Obligatie a face

Hotărâre 1301/2018 din 16.10.2018


Pe rol judecarea litigiului de muncă privind pe reclamant a ________________ contradictoriu cu pârâtele B____ A____ M____ și P_______ S_____ S___ A , având ca obiect obligație de a face .

Dezba terile au fost consemnate în cuprinsul încheierii de ședință din data de 27.09.2018 care face parte din prezenta hotărâre, termen la care instanța, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunțarea pentru astăzi, 12.10.2018.

 

TRIBUNALUL

 

Deliberând asupra cauzei constată următoarele:

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Tribunalului T____ la data de 30.12.2013 sub nr. XXXXXXXX/2 013, reclamanta _______________ chemat în judecată pârâtele B____ A____ M____ și P_______ S_____ S______ solicitând instanței ca prin hotărârea ce se va pronunța să se dispună obligarea paratei B____ A____ M____ la achitarea sumei de 12.360,00 lei si a paratei P_______ S_____ S____ la achitarea sumei de 2.98 1,00 lei cu titlu de despăgubiri pentru prejudiciul cauzat societății prin fapta acestora culpabila săvârșita in legătura cu serviciul exercitat in calitate de salariate și obligarea paratelor la plata cheltuielilor de judecata

In fapt , reclamanta a arătat că pârâta B____ A____ M____ a fost angajata societății in funcția de inspector resurse umane, in baza contractului individual de munca inregistrat sub nr. xxxxx/09.08.2012 si numita P_______ S_____ S____ in funcția de inspector resurse umane, in baza con tractului individual de munca 744/16.01.2012.

Pe parcursul desfășurării activități paratele prin executarea defectuoasa a sarcinilor de serviciu si din neglijenta, in perioada iunie 2012 - februarie 2013, nu au inregistrat la Casa de Asigurări de Sănătate T____ solicit ările pentru decontarea concedii lor m edicale in termenul legal si pe cale de consecința reclamanta a arătat că a f ost prejudiciata cu suma totala de 15.3 41,00 lei prin nedecontarea acestora.

Reclamanta a arătat că v inovat e de faptele constatat e se fac p aratele B____ A____ M a ria si P_______ S_____ S____ care in perioada antementionata dețineau funcția de inspector resurse umane si care in conformitate cu sarcinile de serviciu, aveau obligația de a „intocmi lunar documentația necesara pentru a depune Concediile medicale la Casa de Asigurări de Sănătate" si de a-si „ realiza integral, la timp si de calitate norma de munca si celelalte sarcini ce decurg din funcția sau postul deținut si sa răspundă de indeplinirea lor fata de conducerea socie tatii " .

Așadar, reclamanta a învederat că cele doua parate se fac vinovate de executarea defectuoasa a sarcinilor de serviciu - abatere menționata de Regulamentul intern art.33, ali n (2) și de nerespectarea sarcinilor de serviciu cap. II Salarizare pct.8 si cap. III Sarcini Generale pct.l .

Reclamanta a mai arătat că p rejudiciul produs societății fiind in cuantum de 15.341,00 lei, reprezentând contravaloarea concediilor medicale nedecontate de către Casa de Asigurări de Sănătate T____ in perioa da iunie 2012 - febru arie 2013.

Având in vederea perioada in care paratele si-au desfășurat activitatea in cadrul societății, prejudiciul este impartit astfel: D-na P_______ S_____ S____: iunie 2012= 632 lei; iulie 2012 =1204 lei; august 2012 = 1145 lei, totalul fiind de 2.981 , 00 lei iar D-na B____ A____ M____ : septembrie 2012= 58 lei; octombrie 2012 = 474 lei; noiembrie 2012 = 1025 lei; decem brie 2012 = 2603 lei; ianuarie 2013 = 3263 lei; februarte-201.3 = 4937 lei totalul fiind de 12.360,00 lei .

Reclamanta a învederat că această c ulpa a paratelor rezulta fara putința de tăgada din nerespectarea sarcinilor de serviciu si a Regulamentului Intern - acțiune ce a adus societății un prejudiciu, reprezentând nedecontarea concediilor medicale aferente lunilor: iunie 2012= 632 lei; iul ie 2012 = 1204 lei; august 2012 = 1145 lei; septembrie 2012= 58 lei; octombrie 2012 = 474 lei; noiembrie 2012 = 1025 lei; decembrie 2012 = 2603 lei; ianuarie 2013 = 3263 lei; februarie 2013 = 4937 lei.

Existenta raportului de cauzalitate ___________________________ fapta paratelor B____ A____ Ma ria si P_______ S_____ S____ este evident, respectiv prejudiciul este reprezentat de suma nerecuperata de la Casa de Asigurări de Sănătate T____ si care este urmarea directa a faptelor săvârșite de angajatelor societății.

Date fiind cele expuse, reclamanta a arătat că sunt indeplinite condițiile impuse de art. 254 Codul Muncii, respectiv fapta prejudiciabila a fost săvârșita cu vinovăție de către salariații subscrisei in exercitarea atribuțiilor specifice iar prejudiciul este ce rt, drept pentru care justifi ca un interes real si actual in susținerea prezentei cereri de chemare in judecata.

Î n drept au fost invocate prevederile art. 254 Codul Muncii.

Pârâta B____ A____ M____ a formulat întâmpinare prin care a solicitat instanței respingerea acțiunii în răspundere patrimonială formulată de reclamanta ________________ fiind nefondată și obligarea reclamant ei la plata cheltuielilor de judecată generate de prezentul demers judiciar .

Î n fapt pârâta a mențion at că a fost angajata reclamantei în perioada 09.08.xxxxxxxxxxxxxx3 în funcț ia de „inspector resurse umane", în această calitate se ocupa de probleme de personal, cum ar fi formalitățile legale de încheierea, modificarea și încetarea contractelor de muncă, pontajele lunare, legătura cu ITM-ul precum și evidența c oncediilor medicale.

A arătat că d upă c um se poate observa, reclamata a chemat -o în judecată pentru recuperarea unor daune suferite de către aceasta rezultate din așa-zisele prejudicii cauzate de nedepunerea unor cereri pentru solicitarea contravalorii concediilor medicale, acțiunea reclamantei fundamentându-se pe dispozițiile art. 254 din Codul Muncii.

Reclamanta a arătat că nu sunt întrunite elementele răspunderii civile contractuale, respectiv prejudiciul, fapta ilicită, vinovăția și raportul de cauzalitate între fapta ilicită și prejudiciu.

Reclamanta a învederat f apta ilicită prin n edepunerea justific ată a cererilor de restituire, n eplata contribuțiilor de către angajator, condiție pentru restituirea sumelor aferente concediilor medicale, iar opinia ace steia, prezintă o realitate trunchiată pentru a forța dovedirea condițiilor răspunderii civile contractuale a acesteia , omițând să învedereze anumite aspecte esențiale ș i determinate care, după cum va arăta, o exonerează de orice vinovăție.

Din lecturarea Sarcinilor de Serviciu, se observă că acesta este întocmită fără nici o legătură cu realitatea sau cu circuitul documentelor din cadrul societății , în fapt, reclamanta se ocupa de centralizarea concediilor medicale și a pontajelor. Pentru acest lucru, intr oducea în programul de salarizare concediile și pontajele. Programul de salarizare era corelat cu programul de contabilitate de unde rezultau sumele care trebuiau achitate către FNUASS ( Fondul N_______ Unic de Asigurări Sociale de Sănătate) și sumele care trebuia a fi restituite către angajator.

Din acest motiv, reclamanta a arătat că trebuia să prime a _________________ rezultate efectiv din concediile medicale care trebuia a fi decontate de Fond, mai ales că pentru primele 3 zile din concediul medical ace st ea sunt suportat de Angajator . Aceste demers era unul logic pentru că doar programul de contabilitate poate determina, contravaloarea sumelor exacte care trebuie restituite de către FNUASS, în funcție de perioada de concediu, salariul avut de către salaria t, etc.

Reclamanta a menționat că acest sume nu le-a primit de la departamentul contabilitate pentru ca să le depun la Casa de sănătate T____, iar atunci când a solicitat pentru a depune cererile de restituire , conducerea a moti vat că nu are rost să le depună pentru că există datorii la FNUASS, astfel că dosarele de restituire nu se acc eptă, în lipsa certificatului d e atestare fiscală care să ateste plata la zi a contribuțiilor FNUASS.

Reclamanta a mai invocat n ormele de aplicare a OUG 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate .

Pentru dovedirea acestor împrejurări, respective că sumele trebuiau să ne parvină de la contabilitate și că societatea reclamanta a decis să nu se depună dosarul de restituire, pârâta a propus martorul S______ L______ care a lucrat la departamentul de contabilitate al ________________ care poate relata și confirma aceste împrejurări.

Un alt aspect interesant a arătat ar fi că în Sarcinile de Serviciu este trecută în sarcina acesteia și depunerea Declarației 112 care este o declarație unică pentru contribuția de asigurări sociale, pe care pârâta nu a re nici pregătirea necesară și nici accesul la programele de contabilitate pentru a o putea completa și depune. Acesta arată că Sarcinile de Serviciu semnate nu aveau nici o acoperire în atribuțiile exercitate în realitate de către salariați, fiind unor formular unic pentru aproape toți angajații din departamentele T___.

Conform art. 296 / 3 lit. e) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate (D112) se completează și se depune de plătitorii de impozite și contribuții cărora le revin, potrivit legislației în vigoare, obligațiile de plată cuprinse în Nomenclatorul "Creanțe fiscale".

Ca o concluzie pentru acest punct, pârâta a arăt at că reclamanta solicită plata unor sume de bani, de care chiar acesta ea se face vinovată pentru faptul că sumele nu s-au restituit, având în vedere existența datoriilor către FNUSS care făcea imposibilă restituirea sumelor de bani.

A mai învederat că f aptele prejudiciabile reținute de angajator sunt nefondate, r aportat la așa-zisele încălcări ale obligațiilor din Sarcinile de Serviciu: a) „...executarea defectuoasă a sarcinilor de serviciu - abatere menți onată în Regulamentul Intern..”

Pârât a a arătat că nu consider ă că și-a îndeplinit defectuos sarcini le de serviciu, ci dimpotrivă a introdus in sistem concediile medicale lunar și astfel s-a putut determina cuantumul sumelor de plătit și sumelor de restituit.

Depa rtamentul contabil trebuia să î i comunice cuantumul sumei rezultante pentru a depune dosarul de restituire. A r eiter at că departamentul de contabilitate nu i-a mai comunicat sumele de restituit, deoarece existau datoriile FNUASS astfel că nu se acceptau dosarele de restituire, ceea ce arată că nu se fac e vinovată de fapta reținută în sarcina acesteia .

Î n absența comunicării sumelor de bani care trebuie restituită de la FNUASS, pârâta a învederat că nu avea cum să determin e aceste sume, mai ales că nu era în sarcina acesteia efectuare acestor calcule.

Pârâta a arătat că nu a înțeles ce a dorit reclamanta să transmită cu această așa-zisă faptă ilicită astfel că nu are cum să combată o simplă enumerare fără nici o motivare în fapt și raportat la situația concretă.

Pârâta a mai arătat că d in punctul acesteia de vedere, nu există elemente care să arate că faptele de mai sus s-au săvârșit cu vinovăție, deoarece toate au avut la bază elemente independente de voința acesteia . Mai clar, pentru faptul că nu a avut certificatul de atestare fiscală care să arate că aveam achita te contribuțiile la FNUASS nu î i era primit dosarul de restituire a concediilor medicale, fiind o condiție de acceptabilitate a dosarulu i în conformitate cu Normele de apl icare a OUG 158/2005, așa cum a descris mai sus, iar în aceste c ondiții, nu se poate afirma că nu a urmărit sau nu a fost destul de diligentă să depun ă dosarul de restituire a sumelor la casa de S ănătate T____, deoarece n u avea nici sumele care trebuiau scrise în cerere și nici certificatul de atestare fiscală ca să dovedim achitarea contribuțiilor.

Referitor la r aportul de cauzalitate între fapta ilicită și prejudiciu, a arătat că n u există nici un raport de cauzalitate între faptele de mai sus și prejudiciul suferit, deoarece, prejudiciul nu s-a produs datorită nedepunerii cererii de restituire, ci din cauza faptului că neplata contribuțiilor lunare la FNUASS atrăgea neacceptarea dosarului la registratură, astfel că vinovăția nu îi aparține pârâtei, ci reclamantei care nu a făcut diligente să achite aceste sume restante.

Î n drept au fost invocate dispozițiile art. 205, 335, 293 cod. pr. civilă, art. 253 din Codul Muncii, art. 254 alin 2 din Codul Muncii.

Pârâta P_______ Si mona – S____ a formulat întâmpinare p rin care a solicitat respingerea acțiunii ca netemeinica si nelegala.

A arătat că în speța , se solicita stabilirea in sarcina acesteia a unui prejudiciu in suma de 2981 lei reprezentând contravaloarea unor concedii medicale cuvenite angajaților societății si nedecontate de către Casa de Asigurări de Sănătate T____ pentru perio ada iunie 2012 - februarie 2013 .

Pârâta a solicitat instanței sa observe ca prejudiciul in discuție nu indeplineste condițiile prevăzute de art. 25 4 din Codul Muncii sub aspectu l răspunderii civile delictuale .

Reclamanta nu a făcut dovada existentei unui prejudiciu cert, lichid si exigibil.

Astfel, nici din contextul cererii de chemare in judecata si nici din actele si documentele depuse in probatoriu nu rezulta daca sumele in discuție privind indemnizațiile pentru incapacitate temporara de munca au fost sau n u achitate angajaților in cauza .

A arătat că p entru cuantumul indemnizațiilor pentru care potrivit legii (OUG 158/2005 cu modificările si completările ulterioare) obligația decontării revenea Casei de Asigurări de Sănătate T____ , respectiv pentru perioadele ulterioare primelor 5 zile de concediu medical, reclamanta nu face dovada întreprinderii tuturor demersurilor legale pentr u încasarea sumelor in discuție , d ovedind propria culpa , pe care incearca sa o transfere asupra pârâtei.

In speța, pârâta a arătat că reclamanta s-a mulțumit sa inregistreze o cerere la Casa de Asigurări de Sănătate T____ , de la care a primit un răspuns negativ , dar in continuare nu a mai uzat de posibilitățile prevăzute de lege - respectiv nu s-a adresat instanței de judecata pentru a se stabili existenta sau inexistenta obligației de plata din partea asigurătorului, situație in care nu face dovada unui prejudiciu cert, lic hid si exigibil.

A făcut referi re la faptul ca din topografia dispozițiilor art. 38 , art. 40 din O.U.G. nr. 158 / 2005 cu modificările si completările aduse prin OUG nr. 36 / 14.04.2010 , nu rezulta un termen special de prescripție in care angajatorul poate solicita restituirea sumelor in cauza ( achitate cu titlu de indemnizații de incapacitate temporara de munca ), de unde rezulta ca este aplicabil termenul general de prescripție de 3 ani prevăzut de art. 3 , alin. 1 din decretul nr. 167 / 1958 , termen u l menținut si de Noul Cod Civil.

In ce privește termenul de 90 de zile prevăzut de art. 40 din OUG nr. 36/2010 , acesta este termenul in care beneficiarul indemnizației poate solicita angajatorului plata acesteia, concluzie ce rezulta din topografia articolelor de lege .

Pârâta a arătat că î n speța, daca se referă la termenul in discuție - de 90 de zile , reclamanta a omis sa aibe in vedere ca pârâta a încetat activitatea , respectiv raporturile de munca au încetat la data de 17.09.2012 , in perioada incepand cu 15 august 2012 contractul de munca a fost suspendat in ce privește executarea , fiind în concediu de odihna, iar ulterior din data de 7 septembrie 2012 și pana la incetarea activității - conform dispozițiilor conducerii societății am inlocuit persoana ce asigura secretariatul societății, indeplinind atribu ții aferente postului respectiv .

Reclamanta a formulat răspuns la întâmpinarea formulata de către parata B____ A____ M a ria , prin care a precizat ca își menține punctul de vedere exprimat prin acțiunea introductiva.

Cu privire la apărarea formulata de către acest a parat a , a solicitat instanței respinge rea acesteia.

Î n fapt , a arătat că sarcinile de serviciu existente si depuse la dosar au fost insusite de către parata B____ A____ M____ prin semnătura si astfel nu poate pe aceasta cale sa le combată.

Vinovăția paratei B____ A____ M a ria revine prin executarea defectuoasa a sarcinilor de serviciu - abatere menționata de Regulamentul intern art . 33, alin. (2), concretizata prin neintocmirea lunara a documentației necesara pentru a depune concediile Medicale la Casa de Asigurări de Sănătate, nerealizarea integrala, la timp si de calitate norma de munca si celelalte sarcini ce decurg din funcția si postul deținut, nerespectarea sarcinilor de serviciu cap.II Salarizare pct.8 si cap.III Sarcini Generale pct.l: „intocmește lunar documentația necesara pentru a depune Concediile medicale la C AS”.

Totodată, reclamanta a invedera t faptul ca parata avea obligația sa solicite departamentului contabil sumele pe care susține ca nu le-a primit si pe care FNUASS le datora societății tocmai pentru a-si realiza integral, la timp si de calitate norma de munca sl pentru a-si folosi întreaga capacitate de munca in interesul sociatatii co m portandu-se ca un bun gospodar.

Mai mult decât atat, parata nu a sesizat conducerea societății neregula constatata in sensul ca nu a primit sumele de la contabilitate sau ca nu s-au recuperat banii datorați de FNUASS si astfel a incalcat si sarcin ile de serviciu cap.III pct.5 „ se obliga sa aducă la cunostiinta directorului, in mod operativ, orice fel de neregula constatata in sfera atribuțiilor sale de serviciu si dupa caz sa ia masuri/e de prevenire a pagubelor sau altor probleme negative in limita competentelor ce i-au fost stabilite."

Totodată, susținerile acesteia din cadrul întâmpinării nu sunt probate cu documente care sa ateste faptul ca in acea perioada subscrisa avea datorii către FNUASS.

Cat privește proba cu martori, a precizat ca ne opunem audierii martorului propus, acesta nefiind in măsura în calitatea pe care a detinut-o in cadrul sociatatii sa cunoască care sunt deciziile luate de conducerea societății, nef iin d o persoana din cadrul conducerii. Totodată, parata nu a arătat ce aspecte concrete pertinente soluționării cauzei dorește sa lămurească prin administrarea aceste probe.

Î n drept, au fost invocate disp. ar t. 201 alin(2) C.pr.civ .

Reclamanta a formulat răspuns la întâmpinarea formulata de către parata P_______ S_____ S____, invocând p e cale de excepție tardivitatea depunerii întâmpinării având in vedere data la care aceasta a fost înregistrata la registratura instanței si drept urmare a solicita t aplicarea sancțiunii prevăzute de art. 208 alin. 2) din Noul Cod de Procedura Civila, respectiv decăderea din dreptul de a mai propune probe si a invoca excepții, in afara celor de ordine publica.

In ceea ce privește caracterul cert si real al prejudiciului acesta rezulta din înscrisurile depuse in probatiune, cu precădere din adresa nr. xxxxx/28.06.2013 emisa de către Casa Naționala de Asigurări de Sănătate ca urmare a document ației depuse de către societate , respectiv motivul refuzului de plata fiind fundamentat pe nedepunerea solicitărilor, însoțite de documente justificative, in termenul legal de 90 de zile. Consideram ca din formularea textului putem concluziona ca sumele solicitate prin adresele nr. xxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxx depuse in data de 25.04.2013 ar fi fost admisibile daca ar fi fost depuse in termenul legal.

Având in vedere aspectele invocate de către parata prin întâmpinare, reclamanta a solicita t stabilirea măsurii in care a contribuit fiecare dintre cele doua parate la producerea prejudiciului reclamat in conformitate cu prevederile art. 255 alin. 1 si 2 din Codul muncii si obligarea acestora la repararea prejudiciului in măsura in care au contribuit la producerea lui, in temeiul art. 254 din Codul muncii.

Î n drept , au fost invoca te prevederile art. 201 alin.2, art. 254 Codul Muncii.

Din actele și lucrările dosarului, pe fond,  instanța reține următoarele:

Potrivit art. 254 alin.1 C.Muncii, salariații răspund patrimonial, în temeiul normelor și principiilor răspunderii civile contractuale, pentru pagubele materiale produse angajatorului din vina și în legătură cu munca lor.

In lumina Codului Muncii, raspunderea materiala a salariatilor, este o forma de raspundere patrimoniala specifica, in baza careia salariatul este obligat a repara prejudiciul efectiv produs angajatorului  in timpul executarii contractului de munca printr-o fapta ilicita savirsita cu vinovatie si in legatura cu munca sa.

Astfel, raspunderea patrimonială în dreptul muncii, are ca temei contractul individual de muncă și se întemeiază pe normele și principiile răspunderii civile contractuale .

 Din interpretarea logico-gramaticală a acestor norme juridice, în acord cu cele ce se arată în mod constant în doctrină și jurisprudență, rezultă că pentru antrenarea răspunderii patrimoniale a salariatului față de angajator, trebuie îndeplini te cumulativ mai multe cerințe - să existe o faptă ilicită a salariatului, faptă constând în încălcarea atribuțiilor, sarcinilo r sau obligațiilor de serviciu - fapta să fi fost săvârșită cu vinovăție, chiar și sub forma celei mai simple culpe;  - să existe un prejudiciu material suferit de angajator; să existe legătură de cauzalitate între faptă și prejudiciu.

Inexistența , fie și doar a uneia dintre aceste condiții, face ca răspunderea prevăzută de dispozițiile art. 254 alin. (1) din Codul Muncii să nu mai poată fi angajată.

Raportat la aceste prevederi,  i nstanta retine ca, in speta sunt intrunite elementele pentru a fi antrenata răspunderea salariatelor .

Paratele au detinut calitatea de salariat in cadrul _____________________ A____ M____ detinand funcția de inspector resurse umane, in baza contractului individual de munca inregistrat sub nr. xxxxx/09.08.2012  pana la data de 01.04.2013 si numita P_______ S_____ S____ aceasi functie, in baza contractului individual de munca nr. 744/16.01.2012 pana la data de 17.09.2012.

Fapta ilicită imputata paratelor consta in faptul ca pe parcursul desfășurării activități, prin executarea defectuoasa a sarcinilor de serviciu si din neglijenta, in perioada iunie 2012 - februarie 2013, nu au înregistrat la Casa de Asigurări de Sănătate T____ solicitările pentru decontarea concediilor medicale in termenul legal si pe cale de consecința a fost prejudiciata cu suma totala de 15.341 lei.

Raportat la  perioada in care paratele si-au desfășurat activitatea in cadrul societății, prejudiciul este impartit astfel: D-na P_______ S_____ S____: iunie 2012= 632 lei; iulie 2012 =1204 lei; august 2012 = 1145 lei, totalul fiind de 2.981,00 lei iar D-na B____ A____ M____: septembrie 2012= 58 lei; octombrie 2012 = 474 lei; noiembrie 2012 = 1025 lei; decembrie 2012 = 2603 lei; ianuarie 2013 = 3263 lei; februarie-2013 = 4937 lei totalul fiind de 12.360,00 lei.

Totodată raportat la aceste sume, reclamanta a inaintat cerere de chemare in judecata impotriva Casei de Asigurari de Sanatate Timis in dosar XXXXXXXXXXXX** , iar prin Sentinta Civila nr.1309/12 . 04 . 2017 a Tribunalului Timis ramasa definitiva prin Decizia Civila nr. 146/23 . 01 . 2018 a Curtii de Apel Timisoara s-a admis plata sumei de 26 . 048 lei reprezentand indemnizatii asigurari sociale de sanatate aferente lunilor aprilie –mai 2012, ianuarie –mai 2013, august 2013, noiembrie –decembrie 2013, respectiv februarie 2014 .

Pentru stabilirea răspunderii patrimoniale, caracterul ilicit al faptei se analizează în raport cu obligațiile de serviciu, ce decurg din contractul individual de muncă, contractul colectiv de muncă aplicabil sau regulamentul intern.

Astfel, i nstanța observa  ca fisa cu sarcini de serviciu,  însușita de către salariate,  la  cap. II Salarizare pct. 8 si  la cap. III Sarcini Generale pct. l ,  prevede ca paratele aveau obligația de a „intocmi lunar documentația necesara pentru a depune Concediile medicale la Casa de Asigurări de Sănătate" si de a-si „realiza integral, la timp si de calitate norma de munca si celelalte sarcini ce decurg din funcția sau postul deținut si sa răspundă de indeplinirea lor fata de conducerea societatii.

De asemenea in cap. III Sarcini Generale pct. 5  este prevazut  ca paratele aveau obligatia de-a aduce la cunostinta patronului sau directorului general , orice neregula constata in sfera  atributiilor de serviciu si dupa caz sa ia masurile de prevenire a pagubelor sau altor probleme negative in limita competentelor ce i-au fost  stabilite.

 Raportat la aceste prevederi este clar ca paratele aveau obligatia de-a depune la Casa de Asigurări de Sănătate T____ solicitările pentru decontarea concediilor medicale in termenul legal.

Aparerile paratei B____ A____ M____,  in sensul ca sumele ce trebuiau plătite catre Fondul Unic de Asigurari Sociale de Sanatate, urmau sa fie inaintate de catre Departamentul Contabilitate, nu pot fi primite, atata timp cat era in sarcina sa de-a depune toate diligentele in vederea indeplinirii acestei sarcini de serviciu,  in caz contrar avand obligatia de-a aduce la cunostinta patronului sau directorului general aceasta neregula conform cap. III pct. 5 Sarcini Generale de serviciu.

 Acțiunile / i nacțiunile fostelor salariate au avut un rezultat damnator,  creând o paguba cu valoare economica in patrimoniul societatii , ce s-a generat din vina acestora si are legătura cu munca lor.

In speta există un raport de cauzalitate între fapt ele savarsit e de catre parate și prejudiciul cauzat, astfel că, în cauză, sunt regăsite elementele răspunderii civile patrimoniale.

Reclam a nta in temeiul art.272 Codul Muncii a probat prin înscrisuri paguba pricinuita ca urmare a neîndeplinirii sarcinilor de serviciu.

Insa,  i nstanța constata ca in cadrul dosarului nr.  XXXXXXXXXXXX** prin Sentinta Civila nr. 1309/12 . 04 . 2017 a Tribunalului Timis ramasa definitiva prin Decizia Civila nr. 146/23 . 01 . 2018 a Curtii de Apel Timisoara , s-a admis în parte acțiunea precizată formulată de reclamanta A______ SA în contradictoriu cu pârâta Casa de Asigurări de Sănătate T____ , s-a obligat pârât a să plătească reclamantei suma de 26.048 lei reprezentând indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate aferente lunilor aprilie-mai 2012, ianuarie-mai 2013, august 2013, noiembrie-decembrie 2013, respectiv februarie 2014, la care se adaugă dobânda legală și actualizarea cu rata inflației de la de la data expirării termenului de 30 de zile de la data depunerii cererii și până la data îndeplinirii integrale a obligației de plată.

Instanța a reținut că reclamanta a achitat indemnizații le de asigurări sociale de sănătate salariaților în lunile aprilie 2012-februarie 2014 peste suma contribuțiilor de asigurări sociale de sănătate datorate în lunile respective la Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate, condiții în care s-a născut, potrivit art. 38 alin. (2) din O.U.G. nr. 158/2005 și art. 77 alin. (1) din Normele de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 158/2005, aprobate prin Ordinul nr. 60/2006 al Ministrului Sănătății, dreptul reclamantei la restituirea acestor sume.

Astfel,  plata nu s-a făcut motivat de lipsa unei documentații complete sau din pricina tardivității depunerii cererilor pentru lunile ianuarie 2013 si februarie 2013 , in suma de 3263 lei respectiv 4937 lei .

 Prin urmare, societatea nu a fost prejudiciata cu aceste sume solicitate de la parata B____ A____ M____ , neexistând o fapta cauzatoare de prejudiciu din partea acesteia in ce privește aceste sume, motiv pentru care seva respinge ca neîntemeiata acțiunea in  ce privește sumele aferente lunilor ianuarie 2013 si februarie 2013 .

 Avand in vedere acest aspect, precum si motivele de fapt si drept expuse anterior,  i nstanța va admite in parte acțiunea ,  obligând-o pe parata B____ A____ M____ la  plata sumei de 4.160 lei iar in ceea ce priveste parata P_______ S_____ S____ la plata sumei de 2.981 lei cu titlul de despagubiri catre societate.

Reclamanta nu a solicitat  cheltuieli  de judecata , parata P_______ S_____ S____ a aratat ca va solicita cheltuieli de judecată pe cale separată si intrucat i nstanta retine  culpa procesuala a parate i B____ A____ M____ care a pierdut procesul pendinte, vazand prev. art. 453 Noul Cod Procedura Civila  , nu va  acorda cheltuielile de judecata judecata solicitate d e aceasta .

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂȘTE

 

Admite în parte acțiunea formulată de reclamanta ________________ sediul social in localitatea Timișoara, __________________ jud, T____ în contradictoriu cu pârâtele B____ A____ M____ având CNP xxxxxxxxxxxxx cu sediul procesual ales la SCPA S____, B___ & C__ cu sediul în Timișoara, _____________________. 6, județul T____ și P_______ S_____ S____ având CNP  xxxxxxxxxxxxx cu domiciliul procedural ales la Cabinet individual de avocat P_______ A________, cu sediul în Timișoara, _____________________. 40, jud. T____.

Obligă pârâta B____ A____ M____ la plata către reclamanta a sumei de 4160 lei despăgubiri.

Obligă pârâta P_______ S_____ S____ la plata către reclamantă a sumei de 2981 lei despăgubiri.

Respinge în rest acțiunea.

Fără cheltuieli de judecată.

Executorie.

Cu drept de apel depus la Tribunalul T____ în termen de 10 zile de la comunicare.

Pronunțată în ședința publică de la 12 Octombrie 2018 .