Accesiune

Hotărâre 1720 din 26.06.2013


I N S T A N T A

Prin cererea inregistrata la instanta cu nr. X din 31.05.2013 reclamantii X X, X X, X X, X X, X X au chemat in judecata pe paratii X X si X X, solicitand ca, prin sentinta ce se va pronunta:

- sa se constate ca reclamantii au dobandit in proprietate, prin accesiune imobiliara, urmatoarele constructii: parte din grajdul pentru animale (C2), in suprafata de 30,73 m.p.; magazie (C3), in suprafata de 18,92 mp.; cotet porci (C6), in suprafata de 14,18 m.p; parte din coser (C7), in suprafata de 7 m.p.; gard imprejmuitor din scandura sau plasa de sarma pe o lungime delimitata prin pct. 5-4-29-28-20 din anexa nr.1 la raportul de expertiza tehnica judiciara efectuat de expertul X in dosarul civ. nr. X al Judecatoriei X, constructii situate in satul X, com. X, jud. X, pe terenul revendicat de reclamanti prin sentinta civ. nr. X/24.05.2012 pronuntata in dosarul nr. X a Judecatoriei X, cu obligarea reclamantilor la plata contravalorii materialelor si a pretului muncii de la data edificarii constructiilor, actualizata cu rata inflatiei de la data introducerii actiunii;

- sa se dispuna granituirea imobilului proprietatea reclamantilor de imobilul proprietatea paratilor, pe linia 5-19, stabilita prin anexa nr.1 la raportul de expertiza tehnica judiciara efectuat de expertul X in dosarul civ. nr. X al Judecatoriei X;

- sa fie obligati paratii la plata cheltuielilor de judecata.

In motivarea actiunii, reclamantii au aratat ca, prin sentinta civ. nr. X/24.05.2012, pronuntata in dosarul nr. X a Judecatoriei X, modificata prin decizia civ. nr. XR/10.10.2012 a Tribunalului X, a fost admisa in parte actiunea in revendicare formulata de reclamanti, impotriva paratului X X si a fost obligat paratul sa lase reclamantilor in deplina proprietate si posesie suprafata de 643,40 m.p. teren, situata in satul X, com. X, jud. X si sa ridice (sa demoleze) constructia C4- fanar, cu o suprafata de 61 m.p., amplasata pe suprafata de teren revendicata. Cu privire la urmatoarele constructii, amplasate pe aceeasi suprafata de 643,40 m.p. teren, respectiv: parte din grajdul pentru animale (C2), in suprafata de 30,73 m.p.; magazie (C3), in suprafata de 18,92 mp.; cotet porci (C6), in suprafata de 14,18 m.p; parte din coser (C7), in suprafata de 7 m.p.; gard imprejmuitor din scandura sau plasa de sarma pe o lungime delimitata prin pct. 5-4-29-28-20 din anexa nr.1 la raportul de expertiza tehnica judiciara efectuat de expertul X, instanta de control judiciar a apreciat ca, la momentul edificarii acestor constructii, paratul X X a fost de buna-credinta si nu poate fi obligat la ridicarea lor, caz in care proprietarul terenului devine, prin accesiune, proprietarul constructiilor. Cu privire la parata X X, reclamantii au aratat ca aceasta are calitate procesuala pasiva deoarece este sotia lui X X si amandoi au edificat constructiile sus mentionate. Reclamantii au mai aratat ca, pentru punerea in executare a sentintei civ. nr. X/24.05.2012 a Judecatoriei X, modificata prin decizia civ. nr. XR/10.10.2012 a Tribunalului X, s-au adresat biroului executorului judecatoresc X, ocazie cu care a fost ridicat fanarul C4, insa paratul a refuzat punerea reclamantilor in posesia suprafetei de 643,40 m.p. teren pe care se afla amplasate constructiile: parte din grajdul pentru animale (C2), in suprafata de 30,73 m.p.; magazie (C3), in suprafata de 18,92 mp.; cotet porci (C6), in suprafata de 14,18 m.p; parte din coser (C7), in suprafata de 7 m.p.; gard imprejmuitor din scandura sau plasa de sarma pe o lungime delimitata prin pct. 5-4-29-28-20 din anexa nr.1 la raportul de expertiza tehnica judiciara efectuat de expertul X.

In drept, reclamantii au invocat prevederile art. 494 alin.3 din Codul civil; art. 560 din Codul civil.

In dovedirea actiunii, reclamantii au depus la dosar, in copie, acte de stare civila; sentinta civ. nr. X/24.05.2012 pronuntata de Judecatoria X; decizia civ. nr. XR/10.10.2012 pronuntata de Tribunalul X; raportul de expertiza tehnica judiciara topografica intocmit de expertul X in dosarul civ. nr. X189/2011 al Judecatoriei X; extras de carte funciara pentru informare; procesul-verbal intocmit la data de 29.04.2013 in dosarul de executare nr. 25/2013 al biroului executorului judecatoresc X si au folosit proba cu expertiza tehnica judiciara in constructii.

In cursul judecatii, la data de 15.09.2013, reclamantul X X a decedat, motiv pentru care au fost introdusi in proces mostenitorii acestuia, respectiv X X X, X X si X X (filele 125-131 dosar) si incheierea de sedinta din 10.10.2013, fila 133 dosar.

Reclamantele X X X, X X si X X au fost reprezentate in proces de catre reclamanta X X, in baza procurii judiciare speciale autentificate cu nr. X/18.09.2013 la biroul notarului public X din X.

La data de 9.07.2013, paratii X X si X X au formulat intampinare (fila 62 dosar), prin care au aratat ca nu sunt de acord cu actiunea reclamantilor, deoarece constructiile C2, C3, C5, C6, C7 si gardul imprejmuitor au fost executate cu buna-credinta, asa cum s-a retinut si prin decizia civ. nr. XR/10.10.2012 a Tribunalului X, ca urmare constructiile nu pot fi ridicate.

La aceeasi data de 9.07.2013, paratii X X si X X au formulat cerere reconventionala (filele 63-64 dosar), prin care au solicitat ca, in contradictoriu cu reclamantii X X, X X, X X, X X, X X:

- sa se constate ca paratii au dobandit, prin uzucapiunea de 30 de ani, dreptul de superficie asupra suprafetei de 643,40 m.p. teren, situata in intravilanul satului X, com. X, jud. X, in tarlaua 98 (in suprafata de 1.432 m.p.) inscrisa in cartea funciara nr.70036 cu nr. cadastral 70036;

- sa se dispuna inscrierea mentiunilor corespunzatoare in cartea funciara nr. 70036.

In motivarea cererii reconventionale, paratii au aratat ca, incepand din anul 1975 si pana in anul 2009 (cand reclamantii au intabulat terenul de 1.432 m.p., din care face parte suprafata de 643,40 m.p.), ei au avut o posesie continua, neintrerupta, publica si sub nume de proprietari asupra suprafetei de 643,40 m.p. teren, suprafata pe care ei au executat in anul 1975 constructiile C2, C3, C5, C6, C7 si gardul imprejmuitor. Aceste constructii si gardul imprejmuitor sunt dispuse pe intreaga suprafata de 643,40 m.p. teren. Posesia paratilor asupra suprafetei de teren mentionate nu a fost tulburata in perioada 1975-2009, astfel ca s-a implinit termenul de 30 de ani pentru dobandirea dreptului de proprietate prin uzucapiune.

In drept, paratii au invocat prevederile art. 1846-1847, art. 1860 din Codul civil (1864); art. 695 din Codul civil (Legea nr. 287/2009).

Prin raspuns la intampinare si prin intampinare la cererea reconventionala (filele 91-97), reclamantii au solicitat respingerea apararilor paratilor, ca nefondate, deoarece nu au legatura cu niciunul dintre cele doua capete de cerere din actiunea reclamantilor. Fiind proprietarii terenului, reclamantii au un drept de optiune cu privire la constructiile amplasate pe terenul in cauza, iar reclamantii au optat pentru a pastra pentru ei constructiile, cu obligatia corelativa de a-i despagubi pe parati.

Cu privire la cererea reconventionala, reclamantii au solicitat respingerea acesteia deoarece, potrivit art. 68 din Legea de aplicare a Codului civil, dispozitiile art. 693-702 din Codul civil nu se aplica drepturilor de superficie constituite anterior intrarii in vigoare a Codului civil. Codul civil vechi nu reglementeaza institutia dreptului de superficie, acest drept fiind consacrat de practica judiciara. Pentru constituirea dreptului de superficie se cere dovedirea dreptului de proprietate asupra constructiilor si existenta fie a unei dispozitii legal, fie a unei conventii incheiate intre constructor si proprietarul terenului si, in cazuri rare, dreptul de superficie se poate constitui si prin uzucapiune. Paratii nu poseda act de proprietate asupra constructiilor, nu au autorizatie de construire. Totodata, in perioada 1975-2009, cand paratii sustin ca au avut posesia terenului, erau in vigoare prevederile Legilor nr. 58/1974 si nr. 59/1974 prin care terenurile au fost scoase din circuitul civil. In aceste conditii, paratii nu pot invoca prescriptia achizitiva de 30 de ani. Totodata, paratii nu au exercitat o posesie utila si sub nume de proprietar asupra terenului in cauza deoarece ei au detinut terenul ca lot in folosinta, luat de la C.A.P., si nu ca proprietari, deci ei sunt detentori precari.

Prin raspunsul depus la fila 113 dosar, paratii au precizat ca cererea pentru constatarea dreptului de superficie se intemeiaza pe vechiul Cod de procedura civila (in materia uzucapiunii) si pe practica judiciara in materia dreptului de superficie de sub jurisdictia vechiului Cod de procedura civila.

La termenul de judecata din 24.10.2013, cererea reconventionala formulata de paratii-reclamanti X X si X X a fost disjunsa de actiunea principala formulata de reclamanti.

La acelasi termen de judecata, judecata actiunii principale formulata de reclamanti a fost suspendata pana la solutionarea definitiva a cererii reconventionale disjunse- incheierea de sedinta din 24.10.2014, filele 142-143 dosar.

In urma disjungerii, cererea reconventionala formulata de paratii-reclamanti X X si X X a fost inregistrata distinct si a facut obiectul dosarului civ. nr. X/189/2013 al Judecatoriei X.

Cererea reconventionala formulata de paratii-reclamanti X X si X X ce afacut obiectul dosarului civ. nr. X/189/2013 al Judecatoriei X, a fost solutionata prin sentinta civ. nr. X/25.02.2014.

In urma solutionarii definitive a cererii reconventionale prin sentinta civ. nr. X/25.02.2014, actiunea principala formulata de reclamanti a fost repusa pe rol, din oficiu, de catre instanta, pentru termenul de judecata din 15.05.2014.

La dosarul cauzei a fost atasat dosarul civ. nr. X/189/2013 al Judecatoriei X, in care a fost pronuntata sentinta nr. X/25.02.2014.

Cu privire la actiunea formulata de reclamanti, din analiza actelor si lucrarilor dosarului, se retin urmatoarele:

Prin sentinta civ. nr. X/24.05.2012, pronuntata de Judecatoria X in dosarul nr. X, modificata prin decizia civ. nr. XR/10.10.2012 a Tribunalului X, a fost admisa in parte actiunea in revendicare imobiliara si pentru ridicare (demolare) constructii, actiune formulata de reclamantii X X, X X, X X, X X, X X, impotriva paratului X X si a fost obligat paratul X X sa lase reclamantilor X X, X X, X X, X X, X X, in deplina proprietate si posesie, suprafata de 643,40 m.p. teren, situata in intravilanul satului X, com. X, jud. X, ce face parte din totalul suprafetei de 1.432 m.p. teren, din tarlaua 98, parcela 83, avand vecinatatile: X, inscrisa in titlul de proprietate nr. X/12.12.2008 (titulari X X, X X, X X, X X si X X), suprafata materializata prin pct. 4-5-19-27-28-29-4 din anexa nr. 1 la raportul de expertiza tehnica judiciara topografica intocmit de expertul X, ce face parte din sentinta. Totodata, paratul X X a fost obligat sa ridice (sa demoleze), dupa obtinerea autorizatiei de demolare, constructia C4- fanar, cu o suprafata de 61 m.p., amplasata pe suprafata de 643,40 m.p. teren din intravilanul satului X, com. X, jud. X, individualizata prin anexa nr.1 la raportul de expertiza tehnica judiciara topografica intocmit de expertul X. In cazul contrar, au fost autorizati reclamantii X X, X X, X X, X X, X X sa ridice (sa demoleze) aceasta constructie, pe cheltuiala paratului, dupa obtinerea autorizatiei de demolare. Prin aceleasi hotarari judecatoresti, a fost respinsa cererea prin care reclamantii au solicitat obligarea paratului sa ridice urmatoarele constructii: parte din C2- grajdul pentru animale, cu o suprafata ocupata de 30,73 m.p.; C3- magazie, cu o suprafata ocupata de 18,92 m.p.; C6- cotet pentru porci, cu o suprafata ocupata de 14,18 m.p.; parte din C7- coser, cu o suprafata ocupata de 7 m.p.; gard imprejmuitor din scandura sau plasa de sarma pe o lungime, materializat prin pct. 5-4-29-28-20, constructii reprezentate prin anexa nr. 1 la acelasi raport de expertiza tehnica judiciara topografica intocmit de expertul X.

In considerentele sentintei civ. nr. X/24.05.2012 a Judecatoriei X si ale deciziei civ. nr. XR/10.10.2012 a Tribunalului X, s-a retinut ca, prin titlul de proprietate nr. X/12.12.2008, s-a reconstituit titularilor X X, X X, X X, X X siXX dreptul de proprietate pentru suprafata de 1.432 m.p. teren arabil, situata in intravilanul satului X, com. X, jud. X, ce constituie tarlaua 98, parcela 83, avand vecinatatile: X X (titulara inscrisa in titlul de proprietate nr. X/12.12.2008) a decedat la data de 8 nov. 2006, mostenitoarea acesteia fiind reclamanta X X, in calitate de fiica a defunctei.

Prin titlul de proprietate nr. X22.01.1997, s-a constituit titularului parat X X dreptul de proprietate pentru suprafata de 2.500 m.p. teren situata in intravilanul satului X, com. X, jud. X, de categoriile curti-constructii, vii si arabil, ce constituie tarlaua 98, parcelele 212, 212/1, 212/2.

Prin raportul de expertiza tehnica judiciara topografica, intocmit de expertul X, depus la dosarul instantei la data de 15.02.2011, au fost identificate suprafetele de terenuri inscrise in titlul de proprietate nr. X/12.12.2008 (titulari X X, X X, X X, X X siXX) si in titlul de proprietate nr. X22.01.1997 (titular X X), stabilindu-se ca paratul X X ocupa o suprafata de 643,40 m.p. din terenul proprietatea reclamantilor (suprafata ce face parte din totalul suprafetei de 1.432 m.p. teren din intravilanul satului X, com. X, jud. X, din tarlaua 98, parcela 83), suprafata delimitata prin pct. 4-5-19-27-28-29-4 din anexa nr. 1 la raportul de expertiza. Pe suprafata de teren, proprietatea reclamantilor, ocupata de parat, sunt amplasate urmatoarele constructii, edificate de paratul X X:

- parte din C2- grajdul pentru animale, cu o suprafata ocupata de 30,73 m.p.;

- C3- magazie, cu o suprafata ocupata de 18,92 m.p.;

- C4- fanar, cu o suprafata ocupata de 61 m.p.;

- C6- cotet pentru porci, cu o suprafata ocupata de 14,18 m.p.;

- parte din C7- coser, cu o suprafata ocupata de 7 m.p.;

- gard imprejmuitor din scandura sau plasa de sarma pe o lungime, materializat prin pct. 5-4-29-28-20 din anexa nr. 1 la raportul de expertiza, constructii pentru care paratul nu a prezentat autorizatii de construire.

Cu privire la aceste constructii, prin decizia civ. nr. XR/10.10.2012 a Tribunalului X s-a retinut incidenta prevederilor art. 494 din vechiul Cod civil privind situatia constructorului pe terenul altuia. Din probele administrate a rezultat reaua-credinta a paratului X X numai in ceea ce priveste constructia C4- fanar, nu si cu privire la celelalte constructii. Astfel, in vara anului 2010, cand a ridicat constructia C4- fanar, paratul avea cunostinta ca terenul pe care a construit fanarul era inscris in titlul de proprietate emis reclamantilor. In ceea ce priveste celelalte constructii, paratul X X le-a edificat cu buna-credinta, astfel ca el nu poate fi obligat sa le ridice (demoleze). In situatia in care se retine buna-credinta a constructorului, art. 494 din vechiul Cod civil prevede ca proprietarul terenului devine prin accesiune si proprietarul constructiei, ca urmare el nu poate cere demolarea constructiei. Daca se invoca accesiunea, proprietarul terenului este dator sa-i plateasca constructorului contravaloarea lucrarii efectuate in temeiul imbogatirii fara justa cauza. Proprietarul terenului poate opta sa plateasca constructorului de buna-credinta contravaloarea materialelor si pretul muncii sau sa-i plateasca o suma de bani ce reprezinta sporul de valoare al terenului ca urmare a edificarii constructiei.

Pentru punerea in executare a sentintei civ. nr. X/24.05.2012 a Judecatoriei X si a deciziei civ. nr. XR/10.10.2012 a Tribunalului X, X X, X X, X X, X X, X X s-au adresat biroului executorului judecatoresc X din X, cererea mentionata facand obiectul dosarului de executare nr. 25/2013.

Din procesul-verbal intocmit la data de 29.04.2013 in dosarul de executare nr. 25/2013 al biroului executorului judecatoresc X din X (fila 54 din dosarul prezentei cauze), rezulta ca in cadrul executarii silite a fost ridicata constructia fanar-C4, cu o suprafata de 61 m.p. Cu privire la punerea reclamantilor in posesia suprafetei de 643,40 m.p. teren, paratul X X au refuzat executarea hotararilor judecatoresti mentionate.

In ceea ce priveste cererea reconventionala formulata de paratii-reclamanti X X si X X, cerere disjunsa si care a facut obiectul dosarului civ. nr. X/189/2013 al Judecatoriei X, aceasta cerere a fostsolutionata prin sentinta civ. nr. X/25.02.2014.

Astfel, prin sentinta civ. nr. X/25.02.2014 a Judecatoriei X a fost respinsa actiunea privindconstatareadreptului de superficie prin uzucapiunea de peste 30 de ani asupra terenului cu suprafata de 643,40 m.p. situat in intravilanul satului X, com. X, jud. X ce face parte din tarlaua 98, parcela 83 de 1432 m.p. inscrisa in cartea funciara 70036 sub nr. cadastral 700036 si cererea privind efectuarea mentiunilor corespunzatoare in Cartea funciara nr. 70036, formulata de reclamantii X X si X X, impotriva paratilor X X, X X, X X, X X, X X X, X X si X X.

In considerentele sentintei civ. nr. X/25.02.2014 a Judecatoriei X, s-a retinut ca, prin sentinta civ. nr. 2409/3.09.2009 a Judecatoriei X, Comisia Locala pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor X, respectiv Comisia Judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilorX au fost obligate sa puna in posesie si sa emita un titlu de proprietate pe numele mostenitorilor defunctilor X Toader si X Eugenia cu privire la suprafata de 2 ha 838 m.p. teren, situata pe raza satului X, com. X, jud. X, pe vechile amplasamente, din care: 1432 m.p. teren intravilan si 1 ha 9406 m.p. teren cu vegetatie forestiera.

La data de 12.12.2008, Comisia Judeteana X pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor a emis titularilor X X, X X, X X, X X,XX titlul de proprietate nr. X/12.12.2008 pentru suprafata de 1.432 m.p. din tarlaua 98, parcela 83, cu urmatoarele vecinatati: X

Prin sentinta civ. nr. X17.11.2011, Judecatoria X a respins cererea pentru constatarea nulitatii absolute partiale a titlului de proprietateX/12.12.2008 cu privire la suprafata de 626 m.p. teren din intravilanul satului X,ce face parte din totalul suprafetei de 1.432 m.p. din tarlaua 98, parcela 83, cerere formulata de X X, impotriva paratilor X X, X X, X X, X X,XX.

In motivare sentintei sus aratate, Judecatoria X a retinut ca, in baza titlului de proprietate nr. X22.01.1997, X X este titularul dreptului de proprietate pentru suprafata de 1.500 m.p. teren din intravilanul satului X, insa, in realitate el poseda suprafata de 3.240,84 m.p. teren, adica poseda in plus o suprafata de 740,48 m.p. teren intravilan. Aceasta suprafata de teren i-a fost atribuita lui X X ca lot in folosinta si pe acest teren ela edificat anexe gospodaresti. Din aceasta suprafata, o suprafata de 626 m.p. se suprapune peste terenul de 1.432 m.p., inscris in titlul de proprietate nr. X/12.12.2008 (titulari X X, X X, X X, X X si X X).

Prin sentinta civ. nr. X/2012 de la data de 24.05.2012, pronuntata de Judecatoria X in dosarul nr. X, modificata prin decizia civ. nr. XR/10.10.2012 a Tribunalului X, X X a fost obligat sa lase in deplina proprietate si posesie suprafata de 643,40 m.p., teren situat in intravilanul satului X, com. X, jud. X ce face parte din totalul suprafetei de 1.432 m.p. din tarlaua 98, parcela 83 si sa demoleze constructia C4- fanar, amplasata pe aceasta suprafata de teren.

Potrivit certificatului de atestare fiscala nr. 5294/17.12.2013, X Xfigureaza in evidentele Primariei com. X cu o casa de locuit si constructii anexa situate in satul X, com. X pentru care, in perioada 1975-2008, a figurat ca platitor de taxe si impozite achitate la zi pentru constructiile mentionate si terenul aferent acestora.

Conform certificatului de atestare fiscala nr. 2471/22.05.2013, X X, X X, X X, X X,XX figureaza in evidente cu teren in proprietate cu suprafata de 1.432 m.p. intravilan, conform titlului de proprietate X/12.12.2008 pentru care au achitat datoriile fata de bugetul local din anul 2000-2014.

Terenul in litigiu pentru care s-a solicitat stabilirea unui drept de superficie prin uzucapiunea de 30 de ani, a fost identificat, descris si evaluat prin expertizele topometrice extrajudiciare intocmite de expertii judiciari X si Rimboi Laurentiu Vicentiu.

Instanta a retinut incidenta prevederilor art. 693 din Codul civil (1864), potrivit carora superficia este dreptul deavea sau de a edifica o constructie pe terenul altuia, deasupra ori in subsolul acelui teren asupra caruia superficiarul dobandeste un drept de folosinta. Dreptul de superficie se dobandeste in temeiul unui act juridic, precum si prin uzucapiune sau in alt mod prevazut de lege.

In ceea ce priveste uzucapiunea, art. 82 teza a II-a si ultima din Legea 71 /2011 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil stabileste ca, pentru cazurile in care posesia a inceput inainte de intrarea in vigoare a Codului civil, sunt aplicabile dispozitiile referitoare la uzucapiune in vigoare la data inceperii posesiei. In cazul imobilelor pentru care, la data inceperii posesiei, nu erau deschise carti funciare, raman aplicabile dispozitiile din materie de uzucapiune din Codul civil din 1864.

Astfel, articolul 1890 din Codul civil prevede ca toate actiunile atat reale cat si personale, pe care legea nu le-a declarat neprescriptibile si pentru care n-a definit un termen de prescriptie, se vor prescrie prin 30 de ani, fara ca cel ce invoca aceasta prescriptie sa fie obligat a produce vreun titlu, si fara sa i se poata opune reaua-credinta. Totodata, sunt incidente dispozitiile art. 494 alin. 1 C. civ., conform carora, daca plantatiile, constructiile si lucrarile au fost facute de catre o a treia persoana cu materialele ei, proprietarul pamantului are dreptul de a le tine pentru dansul sau a cere de a indatora pe acea persoana sa le ridice. Alineatul 2 as aceluiasi articol stabileste ca, daca proprietarul pamantului cerere ridicarea plantatiilor si constructiilor ridicarea va urma cu cheltuiala celui ce le-a facut; el poate chiar dupa imprejurari a fi condamnat la daune interese pentru prejudiciile sau vatamarile ce a putut suferi proprietarul locului.

Instanta a apreciat ca actiunea formulata de reclamantii X X si X X este neintemeiata, deoarece dreptul de superficie este un drept real cu un continut juridic complex, ce reuneste atat dreptul de proprietate asupra unei constructii sau dreptul de a edifica o constructie, cat si dreptul de folosinta asupra terenului pe care este edificata/va fi edificata constructia si care se afla in proprietatea altei persoane. Dreptul de superficie presupune suprapunerea a doua drepturi de proprietate apartinand la doua persoane diferite: dreptul de proprietate asupra constructiei ce apartine superficiarului, precum si dreptul de proprietate asupra terenului pe care se afla acestea, care apartine unei alte persoane decat superficiarul. Pe langa aceste doua drepturi de proprietate mai exista si un drept de folosinta al superficiarului asupra terenului. Dreptul de superficie poate fi dobandit, printre altele, prin uzucapiune. Uzucapiunea apare ca o sanctiune pentru proprietarul imobilului care nu a manifestat un timp indelungat diligenta, lasand posibilitatea altor persoane sa intre in posesia bunului. Asadar, prin efectul uzucapiunii, cel care a exercitat o posesie utila asupra terenului pe o perioada de timp prevazuta de lege dobandeste dreptul asupra imobilului. Pentru a putea dobandi dreptul real asupra bunului prin uzucapiunea prelungita, posesorul trebuie sa indeplineasca doua conditii si anume sa posede bunul in tot timpul prevazut de lege si posesia sa fie utila, adica neafectata de vreun viciu. Posesia trebuie sa fie continua, neintrerupta, netulburata, publica si sub nume de proprietar (art. 1847 C.civ.). Pentru ca reclamantii X X si X X sa dobandeasca un drept de superficie asupra terenului in suprafata de643,40 m.p. situat in intravilanul satului X, com. X, proprietatea paratilor, trebuie sa dovedeasca ca sunt titularii dreptului de proprietate asupra constructiilor C2, grajd de animale, C3- magazie, C6- cotet porci, C7- coser si gardul imprejmuitor, constructii amplasate pe terenul in litigiu si ca au exercitat o posesie utila de 30 de ani asupra terenului proprietatea paratilor. Intre parti s-au purtat mai multe litigii cu privire la suprafata de teren de 643,40 m.p., prin care, pe de o parte, a fost recunoscuta calitatea de proprietari a paratilor X X, X X, X X, X X,XX asupra suprafetei de teren de 643,40 m.p. (sentinta civ. nr. X17.11.2011 si, respectiv sentinta civ. nr. X/24.05.2012 ale Judecatoriei X), cat si calitatea de constructori de buna-credinta a reclamantilor cu referire la constructiile amplasate pe aceasta suprafata de teren (Decizia civilanr. XR/10.10.2012 a Tribunalului X).

Instanta a retinut ca, in ceea ce priveste constructia, reclamantii au posedat anexele gospodaresti in litigiu,respectiv C2-grajd de animale, C3- magazie, C6- cotet porci, C7 -coser si gardul imprejmuitor. Cu privire la data inceperii posesiei, reclamantii nu au precizat anul construirii, insa au invocat ca au exercitat o posesie utila asupra terenului incepand din anul 1975si pana in anul 2009. In considerentele sentintei ci. nr. X17.11.2011 a Judecatoriei X, avand ca obiect constatarea nulitatii absolute partiale a titlului de proprietate, formulata de X X, s-a retinut ca din declaratiile martorilor audiati a rezultat ca pe suprafata de 643 m.p. X X a construit succesiv, incepand cu anul 1980, un grajd pentru vite, un cotet pentru pasari, un coser, o bucatarie de vara. Suprafata de teren pe care sunt amplasate aceste constructii s-a aflat in posesia reclamantului incepand cu anul 1975. Aceiasi martori au declarat ca, in anul 1980, din proprietatea lui X Vasile, C.A.P. a dat in folosinta lui X X un lot in folosinta pe care si-a construit anexele. Instanta a retinut ca anexele - constructii in litigiu au fost construite dereclamantii X X si X X incepand cu anul 1980. De asemenea, in registrul agricol din anii 1986-1987-1X reclamantii figureaza cu o casa de locuit data in folosinta in anul 1920 si un grajd, din anul 1960. Avand in vedere ca reclamantii sustin caau detinut terenul cu suprafata de 643,40 m.p., proprietatea paratilor din anul 1965, rezulta ca, constructiile inscrise in registrul agricol se refera la altele decat cele in litigiu. Prin urmare, din anul 1980 si pana in anul 2009, perioada in care reclamantii sustin ca au exercitat o posesie utila, nu a trecut mai mult de 30 de ani. Ca urmare, instanta a apreciat ca reclamantii X X si X X nu au exercitat o posesie asupra terenului cu suprafata de 643,40 m.p., proprietatea paratilor. S-a mai retinut ca suprafata de teren a fost atribuita reclamantului X X ca lot in folosinta si pe acest teren reclamantul a edificat anexe gospodaresti. Potrivit dreptului cooperatist, in cadrul gospodariei personale a membrului CAP, in raport de regimul lor juridic, bunurile din perioada colectivizarii erau de doua categorii: cele detinute de membrul cooperator cu titlu de proprietate si lotul de pamant detinut de membrul cooperator cu titlu de folosinta. Astfel, casa de locuit, terenul pe care se afla pe aceasta constituiau proprietatea personala a membrilor C.A.P. In cazul terenului, pe care se afla casa acesta nu se putea depasi suprafata de 250 m.p.. Cand aceasta suprafata depasea 250 m.p. diferenta se includea in lotul atribuit de folosinta. Deoarece terenul proprietatea paratilor a fost detinut ca lot in folosinta, reclamantii nu au exercitat o posesie asupra acestuia, ci l-au detinut cu titlu de detentie precara, intrucat cunosteau ca nu este proprietatea lor, ci a C.A.P.-ului.

Pentru solutionarea cauzei deduse in prezent judecatii, s-a dispus efectuarea unei expertize tehnice judiciare in constructii.

Astfel, prin raportul de expertiza tehnica judiciara in constructii, intocmit de expertul X, depus la dosarul instantei la data de 29.05.2014, filele 179-188, au fost identificate constructiile edificate de paratii X X si X X, amplasate pe suprafata de 643,40 m.p teren proprietatea reclamantilor X X, X X, X X, X X, X X X, X X si X X (suprafata ce face parte din totalul suprafetei de 1.432 m.p. teren din intravilanul satului X, com. X, jud. X, din tarlaua 98, parcela 83), delimitata prin pct. 4-5-19-27-28-29-4 din anexa nr. 1 la raportul de expertiza tehnica judiciara topografica intocmit de expertul X in dosarul civ. nr. X al Judecatoriei X, respectiv:

-parte din C2- grajdul pentru animale, cu o suprafata ocupata de 30,73 m.p.;

- C3- magazie, cu o suprafata ocupata de 18,92 m.p.;

- C6- cotet pentru porci, cu o suprafata ocupata de 14,18 m.p.;

- parte din C7- coser, cu o suprafata ocupata de 7 m.p.;

- gard imprejmuitor din scandura sau plasa de sarma pe o lungime, delimitat prin pct. 5-4-29-28-20 din anexa nr. 1 la raportul de expertiza tehnica judiciara topografica, stabilindu-se anii in care au fost edificate aceste constructii si valorile actuale ale acestora.

Astfel, expertiza in constructii a stabilit ca parte din constructia C2- grajdul pentru animale, cu o suprafata ocupata de 30,73 m.p., a fost edificata de catre parati in anul 1980 si prezinta structura constructiva: fundatii din pamant, subzidire soclu din beton la peretele aferent fatadei posterioare, pereti din paianta, planseu lemn, pod din lemn, invelitoare tigla profilata si azbociment ondulat, finisaje inferioare (tencuieli la interior si exterior in lut, fara tavan, nuiele cu lut, zugraveli simple spoieli var), pardoseala beton pentru incaperea din mijloc si lemn in rest, tamplarie lemn rasinoase, ferestre simple, usi dulgheresti, prispa beton la fatada principala, fara instalatie electrica, cu o uzura fizica de 80%.

Prin metoda abordarii prin costuri (metoda costului de inlocuire net), s-a stabilit ca valoarea actuala de circulatie a suprafetei de 30,73 m.p. din constructia C2- grajdul pentru animale, este de 1.690 lei (30,73 m.p. x 55 lei/m.p.).

Cu privire la constructiaC3- magazie, cu o suprafata ocupata de 18,92 m.p., expertiza in constructii a stabilit ca aceasta a fost edificata in anul 1980, are fundatii din pamant, subzidire soclu beton la peretele aferent fatadei posterioare, planseu lemn, pod din lemn, invelitoare din azbociment ondulat, finisaje inferioare (peretii sunt nefinisati), tamplarie lemn rasinoase, ferestre simple si usa dulghereasca, fara instalatie electrica, cu o uzura fizica de 80%.

Prin metoda abordarii prin costuri (metoda costului de inlocuire net), s-a stabilit ca valoarea actuala de circulatie a constructieiC3- magazie, cu o suprafata ocupata de 18,92 m.p., este de 662 lei (18,92 m.p. x 35 lei/m.p.).

Cu privire la constructia C6- cotet pentru porci, cu o suprafata ocupata de 14,18 m.p., cu tarc din lemn aferent, expertiza in constructii a stabilit ca aceasta a fost edificata in anul 1980, are fundatii din pamant,pereti din paianta nefinisati, planseu lemn, invelitoare din azbociment ondulat, tamplarie dulghereasca, cu o uzura fizica de 80%.

Prin metoda abordarii prin costuri (metoda costului de inlocuire net), s-a stabilit ca valoarea actuala de circulatie a constructiei C6- cotet pentru porci, cu o suprafata ocupata de 14,18 m.p., cu tarc din lemn aferent, este de 284 lei (14,18 m.p. x 20 lei/m.p.).

Cu privire la parte din constructia C7- coser, cu o suprafata ocupata de 7 m.p., expertiza in constructii a stabilit ca aceasta este o constructie cu caracter provizoriu, edificata in anul 1980, cu schelet lemnos, inchideri din scanduri si are o valoare actuala de circulatie de 210 lei (7 m.p. x 30 lei/m.p.).

Cu privire la gardul imprejmuitor din scandura sau plasa de sarma pe o lungime, expertiza in constructii a stabilit ca imprejmuirile la drumul satesc principal sunt din stalpi lemn, inchideri scanduri, porti metalice incastrate in fundatie cu soclu din beton, construit in anul 2010; Valoarea actuala a portilor metalice este de 784 lei, valoarea actuala a gardului cu stalpi lemn, inchideri scanduri este de 650 lei, Alte imprejmuiri sunt din spalieri din beton cu inchideri scanduri deteriorate, construite in anul 1990. Valoarea actuala de circulatie a imprejmuirii din litigiu este de 2.049 lei.

Rezulta ca valoarea actuala totala a constructiilor edificate de paratii X X si X X pe suprafata de 1.432 m.p. teren din intravilanul satului X, com. X, jud. X, din tarlaua 98, parcela 83, proprietatea reclamantilor X X, X X, X X, X X, X X X, X X si X X, este de 4.895 lei.

Potrivit raportului de expertiza tehnica judiciara in constructii, contravaloarea materialelor reprezinta 60% din totalul costurilor aferente obiectului de constructie si este de 2.937 lei, iar contravaloarea manoperei aferente realizarii obiectului de constructie reprezinta 40% din totalul costurilor aferente obiectului de constructie si este de 1.958 lei.

Impotriva raportului de expertiza tehnica judiciara in constructii intocmit de expertul X, paratii X X si X X au formulat obiectiuni, sustinand ca valoarea constructiilor stabilita de expert este mai mica decat cea reala, expertul nu a stabilit valoarea de circulatie raportat la pretul materialelor de constructii si la valoarea de piata a acestor constructii.

La obiectiunile formulate de parati, expertul judiciar X a formulat raspunsul depus la dosarul instantei la data de 19.06.2014 (filele 206-207), prin care a aratat ca, constructiile anexe gospodaresti C2, C3, C6, C7, prezinta deprecieri majore fizice, functionale si externe, au fost realizate in regie proprie si cu aprovizionare ieftina a unor materiale pe plan local, fara conformare antiseismica, sunt constructii rudimentare, realizate cu manopera mai putin calificata, cui invelitoare preponderent din azbociment ondulat- material de constructie interzis la comercializare. Expertul a precizat ca a fost utilizata metoda abordarii prin costuri, aplicandu-se la costul de reconstructie/de nou, care cuprinde c/valoarea materialelor si manoperei aferente edificarii fiecarui obiect de constructie,deprecierile corespunzatoare (fizice, functionale, externe) estimate, obtinandu-se valoarea actuala de circulatie a fiecarui obiect de constructie. Expertul a mai aratat ca imprejmuirile aferente au fost evaluate la suma de 2.094 lei, preponderent executate in anul 2010, mai putin lungimea de 24 m, aceasta nefiind o valoare derizorie, deoarece reprezinta valoarea reala de circulatie. Estimarea s-a facut pornindu-se de la estimarea costului de reconstructie unitar pentru fiecare categorie tehnico-constructiva de imprejmuire inclusiv pentru portile metalice (care inglobeaza c/valoarea materialelor si a manoperei), la care s-au aplicat deprecierile adecvate. Prin raspunsul sau la obiectiunile formulate de catre parati, expertul tehnic judiciar X a precizat ca mentine concluziile stabilite prin raportul de expertiza tehnica judiciara intocmit in cauza.

Fata de raspunsul dat de expert la obiectiunile paratilor,instanta va retine in solutionarea cauzei raportul de expertiza intocmit de expertul X, ca fiind util si concludent.

Privitor la cererea prin care reclamantii X X, X X, X X, X X, X X X, X X si X X au solicitat sa se constate ca ei, reclamantii, au dobandit in proprietate, prin accesiune imobiliara, urmatoarele constructii: parte din grajdul pentru animale (C2), in suprafata de 30,73 m.p.; magazie (C3), in suprafata de 18,92 mp.; cotet porci (C6), in suprafata de 14,18 m.p; parte din coser (C7), in suprafata de 7 m.p.; gard imprejmuitor din scandura sau plasa de sarma pe o lungime delimitata prin pct. 5-4-29-28-20 din anexa nr.1 la raportul de expertiza tehnica judiciara efectuat de expertul X in dosarul civ. nr. X al Judecatoriei X, constructii situate in satul X, com. X, jud. X, pe terenul revendicat de reclamanti prin sentinta civ. nr. X/24.05.2012 pronuntata in dosarul nr. X a Judecatoriei X, cu obligarea reclamantilor la plata contravalorii materialelor si a pretului muncii de la data edificarii constructiilor, actualizata cu rata inflatiei de la data introducerii actiunii, articolul 58 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil prevede ca „In toate cazurile in care accesiunea imobiliara artificiala presupune exercitarea unui drept de optiune de catre proprietarul imobilului, efectele accesiunii sunt guvernate de legea in vigoare de la data inceperii lucrarii”.

In cauza de fata, lucrarile edificate de catre parati au fost incepute in anul 1980, astfel ca devin aplicabile prevederile art. 494 alin. 3 din Codul civil (1864), conform carora „daca plantatiile, cladirile si operele au fost facute de catre o a treia persoana cu buna-credinta, proprietarul pamantului nu va putea cere ridicarea asa-ziselor plantatii, cladiri, lucrari, dar va avea dreptul sau de a inapoia valoarea materialelor si pretul muncii, sau de a plati o suma de bani egala cu aceea a cresterii valorii fondului”.

Fata de considerentele aratate, cererea sus mentionata este intemeiata, urmand sa fie admisa.

In consecinta, se va constata ca reclamantii X X, X X, X X, X X, X X X, X X si X X au dobandit in proprietate, prin accesiune imobiliara, urmatoarele constructii amplasate pe suprafata de 643,40 m.p teren proprietatea reclamantilor (ce face parte din totalul suprafetei de 1.432 m.p. teren din intravilanul satului X, com. X, jud. X, din tarlaua 98, parcela 83), delimitata prin pct. 4-5-19-27-28-29-4 din anexa nr. 1 la raportul de expertiza tehnica judiciara topografica intocmit de expertul X in dosarul civ. nr. X al Judecatoriei X:

- parte din grajdul pentru animale (C2), in suprafata de 30,73 m.p., cu o valoare actuala de 1.690 lei;

- magazie (C3), in suprafata de 18,92 mp., cu o valoare actuala de 662 lei; ;

- cotet porci (C6), in suprafata de 14,18 m.p, cu tarc din lemn, cu o valoare actuala de 284 lei;

- parte din coser (C7), in suprafata de 7 m.p., cu o valoare actuala de 210 lei;

- gard imprejmuitor din scandura sau plasa de sarma pe o lungime delimitata prin pct. 5-4-29-28-20 din anexa nr.1 la raportul de expertiza tehnica judiciara efectuat de expertul X in dosarul civ. nr. X al Judecatoriei X, cu o valoare actuala de 2.049 lei.

Totodata, se va dispune obligarea, in solidum, a reclamantilor X X, X X, X X, X X, X X X, X X si X X, sa plateasca paratilor X X si X X, o singura data, suma de 4.895 lei, ce reprezinta valoarea actuala de circulatie a lucrarilor de constructii edificate de catre parati, cu buna-credinta si cu materialele lor, pe terenul proprietatea reclamantilor, mai sus enumerate, respectiv: parte din grajdul pentru animale (C2), in suprafata de 30,73 m.p.; magazie (C3), in suprafata de 18,92 mp; cotet porci (C6), in suprafata de 14,18 m.p, cu tarc din lemn; parte din coser (C7), in suprafata de 7 m.p.; gard imprejmuitor din scandura sau plasa de sarma pe o lungime delimitata prin pct. 5-4-29-28-20 din anexa nr.1 la raportul de expertiza tehnica judiciara efectuat de expertul X in dosarul civ. nr. X al Judecatoriei X.

Privitor la cererea prin care reclamantii au solicitat sa se dispuna granituirea imobilului proprietatea reclamantilor, situat in satul X, com. X, jud. X, de imobilul proprietatea paratilor, situat in aceeasi localitate, se retine ca reclamantii sunt proprietarii suprafetei de 1.432 m.p. teren situata in intravilanul satului X, inscrisa in titlul de proprietate nr. X/12.12.2008 (titulari X X, X X, X X, X X,XX), teren ce se invecineaza pe latura de sud cu suprafata de 2.500 m.p. teren, proprietatea paratului X X, inscrisa in titlul de proprietate nr. X22.01.1997.

Prin raportul de expertiza tehnica judiciara topografica intocmit de expertul X in dosarul civ. nr. X189/2011 al Judecatoriei X, au fost delimitate imobilul proprietatea reclamantilor, de imobilul proprietatea paratului X X, pe aliniamentul 5-19, din anexa nr.1 la raportul de expertiza tehnica judiciara mentionat.

Cu privire la granituire, articolul 560 din Codul civil (Legea nr. 287/2009) prevede ca „Proprietarii terenurilor invecinate sunt obligati sa contribuie la granituire prin reconstituirea hotarului si fixarea semnelor corespunzatoare, suportand in mod egal, cheltuielile ocazionate de acesta”.

Pentru considerentele aratate, se va admite cererea in granituire formulata de reclamanti si se va dispune granituirea imobilului proprietatea reclamantilor, situat in satul X, com. X, jud. X, de imobilul proprietatea paratului X X, situat in aceeasi localitate, pe aliniamentul 5-19, delimitat prin anexa nr.1 la raportul de expertiza tehnica judiciara topografica intocmit de expertul X in dosarul civ. nr. X189/2011 al Judecatoriei X.

Reclamanta X X a efectuat in proces cheltuieli de judecata in suma totala de 3.115,70 lei (411 lei, taxa judiciara de timbru; 1.504,70 lei onorariu expert X; 1.200 lei, onorariu avocat).

Potrivit art. 453 alin.1, art. 455 din Codul de procedura civila, paratii X X si X X vor fi obligati sa plateasca, in solidar, reclamantei X X cheltuielile de judecata pe care aceasta le-a efectuat in proces.

Cheltuielile de judecata efectuate in cauza de catre parati vor ramane in sarcina acestora.

11