Minori si familie

Sentinţă civilă 2835 din 10.12.2018


Cod ECLIECLI:RO:JDBRLD:2018:001.002835

Dosar nr. X

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA BÂRLAD

JUDB

Sentinţa civilăNr. 2835/2018

Şedinţa publică de la 10 Decembrie 2018

INSTANŢA

În urma deliberării în secret în Camera de Consiliu, conform art. 395 C.pr.civ., a adoptat următoarea hotărâre:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Bârlad la data de 13.11.2017 înregistrată sub nr.X, reclamanta X X a chemat în judecată pe pârâtul X X solicitând desfacerea căsătoriei incheiata la data de 13.02.1988 şi înregistrată la registrul stării civile al Primăriei Comunei Dragomireşti, jud Vaslui, la numărul 3565 in aceiaşi data, din culpa exclusivă a pârâtului, să se dispună ca reclamanta să revină la numele avut anterior căsătoriei, respectiv “X”, cu cheltuieli de judecată.

În motivarea în fapt a cererii, reclamanta a arătat că s-a căsătorit cu pârâtul din data de 13.02.1988, iar din căsatorieau rezultat 2 copii, în prezent aceştia fiind majori.

De asemenea, a arătat că, continuarea căsătoriei nu mai este posibilă, din cauza agresivităţii pârâtului şi violenţei domestice de care a dat dovadă pe parcursul căsătoriei.

În drept,reclamanta a invocat dispoziţiile art. 37 si următoarele C. Familiei şi art. 607 şi urm. din C. Procedură civilă.

Cererea de chemare în judecată a fost timbrată cu taxa judiciară de timbru în cuantum de100 lei, în conformitate cu art.15 din OUG 80/2013privind taxele judiciare de timbru.

Pârâtul nu a depus întâmpinare, nu s-a prezentat în faţa instanţei .

În cauză a fost administrată proba cu înscrisuri şi probatestimonială cu martora X X, declaraţia acesteia fiind consemnată şi ataşată la dosar.

Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa reţine următoarele:

La data de 13.02.1988, părţile din prezenta cauză s-au căsătorit, căsătoria fiind înregistrată în Registrul stării civile al Primăriei com. Dragomireşti,sub nr. 8 în data de 13.02.1988 - potrivit certificatului de căsătorie aflat în original la fila 7 dosar.

Din relaţia celor două părţiau rezultat 2 copii, care în prezent sunt majori.

Art. 373 lit. b C. civ. prevede că, divorţul poate avea locatunci când, din cauza unor motive temeinice, raporturile dintre soţi sunt grav vătămate şi continuarea căsătoriei nu mai este posibilă.

Potrivit art. 309 C. civ. soţii îşi datorează reciproc respect, fidelitate şi sprijin moral. Ei au îndatorirea de a locui împreună.

Potrivit art. 383 C. civ. la desfacerea căsătoriei prin divorţ, soţii pot conveni să păstreze numele purtat în timpul căsătoriei. Instanţa ia act de această înţelegere, prin hotărârea de divorţ (alin. 1). Pentru motive temeinice, justificate de interesul unuia dintre soţi sau de interesul superioar al copilului, instanţa poate să încuviinţeze ca soţii să păstreze numele purtat în timpul căsătoriei, chiar în lipsa unei înţelegeri între ei (alin. 2). Dacă nu a intervenit o înţelegere sau dacă instanţa nu a dat încuviinţarea, fiecare dintre foştii soţi poartă numele dinaintea căsătoriei (alin. 3).

Raportând dispoziţiile legale la situaţia de fapt reţinută în speţă instanţaapreciazăcererea de chemare în judecată este întemeiată pentru următoarele considerente:

Instanţa apreciază că sunt motive temeinice pentru desfacerea căsătoriei încheiată între reclamantă şi pârât.

Din probele administrate în cauză rezultă că relaţia de căsătorieeste destrămată din cauza comportamentului pârâtului, acesta fiind violent. Această împrejurare constituie motiv temeinic de divorţ şi rezultă din declaraţia martorului audiat în cauză.

În ceea ce priveşte cea de-a doua condiţie prevăzută de art. 373 lit. b C. civ., instanţa consideră că, această condiţie este îndeplinită şi că raporturile dinte soţi sunt grav vătămate. Introducerea acţiunii de divorţ şi situaţia creată între cei doi soţi conduc la concluzia că relaţiile de familie sunt grav şi iremediabil vătămate.

Cu privire la posibilitatea continuării căsătoriei, instanţa apreciază că aceasta nu mai este posibilă, având în vedere insistenţareclamanteicu privire ladesfacerea căsătoriei.

Instanţa învestită cu soluţionarea cererii de divorţ trebuie să stabilească culpa în desfacerea căsătoriei.

Raportat la îndatoririle căsătoriei, instanţa consideră că motivele de divorţ au fost cauzate de pârât, care prin atitudinea sa, a determinat destrămareairemediabilă a căsătoriei.

Pârâtul este violent. Declaraţia martorului audiat în cauză esterelevantă.

Din probele administrate, instanţa nu identifică nicio culpă a reclamantei la destrămarea relaţiei de căsătoriei.

Instanţa mai reţine că, din punct de vedere juridic căsătoria este o stare de drept care are rolul să întărească prin forţa legii o stare de fapt.

Însă, atunci când situaţia de fapt se schimbă, când legăturile dintre soţi dispar, perpetuarea situaţiei legale îşi pierde la rândul ei justificarea.

În consecinţă, apreciind că starea de drept nu se justifică pentru motivele invocate mai sus, instanţa urmează să dispună, desfacerea căsătoriei încheiate între părţi, din culpa exclusivă a pârâtului.

Întrucât nu există acordul părţilor cu privire la numele soţiei dobânditprin căsătorie, instanţa va dispune ca după divorţ,reclamanta sărevină la numele avut înainte de căsătorie acela de– X, astfel cum a solicitat.

Având în vedere art. 230 lit. ş) din Legea 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil rap. la Legea 119/1996, în temeiul art. 46 alin. 1 lit. c din Legea 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, se va face menţiune despre divorţ pe marginea actului de căsătorie.

În acest sens, o copie de pe hotărâre va fi comunicată PrimărieiComunei Dragomireşti la data rămânerii definitivea hotărârii.

De asemenea, hotărârea judecătorească va fi comunicată şi Registrului naţional al regimurilor matrimoniale, prevăzut de Codul civil, conform art. 928 alin. 4 C.proc. civ.

În ceea ce priveşte cererea privind cheltuielile de judecată, faţă de solicitarea reclamantei,fiind reţinută culpa civilă şi procesuală a pârâtului, în temeiul art. 453 C.proc.civ. instanţa va obliga pârâtul să plătească reclamantului suma de 100 lei reprezentând cheltuieli de judecată.

Red. / Tehnored E.G./16.12.2018

V.A../4 ex./ 16.12.2018

2