Obligaţia beneficiarului de a restitui echipamentele predate de furnizor

Sentinţă civilă 821 din 31.01.2014


În situaţia în care în contractul de prestare servicii de telecomunicaţii părţile au prevăzut obligaţia beneficiarului de a restitui echipamentele predate de furnizor iar, în caz contrar, obligaţia de plată a unei sume de bani cu titlu de clauză penală, nu incumbă furnizorului de servicii să probeze că la momentul rezilierii contractului a solicitat restituirea echipamentelor şi că beneficiarul a refuzat predarea lor,  beneficiarul având obligaţia de a proba că și-a respectat obligația contractuală de a preda aceste bunuri.

În cauză, reclamanta a solicitat obligarea pârâtului la plata sumei de 192 lei reprezentând contravaloare facturi fiscale precum şi dobândă legală de 0,2 % pe zi de întârziere, 832 lei contravaloare abonamente lunare, 1375,84 lei contravaloare echipamente.

Din analiza contractului de furnizare servicii încheiat între părţi, rezultă că beneficiarul a declarat că a luat cunoştinţă, a primit şi că este de acord cu condiţiile generale ale contractului, cât şi cu clauzele specifice fiecărui serviciu şi anexelor acestora, după cum urmează: Condiţiile generale  pentru furnizarea serviciilor de comunicaţii electronice integrate, Anexa 2- Baza Special - Extras din tarife, Anexa 3- Clauze specifice serviciului de retransmisie a programelor audiovizuale CATV, Anexa 3.II- clauze specifice serviciului, Anexa 3.III- clauze specifice serviciului de telefonie fixă, procesele - verbale de predare - primire echipamente comunicaţii, clauzele speciale pentru telefonia mobilă, clauzele specifice pentru serviciul de televiziune prin satelit şi Anexa 3.V.I.- tarife echipamente, procesul - verbal de presare - primire a echipamentelor. Acest contract a fost semnat de beneficiar, astfel că acesta şi-a însuşit în acelaşi timp şi toate clauzele cuprinse în anexele şi procesele-verbale precizate mai sus.

Prin urmare, dat fiind faptul că pârâtul a luat cunoştinţă , a primit şi a fost de acord cu condiţiile generale ale contractului la momentul semnării contractului de furnizare servicii, acesta a fost de acord şi cu plata penalităţii de 0,2%pe zi de întârziere, calculate asupra cuantumului facturilor neachitate, conform art. 3.6 din condiţiile generale.

Condiţiile generale pentru furnizarea serviciilor de comunicaţii electronice au fost cunoscute şi însuşite de pârât încă de la data semnării contractului de furnizare servicii, la punctul 3 din condiţiile generale, prevăzându-se în mod expres că, în funcţie de serviciile pentru care a optat beneficiarul, potrivit lit. C din contract, tarifele aferente acestor servicii şi  ale serviciilor de telefonie, sunt calculate, la data semnării contractului, potrivit anexei 2. Prin urmare, acesta era obligat şi la plata abonamentelor lunare.

Referitor la obligaţia de a restitui echipamentele predate,  din clauza cuprinsă în art. 5.5.2  din Condiţiile generale, precum şi din art. 3.1 din Anexa 3V, rezultă că beneficiarul avea obligaţia de a restitui operatorului în aceeaşi stare în care a primit toate echipamentele, accesoriile şi orice alte bunuri aflate în proprietatea operatorului. În cazul încălcării acestei obligaţii, beneficiarul se obliga să plătească operatorului, cu titlu de clauză penală, echivalentul în lei a acestor bunuri.

Întrucât pârâtul s-a obligat la restituirea acestor bunuri, la momentul rezilierii contractului, nu era necesar că reclamanta să probeze în concret că le-a solicitat de le beneficiar şi că acesta a refuzat predarea lor. De vreme ce beneficiarul nu a probat că și-ar fi respectat obligația contractuală de a preda aceste bunuri, acesta are obligația de a plăti contravaloarea  lor.