile legale enunţate, va obliga pe pârât la plata către reclamantă a dobânzii legale calculate pentru debitul principal în cuantum de 15.326,30 lei de la data de 09.12.2015 și până la achitarea efectivă a debitului.

În ce priveşte cheltuielile de judecată, conform art. 453 alin. (1) Cod procedură civilă „partea care cade în pretenții va fi obligată, la cererea celeilalte părți, la plata cheltuielilor de judecată”. De asemenea, potrivit art. 452 Cod procedură civilă „partea care pretinde cheltuieli de judecată trebuie să facă, în condițiile legii, dovada existenței și întinderii lor.”

Având în vedere că reclamanta a efectuat cheltuieli de judecată în cuantum total de  976,375 lei (taxă judiciară de timbru, cheltuieli transport), faţă de dispoziţiile art. 452 şi 543 Cod proc. civ., având în vedere soluţia de admitere a acţiunii, va obliga pe pârât la plata acestei sume către reclamantă. 

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite acțiunea formulată de reclamanta , în contradictoriu cu pârâtul  .

Obligă pârâtul la plata către reclamantă a sumei de 15.326,30 lei reprezentând contravaloarea reparațiilor achitate în baza dosarului de daună nr. 433527/2015.

Obligă pârâtul la plata către reclamantă a dobânzii legale calculate pentru debitul principal în cuantum de 15.326,30 lei de la data de 09.12.2015 și până la achitarea efectivă a debitului.

Obligă pârâtul la plata către reclamantă a sumei de 976,375 lei cu titlu de cheltuieli de judecată.

Cu drept de a formula apel în termen de 30 de zile de la comunicarea prezentei, ce se va depune la Judecătoria Paşcani.

Pronunțată prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței, astăzi, 20.04.2018.

PREŞEDINTE, GREFIER,