Pretenţii

Sentinţă civilă 7 din 11.01.2018


Cuprins pe materii: 

Judecătoria Târgu Bujor, secţia civilă, sentinţa civilă  nr. 7/11.01.2018

 

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 10.10.2017 sub nr. /316/, reclamanta Asociaţia comunelor din ….., a formulat cerere de chemare în judecată, solicitând instanţei, obligarea debitoarei UAT com. … la plata sumei de 12.000 lei reprezentând cotă parte corespunzătoare misiunii de audit.

În motivarea cererii, s-a arătat că potrivit HG nr. 1183/04.12.2012 asociaţiile pot realiza misiuni de audit, costurile sunt suportate de asociaţie, ulterior fiind recuperate prin facturarea către unitatea publică parteneră.

Reclamanta arată că a emis factura I/1/08.04.2016 în valoare de 12.000 lei ce a fost confirmată prin semnătură de către pârâtă.

Reclamanta arată că deşi a făcut demersuri pentru achitarea amiabilă a debitului restant, pârâta nu a achitat această sumă.

În drept, reclamanta şi-a întemeiat cererea pe dispoziţiile Legii nr. 72/2013 şi HG nr. 1183/2012.

În dovedirea pretenţiilor, au fost anexate înscrisuri (fila 7-13).

Pârâta UAT com. … nu a depus întâmpinare.

Analizând actele şi lucrările cauzei, instanţa reţine următoarele:

În fapt, reclamanta Asociaţia comunelor din …., a formulat cerere de chemare în judecată, solicitând instanţei, obligarea debitoarei UAT com. … la plata sumei de 12.000 lei reprezentând cotă parte corespunzătoare misiunii de audit.

În drept, având în vedere situaţia de fapt reţinută, instanţa arată că potrivit art. 1270 C.civ., contractul încheiat cu respectarea dispoziţiile legale are forţă obligatorie între părţi, potrivit principiului pacta sunt servanda, acestea fiind ţinute să-şi exercite drepturile, respectiv să-şi îndeplinească obligaţiile întocmai cum au fost prevăzute în contract.

Totodată, conform prevederilor art. 1516 C.civ. creditorul are dreptul de a dobândi îndeplinirea întocmai a obligaţiei asumate de către debitor prin contract. În materia contractelor sinalagmatice, debitorul va putea fi obligat de către instanţă la executarea obligaţiilor contractuale asumate ori de câte ori creditorul face dovada îndeplinirii obligaţiei sale, iar debitorul nu face proba executării obligaţiilor asumate prin contract.

În ceea ce priveşte cele trei caractere ale creanţei pretinse de către reclamantă, instanţa arată că potrivit art. 663 alin. 2 C.pr.civ., o creanţă este certă când existenţa ei neîndoielnică rezultă din însuşi titlul executoriu.

Cu privire la condiţia privind lichiditatea creanţei, aceasta este îndeplinită atunci când, potrivit art. 663 alin. 3 C.pr.civ., obiectul ei este determinat sau când titlul executoriu conţine elementele care permit stabilirea lui.

De asemenea, potrivit art. 663 alin. 4 C.pr.civ. creanţa este exigibilă dacă obligaţia debitorului este ajunsă la scadenţă sau acesta este decăzut din beneficiul termenului de plată.

Contractul, “acordul dintre două sau mai multe persoane spre a constitui sau stinge între dânşii un raport juridico-civil ”, presupune acordul de voinţă al părţilor şi producerea de efecte juridice (naşterea, modificarea, transmiterea sau stingerea unui raport obligaţional). De asemenea, un contract se consideră încheiat în momentul manifestării voinţelor concordante, cu respectarea condiţiilor de fond şi formă cerute de lege, prin raportare la specificul fiecărui contract. Aşadar, factorul primordial al încheierii contractului este acordul de voinţă al părţilor – (voinţă juridică).

Potrivit HG nr. 156/2008 se recunoaşte Asociaţia Comunelor din …., persoană juridică de drept privat, fără scop patrimonial, cu sediul în comuna ……., str. …. nr. … ca fiind de utilitate publică.

Cu toate acestea, reclamanta nu depune la dosarul cauzei dovada că pârâta face parte din această asociaţie, acordul de cooperare pentru organizarea şi exercitarea funcţiei de audit intern, cine a făcut acest audit, raportul de audit, dacă serviciile de audit au fost contractate cu o terţă persoană.

Instanţa reţine că susţinerea reclamantei privitoare la confirmarea prin semnătură de către pârâtă a facturii nu este reală, la dosarul cauzei fiind depusă o confirmare de primire a corespondenţei.

Faţă de aceste considerente, instanţa respinge cererea formulată de reclamanta Asociaţia Comunelor din ……, în contradictoriu cu pârâta UAT com. ……, ca neîntemeiată.