Contestaţie decizie de sancţionare

Sentinţă civilă 505/2019 din 04.07.2019


Cod ECLI ECLI:RO:TBGRJ:2019:010.000505

Cod operator 2442/2443

Dosar nr.

R O M Â N I A

TRIBUNALUL GORJ

SECŢIA CONFLICTE DE MUNCA ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

Sentinţa nr. 505/2019

Şedinţa publică de la 04 Iulie 2019

Completul compus din:

PREŞEDINTE

Asistent  judiciar

Asistent  judiciar

Grefier

Pe rol fiind pronunţarea asupra dezbaterilor ce au avut loc în şedinţa publică din data de 01.07.2019, privind pe reclamanta B I, în contradictoriu cu pârâta CEC B SA, având ca obiect contestaţie decizie de sancţionare.

Procedura completă din ziua dezbaterilor.

Dezbaterile şi susţinerile părţilor au fost consemnate în încheierea de şedinţă din data de 01.07.2019 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, când instanţa vând nevoie de timp pentru a delibera a amânat pronunţarea la data de 04.07.2019.

INSTANŢA

Asupra cauzei de faţă.

Prin cererea formulată la data de 08.04.2019 şi înregistrată pe rolul Tribunalului Gorj, Secţia Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale sub nr., reclamanta B I a solicitat ca în contradictoriu cu pârâta CEC B să se dispună anularea deciziei nr. emisa de CEC B S.A., pe care o consideră nelegala si netemeinica, solicitând ca prin sentinţa ce se va pronunţa si in urma probelor ce se vor administra să se dispună admiterea contestaţiei, anularea deciziei nr. emisa de parata, prin care a fost sancționată disciplinar cu diminuarea salariului de baza cu 5% pe o durata de doua luni, obligarea paratei la restituirea sumelor reținute drept sancțiune disciplinara, precum si celelalte drepturi de care ar fi beneficiat in baza contractului individual de muncă si a convențiilor încheiate intre CEC B si FSLS, daca nu ar fi fost sancționată, indexate si actualizate pana la data plăţii efective, iar in temeiul disp. art. 453 alin.l C.pr. civ. la plata cheltuielilor de judecata ocazionate de acest proces.

În motivare a arătat că în fapt, este angajata paratei din anul 2000, conform contractului individual de munca nr., nr. marca, deținând funcţia de ofițer cont-AVS din cadrul Sucursalei CEC BTg-Jiu.

Arată ca de la data angajării la unitatea bancară, în calitate de ofițer cont, şi-a îndeplinit atribuţiile de serviciu corespunzător, in conformitate cu responsabilitățile care îi  revin conform fisei postului si a dispoziţiilor primite.

Cu toate acestea, în luna martie a anului curent parata i-a aplicat sancțiunea reducerii salariului de baza cu 5% pe o durata de doua luni, potrivit deciziei atacate, conform art. 248 alin.l lit. c din Legea nr. 53/2003 si Cap. IX pct. 2, spct.2,I lit. c din Regulamentul Intern, in vigoare.

Că, deși se menționează in cuprinsul deciziei ca a fost sancționată, pe motiv ca in ziua de 27.12.2018 s-ar fi făcut vinovata de săvârșirea unor abateri disciplinare, respectiv intrarea/pătrunderea fără drept in încăperea in care se găseşte casa de bani din cadrul AVS, Sucursala Tg-Jiu, cu încălcarea reglementarilor interne ale Băncii incidente, nerespectarea obligațiilor deţinătorilor de chei si sigilii si neîntocmirea documentelor necesare in vederea predării-primirii cheilor si sigiliilor aparținând A V S a arătat ca nu se poate retine in sarcina sa săvârșirea acestora, ori vreo forma de vinovăție, iar descrierea stării de fapt, potrivit succesiunii evenimentelor petrecute in ziua respectiva, nu corespunde realității.

În primul rând, arată ca decizia contestata este nelegala, cu consecinţă constatării nulității absolute a acesteia, atât pentru nerespectarea disp. art. 252 lit. a din C. muncii, cat timp din descrierea faptelor nu rezulta situaţia de fapt care sa-i fie imputabila si data săvârșirii

În condiţiile in care la lit. a din decizie se menționează data de 27.12.2019, ce are importanta din punct de vedere al prescripției dreptului de a aplica sancțiunea, cat si pentru nerespectarea disp. alt. 252 lit. c din acelaşi act normativ, având in vedere ca nu au fost prezentate toate motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate in timpul cercetării disciplinare.

Aşadar, pentru a se putea retine antrenarea răspunderii disciplinare, presupusele fapte săvârșite trebuiau sa reprezinte abateri disciplinare, fiind necesar ca acestea sa îndeplinească următoarele condiţii: sa fie comise in legătura cu munca sa, prin aceasta să se încalce normele legale, regulamentul intern contractul individual de munca sau contractul colectiv de munca aplicabil, ordinele si dispoziţiile legale ale conducătorilor ierarhici, sa fie comise cu vinovăție.

Pornind de la dispoziţiile art. 247 din Codul Muncii abaterea disciplinara este o fapta ilicita de încălcare a obligațiilor ce rezulta in sarcina salariatului din normele care reglementează relaţiile de munca, săvârșita cu vinovăție, fie ca se manifesta sub forma intenției directe sau intenției indirecte, ca rezulta din acceptarea de către angajat a producerii efectului dăunător, pe care nu-l urmărește sau numai din neglijenta acestuia in îndeplinirea atributiilor de serviciu.

În speţa de fata, susţine reclamanta că a fost sancționată pe motiv ca la data de 27.12.2018, ar fi folosit cheia de la casa de bani si cheia de acces tezaur fără sa fi fost desemnata prin Dispoziție Interna emisa de conducerea Sucursalei Tg-Jiu, ar fi pătruns fără drept in încăperea unde se găseşte casa de bani si nu ar fi întocmit documentele necesare in vederea predării-primirii cheilor si sigiliilor ce aparțineau A V SS Tg-Jiu si in acest mod ar fi încălcat Regulamentul Intern al CEC BS.A., Codul de Etica al CEC B.S.A., procedura nr. privind operațiunii de casa, Convenția 2019, contractul individual de munca si fisa postului, însă parata nu a probat ca aşa-zisele abateri disciplinare ar fi fost săvârșite cu vinovăție si in legătura cu munca prestata.

Astfel, deși din conținutul deciziei se desprinde ideea potrivit căreia prin fapta sa ar fi nesocotit atribuţiile de serviciu, prin încălcarea reglementarilor arătate mai sus, parata omite cu buna-știința sa amintească ca pentru ziua de 27.12.2018 a avut atribuții de Şef agenție, potrivit Anexei trei, prin care a fost completata fisa postului, fiind desemnata sa preia sarcinile de serviciu ale deținătorului de chei ce se afla in concediu medical cat si dispoziție interna si anume cea emisa sub nr. de către directorul adjunct I L, însă cu toate acestea este sancționată, chiar daca presupusele fapte, pe lângă faptul nu au existat in materialitatea lor in raport de inscrisurile evocate anterior, nici nu puteau fi considerate grave in sensul aprecierii lor ca fiind abateri disciplinare, cat timp nu au perturbat activitatea paratei si nu au avut vreun impact deosebit asupra acesteia, neproducându-se vreun efect dăunător.

Or, in condiţiile in care în ziua de 27.12.2018 avea atribuții de deținător de chei si dispoziție emisa si aprobata de conducerea sucursalei, iar practic aşa-zisa fapta a sa s-a mărginit la aceea de a efectua doar operațiunea de deschidere a încăperii unde se afla casa de bani la solicitarea șefului de agenție si după anunțul prealabil al conducerii sucursalei, se întreabă retoric in ce a constat vinovăția sa si daca presupusele fapte săvârșite constituie abateri disciplinare, in sensul disp. art. 247 din C. Muncii.

In acest context, fata de modalitatea de descriere a faptei nu rezulta care atribuiți de serviciu dintre cele prevăzute de fisa postului sau reglementările interne au fost îndeplinite necorespunzător, pentru ca mai apoi îndeplinirea necorespunzătoare sa poată fi sancționată potrivit dispoziţiilor regulamentului intern, cat timp Chiar in Regulamentul Intern al CEC BS.A., la cap. VII , pct.h, se prevede ca: „Accesul salariaţilor in spatiile restricționate ale Băncii casiere, tezaur, trezorerie etc., este strict interzis, cu excepţia salariaţilor care îşi desfăşoară activitatea in locațiile respective sau in baza unor aprobări scrise ale Conducerii Băncii”.

Cum in cauza, pentru ziua de 27.12.2018 s-a făcut dovada existentei unei dispoziţii scrise si a delegării suplimentare de sarcini, potrivit încheierii Anexei 3 la fisa postului, de deținere si preluare a cheilor de care se face vorbire, rezulta fără putința de tăgada ca decizia de sancţionare este nelegal întocmita, in primul rând sub aspectul lipsei de corespondenta intre calificarea faptelor sancționate si conținutul pretins al acestora.

În plus, cu toate ca in cadrul cercetării disciplinare, potrivit anexei nr. l la Nota explicativa, a arătat ca existau înscrisuri emise de conducerea băncii pentru ziua respectiva, care i-au permis desfăşurarea activităţii in acea locație, efectuând operațiunea de deschidere a încăperii unde se afla casa de bani, in cuprinsul deciziei atacate, deși aparent se motivează pe larg presupusele motive care au fost de natura sa înlăture apărările sale, nu se regăsesc motivele pentru care i-au fost respinse ori înlăturate aceste apărări, astfel ca omisiunea paratei nu poate fi înlocuită întrucât, fiind vorba despre o nulitate absoluta, pentru nerespectarea cerinţelor de forma, nu poate fi acoperita prin confirmare.

Or, cum prin lege se instituie un conținut obligatoriu, care trebuie respectat întocmai, pentru ipoteza înlăturării doar a unora dintre ele, nu si a celor esențiale formulate in timpul cercetării disciplinare prealabile, chiar daca descrierea acestora s-ar fi realizat aparent, opinează ca fata de o asemenea lipsa, instanţa de judecata nu poate decât sa constate nulitatea absoluta a deciziei de sancţionare pentru nerespectarea condiţiilor de forma cerute de lege cu ocazia emiterii acesteia.

În ipoteza in care se va trece peste excepţia nulității invocate, pe fondul cauzei arată ca actul de sancţionare este netemeinic, întrucât faptele sancționate disciplinar astfel cum au fost reținute in cuprinsul deciziei de sancţionare disciplinara nu au fost săvârșite, nu se poate retine vinovăția, nefiind întrunite cumulativ elementele constitutive ale abaterii disciplinare prevăzute de art. 247 alin.2 din Codul Muncii.

Astfel, faptele reținute in sarcina sa, se raportează la încălcarea normelor prevăzute in regulamente interne, proceduri operaționale si contract individual de munca, pe care parata in accepțiunea ei le apreciază ca le-ar fi nerespectat in ziua de 27.12.2018.

Arată ca în ziua respectiva, fiind prima zi de lucru după sărbătorile de Crăciun, a fost contactată telefonic de domnul C C, șeful agenției in cadrul A V S, care a menţionat ca se afla in concediu medical si nu se poate prezenta la serviciu, datorita unei probleme medicale si i-a dat dispoziție verbala sa preia atribuţiile acestuia.

Având in vedere împrejurările date s-a conformat in totalitate și a procedat la anunțarea conducerii sucursalei respectiv a domnului director adjunct I L, solicitând si schimbare de profil, ce a fost direcționata conducerii potrivit emailului trimis la ora 8:59 AM, iar ulterior primind răspuns afirmativ, nu a făcut altceva decât sa îndeplinească dispoziţiile primite.

La scurt timp, după aducerea la cunoştinţă a conducerii sucursalei despre situaţia existenta, a fost emise inscrisurile respectiv dispoziția interna nr. si anexa nr. 3 la fisa postului, prin care i se delegau atribuiți de preluare a sarcinilor de serviciu a deținătorului de chei aflat in concediu medical, respectiv domnului G C, șeful agenției, astfel ca in acest context a efectuat operațiunea de deschidere a încăperii unde se afla casa de bani, doar în scopul bunului mers al Agenției si pentru a nu duce la un risc operațional, cat timp existau clienți si trebuia onorate solicitările acestora.

Fata de acest complex de situaţii si împrejurări apreciază ca nu a pătruns fără drept in încăperea in care se găseşte casa de bani si nici nu se face vinovata de săvârșirea abaterii disciplinare imputate, cat timp operațiunea de deschidere s-a realizat la solicitarea șefului de agenție si după anunțul prealabil al conducerii sucursalei, fiind eliberate si înscrisuri care atestau atribuţiile sale de deținător de chei, pentru ziua de 27.12.2018.

A precizat ca o asemenea fapta nu poate reprezenta in sine manifestarea unui comportament necorespunzător ori existenta unei acţiuni săvârșite cu vinovăție si implicit încălcarea unor norme legale, regulament intern, ordinele sau dispoziţiile legale ale conducătorilor ierarhici, cat timp am dovedit contrariul si nu a făcut altceva decât sa se supună dispoziţiilor primite si sa-şi îndeplinească atribuţiile de serviciu in mod corespunzător, potrivit sarcinilor trasate.

Fata de cele expuse, cat si prin raportare la inscrisurile emise de conducerea băncii, opinează ca rezulta in mod indubitabil ca nici ce-a doua fapta reținută in sarcina nu-i este imputabila, întrucât a respectat întocmai obligaţiile deţinătorilor de chei si sigilii pentru data de 27.12.2018.

Referitor la cea de-a treia abatere disciplinara presupusa săvârșita, neîntocmirea documentelor necesare in vederea predării-primiri cheilor si sigiliilor aparținând A V S-S CEC B Tg-Jiu,  a învederat ca nu se face vinovata de comiterea ei întrucât întocmirea documentelor privind predarea cheilor si efectuarea formalităților reveneau șefului de agenție, care nu era prezent, iar in absenta acestuia nu se putea realiza, astfel ca a fost sancționată pentru o fapta care nu exista in materialitatea ei, câtă vreme era supusa unei condiţii suspensive de îndeplinire, respectiv necesitatea prezentei șefului agenției.

Or, in acest context faptele presupus săvârșite nu au un caracter ilicit, de încălcare a disciplinei muncii, in sensul descris de art. 247 alin. 2 din Legea m. 53/2002 si nici nu reprezintă încălcări ale prevederilor din regulamentul intern al băncii ori ale contractului individual de munca.

Conchizând, fata de stare de fapt relevată si in contextul in care cercetarea sa disciplinara s-a demarat ca urmare a referatului întocmit tocmai de către directorul adjunct I L, care cunoștea foarte bine situaţia ivita si a avut reprezentarea faptului ca in speţa a fost vorba de un caz de forța majora, cat timp șeful agenției care avea atribuiți in acest sens a lipsit pe motive medicale in ziua respectiva, apreciază ca măsura aplicata si implicit sancţionarea sa disciplinara este un abuz si o grava încălcare atât a principiului respectării dreptului la apărare al salariatului, cat si a principiului consensualismului si al bunei credințe pe care trebuie sa se bazeze relaţiile de munca.

Or, câtă vreme domnul director a fost încunoștințat despre absenta șefului de agenție, a primit dispoziție de la șeful ierarhic superior sa îndeplinească si atribuiți de deținători de chei si sigilii, emițând si înscrisuri justificative in acest sens, nu înţelege demersurile ulterioare, de întocmire a referatului de cercetare disciplinara pentru stabilirea săvârșirii unor abateri disciplinare, decât prin prisma unei rele credințe manifestata de superior, care dăinuie de mai mult timp, exercitând presiuni de-a lungul timpului asupra sa, ca urmare a neînscrierii sale in sindicatul agreat de directorul sucursalei si culminând cu aplicarea de sancțiuni pe nedrept.

În acest context si concluziile cercetării disciplinare după finalizarea cercetării sunt eronate, cat timp din nici o proba nu a rezultat existenta faptelor ilicite săvârșite, ori vinovăția sa mai ales ca in circumstanţele date nu a făcut altceva decât sa-şi îndeplinească obligaţiile de serviciu in baza dispoziţiilor primite, dând dovada de mult profesionalism, intr-un caz de forță majora si pentru bunul mers al activităţii unităţii bancare, care nu a fost perturbata ci dimpotrivă a putut sa-si onoreze serviciile datorate clienților, fără a se înregistra vreun risc operațional.

Cum stabilirea sancțiunii disciplinare in speţa de fata a avut loc in mod arbitrar, fără a se tine seama de criteriile prevăzute de lege, deoarece numai o corelare justa a sancțiunii cu gravitatea faptelor este de natura sa asigure realizarea rolului educativ si preventiv al răspunderii, iar presupusele fapte nu constituie abateri disciplinare in sensul disp. art. 247 C. muncii, a solicitat admiterea contestaţiei aşa cum a fost formulata, cu obligarea paratei la plata cheltuielilor de judecata.

În drept, cererea a fost întemeiată pe disp. 247-252 din Codul muncii republicat, iar in probațiune a solicitat încuviinţarea probei cu inscrisurile anexate cauzei, efectuarea unei adrese către parata pentru a se depune toata documentaţia ce a stat la baza emiterii deciziei contestate, proba testimoniala cu martorul G C precum si orice alte probe pertinente si concludente ce ar conduce la dezlegarea pricinii cu celeritate.

Prin întâmpinarea formulată în cauză pârâta a solicitat respingerea contestaţiei.

În motivare a arătat că prin Decizia nr., emisă de CEC B S.A., contestatoarea a fost sancționată cu reducerea salariului de bază pe o durată de 2 (două) luni in temeiul art.247. 248 alin 1, lit. c), 250, art. 251 art.252 din Legea 53/2003-Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pct. 2, spct, 2.1, lit c), spct, 2.2.-2.7, din Cap. IX – Răspunderea disciplinară din Regulamentul Intern al CEC B S.A., in vigoare.

La aplicarea măsurii s-au avut in vedere săvârșirea de către contestatoare a unor abateri constând în încălcarea reglementărilor interne ale Băncii, împrejurări ce rezultă din procesul verbal al Comisiei de cercetare disciplinară prealabilă.

În acest sens, contestatoarea, ofițer cont in cadrul A V S, S CEC Târgu-Jiu a săvârșit următoarele fapte: intrarea pătrunderea fără drept în încăperea în care se găseşte casa de bani din cadrul A V S, S Târgu-Jiu, in data de 27.12.2018, cu încălcarea reglementărilor interne ale băncii incidente; nerespectarea obligațiilor deţinătorilor de chei şi sigilii in data de 27.12.2018; neîntocmirea documentelor necesare in vederea predării primirii cheilor sigiliilor aparținând A V S, STg-Jiu, din data  de 27.12.2018.

Prin faptele enumerate mai sus, au fost încălcate următoarele dispoziţii: Regulamentul de Organizare şi Funcționare al CEC B S.A., reeditat în şedinţa Consiliului de Administraţie din 15.12.2017, actualizat, cu modificările/completările luate până la 31.12.2017, actualizat conform deciziilor organelor de administrare şi conducere luate până la data de 30.11.2018-Partea I, Cap. I, pct. 4, spct. 4.2.-Salariaţi cu funcţie de execuție; Regulamentul Intern al CEC B S.A., ediția noiembrie 2018, actualizat conform Deciziei Comitetului de Direcție din 28.11.2018, Cap. II - Drepturi şi obligaţii ale salariaţilor şi ale angajatorului, pct. 1, spct. 1.2.-Salariaţii Băncii au următoarele obligaţii, lit. a), b) şi d), Cap. VI - Codul de conduită, pct. 2, spet. 2.3 - Respectarea prevederilor legale, spct. 2.4. - Respectarea reglementărilor interne, pct. 6 - Mediul de lucru CEC B SA, spct. 6.1. Ordinea la locul de muncă şi pct. 27. Cap. VII - U Protecţie şi securitate, pct. 2 - "Accesul salariaţilor în spațiile restricționate ale Băncii (casierie, tezaur, trezorerie - arbitraj, sala calculatoarelor, sala echipamentelor şi cablurilor, arhivă, Centrul de Recuperare în Caz de Dezastre, etc) este strict interzis, cu excepţia salariaţilor care îşi desfăşoară activitatea în locațiile respective sau în baza unor aprobări scrise ale Conducerii Băncii, Pct.2, Spct. 2.7, Cap. IX-Răspunderea disciplinară, pct. 3, spct. 3.1.- Abateri disciplinare de natură generală, lit. i şi j;  Codul de Etică al CEC B S.A., ediția iulie 2018, aprobat în şedinţa Comitetului de Direcție din data de 18.07.2018- Pct. 3, spct 3.1., lit. a, lit. b, lit. c şi lit. d, Pct. 4, spct. 4.1 (1) şi spct; Procedura nr. 12/V24/16.08.2018 privind operațiunile de casă, Cap. I, lit. K, pct. 1 şi pct. 3; Convenția 2019 CEC B SA, înregistrată sub nr. art. 95 lit. a), b) şi d); Contractul individual de muncă nr. - obligaţiile salariatei; Fișa postului anexe - Cap. I - Atribuții şi responsabilităţi specifice, pct. 1; Cap. II - Atribuții şi responsabilităţi comune, pct. 2, 4, 5, 8, 10, 12 şi 14.

Prin Nota explicativă oferită comisiei, contestatoarea B I a recunoscut săvârșirea faptelor reținute în sarcina sa, invocând în apărare doar justificări ale abaterilor, menționând împrejurările în care acestea s-au produs.

Având în vedere gravitatea faptelor descrise în materialul întocmit de Comisia de cercetare disciplinară prealabilă, banca a dispus sancţionarea dnei B I cu reducerea salariul de bază pe o durată de 2 luni cu 5%, prin Decizia nr..

De asemenea, s-a dispus şi atenționarea salariatului G C-şef agenție, AV S, S TJ, conform Cap. X din Regulamentul Intern al Băncii, persoană cercetată, cu aceeaşi ocazie, de Comisia de cercetare disciplinară prealabilă.

Susţinerea contestatoarei conform căreia decizia de sancţionare ar fi lovită de nulitate absolută pentru nerespectarea condiţiilor de formă cerute de lege cu ocazia emiterii acesteia, este vădit neîntemeiată.

Din observarea Deciziei, rezultă că angajatorul a respectat toate cerinţele prevăzute de art. 252 alin. 2 din Legea nr.53/2003-Codul Muncii, actul sancționator cuprinzând în detaliu descrierea faptelor, prevederile normative încălcate, motivele pentru care au fost înlăturate apărările salariatei, temeiul de drept al secțiunii aplicate, termenul de contestare şi instanţa competentă.

Ori, în egală măsură, menţiunile din cadrul literei a) din Decizia privitoare la anul săvârșirii faptelor (eronat, 2019, în loc de 2018) reprezintă o eroare de redactare, respectiv o eroare materială, care nu poate atrage anularea măsurii, în condiţiile în care, în ansamblul cazuistic, este evident că faptele sunt plasate în anul 2018, respectiv în 27.12.2018, aspect necontestat de niciuna din părţi în cursul cercetării disciplinare.

Din observarea Procesului-verbal de cercetare disciplinară prealabilă nr., respectiv Cap. A, Subcap. A.l. rezultă fără îndoială că s-a propus demararea cercetării disciplinare prealabile a salariaţilor B I şi GC  pentru faptele săvârșite de către aceştia în data de 27.12.2018, cu încălcarea reglementărilor interne ale Băncii.

Pe cale de consecinţă, fără a se indica un temei de drept al pretinsei nulități absolute a deciziei de sancţionare, s-a solicitat a se observa că nu există niciun element concret care să confirme afirmațiile contestatoarei, solicitând respingerea aceste apărări ca neîntemeiată.

Susţinerea contestatoarei conform căreia banca nu ar fi dovedit că abaterile disciplinare ar fi fost săvârșite cu vinovăție şi în legătură cu munca prestată este vădit neîntemeiată.

În acest sens, s-a arătat că în urma desemnării Comisiei de cercetare disciplinară prealabilă, la data de 30.01.2019, în temeiul art. 251 alin. 2 din Codul Muncii, dna BI a fost convocată prin Convocatorul, nr., nr., în vederea audierii fiind menţionate obiectul, data, ora şi locul convocării, în legătură cu faptele respective.

Prin Nota explicativă din data de 12.02.2019, înregistrată sub nr.  , contestatoarea a recunoscut săvârșirea faptelor reținute în sarcina sa, invocând în apărarea sa doar justificări ale abaterilor, menționând împrejurările în care acestea s-au comis.

Arată pârâta că la întrebarea nr. 2: "Cunoașteți prevederile Procedurii nr. privind operațiunile de casă, Regulamentului Intern CEC BS.A., ediția noiembrie 2018, actualizată, conform Deciziei Comitetului de Direcție din 28.11.2018, Regulamentului de Organizare şi Funcționare CEC B S.A. reeditat 15 decembrie 2017- actualizată 30 noiembrie 2018 şi ale Codului de Etică CEC B S.A. ediția iulie 2018” salariata a precizat: „Da", iar la întrebarea nr.3: „Cunoașteți atribuţiile şi responsabilitățile specifice şi comune, prevăzute în Fișa postului pe care îl ocupați-ofițer cont şi anexele acesteia semnate de dumneavoastră ?", salariata a afirmat  da."

La întrebarea nr.4: „Este adevărat că potrivit dispoziţiilor Cap. VI, pct. 2-Conduita profesională, spct. 2.4 - Respectarea reglementărilor interne din Regulamentul Intern al CEC B S.A.. în calitate de salariat al Băncii, aveți obligaţia de a cunoaște şi aplica corect reglementările interne ale CEC B S.A, în general, şi a celor specifice unităţii din care faceți parte, respectiv aplicabile în desfăşurarea activităţii dumneavoastră, în special, salariata a răspuns: „Da."

La întrebarea nr. 5: „Cunoașteți prevederile Procedurii nr., în legătură cu obligaţiile deținători de chei şi sigilii, accesul în încăperea unde este depozitată casa de bani precum şi în ceea ce priveşte predarea-primirea cheilor şi sigiliilor?", salariata a răspuns: „Da."

La întrebarea nr. 6: „Precizați dacă în data de 27.12.2018. la începutul programului de lucru făceați parte din categoria persoanelor cărora le este permis accesul în încăperea în care se găseşte casa de bani din cadrul AV S, S T-J?", salariata a răspuns: "Da".

La întrebarea nr. 7. „De ce ați folosit cheia de la casa de bani şi cheia de acces tezaur fără a fi desemnată prin Dispoziția Internă emisă de conducerea sucursalei?", salariata a precizat că: „În data de 27.12.2018 colegul meu. şef agenție nu s-a prezentai ia program, am contactat Sucursala, respectiv doamna secretară C G, s-a prezentat situaţia creată la A V S, am prezentat situaţia, şi dânsa a spus să-l întrebe pe Domnul Director, am așteptat dar nu am primit nici un răspuns, am contactat din nou sucursala să întrebăm, ce să facem cum să procedăm, să cerem schimbare profil, la care am primit răspunsul că da După ce am solicitat schimbarea de profil prin email, Domnul Director nu a dorit să ne contacteze sub nici o forma: e-mail sau telefonic, în situaţia dată. având client la ușă a trebuit să luăm o decizie. Menționez emailul pt. schimbare profil a fost trimis la ora 8:59AM: atașez scris soc. Nr. 1,2,3."

La întrebarea nr. 8: „Cunoașteți faptul că deținătorii de chei răspund solidar şi în comun cu casierul desemnat/înlocuitorul acestuia pentru păstrarea în condiţii de securitate a numerarului şi a altor valori din tezaur/casă de bani tip tezaur, precum şi sigilarea/desigilarea tezaurului casa de bani tip tezaur?'' salariata a răspuns: „Da".

La întrebarea nr. 9: „Precizați dacă ați respectat prevederile Procedurii nr.12 privind operațiunile de casă în cazul predării-primirii cheii de la casa de bani şi a cheii de acces tezaur în data de 27.12.2018, în lipsa deținătorului de drept al acestora, respectiv domnul G C?" salariata a precizat că” Nu am putut respecta prevederile Procedurii nr. 12 privind operațiunile de casă în cazul predării-primirii chei de la casa de bani şi a cheii de acces tezaur în data de 27.12.2018 prin faptul că a fost un caz de forță majoră, colegul meu șeful de agenție, domnul G C a avut o problema medicală în data de 24.12.2018 a mers la urgenta, şi pentru bunul mers al agenției a lăsat cheile în sertarul închis, ne-a contact să ne comunice că din motive de sănătate nu se poate prezenta la program: şi că a lăsat cheile în sertar”.

La întrebarea nr.10: „Precizați motivul neinformării  directorului sucursalei privind neprezentarea la programul de lucru în data de 27.12.2018 a domnului G C-Şef A VS, S T-J", salariata a precizat că: „Precizez că Domnu Director a fost informat de doamna secretară C G, dar da dânsul nu recunoaște, a primit informare prin emailul trimis pentru schimbare Profilului, care nu-l poate nega. Dacă nu a fost informat, de unde a știut să-l contacteze pe domnul Gşef A să-l întrebe de ce este în medical Anexa 1".

La întrebarea nr.11: ..Recunoașteți faptul că prin faptele dvs. ați încălcat prevederile Procedurii nr. privind operațiunile de casă, Regulamentului Intern CEC B S.A. ediția noiembrie 2018 actualizată conform Deciziei Comitetului de Direcție din 28.11.2018, Regulamentului de Organizare şi Funcționare CEC B S.A. reeditat 15 decembrie 2017-actualizată 30 noiembrie 2018 şi ale Codului de Etică CEC B S.A. ediția iulie 2018 şi a Convenției CEC B S.A. , dar şi atribuţiile şi responsabilitățile prevăzute în Fișa postului?" salariata a răspuns: „Da recunosc că am încălcat prevederile procedurii nr; dar pentru bunul mers al Agenției şi pentru a nu duce la un risc operațional, având clienți la ușă şi nu ştiam ce să le comunicăm să le spunem că domnul Director L I nu a luat o hotărâre să ne comunice, ce şi cât timp să aștepte clienţii ATAŞEZ ANEXA 1"

La întrebarea nr. 12: „în legătură cu aspectele sesizate de dvs. conducerii Băncii prin emailul din data de 25.01.2019, cu privire la comportamentul domnului director L I, vă rugam să explicați, în detaliu. în ce constau: a. acțiunile de hârțuire", „teroare", „disperare" înfăptuite de către acesta, conform propriilor dvs. afirmații „..mă aflu într-un proces de hârțuire, teroare, disperare şi de înlăturare din partea L rectorului Adjunct L I"; b. situaţiile pe care le cunoașteți personal şi din care a rezultat că "majoritatea dintre cei '.vechi trebuie înlăturați, pentru că am subliniat cu diverse ocazii: nu are calități de colaborare, comunicare şi relaționare cu subalternii"; c. tratamentul neunitar al Directorului Adjunct care a „condus la vrajbă, tensiuni, intrigi"; salariata a precizat că: „Ca să demonstrez că am fost hârțuită, terorizată şi într-adevăr am ajuns la disperare voi trimite prin email documente doveditoare. Am fost obligată să accept funcţia de casier în anul 2017 trimițând mesajul că a fost desființată funcţia de ofițer lucru ce nu era adevărat, să semnez un acord, pe care ulterior l-am denunțat. Permanent mi-se spune că o să-mi se desființeze postul de ofițer cont, nu pierde ocazia ca la orice deficiență să mă amenințe. Suntem o agenție cu profit, nu am primit la salariu paie variabilă. Se laudă că mă dă afară, şi multe alte afirmații pe care nu le pot proba pentru că au fost verbale. Aș putea enunța situaţii pe care le cunosc dar fără acordul, colegilor mei nu pot face acest lucru. Aş putea da un răspuns şi la tratament neunitar, dar voi cerea tensiuni".

La întrebarea nr.13: „Ce aveți de spus în apărarea dumneavoastră ? (prezentați toate probele şi motivațiile pe care le consideraţi necesare pentru apărarea dvs)", salariata a răspuns: "Consider că am luat o decizie corectă pentru bunul mers al Agenției, în lipsa colaborării din partea Domnului Director L I. Cred că lipsa de comunicare a fost premeditată, ca să conducă la situaţii care s-a creat pentru îndeplinirea planurilor Dumnealui."

La întrebarea nr. 14:" Mai aveți ceva de adăugat în legătură cu cele explicate mai sus?" salariata a precizat. "Atașez anexa 1".

În cuprinsul Anexei nr. 1 la Nota Explicativă înregistrată la S T-J sub nr. doamna BI a prezentat, în fapt, răspunsurile la întrebările 7,9,10,11, la care a mai adăugat şi următoarele aspecte: "Consider că domnul director L I a recurs la aceasta procedură intenționat, a fost ceva premeditat, are un comportament duplicitar. La cei 38 ani de când lucrez în această Bancă s-a ajuns să fiu hărțuită de domnul director L I pentru a-şi îndeplini planurile diabolice."

Apărările formulate de aceasta nu au putut fi reținute, întrucât conform Regulamentului Intern al CEC B S.A., ediția noiembrie 2018, actualizată, Cap. II, pct. 1, spct. 1.2, Salariaţii Băncii au următoarele obligaţii: „lit. a) s-şi însușească şi să respecte prevederile reglement arilor interne şi legislaţia în materie care guvernează activitatea instituției, ale Regulamentului de Organizare şi Funcționare, ale Regulamentului Intern, ale Contractului Colectiv de Muncă/Convenției în vigoare, ale contractului individual de muncă, precum şi a tuturor dispoziţiilor legale care reglementează activitatea şi securitatea Băncii, aduse la cunoştinţă prin grija conducătorului acesteia; să-şi însușească şi să respecte prevederile Codului de Etică aduse la cunoştinţă prin grija conducătorului acesteia"; „lit. b) să îndeplinească atribuţiile ce le revin conform fișei postului şi dispoziţiilor scrise ale conducerii, ale șefului ierarhic superior şi reglementărilor interne".

Potrivit dispoziţiilor Cap. VI-Codul de conduită, pct. 2, spct. 2.4. „Salariaţii au obligaţia cunoașterii şi aplicarii corecte a reglementărilor interne ale Băncii, în general şi a celor specifice unităţii şi subunității din care fac parte, respectiv aplicabile în desfăşurarea activităţii sale. în special precum şi deciziile organelor de conducere ale Băncii şi ale comitetelor operaționale ale Băncii."

În conformitate cu prevederile Codului de Etică al CEC B S.A., ediția iulie 2018, actualizată, pct. 3, spct 3.2. Valorile profesionale, lit. c) „Profesionalismul şi transparența – angajaţii băncii au obligaţia de a-şi îndeplini atribuţiile de serviciu cu responsabilitate, competenţă, eficientă, corectitudine, claritate şi conștiinciozitate, în conformitate cu Regulamentul de Organizare şi Funcționare al Băncii, cu fișa postului, reglementările interne ale Băncii şi toate celelalte reglementări legale în vigoare".

Toţi salariaţii trebuie să dea dovadă de profesionalism, responsabilitate şi să respecte în desfăşurarea activităţii lor în Bancă reglementările legale şi interne.

În timpul cercetării disciplinare prealabile doamna B I a recunoscut săvârșirea faptelor, invocând în apărarea sa doar justificări ale abaterilor, menționând împrejurările în care acestea s-au produs.

Deși a afirmat că, pe de o parte, cunoaște conținutul reglementărilor interne incidente activităţii pe care o desfăşoară în cadrul A V S, pe de altă parte, aceasta „nu se poate hotărî" dacă a respectat sau nu prevederile Procedurii nr. privind operațiunile de casă.

Astfel, în răspunsul la întrebarea nr. 6 din Nota Explicativă salariata a răspuns afirmativ la întrebarea dacă în data de 27.12.2018, la începutul programului, făcea parte din categoria persoanelor cărora le era permis accesul în încăperea în care se găseşte casa de bani, în condiţiile în care, tot doamna B I afirmă în răspunsul la întrebarea nr. 7 că nu ar fi avut o dispoziție internă în acest sens, "(...) am așteptat dar nu am primit niciun răspuns, am contactat din nou sucursala să întrebăm ce să Menționez emailul pt schimbare de profil a fost trimis la ora 8:59 AM. (...). După ce a solicitat schimbarea de profil, prin email, Domnul Director nu a dorit să ne contacteze sub nici o formă: email sau telefonic, în situaţia dată, având clienți la ușă a trebuit să luăm o decizie”.

În raport de cele mai sus expuse, nu putem să nu observăm faptul că, în ziua de 27.12.2018, la începutul programului, salariata, dacă ar fi respectat într-adevăr reglementările interne incidente activităţii desfăşurate, nu ar fi trebuit să manipuleze/deschidă/să pătrundă în casa de bani, tezaurul A V S, S T-J, ci ar fi trebuit să inițieze/redacteze documentele, prevăzute în Procedura nr. 12/V24 privind operațiunile de casă.

În faţa evidenței, doamna B I a recunoscut încălcarea reglementărilor interne ale Băncii în răspunsul la întrebarea nr. 11, dar, pe de o parte, justifică modalitatea de acţiune aleasă; "pentru bunul mers al agenției şi pentru a nu duce la un risc operațional, având clienți la ușă şi nu știam ce să le comunicăm" şi, pe de altă parte, dă vina "pe alții":

De altfel, nici "forța majoră", invocată de către salariata în cauză, nu poate constitui o cauză exoneratoare de răspundere în cazul acesteia, în condiţiile în care, în Procedura nr. Cap.I., lit.K.Predarea-primirea cheilor, sigiliului şi a valorilor aflate în tezaur/încăperea depozitare casa de bani/case de bani/camera numărătorilor este indicată în concret modalitatea de acțiune în situația de fapt petrecută în data de 27.12.2018 la nivelul A VS, Sucursala, respectiv: "1. Predare-primirea cheilor, sigiliului (dacă e cazul) şi a valorilor aflate în tezaur/încăperea depozitare casă de bani/casă de bani sau camera numărătorilor între deținătorii de chei şi persoanele desemnate să le înlocuiască, se realizează în situaţiile în care acestea: lipsesc de la serviciu (în situaţii de CO, CM, cursuri, etc); la schimbarea din funcţie; la sfârșitul programului de lucru, dacă este cazul;(...)".

În caz de forță majoră, care nu permite prezenţa la serviciu a deținătorului de chei pentru a preda personal valorile, cheia si sigiliul (dacă este cazul), predarea-primirea se face în lipsa acestuia, iar în procesul-verbal Anexa 3/Anexa 8 întocmit cu această ocazie se va consemna la secțiunea „Observaţii" motivul pentru care operațiunea s-a efectuat în lipsa acestuia."

În loc să îşi asume responsabilitatea faptelor săvârșite, să aibă o atitudine deschisă, cooperantă în prezentarea situației de fapt din data de 27.12.2018, înregistrată la nivelul A V S, S T-J, doamna B I a ales să îşi preconstituie probe, atât în relație cu conducerea Sucursalei Târgu-Jiu, cât şi pe parcursul cercetării sale disciplinare prealabile din data de 12.02.2019.

Astfel, prin corespondenţa din data de 25.01.2019, aflând că este cercetată disciplinar pentru modul neprofesionist, impropriu în care a acționat în data de 27.12.2019, salariata în cauză a transmis un e-mail conducerii băncii în cuprinsul căruia face o serie de afirmații referitoare la relația "defectuoasă" pe care ar avea-o cu directorul ST-J, pe care îl acuză de "hârțuire", 'teroare', "disperare", "de înlăturarea sa din funcţie", "de planuri diabolice".

Întrebată de către Comisie care sunt aspectele care au determinat-o să facă afirmații de genul celor mai sus menţionate, salariata nu a invocat altceva decât o propunere de mutare internă a sa pe un alt post în anul 2017, situaţie care i-a fost clarificată acesteia în mod repetat, în scris, de către conducerea sucursalei, în sensul că, la baza propunerii sale de mutare internă de la acea dată a stat o Decizie a Comitetului de Direcție al Băncii.

Prin corespondenţa din data de 13.02.2019, în relație cu Comisia de cercetare disciplinară prealabilă, care, cu o zi înainte, o asigurase în prezenta Preşedintelui S CEC T-J, că așteaptă comunicarea în scris, pe e-mail, a oricăror altor probe/înscrisuri de care înţelege să se folosească în susţinerea apărărilor sale, doamna B I "strecoară" şi solicitarea de comunicare a unei copii de pe Nota Explicativă, cu motivarea că: "Discuțiile având loc într-o atmosferă mai tensionată, am omis să vă solicit o copie după nota explicativă. Vă rog să-mi trimiteți o  copie."

Cu aceasta ocazie, salariatei i s-a comunicat că: "(...) la nivelul DRU a fost înregistrată cererea dumneavoastră  referitoare de comunicarea a unei copii de pe Nota explicativă pe care ați dat-o în cadrul întâlnirii mai sus menţionate şi va fi soluţionată în perioada imediat următoare. Referitor la afirmaţia dumneavoastră că "Discuțiile având loc într-o atmosferă mai tensionată, am omis să vă solicit o copie după nota explicativă", ținem să precizăm că întâlnirea pe care am avut-o cu dumneavoastră la nivelul S T-J, în data de 12.02.2019. începând cu ora 9.00, în prezenta doamnei A F, liderul S L TJ, s-a desfăşurat cu respectarea mediului oficial de lucru, a drepturilor si obligațiilor părţilor implicate în procesul cercetării dumneavoastră disciplinare prealabile  a fluxului prevăzut în  reglementările interne ale Băncii, a reglementărilor legale referitoare la relaţiile de muncă."

În concluzie, salariata B I nu este la prima sa cercetare disciplinară prealabilă în cei 38 de ani de muncă, dar, prin atitudinea manifestată şi alegațiile sale, a urmărit în fapt să se asigure că împotriva sa nu se vor lua măsuri disciplinare în contextul vechimii sale în muncă şi a termenului scurt pe care îl mai are până la pensie.

De aceea, faptele săvârșite de contestatoare constituie abateri disciplinare, săvârșite, cu vinovăție- intenție indirectă, încălcând reglementările Băncii.

S-a menţionat că la stabilirea sancțiunii disciplinare s-a avut în vedere comportarea generală în serviciu, împrejurările în care au fost săvârșite faptele, gravitatea abaterilor disciplinare, gradul de vinovăție şi consecinţele abaterilor (generatoare de risc de securitate şi risc operațional), precum şi faptul ca salariata nu a mai fost sancționată disciplinar în ultimele 12 luni.

Conform reglementărilor interne ale Băncii, salariata a încălcat următoarele dispoziţii: Regulamentul de organizare si Funcționare, ediția decembrie 2014, actualizat conform deciziile organelor de administrare şi conducere luate până la data de 30 noiembrie 2018, partea I, Capitolul I pct. 4. Salariaţii Băncii: Atribuţii Generice, spet 4.2. Salariaţi cu funcţie de execuție: Salariaţii cu funcții de execuție au următoarele atribuții şi responsabilităţi generale pe ana de responsabilitate alocată (...):  Respectă valorile Băncii; Îşi exercită atribuţiile şi îşi îndeplinesc obligaţiile la cel mai înalt nivel de profesionalism şi eficacitate şi în limitele cadrului de reglementare intern; Mențin şi respectă disciplina în muncă şi Regulamentul Intern; Îşi însușesc şi aplică reglementările interne ale Băncii; Răspund de aplicarea sistemului de control intern în desfăşurarea activităţii proprii."

Regulamentul Intern al CEC B S.A., ediția noiembrie 2018, actualizat conform D Comitetului de Direcţie din 28.11.2018: Cap.II- Drepturile și obligaţii ale salariaţilor si ale angajatorului, pct. 1. Drepturile şi obligaţiile salariaţilor, Spct.1.2. "Salariaţii Băncii au următoarele obligaţii:

a) să-şi însușească şi să respecte prevederile reglementărilor interne şi legislaţia în materie care guvernează activitatea instituției, ale Regulamentului de Organizare şi Funcționare, ale Regulamentului Intern, ale Contractului Colectiv de Muncă/Convenției în vigoare, ale contractului individual de muncă, o precum şi a tuturor dispoziţiilor legale care reglementează activitatea şi securitatea Băncii, aduc la cunoştinţă prin grija conducătorului acesteia; să-şi însușească şi să respecte prevederile Codului de Etică aduse la cunoştinţă prin grija conducătorului acesteia; să îndeplinească atribuţiile ce le revin conform fișei postului şi dispoziţiilor scrise ale conducerii, ale șefului ierarhic superior şi reglementărilor interne;  d) să respecte disciplina la locul de muncă, programul de lucru şi măsurile de securitate şi sănătate în muncă în cadrul unităţii;"

Cap. VI - Codul de conduită:  Pct. 2. Conduita Profesională, spct. 2.3. Respectarea prevederilor legale. "Activitatea Băncii trebuie să fie în deplină conformitate cu legislaţia şi reglementările aplicabile. Pentru chestiuni în materie legislativă sau de reglementare, salariaţii vor solicita opinie juridică. Activitatea oricărui salariat trebuie să se desfășoare în conformitate cu legislaţia în vigoare şi funcţia deținută în cadrul Băncii.(...)" spct. 2:4. Respectarea reglementărilor interne. "Salariaţii au obligaţia cunoașterii şi aplicării corecte â reglementărilor interne ale Băncii, în general şi a celor specifice unităţii şi subunității din care fac: parte respectiv aplicabile în desfăşurarea activităţii sale, în special precum şi deciziile organelor de conducere ale Băncii şi ale comitetelor operaționale ale Băncii. (...)".

Pct. 6. Mediul de lucru CEC B S.A. -spet. 6.1. Ordinea la locul de muncă. "Toţi salariaţii CEC B S.A. au responsabilitatea de a fi punctuali şi de a respecta programul de lucru stabilit. Dacă intervine un eveniment neprevăzut, se va anunța în cel mai scurt timp superiorul direct asupra motivului şi duratei lipsei." spet. 27. Altele. Nereguli. "în cazul în care salariaţii au cunoştinţă despre orice nereguli, care în opinia acestora afectează interesele Băncii, aceştia trebuie să informeze imediat șeful ierarhic sau orice director sau conducător. Nerespectarea acestor instrucțiuni poate conduce la măsuri disciplinare."

CAPITOLUL VII. Protecţie si securitate.

Pct. 1. Intrarea şl ieşirea din bancă Accesul salariaţilor „Accesul salariaţilor în spațiile restricționate ale Băncii (casierie, tezaur, trezorerie-arbitraj, sala calculatoarelor, sala echipamentelor şi cablurilor, arhivă, Centrul de Recuperare în Caz de Dezastre, etc) este strict interzis, cu excepţia salariaţilor care îşi desfăşoară activitatea în locațiile respective sau în baza unor aprobări scrise ale Conducerii Băncii."

 Reguli Privind Securitatea pet. 2.7. Chei şi cifruri „Persoanele cărora le-au fost încredințate chei ale Băncii au obligaţia ce a le păstra în siguranţa în permanentă asupra lor şi de a nu le lăsa nesupravegheate în sertare, buzunare şi/sau genţi sau poşete etc. (...)".

Cap. IX. Răspunderea disciplinară. Pct. 3. spet. 3.1. Abateri disciplinare de natură generală: Lit. i) „nerespectarea oricăror reglementări interne aplicabile salariaţilor"; Lit. j) „neinformarea corespunzătoare cu privire la nereguli de orice natură despre care are cunoştinţă şi care pot afecta interesele Băncii".

III. Codul de Etică al CEC B S.A. Ediția iulie 2018 aprobat în şedinţa Comitetului de Direcție din data de 18.07.2018:  pct 2. spet. 2.1. Valorile morale: a. "Onestitatea - trebuie să acționăm cinstit şi corect în relaţiile personale şi de afaceri, respectând toate regulile aplicabile şi principiile morale". b. "Integritatea morală - suntem un colectiv cu o conduită modestă. Angajaţii noştri trebuie să acorde o foarte mare atenție integrității lor morale şi profesionale care trebuie să fie dincolo de orice îndoială, iar Banca să-i îndemne să-şi desfășoare activitatea în acest spirit.

Angajaților le este interzis să solicite sau să accepte, direct ori indirect, pentru ei sau pentru alții, vreun avantaj ori beneficiu în considerarea funcției pe care o dețin, sau să abuzeze în vreun fel de această funcţie".

 c. "Loialitatea - suntem devotați Băncii şi clienților noștri, în scopul îndeplinirii obiectivelor asumate atât în nume personal cât şi în numele Băncii".

d. "Responsabilitatea - ne asumăm răspunderea pentru activităţile întreprinse de noi şi suntem gata să suportăm consecinţele acestora."

Spct. 3.2. Valorile profesionale: c Profesionalismul si transparența - angajaţii Băncii au obligaţia de a-şi îndeplini atribuţiile de serviciu cu responsabilitate, competenţă, eficientă, corectitudine, claritate şi conștiinciozitate, în conformitate cu Regulamentul de Organizare şi Funcționare al Băncii, cu fișa postului, reglementările interne ale Băncii şi toate celelalte reglementări legale în vigoare.

Pct 4. Norme de conduită în cadrul băncii Spct. (4.1. Utilizarea proprietăților şi a resurselor Băncii "(1) Banca oferă personalului său resursele necesare în vederea îndeplinirii sarcinilor şi responsabilităților pentru realizarea cărora a fost angajat. Bunurile şi resursele aparținând băncii trebuie utilizate în vederea îndeplinirii obiectivelor acesteia, exclusiv de către personalul desemnat pentru aceasta, cu responsabilitate şi eficiență."

Spct. 4.3. Conduita angajaților. "Toate activităţile din cadrul Băncii trebuie să fie prestate într-un mod profesional şi în conformitate cu prezentul Cod de Etică, reglementările interne ale Băncii şi prevederile legale în vigoare".

IV. Procedura nr. 1' 2/Versiunea 24 privind operațiunile de casă Cap. I. Principii Generale, lit. K. Predarea-primirea cheilor, sigiliului şi a valorilor aflate în tezaur/încăperea depozitare casă de bani/case de bani/camera numărătorilor: „1. Predarea-primirea cheilor, sigiliului (dacă e cazul) şi a valorilor aflate în tezaur/încăperea depozitare case de bani/casă de bani sau camera numărătorilor între deținătorii de chei şi persoanele desemnate să ie înlocuiască, se realizează în situaţiile în care acestea: lipsesc de la serviciu (în situaţii de CO, CM, cursuri, etc); la schimbarea din funcţie; la sfârșitul programului de lucru, dacă este cazul;(...)"

„3 în caz de forță majoră, care nu permite prezenta la serviciu a deținătorului de chei pentru a preda personal valorile, cheia şi sigiliul (dacă este cazul), predarea-primirea se face în lipsa acestuia, iar în procesul-verbal Anexa 3/Anexa 8 întocmit cu această ocazie se va consemna la secțiunea „Observaţii" motivul pentru care operațiunea s-a efectuat în lipsa acestuia."

V. Convenția 2019. înregistrată sub nr.. Art. 95. Salariaţii au următoarele obligaţii: a) să-şi însușească şi să respecte prevederile reglementărilor interne şi legislaţia în materie care guvernează activitatea instituției ale ROF, ale RI, ale Convenției aplicabile, ale Codului de Etică, ale contractului individual de muncă, ale reglementărilor interne ale Băncii, precum şi a tuturor dispoziţiilor legale care reglementează activitatea şi securitatea Băncii, aduse la cunoştinţă prin grija conducătorului acesteia"; b) să îndeplinească atribuţiile ce le revin conform fișei postului şi dispoziţiilor scrise ale conducem, ale șefului ierarhic superior şi reglementărilor interne"; d) să respecte disciplina la locul de muncă, programul de lucru şi măsurile de securitate şi sănătate în muncă, în cadrul unităţii". Contractul individual de muncă nr. - obligaţiile salariatei; Fișa Postului +Anexe-Cap. I-Atribuții şi responsabilităţi specifice, pct. 1; Cap. II - Atribuții şi responsabilităţi specifice, oct. 2, 4, 5, 8, 10, 12, 14.

În concluziile materialului de cercetare disciplinară s-a apreciat că faptele săvârșite sunt de natură a fi sancționate cu recucerea salariului de bază pe o durată de 2 (două) luni cu 5%, consecința abaterilor fiind aceea că banca a fost expusă riscurilor de securitate şi operațional, existând premisele unui precedent care ar putea lăsa impresia că în bancă nu există norme, reguli şi rigori.

Chiar dacă în raport de împrejurările în care s-au produs faptele şi consecinţele acestora, contestatoarea susţine că măsura dispusă este prea aspră, din lecturarea Deciziei nr. şi materialul de cercetare disciplinară, rezultă că angajatorul a avut în vedere criteriile prevăzute de art. 250 din Codul Muncii.

La stabilirea sancțiunii, banca a avut în vedere faptele în sine, gravitatea abaterilor disciplinare, împrejurările în care a fost săvârșite şi consecinţele acestora, precum şi comportarea generală în serviciu.

S-a învederat că în cuprinsul contestaţiei nu se regăseşte nici un element din care să rezulte că dna B I ar fi respectat reglementările legale şi interne incidente, precum şi prevederile din fișa postului, ci aceasta justifică o parte din apărări pe faptul că are o vechime de cea 38 de ani în cadrul unităţii situaţie care - în opinia noastră - nu poate constitui un caz de absolvire de răspundere.

Nu se poate susţine de către salariata că sancţiunea aplicată este mult prea aspră, iar abaterile reținute ar fi „inexistente", în condiţiile în care a încălcat cu bună-știință reglementările interne ale Băncii, toate aceste apărări fiind analizate de către comisia de cercetare disciplinară prealabilă, care a înlăturat, motivat aceste susțineri, în raport de obligaţiile ce-i incumbă salariatei aferent postului ocupat.

Aşa cum s-a consacrat în practică şi doctrina judiciară, fapta ce constituie abatere disciplinară poate fi comisivă, constând într-o acţiune prin care se încalcă o obligație de a nu face, adică o norma prohibitivă, său omisivă, prin neîndeplinirea unei obligaţii de a face.

Fapta ilicită trebuie să se afle în legătură de cauzalitate cu un rezultat dăunător, care reflectă gradul de periculozitate socială a abaterii. în materie disciplinară, în cazul când sunt dovedite celelalte elemente, constitutive ale abaterii - încălcarea normelor legale sau contractuale etc, şi vinovăția -rezultatul dăunător şi legătura de cauzalitate sunt prezumate.

Potrivit art.8 alin.1 din Codul Muncii "Relaţiile de muncă se bazează pe principiul consensualității şi al bunei-credințe. De aceea, consideră că angajatorul nu trebuie pus în situaţia de a-l urmări pe fiecare salariat în parte, în orice moment, respectiv dacă a respectat sau nu reglementarea internă aplicabilă activităţii pe care o desfăşoară, întrucât Banca îl învesteşte cu încredere, considerându-i, pe toţi, de bună-credință.

Pe de altă parte, aşa cu rezultă din materialul de cercetare disciplinară, la dosarul personal al doamnei B I există decizii de sancţionare respectiv Decizia nr., Decizia nr., Decizia nr., menținută de instanță prin Sentinţa civilă nr. a Tribunalului Gorj-Secţia Conflicte de Muncă

Privitor la proba testimonială solicitată de către contestatoare, apreciază că administrarea acestei probe nu este utilă şi pertinentă în cauză, în condiţiile în care abaterile reținute în sarcina sa sunt în legătură cu atribuțiunile de serviciu, faptele fiind recunoscute de salariată în cursul cercetării disciplinare.

Mai mult, contestatoarea solicită audierea ca martor a dlui G C, cercetat disciplinar cu aceeaşi ocazie şi în legătură cu aceleaşi fapte pentru care contestatoarea a fost sancționată situaţie faţă de care - raportat la prevederile art. 315 pct. 3 teza finală Cod de procedură civilă - acest salariat nu poate fi audiat ca martor, fiind - evident - subiectiv.

De aceea, s-a solicitat respingerea probei testimoniale solicitată prin acţiune de contestatoare.

În practică şi doctrină s-a apreciat că fapta ce constituie abatere disciplinară poate fi comisivă, constând într-o acţiune prin care se încalcă o obligație de a nu face, adică o norma prohibitivă, sau omisivă, prin neîndeplinirea unei obligaţii de a face.

Ori, fapta ilicită trebuie să se afle în legătură de cauzalitate cu un rezultat dăunător, care reflectă gradul de periculozitate socială a abaterii. în materie disciplinară, în cazul când sunt dovedite celelalte elemente, constitutive ale abaterii - încălcarea normelor legale sau contractuale etc, şi vinovăția -rezultatul dăunător şi legătura de cauzalitate sunt prezumate.

În concluzie s-a solicitat respingerea  contestaţiei ca neîntemeiată.

În drept, întâmpinarea a fost întemeiată pe dispoziţiile art. 205-208 din Codul de procedură civilă şi celelalte dispoziţiile legale citate.

In probațiune, s-a solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri, precum şi a altor probe ale căror utilitate şi pertinență ar reieși din dezbateri.

A anexat în copie certificată, următoarele: Decizia nr. emisă de CEC BS.A.; Proces-verbal nr. şi fotocopie plic purtând număr, de înregistrare la Registratura Centrală; IOM nr., nr. şi nr. -Convocator: Nota explicativă înregistrată sub nr. şi anexe; Dispoziţia Internă, Declarație nr. şi anexe; Contract individual de muncă nr., Act Adițional nr., Act Adiționa nr., Angajament de Etică din 09.01.2015 si Fisa Postului (Anexa 2.9) din 01.08.2018; Decizia nr. şi Decizia nr., emise de CEC B S.A, Decizia, Decizia nr. şi Sentinţa civilă nr. a Tribunalului Gorj-Secţia Conflicte de Muncă.

Instanța a administrat proba cu înscrisuri.

Analizând cererea de chemare în judecată, prin prisma susținerilor părților și a dispozițiilor legale aplicabile, tribunalul constată următoarele,

Prin cererea formulată la data de 08.04.2019 şi înregistrată pe rolul Tribunalului Gorj, Secţia Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale sub nr., reclamanta B I a solicitat ca în contradictoriu cu pârâta CEC B să se dispună anularea deciziei nr. emisa de CEC BS.A., pe care o consideră nelegala si netemeinică, solicitând ca prin sentința ce se va pronunța, în urma probelor ce se vor administra să se dispună admiterea contestației, anularea deciziei nr. emisa de pârâta, prin care a fost sancționată disciplinar cu diminuarea salariului de baza cu 5% pe o durata de doua luni, obligarea paratei la restituirea sumelor reținute drept sancțiune disciplinara, precum si celelalte drepturi de care ar fi beneficiat in baza contractului individual de muncă si a convențiilor încheiate între CEC B si FSLS, daca nu ar fi fost sancționată, indexate si actualizate pana la data plăţii efective, iar in temeiul disp. art. 453 alin.l C.pr.civ. la plata cheltuielilor de judecata ocazionate de acest proces.

Tribunalul constată că reclamanta este angajata SC CEC B SA în baza contractului individual de muncă nr. în funcția de ofițer cont.

Prin Decizia nr. emisă de societatea pârâtă, reclamantei  i-a fost aplicată  sancțiunea reducerii salariului de baza cu 5% pe o durata de doua luni, conform art. 248 alin.l lit. c din Legea nr. 53/2003 si Cap. IX pct. 2, spct.2,I lit. c din Regulamentul Intern, in vigoare.

S-a reținut în decizie, că reclamanta în data de 27.12.2018 a intrat/pătruns fără drept în încăperea în care se găsește casa de bani din cadrul AVS, S Tg-Jiu, cu încălcarea reglementărilor interne ale băncii incidente, nu a respectat obligațiile deținătorilor de chei și sigilii în data de 27.12.2018, nu a întocmit documentele necesare în vederea predării-primirii cheilor și sigiliilor aparținând A V S, Târgu-Jiu, în data de 27.12.2018.

Prin acțiunea formulată, reclamanta a solicitat în principal, anularea deciziei de sancționare ca fiind nelegală întrucât fapta reținută nu a fost descrisă în materialitatea ei, nu au fost precizate motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de salariată în timpul cercetării disciplinare prealabile .

Susținerile reclamantei în ceea ce privește nelegalitatea deciziei de sancționare nu pot fi apreciate de instanță ca întemeiate, având în vedere că, din lecturarea conținutului acestei decizii, aceasta conține toate elementele prevăzute de art. 252 alin.2) din Codul Muncii, care arată că: sub sancțiunea nulității absolute, in decizie se cuprind in mod obligatoriu: a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinara; b) precizarea prevederilor din statutul de personal, regulamentul intern, contractul individual de munca sau contractul colectiv de munca aplicabil care au fost încălcate de salariat; c) motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de salariat in timpul cercetării disciplinare prealabile sau motivele pentru care, în condițiile prevăzute la art. 251 alin. (3), nu a fost efectuata cercetarea; c) temeiul de drept în baza căruia sancțiunea disciplinara se aplica; e) termenul în care sancțiunea poate fi contestată; f) instanța competenta la care sancțiunea poate fi contestata.

Astfel, în cuprinsul actului sancționator a fost descrisă detaliat fapta ce reprezintă abaterea disciplinară și nu lipsesc elementele esențiale vizând descrierea abaterii disciplinare, existând, contrar susținerii reclamantei, o corespondență între faptele reținute în sarcina acesteia și dispozițiile din regulamentele interioare încălcate.

În acest sens instanța reține că decizia de sancționare cuprinde o descriere corectă a faptei, fiind indicate elementele esențiale ale faptei astfel încât i-a fost permis salariatei  reclamante să formuleze eventuale apărări.

În ceea ce privește motivele pentru care au fost înlăturate apărările reclamantului în cursul cercetării disciplinare, se constată că la data de 12.02.2019 cu ocazia cercetării disciplinare, reclamanta a recunoscut în totalitate faptele reținute în sarcina, prin nota explicativă dată cu acea ocazie. În plus, se reține că reclamanta prin cererea de chemare în judecată a formulat această susținere la modul general și nu a arătat concret care apărare i-ar fi fost înlăturată în mod nejustificat.

Se constată că reclamantei i-a fost respectat dreptul ca în cursul cercetării disciplinare prealabile, dreptul de a formula şi a susține toate apărările în favoarea sa şi să ofere comisiei care a realizat cercetarea, toate probele şi motivațiile pe care le consideră necesare, precum şi dreptul de a fi asistat, la cererea sa, de către un avocat.

În legătură cu data  menționată în cuprinsul deciziei de sancționare ca fiind data săvârșirii abaterii disciplinare, instanța constată că din eroare a fost data de 27.12.2019, ca fiind data la care a fost săvârșită fapta reținută în sarcina reclamantă, în loc de 27.12.2018, aceasta fiind o eroare materială de redactare astfel cum s-a arătat și în cuvântul pe fond de către reprezentantul pârâtei, fiind evident că faptele sunt plasate în luna decembrie anul 2018, respectiv în data de 27.12.2018, aspect necontestat de niciuna din părţi în cursul cercetării disciplinare.

Referitor la temeinicia deciziei de sancționare, tribunalul constată că pentru a se putea angaja răspunderea disciplinară a salariatului, este necesară examinarea elementelor constitutive ale abaterii disciplinare, respectiv:

- obiectul - relațiile sociale de muncă, ordine și disciplină la locul de muncă;

- latura obiectivă - fapta săvârșită ce poate consta într-o acțiune sau inacțiune;

- subiectul - persoana fizică angajată cu contract individual de muncă, deținând calitatea de salariat;

- latura subiectivă – vinovăția, sub orice formă a sa.

Doar existența cumulativă a acestor condiții declanșează prerogativa disciplinară a angajatorului împotriva salariatului.

Potrivit art. 247 alin.(2) din Codul Muncii, “Abaterea disciplinară este o faptă în legătură cu munca şi care constă într-o acţiune sau inacţiune săvârşită cu vinovăţie de către salariat, prin care acesta a încălcat normele legale, regulamentul intern, contractul individual de muncă sau contractul colectiv de muncă aplicabil, ordinele şi dispoziţiile legale ale conducătorilor ierarhici.”

În același timp, în cuprinsul art. 250 din cadrul aceluiași act normativ, se precizează că “Angajatorul stabilește sancțiunea disciplinară aplicabilă în raport cu gravitatea abaterii disciplinare săvârșite de salariat, avându-se în vedere următoarele:

a) împrejurările în care fapta a fost săvârșită;

b) gradul de vinovăție a salariatului;

c) consecințele abaterii disciplinare;

d) comportarea generală în serviciu a salariatului;

e) eventualele sancțiuni disciplinare suferite anterior de către acesta.”

Pentru a se stabili dacă se poate reține săvârșirea unei abateri disciplinare, angajatorul trebuie să identifice pe de o parte faptul că salariatul nu și-a exercitat atribuțiile ce îi revin, nu și-a exercitat întocmai atribuțiile sau a avut o atitudine improprie ce a lezat raporturile de muncă, demnitatea, onoarea, reputația unei persoane sau prin intermediul căreia a produs prejudicii angajatorului  și pe de altă parte, că acesta le-a nesocotit cu vinovăție.

Legea permite angajatorului să impună o anumită conduită în rândul angajaților săi prin intermediul Regulamentului intern, calificând astfel faptele pe care le apreciază ca fiind vătămătoare în desfășurarea raporturilor de muncă, precum și sancțiunile corespunzătoare. În cuprinsul acestui act unilateral, angajatorul poate stabili măsuri, reguli, sancțiuni, precum și proceduri pe care le consideră necesare în cadrul unității, salariații fiind obligați să le respecte.

Legislația prevede limitele în care angajatorul trebuie să acționeze în aplicarea sancțiunii disciplinare, fiind necesară respectarea proporționalității în raport cu gradul de vinovăție.

 În acest sens, în doctrina de specialitate s-a reținut că latura subiectivă constă în atitudinea psihică a salariatului în încălcarea relațiilor sociale, iar în raport de aceasta, sancțiunile se aplică în mod gradual.

În speță, din analiza ansamblului probator administrat la dosarul cauzei, tribunalul reține următoarea stare de fapt,

În data de 27.12.2018, ca urmare a absenței Șefului A V S, dl. G C pentru motive medicale, secretarul agenției, G C a contactat prin e-mail directorul sucursalei la ora 8,59 solicitând schimbarea de profil cod operator 2509 T E în casier supervizor, răspunsul fiind primit la ora 10,39 conform înscrisului de  la fila 70 din dosar.

În acest context, angajata reclamantă a pătruns în agenție și ulterior în seif utilizând cheile de acces, însă nu a procedat la inițializarea documentelor prevăzute în Procedura nr, privind operațiunile de casă.

De reținut că în corespondența electronică purtată de angajata G C cu directorul sucursalei nu se face vorbire despre schimbarea de profil sau autorizarea pătrunderii  în încăperea în care se găseşte casa de bani din cadrul AV S, T J precum sau despre întocmirea documentelor necesare in vederea predării/ primirii cheilor sigiliilor aparținând A V S, Sucursala Tg-Jiu, din data  de 27.12.2018 referitoare la salariata reclamantă.

Se constată că fără a avea o autorizație prealabilă, reclamanta a pătruns în agenție și a avut acces la casa de bani, desfășurând operațiuni bancare.

În cursul aceleiași zile de 27.12.2018 a fost emisă Dispoziția Internă nr. din 27.12.2018 de către CEC B S T în baza căreia reclamanta a preluat cheia de acces în agenție, cheia 2 de la casa de bani, cheia de acces tezaur, ca urmare a împrejurării că șeful de agenție este în concediu medical.

Starea de fapt descrisă mai sus nu a fost contestată de nicio parte din dosar, mai mult, se reține că în cursul cercetării disciplinare reclamanta a recunoscut fapta, justificând modalitatea de acțiune a sa, în vederea bunului mers al agenției și pentru a nu conduce la un risc operațional, având clienți care așteptau la intrarea în agenție.

În raport de înscrisurile depuse la dosarul cauzei, care se coroborează cu recunoașterea directă a reclamantei exprimată în scris atât în scris în cursul cercetării disciplinare cât și ulterior, în fața instanței, reiese că reclamanta se face vinovată de săvârșirea faptelor reținute în sarcina sa, acesta nefăcând dovada contrară a celor menționate în decizia de sancționare, afirmațiile sale nefiind susținute de alte probe concludente.

În ceea ce privește  înscrisul depus  la dosarul cauzei de către reclamantă în apărare, respectiv procesul verbal de predare primire încheiat între numitul G C și reclamantă privind predarea primirea cheilor de la ATM, cartela TIA și cartela acces tezaur, înregistrat sub nr., se constată că acesta, în realitate, nu a fost înregistrat în registrul special al CEC  B și că la acest număr, apare înregistrat un alt document, datat însă din 27.12.2018 și care reprezintă  procesul verbal de predare primire încheiat între salariata reclamantă,  A D și D B a unei chei de la casa  de bani și a unei chei de acces tezaur.

De reținut că acest înscris nu a fost folosit ca probă în apărare în cursul cercetării disciplinare, astfel că instanța constatând că nu reprezintă o probă utilă cauzei îl va înlătura.

În legătură cu sancțiunea aplicată, se reține că sancțiunea aplicată este nejustificată în raport cu gravitatea abaterii disciplinare, cu lipsa unor urmări dăunătoare pentru unitatea angajatoare dar și în raport de întreaga stare de fapt reținută mai sus, cu atât mai mult cu cât fapta reclamantei a fost limitată în timp până la momentul emiterii Dispoziției Internă nr.  din 27.12.2018 de către CEC BS Tg-Jiu.

 Așadar, posibilitatea înlocuirii de către instanță de judecată a sancțiunii disciplinare aplicate de angajator cu o altă sancțiune a fost consacrată de practica și de literatura judiciară, arătându-se printre altele că odată investită instanța, în baza rolului său activ, trebuie să soluționeze cauza sub toate aspectele și nu parțial, pe baza regulilor generale de procedură civilă.

De asemenea,  această posibilitate a instanței a fost consacrată prin Decizia ÎCCJ nr.  din 10 iunie 2013 privind examinarea recursurilor în interesul legii formulate de Colegiul de conducere al Curţii de Apel București şi de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație şi Justiție cu privire la interpretarea şi aplicarea dispozițiilor art. 252 alin. 5 din Codul muncii, stabilindu-se că: instanța competentă să soluţioneze contestaţia salariatului împotriva sancțiunii disciplinare aplicate de către angajator, constatând că aceasta este greşit individualizată, o poate înlocui cu o altă sancțiune disciplinară.

Faptul că reclamanta a mai fost sancționată disciplinar anterior și măsurile au fost confirmate de instanță nu prezintă relevanță și nu trebuie să conducă la aplicarea unei alte sancțiuni mai grave, deoarece fiecare abatere este sancționată proporțional cu gravitatea sa și în funcție de împrejurările care au condus la aceasta.

Constatând că reclamanta a fost sancționată în mod excesiv față de cele reținute mai sus, instanța va admite primul capăt de cerere, va anula decizia contestată şi va înlocui sancțiunea disciplinară aplicată de către angajator cu măsura avertismentului.

Reclamanta, prin cererea de chemare în judecată a solicitat, ca o consecință a admiterii primului capăt de cerere, obligarea pârâtei să-i restituie sumele reținute drept sancțiune disciplinară.

În cauză, întrucât instanța a dispus înlocuirea sancțiunii disciplinare a reducerii salariului cu 5% cu sancțiunea avertisment, ca o consecință va dispune obligarea pârâtei la restituirea sumelor reținute drept sancțiune disciplinară.

În temeiul art. 453 C.pr.civ, va obliga parata CEC B la plata sumei de 500 lei reprezentând cheltuieli de judecata, onorariu avocat, conform chitanței atașate la fila 123 dosar.

Opinia asistenților judiciari este conformă cu prezenta hotărâre.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite contestaţia de sancţionare formulată de reclamanta B I, având domiciliată în comuna în contradictoriu cu pârâta CEC B SA cu sediul  şi anulează decizia nr. emisă de CEC B.

Înlocuiește sancţiunea disciplinară aplicată cu sancţiunea avertisment.

Dispune restituirea sumelor reținute drept sancțiune disciplinară.

Obliga parata CEC B la plata sumei de 500 lei reprezentând cheltuieli de judecata.

Cu apel in 10 zile de la comunicare, care se depune la Tribunalul Gorj.

Pronunţată in şedinţa publica din data de 04.07.2019 la Tribunalul Gorj.