Acţiune în anulare - transferuri patrimoniale

Sentinţă civilă 124/F din 16.03.2016


Pe rol judecarea cauzei faliment privind pe reclamant LD …….şi pe pârâții SC Genfructa SRL prin administrator special Spânu Eugen, Solomon Octavian, având ca obiect acţiune în anulare - transferuri patrimoniale.

…………………………………………………………………………….

TRIBUNALUL

Asupra cauzei de faţă constată următoarele:

Prin cererea înregistrată sub nr. …., LD ….., în calitate de lichidatorul judiciar desemnat prin încheierea nr. ….. al debitoarei SC …. SRL, a formulat acţiune pentru anularea transferurilor patrimoniale împotriva pârâţilor: SC … SRL administrator special … solicitând anularea transferului de drepturi patrimoniale, privind bunul mobil -autoturism marca Land Rover Freelander 2 ………., transfer patrimonial realizat între pârâți la data de 28.02.2014, şi pe cale de consecinţă reîntoarcerea bunului în cauză în patrimoniul debitoarei SC … SRL, iar în cazul în care bunul nu se mai găseşte în patrimoniul cumpărătorului S. O. sau există impedimente de orice fel la restituire, obligarea acestuia la restituirea valorii bunului de la data vânzării sale.

În motivarea cererii se arată următoarele:

Prin încheierea  nr. … pronunţată de Tribunalul Vaslui în dosarul nr. … instanța de judecată a admis cererea de deschidere a procedurii de insolvenţă formulată de  debitoare şi a dispus deschiderea procedurii simplificate de insolvenţă împotriva SC … SRL, societatea reprezentată la acea dată de administratorii statutari S. E. şi S. A..

În urma analizării actelor avute la dispoziţie s-a constatat că anterior deschiderii procedurii simplificate de faliment societatea a înstrăinat mai multe bunuri care aparțineau patrimoniului său, după cum urmează:

…………………………………………………………………………………………

Având în vedere că vânzarea autoturismului marca land Rover Freelander 2 a fost efectuată de societate la data de 28.02.2014, iar la data de 05.01.2015 instanţa a dispus deschiderea procedurii de faliment împotriva societăţii, deci vânzarea a fost făcută cu 10 luni înainte de data deschiderii procedurii de faliment, apreciază că acest transfer este unul fraudulos în care prestaţia debitorului-vânzător o depăşeşte pe cea primită de la cumpărător, un transfer realizat de părţile implicate în tranzacţie cu intenţia vădită de a scoate bunurile din patrimoniul societăţii, de a le sustrage executării silite la care ar fi putut fi supuse de către creditori şi de a prejudicia pe această cale interesele creditorilor.

Pentru preîntâmpinarea unor astfel de situaţii legiuitorul a stipulat în art. 117 şi urm. Lg.85/2014 că un astfel de transfer de drepturi patrimoniale va fi supus sancţiunii anulării, sarcina formulării unei astfel de cereri revenindu-i lichidatorului judiciar.

Apreciază că cererea este întemeiată, pentru motivele expuse mai jos, şi ca urmare se impune admiterea acesteia aşa cum a fost formulată, anularea transferului patrimonial realizat între cele două părţi la data de 28.02.2014 şi pe cale de consecinţă reîntoarcerea bunului în patrimoniul debitoarei SC ….SRL, iar în cazul în care bunul nu se mai găseşte în patrimoniul cumpărătorului S. O., este necesar ca instanţa să dispună obligarea cumpărătorului la restituirea valorii bunului de la data vânzării sale.

Analizarea transferului perfectat între cele două părţi şi ajungerea la concluzia că acest transfer este unul fraudulos s-a făcut şi prin prisma analizării situaţiei economico-financiare a societăţii pentru perioada 2012-31.12.2014, perioadă premergătoare formulării cererii de deschidere a procedurii de faliment şi a deschiderii propriu-zise.

Analizarea actelor contabile ale debitoarei, cele avute la dispoziţie, a relevat faptul că la finele anului 2012 societatea avea înregistrate în bilanţul contabil active corporale în valoare de 161.399 lei, la finele anului 2013 înregistrat active corporale în valoare de 140.469 lei, pentru ca la finele anului 2014 să înregistreze active corporale în valoare de 0 lei.

In situaţia în care debitoarea întâmpina probleme financiare grave şi ar fi urmărit cu bună credinţă să îşi achite datoriile către creditori prin valorificarea bunurile sale logica economică şi interesul societăţii, în calitate de vânzător,  vânzătorul ar fi trebuit să urmărească obţinerea unui preţ cât mai mare, bani care ar fi profitat societăţii, cu atât mai mult cu cât la data vânzării era cert pentru cei doi asociaţi şi administratori că societatea era în prag de insolvenţă şi era cert că are grave probleme financiare. In aceste condiţii vânzătorul ar fi trebuit să procedeze la o expunere de durată pe piaţă a bunului scos la vânzare, ar fi trebuit să efectueze demersurile necesare în vederea promovării vânzării măcar pe internet, acolo unde există site-uri de vânzări auto gratuite ori cu costuri de publicare a anunţurilor mult mai mici decât cele practicate de presa scrisă.

Faptul că vânzătorul nu a efectuat aceste demersuri, de asemenea faptul că preţul de vânzare a fost derizoriu de doar 4.499,99 lei cu TVA inclus, un preţ foarte mic raportat la valoarea de piaţă a acestui tip de autoturism - Land Rover freelander 2 - autoturism de teren 4x4 (chiar dacă pe factură a fost făcută menţiunea că autoturismul nu este în stare de funcţionare), starea economică precară în care să găsea societatea, toate acestea sunt factori/circumstanţe care indică că reprezentanţii legali ai societăţii, în calitatea lor de conducători ai persoanei juridice, au urmărit să scape cât mai repede de acest bun, astfel încât prin ieşirea lui din patrimoniul societăţii să pună creditorii în imposibilitatea de a-şi recupera creanţele restante fie pe calea executării silite pe drept comun, fie pe calea executării silite colective în cadrul procedurii de insolvenţă.

Deşi pe factură a fost trecută menţiunea că autoturismul nu este în stare de funcţionare  această menţiune a avut drept scop să motiveze cumva preţul scăzut la care a fost valorificată autoturismul, de doar 4.499,99 lei cu TVA inclus.

 La care a fost perfectată această vânzare reprezentaţii societăţii cunoşteau foarte bine situaţia economică dificilă a societăţii, cunoşteau fără dubiu de existenţa creditorilor - … Bank, Banca …, AJFP, deci erau conştienţi că în orice moment oricare dintre aceşti creditori ar fi putut demara procedurile de executare silită a patrimoniului său. Cunoaşterea stării economice grave a societăţii de către cei doi reprezentanţi legali este întărită o dată în plus şi de faptul că cererea de deschiderii a procedurii a fost formulată chiar de către aceştia.

De asemenea faptul că prin cererea formulată au solicitat deschiderea procedurii simplificată de  faliment indică că reprezentanţii legali ai debitoarei erau pe deplin conştienţi de faptul că situaţia financiară a societăţii nu permite sub nicio formă reorganizarea acesteia pe bază de plan de reorganizare.

Un alt element care indică interesul imediat al vânzătorului este acela că vânzarea s-a făcut la un moment „nepotrivit" pentru vânzător: cu doar 10 luni înainte de depunerea la Tribunalul Vaslui a cererii de deschidere a procedurii simplificate de faliment, deci într-un moment în care reprezentanţii societăţii cunoşteau că societatea are grave probleme cu lichidităţile şi cu creditorii.

O altă limitare cauzată de realizarea acestui transfer patrimonial a afectat şi procedura de insolvenţă/faliment la care este supusă societatea prin punerea lichidatorului judiciar în imposibilitatea de mai valorifica bunurile debitoarei şi de a afecta sumele obţinute plăţilor către creditori în conformitate cu prevederile Lg.85/2014.

Realizarea acestui transfer fraudulos între cele două părţi a cauzat în mod direct un prejudiciu patrimoniului persoanei juridice prin diminuarea acestui patrimoniu şi creşterea pasivului societăţii, şi în mod indirect creditorilor care au fost astfel lipsiţi de posibilitatea de a-şi mai recupera creanţele.

Actul fraudulos este acela care a fost săvârşit cu rea credinţă în scopul de a leza dreptul altei persoane, frauda fiind o denaturare voită a realităţii, cu scopul de a determina creditorul persoană fizică sau juridică să piardă un bun sau un drept.

Apreciază, având în vedere cele arătate mai sus, că sunt pe deplin îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 117 al.2 lit.c Lg.85/2014, în sensul că: actul a fost şi este păgubitor pentru creditori, transferul a fost realizat în cei 2 ani anteriori deschiderii procedurii de insolvenţă, transferul disimulează o fraudă faţă de creditori, şi ca urmare se impune ca instanţa de judecată să admită cererea noastră ca fiind temeinică şi fondată.

Vânzarea autoturismului marca Land Rover Freelander 2 s-a făcut la un preţ de doar 4.499,99 lei, un preţ derizoriu în comparaţie cu valoarea de piaţă a unui astfel de autoturism. La  data de 01.04.2014, societatea a mai înstrăinat o autoutilitară marca Mercedes-Benz Sprinter la acelaşi preţ de 4.499,99 lei pe factură fiind înscrisă aceeaşi menţiune: autoutilitara nu este în stare de funcţionare".

Este clar în aceste condiţii că toate mijlocele de transport au fost vândute la preţuri derizorii, mai mult decât atât că preţul de doar 4.499,99 lei la care a fost vândut autoturismul Land Rover Freelander 2 este un preţ derizoriu, tranzacţia fiind una în care prestaţia debitorului o depăşeşte pe cea primită şi ca urmare sunt întrunite condiţiile stipulate de legiuitor pentru anularea acestui transfer, impunându-se astfel anularea transferului şi readucerea bunului în patrimoniul societăţii, iar în cazul în care cumpărătorul nu mai are bunul în patrimoniul său să fie obligat la restituirea valorii bunului de la data transferului.

Legal citat,  pârâtul SC … SRL prin administrator special Spânu Eugen a depus la dosar întâmpinare prin care solicită respingerea ca nefondată a cererii de anulare transfer patrimonial ……………………………………

Legal citat pârâtul S. O. a depus la dosar întâmpinare prin care solicită respingerea acțiunii ca neîntemeiată, …………………………..

……………………………………………………………………………………………..

Analizând actele și lucrările dosarului, judecătorul sindic reține următoarele:

Prin încheierea nr. ..., pronunţată de Tribunalul Vaslui în dosarul nr. .. a fost admisă cererea de deschidere a procedurii de insolvenţă formulată de debitoare şi s-a dispus deschiderea procedurii de insolvenţă a SC ……..SRL.

La data de 28.02.2014 societatea debitoare a înstrăinat către pârâtul S. O. un autoturism marca Land Rover Freelander ….. la preţul total de 4499,99 lei conform facturii nr. ….

 Potrivit art. 117 alin. 1  din legea nr. 85/2014, administratorul judiciar sau lichidatorul judiciar poate introduce la judecătorul sindic acţiuni pentru anularea  actelor sau operaţiunilor frauduloase  ale debitorului în dauna drepturilor creditorilor în cei doi ani  anteriori deschiderii procedurii iar în conformitate cu dispoziţiile alin. 2 lit. c din acelaşi act normativ, următoarele acte sau operaţiuni ale debitorului vor putea fi anulate, pentru restituirea bunurilor  transferate sau a valorii altor prestaţii executate: acte încheiate în cei doi ani anteriori deschiderii procedurii, cu intenţia tuturor părţilor implicate în acestea  de a sustrage bunuri  de la urmărirea de către creditori sau de a le leza în orice alt fel drepturile.

Din balanţa de verificare pentru perioada 01.04.2014 – 30.04.2014 rezultă că valoarea de achiziţie a autoturismului Land Rover Freelander este de 118 498 lei, iar valoarea rămasă neamortizată a autoturismului în anul 2014, este de 72 827 lei.

Susţinerile pârâtului ….., privind încheierea unui antecontract de vânzare cumpărare având ca obiect autoturismul Land  Rover Freelander 2 în anul 2013, prin care a convenit încheierea contractului de vânzare cumpărare  cu privire la autoturismul în cauză la o dată ulterioară, dată la care va fi achitat preţul contractului, respectiv suma de 4 499, 99 lei, urmând ca până la încheierea contractului, pârâtul să efectueze reparaţiile aferente autoturismului  aflat în stare de nefuncţionare, nu au fost dovedite de probele administrate în cauză.

Astfel,  pârâtul ……….,  nu a depus antecontractul încheiat anterior vânzării, facturile de reparaţii au fost emise la o dată la care bunul era în patrimoniul societăţii debitoarei,  iar operaţiunile efectuate nu erau din cele necesare pentru a transforma o epavă într-o adevărată maşină, ci erau operaţiuni curente: filtru ulei, filtru aer, revizie curentă, înlocuit lamelă ştergător.

După cumpărarea autoturismului, pârâtul …., nu a depus facturi din care să rezulte că autoturismul ar fi necesitat reparaţii, factura  ……., în valoare de 11 70, 62 lei, dovedind că  s-a efectuat operaţiuni de întreţinere.

Faptul că la aproximativ 10 luni de la cumpărarea autoturismului, pârâtul Solomon Octavian a vândut autoturismul unei terţe persoane cu suma de 6 700 euro, formează convingerea instanţei, că vânzarea iniţială a fost făcută cu scopul de aleza drepturile creditorilor, urmărind să sustragă acest bun de la o eventuală urmărire silită.

Din răspunsurile la interogatoriu, rezultă faptul că la data vânzării pârâtul …… cunoştea situaţia în care se afla societatea, care nu dispunea de lichidităţi pentru marfă şi pentru reparaţia maşinii.

Susţinerile pârâtului  S. E., că autoutilitara nu era în stare de funcţionare în momentul vânzării nu au fost dovedite cu nici un mijloc de probă.

De altfel, pârâtul în calitate de administrator al societăţii debitoare,  nu a administrat nici o probă din care să rezulte motivul pentru care un bun cu o valoare de amortizare rămasă  de 72 827, 14  lei, a fost vândut cu suma de  4 499, 99 lei, astfel că în lipsa altor probe tribunalul apreciază că valoarea reală autoturismului la momentul vânzării era de 72 827, 14  lei.

Referitor la situaţia societăţii, tribunalul constată că în perioada  2011- 2013 societatea a înregistrat o scădere excesivă a valorilor nete ale activelor imobilizate corporale, determinată de ieşirea din patrimoniu a unor bunuri imobile si mobile, concomitent cu calculul amortizării activelor. In categoria echipamentelor şi a utilajelor mai este înregistrată o maşina de ambalat cu o valoare de intrare de 5.140,8 lei amortizată integral. In cursul anului 2014 s-au înregistrat ieşiri de active imobilizate corporale din patrimoniul societăţii astfel: construcţii cu o valoare net contabilă de 1.697 lei, mijloace de transport cu o valoare net contabilă de 130.189 lei astfel încât valoarea net contabilă activelor la finele anului 2014 este 0.

Prin ieşirea bunului din patrimoniul societăţii activul acesteia s-a diminuat, cu suma de 72 827, 14  lei în timp ce pasivul societăţii nu a scăzut, aşa cum rezultă din evidenţele contabile.

 Pentru considerentele expuse, apreciind că prin vânzarea autoturismului  marca Land Rover Freelander 2 …….  la preţul total de 4 499, 99 lei conform facturii nr. ……., deşi potrivit evidenţelor contabile mai rămăsese de amortizat  suma de  72 827, 14  lei, iar societatea înregistra datorii către diverşi creditori, care la data de 15.12.2014, se ridicau la suma de 355 887 lei, s-a urmărit sustragerea bunurilor de la urmărirea de  către creditori, tribunalul va admite acţiunea şi va dispune restituirea de către pârâtul S. O., a bunului mobil autoturism marca Land Rover Freelander, ……, sau dacă acest bun nu mai există în patrimoniul pârâtului contravaloarea acestui bun de la data vânzării respectiv suma de 72 827, 14  lei.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite acţiunea.

Dispune restituirea de către pârât a bunului mobil autoturism marca Land Rover Freelander, ….., sau dacă acest bun nu mai există în patrimoniul pârâtului contravaloarea acestui bun de la data vânzării respectiv suma de 72 827, 14  lei.

Cu drept de  apel în termen de 7 zile  de la comunicare.

Cererea de apel se va depune la Tribunalul Vaslui.