Drept de servitute de trecere prin proprietatea pârâtei

Sentinţă civilă 568 din 11.10.2017


Cuprins pe materii: 

Judecătoria Târgu Bujor, secţia civilă, sentinţa civilă  nr. 568/11.10.2017

Din declaraţiile părţilor prezente la efectuarea expertizei, s-a reţinut că atât terenul deţinut de reclamanţi cât şi cel deţinut de pârâtă au aparţinut unui singur proprietar: M  S , care a lotizat suprafaţa, cedând dreptul de posesie fiilor ei M  N , M  C , M  I  şi M  D şi conform dispoziţiilor art. 755 Cod civil „servitutea este sarcina care grevează un imobil, pentru uzul sau utilitatea imobilului unui alt proprietar. Utilitatea rezultă din destinaţia economică a fondului dominant sau constă într-o sporire a confortului acestuia”.

Prin cererea înregistrată sub nr. …../2016 la data de 29.04.2017, reclamanţii M  I , I  E , M  G , M  I , M  C , au chemat în judecată pe pârâta C  D  pentru ca prin hotărârea ce se va pronunţa să fie obligată pârâta să le permită trecerea pe terenul său, la calea publică şi obligarea la plata cheltuielilor de judecată. 

În motivarea cererii au învederat următoarele:

Reclamantul M  I , este proprietarul suprafeţei de 3525 mp, teren cu vii, situat in intravilanul oraşului B , în T 2.., P3, identificată în titlul de proprietate nr.  1….35-70/17.07.2006 si pe latura de nord, se  învecinează, cu suprafaţa de teren proprietatea paratei, iar reclamanţii I  E , M  G , M  I , M  C, sunt  proprietari în indiviziune, potrivit certificatului de moştenitor nr. 1…/27.05.2008, ai suprafeţei de 1332 mp, teren cu vii, situat în intravilanul oraşului B , in T 2…, P4, identificat in titlul de proprietate  nr. 17…..-98/16.02.1999 si se află pe latura de nord, în continuarea proprietăţii reclamantului, M  I , care la rândul sau, se afla în continuarea proprietăţii pârâtei, C  D , a cărei proprietate se află poziţionată cu ieşire la drum, având ca număr de identificare, T 20, P2.

Au mai arătat reclamanţii că toate cele trei parcele de vii, provin de la bunicii lor, care cu mult înainte de anul 1940, le-au împărţit părinţilor lor, motiv pentru care, o data cu împărţirea celor trei parcele de vii, s-a stabilit şi un drum lat de 4 metri pe toată lungimea celor trei parcele, respectiv, pe o lungime de 80 metri.

Chiar şi în perioada comunismului, aceste terenuri, erau tot in administrarea părinţilor lor, astfel ca, aveau acces la drumul principal pe toata lăţimea de 4 metri, motiv pentru care, aceasta cale de acces, a fost reprezentată si în hărţile vechi ale Primăriei oraşului B .

După decesul, părinţilor, cele trei parcele cu vii, le-au revenit moştenitorilor, şi, deşi sunt veri de gradul 1, pârâta, de aproximativ un an, a închis calea de acces, refuzând pur si simplu sa le mai permită să treacă, justificându-şi refuzul, prin susţinerea că este proprietară şi pe această cale de acces.

Au mai arătat reclamanţii că, terenurile proprietatea lor, situate în Tarlaua 20, Parcelele 3 si 4 şi învecinate cu parcela nr. 2, proprietatea pârâtei, sunt înfundate, din cauze independente de voinţa lor si singura cale de ieşire la calea publică se poate crea numai trecând prin terenul vecin, proprietatea pârâtei, aşa cum a fost stabilită această cale de acces, de aproape 100 de ani în urmă.

Pentru ca se află în imposibilitate de a pătrunde pe proprietatea lor, pentru a efectua lucrările de întreţinere şi alte lucrări agricole necesare la cultura de vie si pentru că, deşi au făcut mai multe demersuri pe lângă pârâtă aceasta le-a refuzat trecerea, solicită admiterea acţiunii.

În dovedirea acţiunii au solicitat proba cu acte, expertiza tehnica de identificare a căii de acces şi proba cu martori .

Cererea nu a fost motivată în drept.

În cauză a fost achitată taxă judiciară de timbru în cuantum de 300 lei  .

La data de 25.01.2017, pârâta  C  D  a depus la dosar întâmpinare prin care a solicitat respingerea acţiunii ca nefondată.

În motivarea întâmpinării a învederat următoarele:

Este  unicul moştenitor al defuncţilor săi  părinţi, M  N  si M  M , aşa cum rezultă din certificatul de moştenitor nr. 1…. din 03.11.2004 eliberat de către Biroul Notarului Public G  M  B . In acest mod deţine  în  proprietate imobilul succesoral situat în intravilanul oraşului B  , jud. G , compus din casă de locuit şi suprafaţa de 950 mp teren, curţi construcţii precum si suprafaţa de 1650 mp teren aferent arabil.

Nu înţelege susţinerea reclamanţilor in sensul de a li se institui o servitute de trecere pe  proprietatea sa, cu atât mai mult cu cât în trecut nu s-a folosit o astfel de maniera de acces către proprietatea lor indiviză, având în vedere că există alte căi de acces, pe care aceştia le pot materializa fără a-i deranja proprietatea.

În dovedirea întâmpinării a solicitat administrarea probei cu înscrisuri, interogatoriul reclamanţilor, proba testimonială şi expertiză topografică.

În drept, cererea a fost întemeiată pe disp. art. 205 Cod procedură civilă.

 Prin titlul de proprietate nr.  17….-43 din 06.09.1997 s-a atribuit în proprietatea lui M  I. N în Cvartal …0 Parcela 2 o suprafaţa de 3400 mp teren ( 1650mp arabil, 800 mp vie si 950 mp Cc)

Pentru efectuarea expertizei au fost identificate imobilele aflate în litigiu din oraşul B , strada V , Cvartal 20 Parcelele 2,3,4 si vecinătăţile acestora.

Au fost măsurate imobilele pe limitele indicate de părţi si pe cele materializate cu garduri. În urma măsurătorilor efectuate în teren s-a întocmit planul de situaţie din Anexa 1 cu reprezentarea actuală a imobilelor aflate în litigiu.

S-a constatat că terenul deţinut de moştenitorii lui M  R , contur 17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29, poziţionat în Cv 20 Parcela 4, corespunde cu imobilul intabulat în CF 101….2, cu o suprafaţă măsurată de 2606 mp, din act 2606 mp .

Terenul deţinut de M  I , contur 7-8-10-11-16-17-18-19-20-21-22-23, are o suprafaţa măsurată de 2711 mp din acte 4620 mp.

Terenul deţinut de pârâtă contur 1-2-3-4-5-6-7-8-10-11-12-13-14-15 are o suprafaţa de 3533 mp din act 3400 mp. S-a constata că aproximativ  pe aliniamentul 4-9-8 a existat un gard din plasă de sârma pe care pârâta l-a scos si la mutat pe latura de est a proprietăţii de-al lungul hotarului comun cu proprietatea lui M  Gh., pe vechiul amplasament au fost identificate scobiturile din sol în care au existat înfipţi anterior stâlpii de susţinere ai gardului. Pe aliniamentul notat 4-5 a fost amplasat un gard din plasă de sârma care nu mai permite accesul reclamanţilor la proprietăţile lor.

Conform concluziilor raportului de expertiză imobilele deţinute de reclamanţi situate în intravilanul Oraşului B , Cvartalul 2…, Parcelele 3 şi 4 reprezentate în Anexa 1, contururile 17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29, respectiv 7-8-10-11-16-17-18-19-20-21-22-23, sunt locuri înfundate fără acces la drumul public. Conform titlurilor de proprietate emise cele două terenuri nu se învecinează cu drumul public.

Din declaraţiile părţilor prezente la efectuarea expertizei, s-a reţinut că atât terenul deţinut de reclamanţi cât şi cel deţinut de pârâtă au aparţinut unui singur proprietar: M  S , care a lotizat suprafaţa, cedând dreptul de posesie fiilor ei M  N , M  C , M  I  şi M  D .

Conform dispoziţiilor art. 755 Cod civil „servitutea este sarcina care grevează un imobil, pentru uzul sau utilitatea imobilului unui alt proprietar. Utilitatea rezultă din destinaţia economică a fondului dominant sau constă într-o sporire a confortului acestuia”.

Faţă de cele ce preced, văzând şi concluziile raportului de expertiză topometrică întocmit în cauză, instanţa va admite acţiunea, va institui  în favoarea reclamanţilor un drept de servitute de trecere prin proprietatea pârâtei, situată în intravilanul oraşului B , T 2.., P 2, pe o alee cu o lăţime de 3,5 m. şi o suprafaţă de 134 m.p., contur 4-5-6-7-8-9 conform raportului de expertiză tehnică judiciară şi anexelor întocmite de expert B E ,  care vor face parte integrantă din prezenta sentinţă şi va obliga pe pârâtă la respectarea acestei servituţi.

Ca parte căzută în pretenţii, va fi obligată pârâta  la plata cheltuielilor  de judecată către reclamant.