Pretenţii

Decizie 162-R din 11.04.2013


R O M Â N I A

TRIBUNALUL COVASNA

SECŢIA CIVILĂ

DECIZIA CIVILĂ NR. 162/R/2013

Şedinţa publică din data de 11 aprilie 2013

Instanţa constituită din:

PREŞEDINTE: …………….

JUDECĂTOR: ………………

JUDECĂTOR: ……………..

GREFIER: ……………………….

Pe rol fiind judecarea recursului declarat de pârâta K. (născută T.) A. împotriva sentinţei civile nr. 2510 din 02 octombrie 2012 a Judecătoriei Sfântu Gheorghe, pronunţată în dosarul nr. …….., având ca obiect pretenţii.

La  apelul nominal, făcut în şedinţa publică de astăzi la amânarea pronunţării, părţile sunt lipsă.

Procedura de citare este legal îndeplinită, fără citarea părţilor.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care:

Dezbaterile în cauza civilă de faţă au avut loc în şedinţa publică din data de 19 martie 2013, când părţile au fost lipsă, iar instanţa a constatat cauza în stare de judecată şi a reţinut-o spre soluţionare conform celor consemnate în încheierea de şedinţă de la acel termen de judecată, care face parte integrantă din prezenta, iar instanţa de control judiciar, în temeiul art. 260 alin. 1 Cod procedură civilă, a amânat pronunţarea pentru data de 26 martie 2013, 02 aprilie 2013, respectiv data de 09 aprilie 2013 când, faţă de imposibilitatea întregirii completului de judecată prin lipsa unui judecător, aflat în concediu medical, a amânat pronunţarea pentru data de astăzi când, în aceeaşi compunere, a decis următoarele:

T R I B U N A L U L:

Asupra recursului civil de faţă:

Constată că, prin sentinţa civilă nr. 2510 din 02 octombrie 2012 a Judecătoriei Sfântu Gheorghe, a fost admisă în parte cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta Asociaţia de Proprietari „Nicolae Iorga” în contradictoriu cu pârâta K. A. şi, în consecinţă, a obligat pârâta să plătească reclamantei suma de 3.181,82 lei reprezentând penalităţi de întârziere. 

S-a luat act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.

Pentru a pronunţa această sentinţă, instanţa de fond a reţinut următoarele:

Pârâta deţine şi foloseşte apartamentul nr. 15, situat în municipiul Sfântu Gheorghe, ….. şi este membră a Asociaţiei de Proprietari „Nicolae Iorga“. În această calitate pârâta era obligată să achite cheltuielile comune datorate pentru utilităţile consumate, întreţinerea imobilului şi funcţionarea asociaţiei.

Până la data de 01.03.2012 pârâta a acumulat o datorie de 5.618,13 lei reprezentând întreţinere curentă 19,32 lei,  restanţă 2.075,85 lei şi 3.622,96 lei penalităţi de întârziere (fila 3).

Potrivit art. 46 din Legea nr. 230/2007 „toţi proprietarii au obligaţia să plătească lunar, conform listei de plată a cheltuielilor asociaţiei de proprietari, în avans sau pe baza facturilor emise de furnizori, cota de contribuţie ce le revine la cheltuielile asociaţiei de proprietari, inclusiv cele aferente fondurilor din asociaţia de proprietari”, art. 50 din acelaşi act normativ prevăzând că „asociaţia de proprietari are dreptul de a acţiona în justiţie pe orice proprietar care se face vinovat de neplata cotelor de contribuţie la cheltuielile asociaţiei de proprietari mai mult de 90 de zile de la termenul stabilit”.

În cauza de faţă, având în vedere întâmpinarea depusă la dosar şi înscrisul ataşat acesteia, instanţa de fond a constatat că pârâta a achitat debitul principal în cuantum de 2.110,17 lei.

În ceea ce priveşte capătul de cerere privind obligarea pârâtului la plata penalităţilor de

întârziere, potrivit art. 49 alin. 1 din Legea nr. 230/2007 asociaţia de proprietari poate stabili un sistem propriu de penalizări pentru orice sumă cu titlu de restanţă, afişată pe lista de plată. Penalizările nu vor fi mai mari de 0,2% pentru fiecare zi de întârziere şi se vor aplica numai după o perioadă de 30 de zile care depăşeşte termenul stabilit pentru plată, fără ca suma penalizărilor să poată depăşi suma la care s-au aplicat.

În conformitate cu aceste prevederi, prin Statutul Asociaţiei de Proprietari, s-a prevăzut stabilirea cuantumului penalităţilor de întârziere în procent de 0,2% pe zi de întârziere.

Astfel, având în vedere că pârâta nu şi-a îndeplinit în termen obligaţiile privind plata cheltuielilor de întreţinere, iar că prin Statutul Asociaţiei de Proprietari s-a prevăzut expres calcularea penalităţilor în cazul neachitării cotelor de contribuţie în termen de 30 de zile, prima instanţă a apreciat că solicitarea reclamantei de obligare a pârâtei la plata penalităţilor de întârziere în sumă de  3.181,82 (pentru perioada mai 2009 - mai 2012) este întemeiată.

În temeiul art. 274 Cod procedură civilă instanţa de fond a luat act că nu au fost solicitate cheltuieli de judecată.

Împotriva sentinţei sus menţionate a declarat recurs pârâta-recurentă K. A., solicitând modificarea hotărârii primei instanţe, în sensul respingerii cererii reclamantei.

În motivarea recursului se arată că potrivit art. 49 alin. 1 din Legea nr. 230/2007, penalităţile de întârziere aplicate de asociaţia de proprietari la debitele rezultate din cheltuielile de întreţinere, nu pot depăşi suma la care acestea s-au aplicat. În speţă, aceste prevederi legale nu au fost respectate, cuantumul penalităţilor de întârziere la care a fost obligată spre plată recurenta fiind mult mai mare decât cuantumul debitului principal.

Partea intimată nu a formulat întâmpinare faţă de cererea de recurs.

În recurs, intimata a depus la dosar un tabel cu evidenţa datoriilor recurentei către Asociaţia de Proprietari, pentru perioada 13.02.2007 - 14.02.2013.

Analizând sentinţa atacată, prin prisma motivelor de recurs invocate de recurentă, motive care potrivit art. 304/1 Cod procedură civilă nu sunt limitate la motivele de casare prevăzute de art. 304 Cod procedură civilă în condiţiile în care sentinţa nu este susceptibilă de apel, tribunalul constată că recursul este fondat pentru considerentele de mai jos.

Astfel se reţine că obiectul cauzei a vizat recuperarea de către Asociaţia de Proprietari intimată a cheltuielilor de întreţinere restante şi a penalităţilor de întârziere, sentinţa fiind criticată doar în ceea ce priveşte penalităţile de întârziere (debitul de 2.110,17 lei reprezentând cheltuielile de întreţinere, fiind achitat în timpul procesului).

În acest sens se reţine că prima instanţă a dispus obligarea pârâtei-recurente la plata sumei de 3.181,82 lei reprezentând penalităţi de întârziere. Din considerentele sentinţei rezultă că aceste penalităţi de întârziere au fost calculate pentru perioada mai 2009 - mai 2012, deşi cererea de chemare în judecată are ca obiect numai perioada de timp scursă până la data de 01.03.2012, astfel cum rezultă din cuprinsul acţiunii (la dosar nu a fost depusă de către Asociaţia de Proprietari reclamantă o precizare ulterioară de acţiune în care să se solicite acordarea penalităţilor de întârziere până în luna mai 2012). Procedând astfel, prima instanţă a nesocotit principiul disponibilităţii ce guvernează procesul civil, acordând sumele cu titlu de penalităţi de întârziere pentru o perioadă de timp mai mare decât cea indicată în acţiune.

Apoi, tribunalul va avea în vedere că recuperarea cheltuielilor de întreţinere şi a penalităţilor poate viza cel mult intervalul de timp ce se subscrie termenului de prescripţie de 3 ani prevăzut de Decretul nr. 167/1958 privind prescripţia extinctivă, respectiv art. 2517 din Noul Cod civil.

În sensul celor de mai sus (şi raportat la faptul că prin acţiune reclamanta a solicitat pretenţii calculate până în data de 01.03.2012) se vor avea în vedere penalităţile de întârziere aferente debitului principal, datorate pentru perioada mai 2009 - februarie 2012. Cuantumul acestor penalităţi, indicat pe fiecare lună în parte, este prezentat în fişa de locatar depusă la fila 12 din dosarul de fond.

Însă, Tribunalul va avea în vedere că penalităţile nu pot depăşi suma la care au fost aplicate, prin aceasta înţelegând că nu pot depăşi cuantumul cheltuielilor de întreţinere din fiecare lună raportat la care au fost calculate (baza de calcul), conform art. 49 alin. 1 din Legea nr. 230/2007. Prin urmare, penalităţile de întârziere ce pot fi acordate reclamantei-intimate vor fi reduse, pentru fiecare lună în parte, la suma corespunzătoare respectivei luni, datorată cu titlu de cheltuieli de întârziere, sume indicate în fişa depusă la fila 12 (spre exemplu, pentru luna mai 2009 penalităţile la care poate fi obligată recurenta sunt în cuantum de 50,04 lei; pentru luna iunie 2009, acestea sunt de 75,09 lei; pentru luna iulie 2009 acestea sunt de 105,07 lei, ş.a.m.d). Totalizând penalităţile de întârziere datorate pentru perioada mai 2009 - 01.03.2012, cuantumul acestora este de 1.159,76 lei.

Pentru aceste considerente instanţa constată că asociaţia poate recupera suma de 1.159,76 lei cu titlu de penalităţi, sumă ce se subscrie termenului de prescripţie şi care rezultă din adunarea penalităţilor aferente fiecărei luni, în cuantumul redus la cel al debitului principal.

În drept tribunalul va avea în vedere art. 304/1 Cod procedură civilă conform căruia instanţa de recurs nu este limitată la motivele de recurs prevăzute de art. 304 Cod procedură civilă în ipoteza în care hotărârea nu este susceptibilă de apel, putând analiza cauza sub toate aspectele, urmând de asemenea a avea în vedere art. 312 alin. 3 care stipulează că – „Modificarea hotărârii atacate se pronunţă pentru motivele prevăzute de art. 304 pct. 9…””, din dispoziţiile art. 312 alin. 2 Cod procedură civilă rezultând că modificarea poate fi totală sau parţială.

Drept urmare urmează a fi admis recursul dispunându-se potrivit acestor dispoziţii legale modificarea în parte a sentinţei în sensul că va obliga pârâta la plata sumei de 1.159,76 lei cu titlu de penalităţi de întârziere aferente perioadei mai 2009 - februarie 2012, menţinând celelalte dispoziţii ale sentinţei recurate.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E:

 

Admite recursul declarat de recurenta K. A.  împotriva sentinţei civile nr. 2510/02.10.2012 a  Judecătoriei Sfântu Gheorghe, pe care o modifică în parte, în sensul că:

Obligă pârâta să plătească reclamantei suma de 1.159,76 lei, reprezentând penalităţi de întârziere pentru debitele aferente perioadei mai 2009 - februarie 2012.

Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei recurate.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică, azi 11.04.2013.

Preşedinte, Judecători, Grefier,