Comercial - pretenţii

Sentinţă comercială 47 din 10.03.2009


Nr. Operator: 2443

ROMÂNIA

Dosar nr. 11510/95/2008

TRIBUNALUL GORJ

SECŢIA COMERCIALĂ

SENTINŢA  Nr. 47

Şedinţa din Camera de Consiliu de la 10 Martie 2009

Completul compus din:

PREŞEDINTE Elena Pănoiu

Grefier Luminiţa Butiuc

Pe rol  fiind pronunţarea asupra rezultatului dezbaterilor ce au avut loc în şedinţa publică din 03.03.2009 privind acţiunea comercială în pretenţii formulată de reclamanta –pârâtă  SC B SRL  M împotriva pârâtei – reclamante SC L.S. SRL TG – JIU, precum şi a cererii reconvenţionale formulată de pârâta-reclamantă SC L.S. SRL TG _ JIU.

La apelul nominal făcut în Camera de Consiliu au lipsit părţile.

Procedura completă din ziua dezbaterilor, susţinerile părţilor fiind consemnat în încheierea de şedinţă din 3.03.2009 ce face parte integrantă din prezenta sentinţă.

Deliberând tribunalul pronunţată următoarea sentinţă.

 

TRIBUNALUL:

Asupra cererii de faţă.

Prin cererea adresată Secţiei Comerciale  a Tribunalului Gorj la 04.09.2008, reclamanta SC B.SRL M.  a solicitat instanţei ca în contradictoriu cu pârâta SC L. S. SRL TG – JIU să se dispună obligarea acesteia la plata sumei de 222.174,88 RON reprezentând: 2147,88 RON contravaloarea lucrărilor de remediere a defecţiunilor ce le –a produs pârâta la autovehiculul proprietatea reclamantei cu nr. de înmatriculare  GJ 82BOG, 44.000RON  venituri nerealizate prin împiedicarea acesteia de către pârâtă de a aduce la îndeplinire contractul încheiat între reclamantă şi beneficiarul acesteia şi 176.000RON penalităţi datorate de aceasta în baza contractului menţionat mai sus.

A solicitat de asemenea obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.

În motivarea acţiunii s-a arătat că la data de 11 .10.2005, reclamanta a convenit cu pârâta să efectueze reparaţiile necesare schimbării setului motor la autovehiculul menţionat mai sus, ce avea la aceea dată 38.553 kilometrii parcurşi.

Că, pârâta a efectuat aceste reparaţii, a încasat contravaloarea lor şi a emis certificatul de calitate a lucrărilor executate.

A susţinut reclamanta că aceasta a respectat toate condiţiile de revizie impuse de pârâtă, însă după 3291 km parcurşi de autovehicul la data de 6.05.2006, pârâta a constatat că setul motor înlocuit la 11.10.2005 nu corespunde calitativ şi a decis să-l înlocuiască.

După înlocuirea setului motor cu un altul nou a fost emis certificatul de calitate anexat comenzii de reparaţie şi devizului de lucrări.

Chiar şi în aceste condiţii  după 6649 km parcurşi de autovehicul, părţile au constatat că motorul autovehiculului  nu funcţionează normal, motiv pentru care la 4.09.2006, pârâta a intervenit din nou asupra lucrărilor efectuate de ea la motor , reclamanta suportând cheltuielile privind înlocuirea consumabilelor necesare intervenţiei mecanice efectuate de pârâtă.

S-a susţinut că, nici de această dată lucrările efectuate de pârâtă nu au fost de calitate, motiv pentru care la 23.10.2007, reclamanta a luat legătura prin telefon  cu pârâta solicitându-i efectuarea remedierilor necesare.

Că, pârâta a fost de acord, însă pe drum de la Motru spre TG – Jiu în satul Roşiuţa, motorul s-a oprit şi nu a mai funcţionat făcând imposibilă deplasarea prin autopropulsie.

În  acest context  a luat din nou legătura cu pârâta care a trimis un autovehicul pentru tractare şi în felul acesta autovehiculul reclamantei a ajuns din nou in service.

A arătat reclamanta că în data de 29.10.2007 a fost chemată de către pârâtă să ridice autovehiculul însă în urma verificărilor lucrărilor executate de aceasta, reclamanta a constatat că motorul autovehiculului nu funcţionează normal neputând circula cu el în aceea stare pe drumurile publice, motiv pentru care a refuzat să plătească factura ce conţinea lucrările efectuate de pârâtă, la motorul aflat în garanţie.

Între părţi a avut loc un schimb de corespondenţă pe această temă iar la 16.11.2007, reclamanta a fost invitată să ridice autovehiculul, însă deşi s-a prezentat la sediul acesteia a constatat că motorul nu funcţiona.

Pe acest fond la 17.12.2007, după mai multe convorbiri telefonice reclamanta s-a prezentat să ridice autovehiculul, a efectuat proba funcţionării pe loc a motorul sigilat de pârâtă şi a încercat să se deplaseze cu el spre Motru.

Însă, la ieşirea din  Tg – Jiu către Motru autovehiculul a rămas în pană iar motorul nu a mai funcţionat, situaţie în care reclamanta a solicitat telefonic reprezentantului pârâtei, inginer L. A., să se deplaseze la faţa locului, deplasare ce a fost efectuată de acesta împreună cu mecanicul V. T.

Că, pe distanţa de 45 km aceştia au întreprins peste 10 intervenţii asupra motorului, reuşind pe parcursul a peste 5 ore să parcurgă distanţa dintre Tg – Jiu şi Motru, autovehiculul fiind condus numai de către mecanicul auto salariat al pârâtei.

A susţinut reclamanta că deşii reprezentanţii pârâtei au promis că vor trimite un autovehicul la Motru pentru tractarea celui defect în vederea efectuării remedierii lucrărilor la setul motor, acest lucru nu s-a mai întâmplat, situaţie în care reclamanta s-a văzut nevoită să tracteze autovehiculul către o reprezentantă a producătorului care să constatate motivele defecţiunilor şi să procedeze la repararea autovehiculului.

La data de 13.05.2008, reclamanta a tractat autovehiculul la SC R. SRL CRAIOVA, reprezentantă a producătorului autovehiculului marca DACIA, care în intervalul 13.05. 2008- 13.06.2008 a remediat defecţiunile produse de pârâtă.

Că, autoservisul din Craiova a întocmit o notă de constatare, a efectuat fotografii la motorul autovehiculului din care rezultă că sigiliile aplicate de pârâtă au fost intacte, că autovehiculul a fost adus la reparat prin tractare, fiind întocmit şi devizul de lucrări.

A susţinut reclamanta că la data de 19.10.2007, aceasta a încheiat contractul nr. 1376 în calitate de prestator şi SC V. SRL  Motru în calitate de beneficiar, contract prin care reclamanta se obliga să pună la dispoziţia beneficiarului autovehiculul cu nr. de înmatriculare GJ 82 BOG în schimbul unui tarif de 6000 de lei pe lună, stabilindu-se drept sancţiune pentru nepunerea la dispoziţie a acestui autovehicul plata unei despăgubiri de 800 lei pe zi de întârziere.

Că, prin acţiunea sa pârâta i-a cauzat prejudiciu ce face obiectul cauzei efectuând lucrări de proastă calitate şi aducând autovehiculul în stare de nefuncţionare.

În drept cererea a fost întemeiată pe disp. art. 998, 999, 1000, 1003 Cod Civil şi 36 Cod Comercial.

În dovedirea acţiunii s-a depus la dosar copia convocării în vederea concilierii directe, xerocopii de pe corespondenţa purtată între părţi de pe contractul nr. 1376 din 19.10.2007, xerocopia biletului la ordin din 18.06.2008, certificatele de garanţie, comenzile efectuate către pârâtă, facturile fiscale şi un set de fotografii, evidenţiate la filele 22-44 din dosar.

Pârâta la rândul său a depus întâmpinare prin care a solicitat în esenţă respingerea acţiunii ca inadmisibilă în raport de temeiul de drept invocat respectiv răspunderea civilă delictuală, în contextul în care între părţi au existat raporturi contractuale iar răspunderea nu se poate circumscrie decât răspunderii contractuale.

Cu privire la capătul de cerere prin care se solicită plata beneficiului nerealizat de către reclamantă, pârâta a solicitat respingerea acţiunii  cu motivarea  că, reclamanta şi SC V. SRL MOTRU  au încheiat contractul de prestări servicii la 19.10.2007, care urma să-şi producă efectele din data de 22.10.2007, cu o zi înainte de a fi adusă maşina în service pe motiv că nu funcţionează.

S-a susţinut în esenţă că încheierea contractului a fost făcută pentru a se obţine o sumă cât mai mare de la pârâtă, în situaţia în care  nu s-a făcut dovada prejudiciului creat, a faptei ilicite şi a legăturii de cauzalitate între fapta ilicită şi prejudiciu.

Prin întâmpinare pârâta şi-a expus pe larg punctul de vedere, în raport cu susţinerile reclamantei legate de efectuarea necorespunzătoare a lucrărilor de reparaţie a autovehiculului proprietatea acesteia, precizând că nu s-a acordat garanţie la lucrarea efectuată asupra acestui autovehicul, motiv pentru care a fost emisă factura fiscală în sumă de 436,15 lei, solicitând pe cale reconvenţională obligarea pârâtei la plata lucrărilor efectuate în baza devizului nr. 0011 din 23.10.2008.

În dovedirea cererii reconvenţionale s-a ataşat xerocopia facturii fiscale nr. 0005216 din 5.11.2007, comanda efectuată de pârâtă pentru reglarea carburatorului şi devizul de lucrări, precum şi modul de calcul al dobânzii de referinţă.

La solicitarea reclamantei instanţa a încuviinţat proba testimonială, fiind audiaţi în cauză în calitate de martori, salariaţii pârâtei: L. C. A. şi V. T., martori însuşiţi şi de pârâtă.

De asemenea la solicitarea pârâtei, instanţa a încuviinţat efectuarea în cauză a unei expertize tehnice auto ale cărei obiective au fost încuviinţate prin încheierea şedinţă din 25.11.2008, expertiză ce a fost întocmită de către expert Corici Gheorghe.

Cu privire la raportul de expertiză ambele părţi au formulat obiecţiuni, la care expertul a răspuns detaliat printr-o completare la  raportul de expertiză.

Tribunalul, analizând actele şi lucrările dosarului în raport de susţinerile părţilor, de temeiul de drept indicat de reclamantă, de probele administrate în cauză  din care rezultă că între părţi s-a încheiat o convenţie comercială cu privire la efectuarea lucrărilor de reparaţie la autovehiculul proprietatea reclamantei şi pornind de la principiul că toate convenţiile legal făcute au putere de lege între părţile contractante, acestea  trebuind executate cu bună credinţă, urmează ca acţiunea în ansamblul său să fie examinată din această perspectivă, toate acestea coroborate cu raportul de expertiză întocmit în cauză.

Potrivit susţinerilor reclamantei precum şi actelor ataşate de aceasta în dovedirea cererii de chemare în judecată( note de comenzi pentru reparaţii la autovehiculul GJ 82BOG), la data de 11.10.2005 aceasta a convenit cu pârâta SC L. S. SRL  schimbarea setului motor la autovehiculul care avea la aceea dată la bord 38.553 km parcurşi.

Comanda de efectuare a acestei reparaţii a fost făcută de către C. E. C. aşa cum rezultă din conţinutul acesteia, iar certificatul de garanţie ca şi cel de control, au fost emise de asemenea pe C. C.filele 72-74 dosar).

Chiar şi factura cu care a fost achitată contravaloarea acestei intervenţie a fost emisă pe numele cumpărătorului C.C.( fila 76 din dosar).

Pârâta nu a întocmit nici un document din care să rezulte necesitatea schimbării setului motor sau să constate starea acestuia la momentul efectuării lucrării.

După această dată, au fost efectuate mai multe intervenţii la acest autovehicul de către firma service după cum urmează :

La 22.10.2005, s-a efectuat revizia obligatorie la 1000 de kilometrii şi s-a montat un termostat întrucât se reclamase supraîncălzirea motorului;

La 06.05.2006, s-a constatat consumul mare de ulei la 41.844 km parcurşi iar unitatea service a apreciat că trebuie înlocuit setul motor , aşa încât la 13.06.2006, s-a montat setul motor şi s-a sigilat motorul.

Cât priveşte termenul de garanţie al acestei lucrări, el este de 18 luni şi a început să curgă de la data montării celui de al doilea set motor, respectiv 13.06.2006.

La data de 04.09.2006, la 43.499 km parcurşi automobilul a fost prezentat în atelierul service pentru revizie şi  verificarea motorului cu motivarea că nu funcţionează bine, făcându-se intervenţii mici şi punerea la punct a motorului.

La data de 22.11.2006, s-a făcut revizia  la 1000 de kilometrii parcurşi de la montarea celui de al doilea set motor  şi înlocuirea colierului radiator şi filtru de ulei, iar la data de 23.10.2007, la 44.862 km parcurşi automobilul a fost transportat din nou în atelierul servis unde s-a curăţat carburatorul şi înlocuit condensatorul.

Pârâta a apreciat că aceste lucrări exced termenului de garanţie, motiv pentru care a emis factura fiscală nr. 0005216 din 5.11.2007 refuzată la plată de către reclamantă.

Verificând copiile comenzilor de efectuare a reparaţiilor la acest autovehicul, se constată că toate au fost emise de către C.C., ceea ce denotă faptul că mijlocul de transport a fost folosit  în toată această perioadă de către acest cabinet (filele 69-73,74,82,84,85, etc ).

Aşa se şi explică faptul că la dosar nu au fost depuse documente  privind parcursul automobilului, respectiv foi de parcurs fişă activitate zilnică, etc.

Aceasta cu atât mai mult cu cât reclamanta, susţine că a încheiat un contract de prestări servicii cu SC V.SRL MOTRU, la 19.10.2007, în perioada în care autovehiculul prezenta încă defecţiuni de funcţionare, depunând la dosar acest contract.

Din conţinutul raportului de expertiză întocmit în cauză, rezultă clar că în tot intervalul de la înlocuirea primului set motor şi până la intrarea în reparaţii la firma SC R.SRL CRAIOVA, motorul a funcţionat cu un carburator simplu corp, tip 32IRM şi nu  cu  un carburator dublu corp tip 28/30DCI3B aşa cum este prevăzut de constructor.

Aceasta, întrucât  tipul acesta de motor a fost montat de către pârâtă la 11.08.2005 cu ocazia verificărilor tehnice şi reparaţiilor de la această dată.

În măsura în care au fost efectuate aceste operaţiuni, pârâta în calitate de unitate specializată în efectuarea lucrărilor service, avea obligaţia să-i explice proprietarului autovehiculului care sunt riscurile montării unui astfel de carburator, neputându-se reţine din această perspectivă vre-o vinovăţie a proprietarului pentru că a acceptat acest lucru, câtă vreme nu a cunoscut  care vor fi consecinţele.

Aşa cum rezultă din expertiza tehnică întocmită în cauză (fila 21 a raportului, paragraf ultim), prin montarea carburatorului simplu corp, a fost afectată funcţionarea motorului, întrucât cantitatea de amestec necesară a fost diminuată-motorul 106,00, având o intrare mai mare a amestecului, în sensul că talerul supapelor de  admisie are un diametru de 34,6 mm, faţă de 33,5mm diametrul talerului  la supapele motoarelor 102,00, la care este montat carburatorul simplu corp.

Carburatorul dublu corp cu deschiderea diferenţiată a clapetelor de admisie-28/30DCI3B, permite la debite mici de aer(turaţie şi sarcini reduse), obţinerea unor viteze de curgere mari şi prepararea bună a amestecului în treapta primară (cea secundară fiind închisă), iar debite mari de aer prin deschiderea şi a treptei secundare, pierderi gazodinamice  mai reduse(umplere bună şi puteri ridicate).

Cu alte cuvinte, prin utilizarea carburatorului simplu corp, prepararea amestecului nu s-a făcut corespunzător, iar în sarcină motorul nu a dezvoltat putere.

Prin urmare, efectuarea celor 7 intervenţii la motorul automobilului proprietatea reclamantului, după înlocuirea primului set motor, se datorează exclusiv culpei pârâtei, nici una dintre aceste lucrări neimpunându-se, potrivit raportului de expertiză dacă unitatea service nu înlocuia carburatorul motorului 106,00, cu un carburator ce se montează pe un alt motor decât al Daciei 1304, respectiv 102,00 ce echipează alte automobile Dacia şi care are alte performanţe mai reduse decât  motorul 106,00.

De asemenea culpa pârâtei constă în faptul că aceasta avea obligaţia de a asigura calitatea primului set motor , precum şi a lucrărilor de montaj, iar după montarea celui de al doilea set motor, trebuia să folosească carburatorul proiectat pentru motorul respectiv şi să  prezinte o fişă de rodaj pe care utilizatorul autovehiculului avea obligaţia să o respecte.

Din această perspectivă şi raportat la dispoziţiile art.969 C.Civ, capătul de cerere prin care se solicită obligarea pârâtei la plata sumei de 2147,88 RON reprezentând contravaloarea lucrărilor de  remediere a defecţiunilor produse de aceasta şi efectuate de SC R. SRL CRAIOVA, apare ca întemeiat, motiv pentru care va fi admis.

Cât priveşte cererea de acordare a venitului nerealizat în sumă de 44.000RON şi 176.000RON penalităţi de întârziere datorate de reclamantă în baza contractului nr. 1376 din 19.10.2007, aceasta apare ca nefondată pentru următoarele considerente:

Din lecturarea acestui contract depus la fila 11 din dosar, rezultă că SC V.SRL MOTRU în calitate de contractant a încheiat un contract de subcontractare a prestaţiilor de servicii în transporturi  rutiere de mărfuri cu reclamanta, prin care , aceasta din urmă se obliga să asigure mijlocul de transport necesar realizării contractelor încheiate de SC V. SRL MOTRU cu clienţii acesteia.

Separat de faptul că acest contract s-a încheiat în contextul în care  reclamanta avusese numeroase probleme legate de funcţionarea acestui mijloc de transport până la încheierea contractului, aceasta nu a depus însă la dosar nici un înscris din care să rezulte că în intervalul 22.10.2007- 31.12.2008, SC V.SRL MOTRU, a avut comenzi de la clienţii acesteia pe care nu le-a putut  onora, ca urmare a nepunerii la dispoziţie de către reclamantă a autovehiculului GJ 82BOG.

Înscrisul depus la fila 13 din dosar de către reclamantă, reprezentând xerocopia biletului la ordin emis la 18.06.2008, din care rezultă că aceasta urma să plătească SC V.SRL MOTRUA,  suma de 176.000, 00 lei, fără a purta ştampila vreunei bănci, este lipsit de relevanţă juridică aşa încât acestuia nu i se va da eficienţa dorită de reclamantă.

Cât priveşte cererea reconvenţională formulată de pârâta-reclamantă, având în vedere că suma solicitată în baza facturii nr. 0005216 din 5.11.2007 reprezintă lucrări efectuate la data de 23.10.2007, dată la care nu expirase încă termenul de garanţie de 18 luni de la data montării celui de al doilea set motor, respectiv 13.06.2006, aceasta va fi respinsă ca nefondată, reţinând că în mod justificat reclamanta – pârâtă a refuzat la plată contravaloarea acesteia.

Aşa fiind şi văzând şi disp. art. 969 Cod Civil, 998, 999 Cod Civil precum şi disp. art. 274 CPC;

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Admite în parte acţiunea comercială în pretenţii formulată de reclamanta – pârâtă SC B.SRL MOTRU  , în contradictoriu cu pârâta – reclamantă SC L.S.SRL TG – JIU .

Obligă pârâta-reclamantă la plata sumei de 2147,88 RON către reclamanta-pârâtă.

Respinge ca nefondată cererea de acordare a venitului nerealizat în sumă 44.000RON  şi 176.000 RON penalităţi de întârziere, cerere  formulată de reclamanta – pârâtă SC B.SRL MOTRU.

Respinge ca nefondată cererea reconvenţională formulată de pârâta – reclamantă SC L.S.SRL TG – JIU.

Obligă pârâta-reclamantă la plata taxei de timbru în sumă de 177,79 lei.

Cu apel.

Pronunţată în şedinţa publică  din 10.03 2009 la tribunalul Gorj.

Preşedinte,

Elena Pănoiu

Grefier,

Luminiţa Butiuc

E.P. 12 Martie 2009