Contestaţie măsuri şi excepţii

Sentinţă penală 12/CPC din 05.04.2017


Pe rol se află  judecarea contestaţiei formulată de inculpatul  M. M… împotriva încheierii de cameră preliminară din 09.02.2017 a Judecătoriei Bârlad, având ca obiect contestaţie măsuri şi excepţii.

…………………………………………………………………………………….

JUDECĂTORUL DE CAMERĂ PRELIMINARĂ:

 Asupra contestaţiei penale de faţă, constată următoarele:

Prin încheierea din data de 09.02.2017 Judecătoria Bârlad, în baza art. art. 346 alin.2 rap. la art. 345 alin.1,2  Cod proc. pen., a respins cererile şi excepţiile invocate de inculpatul M. M., prin apărătorul său ales cu privire la neregularitatea actului de sesizare a instanței  şi nelegalitatea administrării probatoriului în dosarul nr. … al Parchetului de pe lângă Judecătoria Bârlad .

A constatat legalitatea  sesizării instanţei , a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală pentru inculpatul … , trimis în judecată pentru infracțiunea de ucidere din culpă prev. de art. 192 alin.1, 2 Cod penal cu aplic. art. 5 alin.1 Cod penal  actual şi dispune începerea judecăţii.

Pentru a pronunţa această soluţie,  judecătorul de cameră preliminară de la Judecătoria Bârlad a reţinut următoarele:

Potrivit art. 342 Cod proc. pen. , obiectul procedurii camerei preliminare îl constituie verificarea, după trimiterea în judecată, a competenţei şi a legalităţii sesizării instanţei, precum şi verificarea legalităţii administrării probelor şi a efectuării actelor de către organele de urmărire penală.

Art. 345 alin.1 Cod proc. pen.  stabileşte că , dacă s-au formulat cereri şi excepţii, judecătorul de cameră preliminară se pronunţă asupra acestora, prin încheiere motivată, în camera de consiliu.

Referitor la faptul invocat de inculpat că  fost audiat în calitate de suspect ( fila 84 dosar u.p.) ,  fără ca procurorul să dispună prin ordonanţă continuarea efectuării urmăririi penale şi că doar în baza acestei ordonanţe putea dobândi calitatea de suspect , ceea ce atrage nulitatea acesteia şi eliminarea ei din ansamblul probator ,precum şi a actelor ulterioare acesteia , judecătorul de Cameră preliminară reţine următoarele .

Fapta pentru care este cercetat inculpatul a fost comisă la data de 23.11.2012 când în vigoare erau Codul penal din 1969 şi Codul de procedură penală din 1968.

 În consecinţă în dosarul de urmărire penală nr. 5945/P/2012 s-au aplicat la acel moment dispoziţiile acestor coduri .

 Astfel , M. M. a fost audiat la data de 23.11.2012 în calitate de făptuitor , fiind efectuate şi alte acte premergătoare  , iar pe data de 22.08.2013,  lucrătorul de poliţie a încheiat un proces verbal cu actele premergătoare efectuate în cauză  şi care potrivit art. 224 alin. 3 vechiul Cod de procedură penală constituiau mijloace de probă.

 La data de 21.08.2013 organul de urmărire penală a dispus prin rezoluţie la data de 21.08.2013 începerea urmăririi penale faţă de învinuitul M. M.cercetat pentru infracţiunea de  vătămare corporală din culpă prev. de art. 184 alin. 2 şi 4 Cod penal ( fila 9 dosar), iar prin rezoluţia procurorului din data de 22.08.2013 s-a confirmat începerea urmăririi penale faţă de învinuitul M. M. pentru  infracţiunea de  vătămare corporală din culpă prev. de art. 184 alin. 2 şi 4 Cod penal . .

 Potrivit art. 4 din Legea nr. 255 din 19 iulie 2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale : „Actele de procedură îndeplinite înainte de intrarea în vigoare a Codului de procedură penală, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare la data îndeplinirii lor, rămân valabile, cu excepţiile prevăzute de prezenta lege”.

 În consecinţă în cauza de faţă  nu era necesară efectuarea în continuare a urmăririi penale şi dobândirea calităţii de suspect în condiţiile în care urmărirea penală a fost începută „in personam” prin rezoluţia de confirmarea a începerii urmăririi penale din data de 22.08.2013 .

 Susţinerea inculpatului că absenţa calităţii de suspect atrage imposibilitatea dobândirii calităţii de inculpat nu a putut fi primită de către judecătorul de cameră preliminară, după cum nici susţinerea că actele întocmite ulterior audierii sale în calitate de suspect  sunt nule.

Referitor la solicitarea inculpatului de a se exclude raportul de expertiză motivat de faptul că acesta nu se raportează la toate probele care s-au administrat în cauză , ci se limitează strict la articolele din OUG 195/2002 şi prin aceasta nu este concludent în aflarea adevărului , judecătorul de Cameră preliminară a reţinut următoarele :

 Potrivit art.  342 Cod proc. pen. :”Obiectul procedurii camerei preliminare îl constituie verificarea, după trimiterea în judecată, a competenţei şi a legalităţii sesizării instanței, precum şi verificarea legalităţii administrării probelor şi a efectuării actelor de către organele de urmărire penală.

 Administrarea probei cu expertiza criminalistică ,  în cauza de faţă, s-a făcut legal  prin respectarea celor două principii fundamentale : principiul loialităţii şi al legalităţii .

 Aspectele invocate de inculpat cu privire la raportul de expertiză ţin de fondul cauzei nu de cal a procedurii de Cameră preliminară.

 Faţă de cele expuse , în concluzie judecătorul de Cameră preliminară a apreciat că excepţiile invocate de inculpatul M.M. sunt nefondate şi în baza  art. 346 alin. 2 Cod proc. pen. a  respins cererile şi excepţiile invocate, în condiţiile art. 345 alin. 1 şi 2 Cod proc. pen.

S-a  constatat legalitatea sesizării instanţei, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală şi va  dispune începerea judecăţii.

Împotriva acestei încheieri a formulat contestaţie inculpatul M. M invocând nelegalitatea şi netemeinicia acesteia.

Astfel acesta solicită înlăturarea declaraţiei sale de la urmărirea penală în calitate de suspect întrucât Parchetul de pe lângă Judecătoria Bârlad nu dispusese faţă de acesta constinuarea urmăririi penale printr-o ordonanţă. Totodată, inculpatul indică faptul că a devenit inculpat prin punerea în mişcare a acţiunii penale de procuror, fără ca anterior să fi avut calitatea de suspect prin ordonanţa de continuare a urmăririi penale faţă de acesta, astfel încât toate actele emise în cauză faţă de acesta sunt lovite de nulitate.

Totodată, inculpatul, referitor la conţinutul, dar şi la modul în care s-a efectuat expertiza tehnico-ştiinţifică, în cauză sunt criticabile, întrucât nu lămuresc cauza sub aspectul descrierii modului de comitere a accidentului, a împrejurărilor acestuia, această expertiză neţinând cont de celelalte probe administrate în cauză la urmărirea penală, ajungându-se  la o  concluzie eminamente eronată în neconcordanţă cu situaţia de fapt şi de drept.

Totodată, contestatorul indică faptul că, avându-se în vedere adresa emisă de B.A.A. România unde se arată că autoturismul marca Vouxhall Astra, cu număr de înmatriculare … şi condus de acesta la momentul accidentului rutier produs nu era asigurat la nici o societate de asigurări auto în Marea Britanie, de unde provenea acest autovehicul, astfel încât în cauză această persoană juridică nu mai are nici o calitate, eventual calitate în prezenta cauza fiind a  Fondului de Protecţie a Victimelor Străizii, care nu a fost citată la judecătorul de cameră preliminară la Judecătoria Bârlad.

Analizând actele şi lucrările dosarului judecătorul de cameră preliminară constată următoarele:

 Adresa depusă de BAA România la judecătorul de cameră preliminară de la Tribunalul Vaslui investit cu soluţionarea contestaţiei formulată de inculpat împotriva încheierii de ședință din data de 09.02.2017 a judecătorului de cameră preliminară din cadrul Judecătoriei Bârlad, arată faptul că această persoană juridică nu poate avea nici o calitate în prezenta cauză, întrucât autovehiculul înmatriculat în Marea Britanie şi condus de inculpat la momentul accidentului rutier produs, nu era asigurat.

Faptul că acest autovehicul condus de inculpat nu era asigurat aşa cum ar fi trebuit în mod obligatoriu, la momentul accidentului rutier produs şi soldat cu moartea victimei …, face ca în dosar să nu mai paotă avea calitate persoana juridică BAA România, ca reprezentant al societăţii de asigurări din Marea Britanie, unde era înmatriculat autovehiculul condus de acesta.

În acest caz se nasc în sarcina Fondului de Protecţie a Victimelor Străzii obligaţii în cauză, în locul BAA România care însă până în prezent nu a avut nici un fel de calitate în prezenta cauză nici în faza de urmărire penală şi nici la judecata în fond la camera preliminară de judecătorul de cameră preliminară de la Judecătoria Bârlad.

Potrivit art. 344 alin. 4 NCPP în cazul în care s-au ridicat excepţii sau s-au formulat cereri, se vor cita părţile din cauză de către judecătorul de cameră preliminară de la Judecătoria Bârlad.

Aşa cum am menţionat anterior  nici la urmărirea penală şi nici la judecata în fond la camera preliminară nu a fost citat Fondul de Protecţie a Victimelor Străzii, care era obligatoriu de citat, dacă s-ar fi cunoscut până la acel moment faptul că autovehiculul condus de inculpat nu era asigurat la momentul accidentului rutier fiind însă citată, în mod greşit, o altă persoană juridică, BAA România, străină de cauză.

Potrivit art. 257 alin. 1 NCPP, chemarea unei persoane în faţa organelor judiciare (în cauză la judecătorul de cameră preliminară) se face prin intermediul citaţiei, însă la judecătorul de cameră preliminară de la Judecătoria Bârlad, Fondul de Protecţie al Victimelor Străzii nu a fost citată, deşi era obligatoriu a se dispune citarea acestuia, fiind însă citată o altă persoană juridică care, în drept, nu avea calitate în prezenta cauză, din motivele indicate dar şi pentru faptul că din Marea Britanie, unde era înmatriculat autovehiculul, cu care s-ar fi comis accidentul rutier, a venit foarte târziu adresa referitoare la faptul că nici o societate de asigurări din Marea Britanie nu avea încheiat un contract de asigurări auto pentru acel autovehicul, aspect care exonerează de calitatea de parte în prezenta cauză penală BAA România, faţă de care s-a efectuat faza de urmărire penală, cât şi judecata în fond la judecătorul de cameră preliminară de la Judecătoria Bârlad.

Se impune așadar a se da prioritate la analizarea de către judecătorul de cameră preliminară de la Tribunalul Vaslui, în analizarea contestației judecătorului de cameră preliminară de la Judecătoria Bârlad, a susținerilor inculpatului referitoare la greşita citare a BAA Romania, corelativ cu lipsa de citare a Fondului de Protecţie a Victimelor Străizii la judecata din faza de cameră preliminară de la Judecătoria Bârlad.

Lipsa de citare a Fondului de Protecție a Victimelor Străizii la judecătorul de cameră preliminară de la Judecătoria Bârlad duce la o vătămare a intereselor acesteia, dar şi ale celorlalți participanți la procesul penal (inculpatul, părți civile), întrucât judecata nu s-a desfășurat în cadrul legal, faţă de  persoanele care au interes în cauză şi a cărei citare este obligatorie.

Dispoziţiile art. 425 ind. 1 NCPP completează disp. art. 347 NCPP referitoare la judecata contestaţiei în faza de cameră preliminară, impunându-se a fi trimisă cauza la judecătorul de cameră preliminară de la Judecătoria Bârlad, în vederea rejudecării cererilor şi excepţiilor invocate de inculpat şi de celelalte părţi în cauză, ca urmare a lipsei de calitate procesuală a BAA România, corelativ cu noua situaţie oponentă, privitoare la calitatea procesuală a unei alte persoane juridice, Fondul de Protecţie a Victimelor Străizii.

Analizarea celorlalte cereri şi excepţii invocate de inculpat în motivarea contestaţiei formulată, nu poate fi făcută de judecătorul de cameră preliminară de la Tribunalul Vaslui, în prezenta contestaţie prioritate având aşadar, cum am mai menţionat, lipsa de calitate a BAA România, faţă de care s-a efectuat faza de urmărire penală, cât şi cea de cameră preliminară la Judecătoria Bârlad, corelativ cu calitatea de parte a Fondului de Protecţie a Victimelor Străizii, necitată la judecătorul de cameră preliminară de la Judecătoria Bârlad.

Pentru aceste considerente, în baza art. 347 alin. 2-3 NCPP, rap. la art. 425 ind. 1 alin. 7 pct. 2 lit. b NCPP se va dispune admiterea contestaţiei formulată de inculpatul Matran Mihai împotriva împotriva încheierii de cameră preliminară din 09.02.2017 a judecătorul de cameră preliminară de la Judecătoria Bârlad, care va fi desființată, urmând a se trimite cauza, pentru rejudecare la judecătorul de cameră preliminară de la Judecătoria Bârlad pentru soluţionarea cererilor şi excepţiilor invocate de inculpatul M.M..

În baza art. 275 alin. 3 Cod procedură penală cheltuielile judiciare avansate de stat la soluționarea prezentei contestații rămân în sarcina acestuia.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

DISPUNE

În baza art. 347 alin.2, 3 Cod pr. penală, rap. la art. 425 ind. 1 alin. 7 pct. 2 lit. b CPP, admite contestaţia formulată de inculpatul M. M., ……., împotriva încheierii de cameră preliminară din 09.02.2017 a Judecătoriei Bârlad, pe care o desfiinţează.

Rejudecând trimite cauza spre soluționarea cererilor şi excepţiilor invocate de inculpatul M. M. la judecătorul de cameră preliminară de la Judecătoria Bârlad.

Ia act că inculpatul … a fost asistat de avocat ales.

În baza art. 275 alin. 3 Cod procedură penală cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia.

Definitivă.