Succesiune.Partaj

Hotărâre 199/A din 03.04.2018


R O M Â N I A

TRIBUNALUL COVASNA Dosar nr. ………….

SECŢIA CIVILĂ

DECIZIA CIVILĂ NR. 199/A

Şedinţa publică din 03 aprilie 2018

PREŞEDINTE: …………

JUDECĂTOR: …………….. 

GREFIER: ………………

 

Pentru astăzi fiind amânată pronunţarea asupra apelului formulat de apelantul S.A. în contradictoriu cu intimaţii S.F.L. şi S.B.A., împotriva sentinţei civile nr. 1089 din 27 noiembrie 2017, pronunţată de Judecătoria Târgu Secuiesc în dosarul nr. ………., având ca obiect succesiune şi partaj.

Instanţa constată că a rămas în pronunţare asupra cauzei în şedinţa publică din data de 06 martie 2018, potrivit celor consemnate în încheierea de şedinţă din acea dată, parte integrantă din prezenta hotărâre, când, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat  pronunţarea pentru data de 20 martie 2018 şi respectiv pentru data de astăzi 03 aprilie 2018.

T R I B U N A L U L

Examinând lucrările dosarului, tribunalul constată următoarele:

I. Hotărârea primei instanţe.

Prin sentinţa civilă nr. 1089/27.11.2017 a Judecătoriei Târgu Secuiesc  instanţa a hotărât următoarele:

•a admis cererea formulată de reclamantul  S.F.L. împotriva pârâţilor S.A. şi S.B.A.;

•a constatat că din masa succesorală a defunctului S.G., decedat la data de 14.11.1971, cu ultimul domiciliu în comuna …., face parte imobilul înscris în CF 23491 ....... (provenită din conversia de pe hârtie a CF 285 .......) nr top …./2 curte în suprafaţă de 522 mp, nr top …. grădină în suprafaţă de 1.597 mp, nr. top …. grădină în suprafaţă de 2.284 mp, iar moştenitoarea sa, conform certificatului de moştenitor nr. 26/1972 eliberat de Notariatul de Stat Tg. Secuiesc, este S.I. născuta F., soţie supravieţuitoare cu cota de ¼ din imobil şi S.A., fiu cu cota de ¾ din imobil.

•a constatat că din masa succesorala a defunctei S.I. născuta F., decedata la data de 18.10 1981, cu ultimul domiciliu în comuna …, face parte cota de 1/4  din imobilul înscris în CF 23491 ....... (provenită din conversia de pe hârtie a CF 285 .......) nr top …./2 curte în suprafaţă de 522 mp, nr top … grădină în suprafaţă de 1.597 mp, nr. top …. grădină în suprafaţă de 2.284 mp, iar moştenitorii săi sunt G. I. născuta S. şi S.A. (identic cu Adalbert), copii, fiecare cu o cotă egală de câte ½ din masa succesorală, anume fiecare cu o cotă egală de câte 1/8 din imobil.

•a constatat că din masa succesorala a defunctei G. I. născuta S., decedata la data de 21.11.2004, cu ultimul domiciliu în oraşul …., face parte cota de 1/8 din imobilul înscris în CF 23491 ....... (provenită din conversia de pe hârtie a CF 285 .......) nr top …./2 curte în suprafaţă de 522 mp, nr top ….. grădină în suprafaţă de 1.597 mp, nr. top 179 grădină în suprafaţă de 2.284 mp, iar moştenitorii săi sunt S.F.L., S.A. şi S. B. A., nepoţi de frate, fiecare cu o cotă egală de câte 1/3 din masa succesorală, anume fiecare cu o cotă egală de câte 1/24 din imobil.

•a constatat că din masa succesorala a defunctului S. A., decedat la 12.01.2000, cu ultimul domiciliu în comuna ….., face parte cota de 7/8 din imobilul înscris în CF 23491 ....... (provenită din conversia de pe hârtie a CF 285 .......) nr top …./2 curte în suprafaţă de 522 mp, nr top … grădină în suprafaţă de 1.597 mp, nr. top ….. grădină în suprafaţă de 2.284 mp, iar moştenitorii săi, conform certificatului de moştenitor nr 68/2003 eliberat de Biroul notarial public ….. din oraşul …., sunt S.F.L., S.A. şi S.B.A., copii fiecare cu o cotă egală de câte ¼ din masa succesorală, anume de câte 7/32 din imobil şi S. E. soţie supravieţuitoare cu o cotă de 174 din masa succesorală, anume de 7/32 din imobil.

•a constatat că din masa succesorala a defunctei S.E., decedata la 21.11.2008, cu ultimul domiciliu în comuna …., face parte cota de 7/32 din imobilul înscris în CF 23491 ....... (provenită din conversia de pe hârtie a CF 285 .......) nr top …./2 curte în suprafaţă de 522 mp, nr top … grădină în suprafaţă de 1.597 mp, nr. top …. grădină în suprafaţă de 2.284 mp, iar moştenitorii săi sunt S.F.L., S.A. şi S.B.A., copii, fiecare cu o cotă egală de câte 1/3 din masa succesorală, anume de câte 7/96 din imobil.

•a constatat că dreptul de uzufruct viager înscris în CF 23518 ....... (provenită din conversia de pe hârtie a CF 799 .......) nr. top …../1 casă din lemn şi curte în suprafaţă de 590 mp, pe numele S.E. născuta V., s-a stins prin decesul uzufructuarei, intervenit la data de 21.11.2008 şi va dispune radierea acestei menţiuni din cartea funciară.

•a constatat că în urma acestor dezbateri succesorale, asupra imobilului înscris în CF 23491 ....... (provenită din conversia de pe hârtie a CF 285 .......) nr top …./2 curte în suprafaţă de 522 mp, nr top …. grădină în suprafaţă de 1.597 mp, nr. top …. grădină în suprafaţă de 2.284 mp sunt coproprietari S. F. – L. cu cota de 32/96, S.A. cu cota de 32/96 şi S. B. – A.cu cota de 32/96.

•a constatat că asupra imobilului înscris în CF 23518 ....... (provenită din conversia de pe hârtie a CF 799 .......) nr. top …./1 casă din lemn şi curte în suprafaţă de 590 mp sunt coproprietari S.A. cu cota de ¼, S.F.L. cu cota de 2/4, S.B.A. cu cota de ¼.

•a dispus sistarea stării de indiviziune a părţilor cu privire la imobilul înscrise în CF 23491 ....... (provenită din conversia de pe hârtie a CF 285 .......) nr top …/2 curte în suprafaţă de 522 mp, nr top … grădină în suprafaţă de 1.597 mp, nr. top …. grădină în suprafaţă de 2.284 mp, prin formarea a două loturi, conform expertizei topografice efectuată în cauză şi care face parte integrantă din prezenta, după cum urmează:

•Lotul I format din imobilul înscris în CF 23491 ....... (provenită din conversia de pe hârtie a CF 285 .......) nr top nou ......./1 curte în suprafaţă de 184 mp, nr top nou 178/1 grădină în suprafaţă de 1.299 mp, care se atribuie în natură, în întregime pârâtului S.A., fără obligarea la plata de sulte către reclamant şi pârâtul S. B. - A.

•Lotul II format din imobilul înscris în CF 23491 ....... (provenită din conversia de pe hârtie a CF 285 .......) nr top nou ….. curte în suprafaţă de 338 mp, nr top nou … grădină în suprafaţă de 298 mp, nr. top …. grădină în suprafaţă de 2.284 mp care se atribuie în natură, în întregime reclamantului, fără obligarea la plata de sulte către pârâţi.

•a dispus sistarea stării de indiviziune a părţilor cu privire la imobilului înscris în CF 23518 ....... (provenită din conversia de pe hârtie a CF 799 ……..) nr. top …….. casă din lemn şi curte în suprafaţă de 590 mp, prin atribuirea lui în natură, în întregime reclamantului, fără obligarea sa la plata de sulte faţă de pârâţi.

•a dispus întabularea în CF a dreptului de proprietate al reclamantului rezultat din prezenta.

•a obligat pârâtul S.A. la plata către reclamant a sumei de 3.177 lei cu titlu de cheltuieli de judecată.

Pentru a pronunţa această sentinţă judecătoria  a reţinut următoarele considerente:

În fapt, asupra imobilului înscris în CF 23491 ....... (provenită din conversia de pe hârtie a CF 285 .......) nr top …. curte în suprafaţă de 522 mp, nr top … grădină în suprafaţă de 1.597 mp, nr. top …. grădină în suprafaţă de 2.284 mp este proprietar S.G..

Asupra imobilului înscris în CF 23518 ....... (provenită din conversia de pe hârtie a CF 799 .......) nr. top 177/1 casă din lemn şi curte în suprafaţă de 590 mp sunt coproprietari S.A. cu cota de ¼, S.F.L. cu cota de 2/4, S.B.A. cu cota de ¼.

Din masa succesorală a defunctului S.G., decedat la data de 14.11.1971, cu ultimul domiciliu în comuna ......., face parte imobilul înscris în CF 23491 ....... (provenită din conversia de pe hârtie a CF 285 .......) nr top ....... curte în suprafaţă de 522 mp, nr top ….. grădină în suprafaţă de 1.597 mp, nr. top ………. grădină în suprafaţă de 2.284 mp, iar moştenitoarea sa, conform certificatului de moştenitor nr. 26/1972 eliberat de Notariatul de Stat Tg. Secuiesc, este S.I. născuta F., soţie supravieţuitoare cu cota de ¼ din imobil şi S.A., fiu cu cota de ¾ din imobil.

Din masa succesorala a defunctei S.I. născuta F., decedata la data de 18.10 1981, cu ultimul domiciliu în comuna ......., face parte cota de 1/4  din imobilul înscris în CF 23491 ....... (provenită din conversia de pe hârtie a CF 285 .......) nr top ....... curte în suprafaţă de 522 mp, nr top …….. grădină în suprafaţă de 1.597 mp, nr. top ………. grădină în suprafaţă de 2.284 mp, iar moştenitorii săi sunt G. I. născuta S. şi S.A. (identic cu A.), copii, fiecare cu o cotă egală de câte ½ din masa succesorală, anume fiecare cu o cotă egală de câte 1/8 din imobil.

Din masa succesorala a defunctei G. I. născuta S., decedata la data de 21.11.2004, cu ultimul domiciliu în oraşul …………, face parte cota de 1/8 din imobilul înscris în CF 23491 ....... (provenită din conversia de pe hârtie a CF 285 .......) nr top ....... curte în suprafaţă de 522 mp, nr top ……..grădină în suprafaţă de 1.597 mp, nr. top …… grădină în suprafaţă de 2.284 mp, iar moştenitorii săi sunt S.F.L., S.A. şi S. B. A., nepoţi de frate, fiecare cu o cotă egală de câte 1/3 din masa succesorală, anume fiecare cu o cotă egală de câte 1/24 din imobil.

Din masa succesorala a defunctului S. A., decedat la 12.01.2000, cu ultimul domiciliu în comuna ......., face parte cota de 7/8 din imobilul înscris în CF 23491 ....... (provenită din conversia de pe hârtie a CF 285 .......) nr top ....... curte în suprafaţă de 522 mp, nr top …….. grădină în suprafaţă de 1.597 mp, nr. top ………grădină în suprafaţă de 2.284 mp, iar moştenitorii săi, conform certificatului de moştenitor nr 68/2003 eliberat de Biroul notarial public ………. din oraşul …….., sunt S.F.L., S.A. şi S.B.A., copii fiecare cu o cotă egală de câte ¼ din masa succesorală, anume de câte 7/32 din imobil şi S.E. soţie supravieţuitoare cu o cotă de 174 din masa succesorală, anume de 7/32 din imobil.

Din masa succesorala a defunctei S.E., decedata la 21.11.2008, cu ultimul domiciliu în comuna ......., face parte cota de 7/32 din imobilul înscris în CF 23491 ....... (provenită din conversia de pe hârtie a CF 285 .......) nr top ....... curte în suprafaţă de 522 mp, nr top ………. grădină în suprafaţă de 1.597 mp, nr. top ………. grădină în suprafaţă de 2.284 mp, iar moştenitorii săi sunt S.F.L., S.A. şi S.B.A., copii, fiecare cu o cotă egală de câte 1/3 din masa succesorală, anume de câte 7/96 din imobil.

Dreptul de uzufruct viager înscris în CF 23518 ....... (provenită din conversia de pe hârtie a CF 799 .......) nr. top 177/1 casă din lemn şi curte în suprafaţă de 590 mp, pe numele S.E. născuta V., s-a stins prin decesul uzufructuarei, intervenit la data de 21.11.2008 şi va dispune radierea acestei menţiuni din cartea funciară.

În urma acestor dezbateri succesorale, asupra imobilului înscris în CF 23491 ....... (provenită din conversia de pe hârtie a CF 285 .......) nr top ....... curte în suprafaţă de 522 mp, nr top ………. grădină în suprafaţă de 1.597 mp, nr. top ……… grădină în suprafaţă de 2.284 mp sunt coproprietari S.F. – L. cu cota de 32/96, S.A. cu cota de 32/96 şi S. B. – A. cu cota de 32/96.

Instanţa a reţinut că nimeni nu poate fi obligat să rămână în indiviziune, astfel că s-a dispus sistarea stării de indiviziune a părţilor cu privire la imobilul înscrise în CF 23491 ....... (provenită din conversia de pe hârtie a CF 285 .......) nr top ....... curte în suprafaţă de 522 mp, nr top ….. grădină în suprafaţă de 1.597 mp, nr. top ……… grădină în suprafaţă de 2.284 mp, prin formarea a două loturi, conform expertizei topografice efectuată în cauză şi care face parte integrantă din prezenta, după cum urmează:

Lotul I format din imobilul înscris în CF 23491 ....... (provenită din conversia de pe hârtie a CF 285 .......) nr top nou ......./1 curte în suprafaţă de 184 mp, nr top nou …….. grădină în suprafaţă de 1.299 mp, care se atribuie în natură, în întregime pârâtului S.A., fără obligarea la plata de sulte către reclamant şi pârâtul S. B. - A.

Lotul II format din imobilul înscris în CF 23491 ....... (provenită din conversia de pe hârtie a CF 285 .......) nr top nou ......./2 curte în suprafaţă de 338 mp, nr top nou …….. grădină în suprafaţă de 298 mp, nr. top ……… grădină în suprafaţă de 2.284 mp care se atribuie în natură, în întregime reclamantului, fără obligarea la plata de sulte către pârâţi.

S-a avut în vedere suprafaţa de 2.284 mp a topograficului … deşi în expertiză se propune topul …. cu suprafaţa de 2.331 mp, deoarece domnul expert a arătat în cuprinsul raportului de expertiză că a lucrat cu suprafeţele rezultate din măsurători nu cu cele din act. Însă instanţa nu a fost investită cu petit de rectificare a suprafeţei tabulare, astfel a păstrat suprafaţa tabulară de 2.284 mp.

De asemenea, expertul face vorbire de faptul că lotul lui S.A. devine o enclavă, fiind necesară stabilirea servituţii de trecere de la acest lor la calea publică asupra imobilului cu nr. cadastral 23928 deţinut de S.S., fiul lui S.A.. Acest imobil nr. cad. 23928 ar trebui grevat cu drept servitute de liberă trecere în favoarea imobilului nr. top ......./1, …/1, sub acest aspect reţinându-se însă că instanţa nu a fost investită cu acest petit în prezentul cadru procesual.

S-a dispus sistarea stării de indiviziune a părţilor cu privire la imobilului înscris în CF 23518 ....... (provenită din conversia de pe hârtie a CF 799 .......) nr. top …./1 casă din lemn şi curte în suprafaţă de 590 mp, prin atribuirea lui în natură, în întregime reclamantului, fără obligarea sa la plata de sulte faţă de pârâţi.

La sistarea indiviziunii în acest mod s-a avut în vedere voinţa părţilor şi folosinţa actuală, iar pentru imobilul din CF 23518 ......., mărimea cotei reclamantului şi s-a dispus totodată întabularea în CF a dreptului de proprietate al reclamantului rezultat din prezenta.

În ceea ce priveşte cheltuielile de judecată s-a reţinut că reclamantul a solicitat cheltuieli de judecată de la S.A. şi a dovedit sumele de 1.915 lei taxă judiciară de timbru, 2.400 lei onorariu avocaţial, 2.039 lei onorariu expert topo, în total suma de 6.354 lei, iar întrucât reclamantul şi pârâtul sunt proprietari atribuitari în urma partajului, în baza art. 453 C.proc.civ. a obligat pârâtul S.A. la plata către reclamant a sumei de 3.177 lei cu titlu de cheltuieli de judecată reprezentând taxă judiciară de timbru, onorariu avocaţial, onorariu expert topo, proporţional cu cota sa (părţile au avut cote egale).

II. Judecata în apel.

a) Apelantul pârât S.A. a declarat în termen legal apel, solicitând schimbarea sentinţei în sensul de a se stabili sulta cuvenită apelantului în urma partajării imobilului înscris în CF23518 ....... şi obligarea intimatului S.F.L. la plata sultei către apelant în cuantum de 9587 lei reprezentând ¼ din valoarea impozabilă a imobilului de 38.348 lei precum şi să se dispună împărţirea cheltuielilor de judecată efectuate în proces proporţional cu cotele părţi din masa partajabilă, respectiv să se stabilească în sarcina apelantului cheltuieli de judecată în cuantum de 1974,17 lei, cu cheltuieli de judecată în apel.

În motivarea apelului se arată că prima instanţă nu a luat în considerare prevederile art. 676 alin.2 litera a Cod procedură civilă potrivit căruia atribuirea în natură a imobilului către unul dintre coproprietari se face în schimbul unei sulte, însă la dosar nu există nicio probă din care să rezulte achiesarea apelantului la solicitarea reclamantului de a nu se stabili sultă, mai exact nu rezultă că apelantul ar fi renunţat la plata sultei de ¼ din valoarea imobilului pentru imobilul din CF23518, iar renunţarea la drept nu se prezumă.

În ceea ce priveşte cuantumul sultei, se solicită a se avea în vedere valoarea impozabilă a imobilului, aceea de 38.348 lei ce se regăseşte în Certificatul de atestare fiscală nr. 5674/16.09.2015 ........

Relativ la cheltuielile de judecată se arată că au fost încălcate prevederile art. 455 Cod procedură civilă deoarece nu au fost împărţite cheltuielile conform cotelor, în cauză apelantul având obligaţia de a plăti cu acest titlu suma de 1974,17 lei, fiind necesar ca în ceea ce priveşte expertiza să se aibă în vedere cotele aferente imobilului înscris în Cod fiscal 23491, iar în ceea ce priveşte taxa de timbru să se ia în considerare cotele aferente fiecărui imobil, acelaşi algoritm fiind aplicabil şi pentru onorariul avocaţial, arătându-se de asemenea că se impune compensarea sultei cu cheltuielile de judecată.

În drept, apelul se întemeiază pe prevederile  Art. 466 Noul Cod de procedură civilă.

b) Intimatul reclamant S.F.L. a depus la dosar întâmpinare (f. 20 ) în apărare prin care a solicitat admiterea apelului, arătându-se că acesta recunoaşte pretenţiile apelantului atât în privinţa sultei de 9.587 lei, cât şi în privinţa cheltuielilor de judecată în sumă de 1.974 lei, rezultând în final suma de 7.613 lei în favoarea apelantului

În motivarea întâmpinării se arata că, într-adevăr, prima instanţă nu a avut temei pentru neacordarea sultei cuvenite apelantului pentru cota sa de ¼ din imobilul înscris în Cod fiscal 23518 ....... sub nr. top 117/1 ce i-a fost atribuită integral în natură, aceeaşi fiind situaţia şi cu privire la cheltuielile de judecată ce ar fi trebuit să fie stabilite proporţional cu cotele de proprietate.

În drept se invoca disp. art. 206, 466 şi următoarele Noul Cod de procedură civilă.

c) Părţile nu au solicitat probe în apel.

III. Decizia instanţei de apel.

Tribunalul sesizat cu soluţionarea apelului, analizând motivele de apel în raport cu sentinţa atacată, materialul probator şi dispoziţiile legale incidente în cauză va admite apelul  pentru următoarele considerente.

Astfel, se constată că în primă instanţa s-a dispus partajarea a două imobile înscrise în două cărţi funciare diferite, apelul vizând doar partajul unuia dintre cele două imobile, respectiv cel înscris în CF23518 ....... asupra căruia părţile au calitate de coproprietari în cotă de ½ reclamantul şi câte ¼ cei doi pârâţi, astfel cum rezultă din extrasul de carte funciară ataşat la fila 8 a dosarului primei instanţe.

Tribunalul constată că apelul este axat pe două motive, respectiv, pe de o parte, este criticată soluţia cu privire la partaj în ceea ce priveşte neacordarea sultei, iar pe de altă parte este criticată soluţia asupra cheltuielilor de judecată, ambele motive de apel fiind fondate potrivit celor de mai jos.

Astfel, în ceea ce priveşte atribuirea imobilului către reclamant fără plata sultei, tribunalul constată că această dispoziţie încalcă art.  676 alin.2 litera a Cod civil potrivit căruia dacă bunul este indivizibil ori nu este comod partajabil în natură, partajul se va face prin atribuirea întregului bun, „în schimbul unei sulte”, în favoarea unuia ori a mai multor coproprietari, la cererea acestora.

Ca atare, în virtutea acestei norme legale atribuirea imobilului către unul dintre copartajanţi presupune obligaţia sa corelativă de a achita contravaloarea cotei celorlalţi coproprietari, aceştia din urmă având prin urmare un drept de creanţă asupra sultei, drept cu privire la care pot evident efectua acte de dispoziţie, dar cu privire la care, în speţa dedusă judecăţii nu există un atare act care să fi fost efectuat de apelantul pârât şi care să fundamenteze atribuirea fără plata sultei, considerente faţă care de soluţia primei instanţe este sub acest aspect nelegală, impunându-se schimbarea sa.

În acest sens, având în vedere că valoarea sultei este egală cu cota de coproprietate pe care o deţine coproprietarul căruia nu îi este atribuit imobilul şi luând în considerare că în speţă apelantul este titular asupra unei cote de ¼ din imobil, reţinând totodată că valoarea de circulaţie a bunului imobil supus partajului este de 38.348 lei ce conform Certificatului de atestare fiscală nr. 5674/16.09.2015 ....... ataşat la fila 12 fond, reţinând totodată acordul exprimat expres de intimat în întâmpinare pe acest aspect, luând în considerare art. 480 alin.2 NCPC. instanţa de control judiciar va admite apelul şi va dispune schimbarea sentinţei, în sensul obligării reclamantului S.F.L. la plata sultei către pârâtul S.A. în cuantum de 9587 lei aferent partajului imobilului înscris în CF 23518 ....... (provenită din conversia de pe hârtie a CF 799 .......) nr. top 177/1 casă din lemn şi curte în suprafaţă de 590 mp. ce a fost atribuit în totalitate celui dintâi.

Totodată, având în vedere art. 990 Cod procedură civilă potrivit căruia  la cererea unuia dintre coproprietari, instanţa, ţinând seama de împrejurările cauzei, pentru motive temeinice, va putea să îi atribuie bunul direct prin hotărârea asupra fondului procesului, stabilind totodată sumele ce se cuvin celorlalţi coproprietari şi „termenul în care este obligat să le plătească”, urmează a se dispune ca sula să fie achitată în termen de 3 luni de la data pronunţării prezentei decizii.

Analizând în continuare cel de al doilea motiv de apel, relativ la modul de suportare a cheltuielilor de judecată în primă instanţă, tribunalul va avea în vedere că în conformitate cu art. 455 Cod procedură civilă, dacă în cauză sunt mai mulţi reclamanţi sau mai mulţi pârâţi, ei vor putea fi obligaţi să plătească cheltuielile de judecată în mod egal, proporţional sau solidar, potrivit cu poziţia lor în proces ori cu natura raportului juridic existent între ei.

Raportat la această normă legală, având în vedere că între părţi există raporturi de coproprietate şi luând în considerare că în această materie datoriile născute în legătură cu bunul, deci inclusiv cele referitoare la partaj, se suportă de fiecare coproprietar proporţional cu cota sa, instanţa constată că soluţia de stabilire a obligaţiei de plată a cheltuielilor de judecată exclusiv în sarcina pârâtului apelant este nelegală, împrejurarea că reclamantul a solicitat cheltuieli doar de la acest pârât neputând constitui un fundament pentru stabilirea în sarcina acestuia a unei creanţe ce excede cotei sale din dreptul de proprietate, soluţia impunându-se a fi schimbată şi sub acest aspect.

Pentru aceste  motive, luând în considerare cheltuielile suportate de reclamant constând în onorariul pentru expertiză, onorariul avocaţial şi taxa de timbru şi având în vedere cotele de proprietate referitor la fiecare imobil, având de asemenea în vedere acordul expres exprimat de intimat prin întâmpinare referitor la cuantumul cheltuielilor ce revine apelantului în sumă de 1974,17 lei, tribunalul urmează ca, admiţând apelul, să dispună obligarea pârâtului S.A. la plata sumei de 1.974,17 lei către reclamantul S.F.L. cu titlu de cheltuieli de judecată în primă instanţă.

Vor fi totodată păstrate  celelalte dispoziţii ale sentinţei apelate ce nu au fost criticate în apel, iar în ceea ce priveşte solicitarea de compensare a sultei cu cheltuielile de judecată instanţa urmează a avea în vedere regimul juridic al obligaţiei de plată a sultei relativ la care se va stabili un termen distinct de executare a obligaţiei de plată, compensarea urmând a fi efectuată între părţi în cadrul executării ulterioare a obligaţiilor reciproce ale părţilor.

Fata de soluţia de admitere a apelului instanţa va dispune conform art. 482 raportat la art. 453 alin.1 NCPC. obligarea intimatului S.F.L. la plata sumei de 287,61 lei către apelantul S.A. cu titlu de cheltuieli de judecată în apel, avându-se în vedere că apelantul a achitat în apel taxa de timbru în cuantum de 575,22  lei conform chitanței ataşate la fila 27 apel, intimatul având obligaţia de a suporta jumătate din această sumă proporţional cu cota sa de ½ din imobilul înscris în CF23518 ....... relativ la care a fost criticată soluţia de fond, sub acest aspect fiind de observat că recunoaşterea de către intimat a caracterului fondat al apelului nu înlătura obligaţia sa de a suporta conform cotei toate cheltuielile aferente partajului, adică inclusiv cheltuielile de judecată din apel.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Admite apelul declarat de apelantul pârât S.A., domiciliat în comuna ......., sat ……, nr. …., judeţul ……….. în contradictoriu cu intimatul reclamant S.F.L., CNP ……….., domiciliat în comuna ......., sat ......., nr. ….., judeţul ……. şi cu intimatul pârât S.B.A., domiciliat în comuna ......., satul ......., nr. ………, judeţul Covasna împotriva sentinţei civile nr. 1089/27.11.2017 a Judecătoriei Târgu Secuiesc  – pe care o schimbă în parte în sensul că:

Obligă reclamantul S.F.L. la plata sultei către pârâtul S.A. în cuantum de 9587 lei aferent partajului imobilului înscris în CF 23518 ....... (provenită din conversia de pe hârtie a CF 799 .......) nr. top ……… casă din lemn şi curte în suprafaţă de 590 mp. ce a fost atribuit în totalitate celui dintâi, sultă ce dispune a fi achitată în termen de 3 luni de la data pronunţării prezentei decizii.

Obligă pârâtul S.A. la plata sumei de 1.974,17 lei către reclamantul S.F.L. cu titlu de cheltuieli de judecată în primă instanţă.

Păstrează  celelalte dispoziţii ale sentinţei apelate.

Obligă intimatul S.F.L. la plata sumei de 287,61 lei către apelantul S.A. cu titlu de cheltuieli de judecată în apel.

Definitivă.

Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi  –  3 aprilie 2018.

Preşedinte Judecător Grefier