Acţiune în constatare

Sentinţă comercială 279/2015 din 21.04.2015


Dosar nr. .....

Cod operator 2443/2442

R O M Â N I A

TRIBUNALUL GORJ

SECŢIA A II-A CIVILĂ

Sentinţa Nr. 279/2015

Şedinţa publică de la 21 Aprilie 2015

Completul compus din:

JUDECĂTOR SINDIC .....

Grefier .....

Pe rol fiind pronunţarea asupra dezbaterilor ce au avut loc în şedinţa publică din 07.04.2015, privind judecarea cererii formulată de reclamantul C.C.IPURL în calitate de administrator judiciar al debitorului SC S.I.SRL împotriva pârâtei M.B.L. IFN SA, având ca obiect „acţiune în constatare”.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au lipsit părţile.

Procedura legal îndeplinită din ziua dezbaterilor.

Deliberând, judecătorul sindic pronunţă următoarea sentinţă, susţinerile părţilor fiind consemnate în încheierea de amânare a pronunţării din 7.04.2015, aceasta făcând parte integrantă din prezenta.

JUDECĂTORUL SINDIC

Asupra cauzei de faţă;

Prin cererea introdusă la Tribunalul Gorj – Secţia a II-a Civilă şi înregistrată sub nr......, reclamanta C.C.IPURL în calitate de administrator judiciar al debitorului SC S.I.SRL a chemat în judecată pârâta M.B.L. IFN SA, solicitând judecătorului sindic ca prin sentinţa ce se va  pronunţa, să se constate ca fiind menţinute contractele de leasing nr.FEUI03156/01.07.2011, FEUI03157/01.07.2011 şi FL05487/11.05.2012.

În motivare reclamanta menţionează că prin încheierea nr.194/2014 din 23.05.2014 pronunţată de Tribunalul Gorj s-a dispus deschiderea procedurii generale a insolvenţei debitoarei SC S.I.SRL, ea fiind numită administrator judiciar, pentru ca prin încheierea nr.1050 din 09.09.2014 să se ia act de desemnarea administratorului spe4cial al debitoarei în persoana numitului E.U.

Ulterior, la data de 11.09.2014, Adunarea Creditorilor debitoarei a votat menţinerea contractelor acesteia aflate în derulare cu beneficiarii, furnizorii şi instituţiile bancare, iar în privinţa pârâtei a fost reziliat un contract de leasing, respectiv FEUI04532, menţinându-se celelalte trei contracte de leasing aflate în curs de derulare, sens  în care şi pârâta şi-a exprimat acordul şi în consecinţă, aceasta a fost înscrisă la masa credală cu suma de 355768,35 lei, reprezentând contravaloare rate leasing restante şi penalităţi, conform contractelor de leasing menţinute.

Mai arată reclamanta că odată cu comunicarea planului de reorganizare de către debitoare i s-şa comunicat şi notificarea de reziliere contract nr.586 din 3110.2014, transmisă de pârâtă către debitoare, precum şi răspunsul debitoarei prin care se solicita menţinerea contractului de leasing.

În consecinţă, apreciază reclamanta că în speţă sunt îndeplinite disp.art.86 din Legea nr.85/2006, care prevede că contractele în derulare se consideră menţinute la data deschiderii procedurii, astfel încât orice clauză contrară este nulă şi că administratorul judiciar trebuie să răspundă în termen de 30 zile unei notificări a contractantului prin care i se cere să denunţe contractul, în speţă însă administratorul judiciar neprimind vreo notificare de reziliere a contractelor de leasing din partea pârâtei şi mai mult existând acordul părţilor cu privire la menţinerea contractelor de leasing în derulare, în condiţiile în care după data deschiderii procedurii, în perioada de observaţie debitoarea nu are restanţe la ratele de leasing ulterioare cu o perioadă de întârziere mai mare de 60 de zile de la scadenţă.

În dovedire reclamanta a depus la dosar procesul-verbal al adunării creditorilor nr.3386 din 11.09.2014, tabelul definitiv al creanţelor debitoarei, adresa nr.472 din 21.08.2014, procesul-verbal de predare-primire încheiat între pârâtă şi SC S.I.SRL, planul de reorganizare, precum şi adresa de înaintare a acestuia de către administratorul special către administratorul judiciar, programul de plată al creanţelor, notificarea de reziliere contract nr.586 din 31.10.2014, notificarea nr.72 din 14.11.2014, situaţia plăţilor efectuate pentru facturile emise după deschiderea procedurii de insolvenţă.

Pârâta a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea acţi8unii ca nefondată, cu următoarea motivare :

Între pârâtă şi SC S.I.SRL au fost încheiate patru contracte de leasing financiar, dintre care cel înregistrat sub nr.FEUI04532 din 08.12.2011 a fost denunţat de administratorul judiciar, contracte încheiate în vederea achiziţionării mai multor autovehicule.

Pârâta a fost înscrisă la masa credală a debitoarei cu o creanţă totală în cuantum de 355768,35 lei pentru ca ulterior, administratorul judiciar să-i comunice că doreşte continuarea a trei dintre cele patru contracte de leasing şi denunţarea unuia dintre ele, comunicându-i totodată faptul că va achita debitele restante aferente contractului de leasing reziliat, iar debitele restante la momentul intrării în insolvenţă vor fi achitate în două tranșe, respectiv 11151 lei la data de 25.08.2014 și 25.763 lei la data de 15.09.2014.

Aceste obligații de plată nu au fost respectate, motiv pentru care a întocmit notificarea de reziliere nr.586 din 31.10.2014, pe care a comunicat-o la data de 05.11.2014 atât administratorului judiciar cât și societății debitoare, cel dintâi necomunicând un răspuns în termenul de 30 zile de la recepționarea notificării.

În dovedire pârâta a depus la dosar notificarea de reziliere contract nr.586 din 31.10.2014 împreună cui dovezile de comunicare a acesteia către Sc S.I.SRL şi C.C.IPURL, adresa nr.472 din 21.08.2014, solduri clienţi pe contracte, situaţie detaliată penalizări, contractele de leasing financiar.

Analizând ansamblul probatoriu administrat în cauză, judecătorul sindic constată şi reţine următoarea stare de fapt :

Între debitoarea Sc S.I.SRL şi pârâta M.B.L. IFN SA s-au încheiat patru contracte de leasing financiar, respectiv : FEUI03156/01.07.2011, FEUI03157/01.07.2011,  FL05487/11.05.2012 şi FEUI04532/08.12.2011, prin care pârâta a finanţat debitoarea prin leasing financiar în vederea achiziţionării mai multor autovehicule.

La data de 23.05.2014, prin încheierea nr.194 a Tribunalului Gorj s-a dispus deschiderea procedurii generale a insolvenţei debitoarei, pârâta fiind înscrisă în tabelul definitiv al creanţelor cu suma de 355.768,35 lei, reprezentând contravaloare rate leasing restante şi penalităţi, conform celor patru contracte de leasing existente.

Ulterior deschiderii procedurii generale a insolvenţei, respectiv la data de 26.08.2014, administratorul judiciar al debitoarei a comunicat pârâtei prin adresa nr.472 din 21.08.2014 că doreşte continuarea a trei contracte de leasing, respectiv FEUI03156/01.07.2011, FEUI03157/01.07.2011 şi FL05487/11.05.2012 şi denunţarea contractului nr.FEUI04532 din 28.12.2011, în privinţa căruia se angaja să achite restanţele, iar în privinţa debitelor restante aferente celorlalte contracte se angaja să le achite în două tranşe, respectiv 11.151 la data de 25.08.2014 şi 25.763 la data de 15.09.2014, obligaţie de plată care nu a fost respectată.

În consecinţă, pârâta a întocmit notificarea de reziliere nr.586 din 31.10.2014 pe care a comunicat-o la data de 05.11.2014 administratorului judiciar C.C.IPURL şi debitoarei SC S.I.SRL, ambele comunicări fiind semnate la rubrica „destinatar”, ceea ce denotă faptul că administratorul judiciar a luat cunoştinţă despre notificare la data semnării, respectiv 05.11.2014, răspuns la notificare formulând numai debitoarea, conform adresei nr.72 din 14.11.2014.

Conform disp.art.86 din Legea nr.85/2006 contractele în derulare se  consideră menţinute la data deschiderii procedurii, orice clauză contractuală de desfiinţare a contractelor în derulare pentru motivul deschiderii procedurii fiind nule.

În vederea creşterii la maxim a valorii averii debitorului, administratorul judiciar poate să denunţe orice contract atât timp cât aceste contracte nu vor fi fost executate în totalitate, ori substanţial de către toate părţile implicate.

Administratorul judiciar trebuie să răspundă în termen de 30 de zile unei notificări a contractantului, prin care i se cere să denunţe contractul în lipsa unui astfel de răspuns administratorul judiciar nemaiputând cere executarea contractului, acesta socotindu-se denunţat la data expirării unui termen de 30 de zile de la recepţionarea solicitării cocontractantului de denunţare a contractului dacă administratorul judiciar nu răspunde.

Legiuitorul a prevăzut astfel expres şi imperativ persoanele îndreptăţite şi obligate totodată să răspundă notificării contractantului de denunţare a unui contract, acestea fiind numai administratorul judiciar sau lichidatorul judiciar, iar în lipsa unei prevederi exprese nu se poate interpreta textul mai sus menţionat în sensul că în cadrul procedurii generale a insolvenţei este îndreptăţit să răspundă unei astfel de notificări administratorul special şi că un astfel de răspuns ar fi de natură să substituie răspunsul administratorului judiciar, sens în care se motivează prezenta cerere de chemare în judecată.

Astfel, în speţă, în condiţiile în care pârâta, prin adresa nr.586 din 31.10.2014 comunicată administratorului judiciar la data de 05.11.2014 i-a adus la cunoştinţă intenţia de reziliere a contractelor de leasing iar administratorul judiciar nu a răspuns în termen de 30 de zile de la data primirii  acestei notificări, devin aplicabile disp.art.86 alin.1 din Legea nr.85/2006, în sensul că administratorul judiciar nu va mai putea cere executarea contractului, acesta fiind socotit denunţat la data expirării termenului de 30 de zile de la recepţionarea solicitării cocontractantului de denunţare a contractului.

Pe de altă parte, conform disp.art.36 din Legea nr.85/2006, de la data deschiderii procedurii se suspendă de drept toate acţiunile judiciare, extrajudiciare sau măsurile de executare silită pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale, cu excepţia acţiunilor exercitate în cadrul unui proces pe rol, ceea ce denotă faptul că în speţă, pârâta nu mai poate porni o executare silită împotriva debitoarei pentru realizare creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale, inclusiv ca urmare a rezilierii contractelor de leasing, o astfel de procedură fiind suspendată de drept, iar dacă ea ar fi totuşi pornită , debitoarea are la îndemână calea contestaţiei la executare privită ca o acţiune în realizarea dreptului şi pe acest considerent nu sunt îndeplini8te nici disp.art.35 C.Pr.Civ care prevede că cel care are interes poate să ceară constatare a existenţei sau neexistenţei unui drept, cererea neputând fi primită însă dacă partea cere realizarea dreptului pe orice altă cale prevăzută de lege.

Debitoarea, prin administrator judiciar, având la îndemână o astfel de cale egală, respectiv contestaţia la executare, în cazul în care pârâta ar începe procedura executării silite pentru recuperarea debitului, nu mai poate uza de dispoziţiile art.35 C.Pr.Civ., care ar îndreptăţi-o să beneficieze de calea unei acţiuni în constatare,

Pentru aceste motive, judecătorul sindic apreciază că în speţă nu sunt îndeplinite disp.art.86 alin.1 teza I din Legea nr.85/2006 şi art.35 C.Pr.Civ., astfel încât urmează să respingă acţiunea ca nefondată.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE :

Respinge ca nefondată cererea formulată de reclamantul C.C.IPURL în calitate de administrator judiciar al debitorului SC S.I.SRL, împotriva pârâtei M.B.L. IFN SA, având ca obiect „acţiune în constatare”.

Cu apel.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 21 aprilie 2015 la Tribunalul Gorj.

Judecător sindic,

.....Grefier ....,

....