Pretenţii

Sentinţă civilă 670 din 23.03.2018


Acesta este document finalizat

Cod ECLIECLI:RO:JDBRLD:2018:001.000670

Dosar nr. X

R O M Â N I A

JUDECATORIA BÂRLAD

JUDB

Sentinta civila Nr. 670/2018

Sedinta publica de la 23 Martie 2018

INSTANTA

Deliberând asupra cererii formulate, instanta constata urmatoarele:

Prin cererea numarul X inregistrata pe rolul Judecatoriei Bârlad la data de 10.11.2017, reclamantul Municipiul Bârlad prin Primar, a chemat in judecata pe pârâtii: X X X, CNP:X domiciliat in municipiul Bârlad, strada Victor Ion Popa numarul 8, blocul 1, scara B, etajul 3, apartamentul numarul 9, judetul Vaslui, X X domiciliata in municipiul Bârlad, strada Victor Ion Popa numarul 8, blocul 1, scara B, etajul 3, apartamentul numarul 9, judetul Vaslui, X X- X domiciliata in municipiul Bârlad, strada Victor Ion Popa numarul 8, blocul 1, scara B, etajul 3, apartamentul numarul 9, judetul Vaslui si X X domiciliat in municipiul Bârlad, strada Victor Ion Popa numarul 8, blocul 1, scara B, etajul 3, apartamentul numarul 9, judetul Vaslui, solicitând instantei ca prin hotarâre judecatoreasca sa dispuna:

- Evacuarea din spatiul locativ ocupat fara contract de inchiriere, precum si

- Obligarea la plata a sumei de 539, 94 lei reprezentând chirie si energie electrica aferente perioadei martie 2017- septembrie 2017, precum si la plata a 79,56 lei lunar, incepândcu perioada octombrie 2017 si pâna la evacuarea efectiva din imobil, cu titlul de contravaloare folosinta locuinta.

Reclamantul argumenteaza ca pârâtii ocupa spatiul locativ in baza contractului numarul 171 din 30.08.2010, iar acest contract care a fost incheiat cu fostul administrator, RAGCL Bârlad, a expirat la data de 13.05.2014.

Fondul locativ a fost transferat de la RAGCL Bârlad la DAPPC Bârlad iar ulterior la Consiliul local al Municipiului Bârlad. Pârâtii nu s-au mai prezentat sa incheie un contract de inchiriere cu noul administrator, astfel incât se considera ca in prezent nu au titlu locativ. Locatorul putea prelungi contractul de inchiriere, daca locatarul solicita in scris acest fapt.

Reclamantul afirma ca pârâtii au parasit locuinta de aproximativ 3-4 zile pentru a lucra in strainatate.

In drept,au fost incovate disp. art.1817, 1830, 1831 Cod civil si art. 25 din Legea 114/1996.

Pârâtii nu au formulat intâmpinare si nici nu s-au prezentat la instanta. Pârâtii au fost legali citati la adresa indicata in cererea de chemare in judecata. Procedura de citare este legal indeplinita prin raportare la dispozitiile art. 163 alin.3 Cod procedura civila, deoarece nici un mijloc probator nu atesta ca pârâtii au alta adresa de citare la momentul promovarii actiunii. In lipsa altor elemente relevante, imprejurarea ca pârâtii au parasit temporar domiciliul nu afecteaza procedura de citare.

In temeiul art.237 alin.2 pct.7, art.258 si art 255Cod procedura civila, in cauza au fost incuviintate si administrate: proba cu inscrisurile depuse la dosar de reclamant: Hotarârea numarul 28/30.01.2017 emisa de Municipiul Bârlad, Consiliul local Bârlad (f.5), contractul numarul 171 din 30.08.2010 de inchirire pentru suprafetele cu destinatie de locuinta (f.7), fisa suprafetei locative (f.10), adresa numarul 16012 din 04.08.2017 emisa de Municipiul Bârlad catre pârâtul X X (f.11), fisa analitica pentru perioada 01.03.2017-31.10.2017 (f.12).

A fost incuviintat interogatoriul. Fata de lipsa pârâtilor la termenul de administrare se va face aplicarea disp. art. 358 Cod procedura civila. In plan concret instanta va avea in vedere un inceput de dovada in favoarea reclamantului si nu o prezumtie de recunoastere in defavoarea pârâtilor.

Analizând cererea de chemare in judecata prin prisma motivelor invocate, pe baza probatoriului administrat si a dispozitiilor legale aplicabile, instanta retine urmatoarele:

In fapt: Conform contractului numarul 171 din 30.08.2010 de inchiriere pentru suprafetele cu destinatie de locuinta (f.7) si a fisei locative (f.10). s-a atribuit pârâtului X X X, pentru o durata de 5 ani incepând cu data de 13.05.2009 pâna la data de 13.05.2014, in folosinta locativa cu destinatie de locuinta, unitatea locativa alcatuita din 1 (una) camera in suprafata de 21 metri patrati, situata in municipiul Bârlad, strada Victor Ion Popa numarul 8, blocul 1, scara B, etajul 3, apartamentul numarul 9, judetul Vaslui.

Calitatea locatorului initial RAGCL Bârlad a fost transmisa pe cale administrativa in favoarea Municipiului Bârlad, Consiliul Local, in baza Hotarârii numarul 28/30.01.2017 ( f.5).

Pârâtul figureaza in evidentele reclamantului cu un sold debitor in cuantum de 533, 94 lei aferent perioadei 01.03.2017- 31.10.2017 (f.12).

Ansamblul probator infirma plata chiriei datorate perioadei martie 2017- septembrie 2017 sau contravaloarea lipsei de folosinta in cuantum de 76,56 lei incepând cu perioada octombrie 2017. Reclamantul afirma un fapt negativ determinat- ca nu s-a platit chiria- astfel incât revenea pârâtului sarcina infirmarii prin prezentarea mijlocului de proba care face credibil faptul pozitiv determinat si concret: ca a achitat sumele care se imputa.

In drept: In ceea ce priveste calitatea de chiriasi a persoanelor nominalizate in calitate de pârâti, instanta constata faptul ca actul juridic - contractul numarul 171 din 30.08.2010 de inchirire pentru suprafetele cu destinatie de locuinta (f.7) a fost incheiat sub imperiul legii vechi- Legea nr.114/1996 a locuintei, abrogata partial si expres in baza art. 230 lit.r) din Legea nr.71/2011- LPANCC. Insa, dispozitiile neabrogate reprezinta un caz de ultraactivitate. Conform art. 17 din legea numarul 114/1996prin familie, se intelege: sotul, sotia, copiii si parinti sotilor care locuiesc si gospodaresc impreuna. Deci aceste persoane au calitate procesuala pasiva.

Instanta trebuie sa analizeze daca pârâtii sunt in situatia de a nu avea titlu locativ sau se afla in situatia unei tacite relocatiuni active.

Conform art. 129 dinLegea nr.71/2011- LPANCC, dispozitiile art. 1810 din Codul civil- in redactarea actuala sunt aplicabile in cazul tuturor contractelor de locatiune al caror termen se implineste dupa data intrarii in vigoare a Codului civil- 1 octombrie 2011.

Conform art. 1810 Cod civil, daca dupa implinirea termenului, locatarul continua sa detina bunul si sa isi indeplineasca obligatiile fara vreo impotrivire, din partea locatorului, se considera incheiata o noua locatiune, in conditiile celei vechi, inclusiv in privinta garantiilor.

Inplan concret prin raportare la contractul analizat se retine ca tacita relocatiune nu a fost exclusa de parti, insa partile au stabilit conditii speciale, restrictive, in sensul ca la incetarea termenului de inchiriere, chiriasul poate cere reinnoirea/ prelungirea contractului. Locatorul va prelungi contractul de inchiriere prin acordul ambelor parti, numai in conditiile in care chiriasul a platit chiria la data stabilita, daca s-au achitat la timp obligatiile de intretinere la asociatiile de locatari, apa, canal, salubritate si alte cheltuieli legate de folosinta in comun.

Asadar, interpretând coroborat dispozitiile legii speciale si prin raportare la legea patilor- conventia, cercetând si ansamblul probator, instanta concluzioneaza ca la momentul promovarii cererii de chemare in judecata: 25 octombrie 2017, pârâtii nu aveau un titlu locativ opozabil reclamantului, deoarece:nu este certa detinerea continua a unitatii locative alcatuita din 1 (una) camera in suprafata de 21 metri patrati, situata in municipiul Bârlad, strada Victor Ion Popa numarul 8, blocul 1, scara B, etajul 3, apartamentul numarul 9, judetul Vaslui; nu s-a probat indeplinirea obligatiilor contractuale - chirie, utilitati - in cuantum de 533, 94 lei aferent perioadei 01.03.2017- 31.10.2017 (f.12); nu exista o solicitare de prelungire a contractului initial.

In concluzie, ulterior datei de 13.05.2014 pârâtii au folosit prin ingaduinta reclamantului unitatea locativa din care se solicita evacuarea, neavând un drept locativ caracterizat juridic. Tacita relocatiune nu a operat.

Conform art. 1831 din Codul civil, daca prin lege nu se prevede altfel, evacuarea chiriasului se face in baza unei hotarâri judecatoresti. Chiriasul este obligat la plata chiriei pevazute in contract pâna la data eliberarii efective a locuintei, precum si la repararea prejudiciilor de orice natura cauzate locatorului pâna la acea data.

Conform art. 1832alin.1 alin.2 Cod civil, in lipsa unei interdictii stipulate in acest sens, si alte persoane pot locui impreuna cu chiriasul, caz in care vor fi tinute in solidar cu acestia, pe durata folosintei exercitate, pentru oricare dintre obligatiile izvorâte din contract.

Incetarea din orice cauza a contractului de inchiriere, precum si hotarârea judecatoreasca de evacuare a chiriasului sunt de drept opozabile si se executa impotriva tuturor peroanelor care locuiesc cu sau fara titlu impreuna cu chiriasul.

Cu aceasta argumentatie, se va dispune evacuarea pârâtilor din imobilul având destinatie de locuinta din municipiul Bârlad, strada Victor Ion Popa numarul 8, blocul 1, scara B, etajul 3, apartamentul numarul 9, judetul Vaslui, pentru lipsa titlului locativ. Vor fi obligati pârâtii, in solidar sa achite reclamantei suma de 616,5 lei reprezentând contravaloare folosinta locuinta.

In ceea ce priveste cheltuielile de judecata, instanta va dispune obligarea pârâtilor in solidar sa achite reclamantei suma de 100 lei reprezentând cheltuieli de judecata. Pentru a se dispune astfel, se va face aplicarea dispozitiilor art. 451 alin.1 Cod procedura civila, pentru solutia de admitere integrala a cererii de chemare in judecata. Taxa judiciara de timbru datorata in cuantum de 100 lei a fost achitata prin chitanta seria 161794/VSBDPF nr.12898 incasata la data de 12.02.2018, atasata in original la dosar.

Red.O.A.

Tehnored.L.G. 29.05. 2018/7 ex.

2

Domenii speta