Art. 6 alin.3 din oug nr.116/2009

Sentinţă civilă 31/2015 din 18.02.2015


Dosar nr. 

Cod operator: 2443

R O M Â N I A

TRIBUNALUL GORJ

SECŢIA A II-A CIVILĂ

Sentinţă Nr. 31/2015

Şedinţa din Camera de Consiliu din  18 Februarie 2015

Completul compus din:

PREŞEDINTE 

Grefier 

  Pe rol fiind examinarea plângerii împotriva rezoluţiei nr. …. din 29 oct. 2014 emisă de Directorul ORC de pe lângă Tribunalul Gorj formulată de petenta ŞAC. .

La apelul din camera de consiliu , au lipsit părţile .

Procedura completă, fără citare .

S-a  făcut referatul oral al cauzei de către grefierul de şedinţă  după care se constată dosarul în stare de judecată şi se trece la soluţionare .

TRIBUNALUL

La data de 10 febr. 2015  s-a înregistrat la dosarul cauzei  plângerea împotriva rezoluţiei nr. ….din 29 oct. 2014 emisă de Directorul ORC de pe lângă Tribunalul Gorj formulată de petenta Ş.A.C. , prin care aceasta se opune radierii firmei SC …. SRL, solicitând anularea rezoluţiei .

În motivarea plângerii se arată că  a fost angajata firmei SC …. SRL până la data de 7 ian. 2014 când a fost obligată să-şi dea demisia  din această societate, ulterior acestei date  formulând o cerere de chemare în judecată a SC …. SRL – dosar …/95/2014 soluţionat  de Tribunalul Gorj prin sentinţa nr. …/2014 , ocazie cu care societatea a fost obligată la plata sumei totale de 9445,23 lei  reprezentând drepturi salariale cuvenite şi neachitate pe perioada  ian. 2011 – ianuarie 2014, plus 900 lei reprezentând cheltuieli de judecată.

Că, după rămânerea definitivă a sentinţei  s-a prezentat la BEJ …. unde la data de 2 febr. 2015 i-a fost comunicată rezoluţia …. din 29 oct. 2014  , luând astfel la cunoştinţă că firma a fost radiată.

Consideră că această radiere a fost solicitată de reprezentantul societăţii cu rea –voinţă, în scopul de a nu-i fi achitate drepturile salariale restante  stabilite de instanţa de judecată, întrucât administratorul societar C. L. a ascuns acest fapt pe întreg parcursul dosarului aflat spre soluţionare, respectiv la data de 29 oct. 2014 până la data punerii în executare a sentinţei, aceasta făcând după data  de 29 oct. 2014 cereri în cadrul dosarului nr………  prin care solicita studierea dosarului precum şi adresarea instanţei către ITM Gorj pentru a se comunica anumite declaraţii ale unor angajaţi pe anumite perioade .

Că, în cadrul acestui dosar  societatea a formulat şi obiecţiuni la raportul de expertiză la data de 14 nov. 2014 care i-au fost admise fără să aducă vreodată la cunoştinţa instanţei de judecată faptul că societatea a fost radiată.

Apreciază că societatea a solicitat radierea din rea- credinţă şi societatea are toate punctele de lucru active şi în prezent .

Face precizarea că termenul de 15 zile în care trebuia să formuleze plângere începe să curgă de la data de 2 febr. 2015 când a luat cunoştinţă având în vedere că societatea a ascuns voit radierea sa, fiind chiar în litigiu cu petenta, şi ştiind că avea obligaţia să aducă la cunoştinţa instanţei de judecată starea de fapt şi de drept existentă la acea dată.

În dovedirea plângerii a depus la dosarul cauzei înscrisurile ataşate cererii , respectiv rezoluţia atacată, sentinţa nr. 5247 din 12 dec. 2014 pronunţată de Tribunalul Gorj , cererile formulate de către societate în nume propriu , după data  de 29 oct. 2014 când a fost dată rezoluţia .

În şedinţa publică din 12 febr. 2015 în Camera de Consiliu ,  s-a acordat termen de judecată la 18 febr. 2015 în vederea emiterii unei adrese către ORC Gorj  pentru comunicarea dosarului de lichidare  a societăţii SC ….. SRL în care să se regăsească şi hotărârea de dizolvare a acestei societăţi , cu menţiunea datei rămânerii definitive a sentinţei , ORC Gorj depunând cele solicitate la data de 16 febr. 2015  la dosarul cauzei .

Procedând  la analizarea plângerii în raport de înscrisurile de la dosarul cauzei  , instanţa apreciază plângerea împotriva rezoluţiei Directorului ORC ca fiind neîntemeiată, urmând să o respingă.

Astfel se reţine faptul că societatea ….. SRL a fost dizolvată prin hotărârea Adunării generale nr…../05.08.2014, înregistrată în registrul comerţului prin rezoluţia nr….. din data de 12.08.2014.

Prin aceeaşi hotărâre  s-a trecut la lichidarea societăţii, fiind numit lichidator CII …. care, în această calitate a depus raportul asupra situaţiei economice a societăţii  din 01.10.2014, pronunţându-se rezoluţia Directorului ORC nr…../07.10.2014, publicată în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a.

Pe baza acestui raport a fost depus şi bilanţul de lichidare al societăţii din 07.10.2014, emiţându-se rezoluţia nr.7233/10.10.2014, dispunându-se totodată publicarea situaţiei financiare finale de lichidare pe pagina de internet a ONRC.

Ulterior, prin rezoluţia nr. …./29.10.2014 pronunţată de directorul ORC de pe lângă Tribunalul Gorj a fost admisă cererea de radiere a societăţii din registrul comerţului, cerere formulată de lichidator, rezoluţia fiind publicată în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a nr.7375/11.12.2014.

Potrivit dispoziţiilor art. 6 alin.3 din OUG nr.116/2009, modificată şi completată, „împotriva rezoluţiei directorului se poate formula plângere în termen de 15 zile de la pronunţare pentru părţi şi de la data publicării rezoluţiei în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, pentru orice alte persoane interesate.”

Plângerea împotriva rezoluţiei a fost depusă şi menţionată  în registrul comerţului la data de 05.02.2015, deci peste termenul prevăzut de lege pentru a putea fi contestată rezoluţia.

Chiar în condiţiile în care plângerea ar fi fost depusă în termen, instanţa constată că în cadrul lichidării voluntare, realizată în conformitate cu dispoziţiile Legii nr.31/1990, republicată, au fost respectate toate etapele procedurale, iar radierea a îndeplinit condiţiile legale, astfel încât, din această perspectivă, plângerea este neîntemeiată.

Desigur că, în condiţiile în care în cadrul dosarului de pretenţii, societatea pârâtă era deja radiată la momentul pronunţării sentinţei, iar instanţa ar fi avut cunoştinţă de acest aspect soluţia ar fi fost alta decât cea pronunţată.

Văzând şi dispoziţiile legale invocate,

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge plângerea împotriva rezoluţiei nr. …. din 29 oct. 2014 emisă de Directorul ORC de pe lângă Tribunalul Gorj cu sediul în Tg.Jiu , str. ………., jud. Gorj,  formulată de petenta Ş.A.C. domiciliată în  Tg.Jiu, jud. Gorj .

Cu apel.

Pronunţată în şedinţa publică de la 18 Februarie 2015 la Tribunalul Gorj 

PREŞEDINTE , GREFEIR,