Apel contestatie creditor

Decizie 1185/2018 din 09.10.2018


Document finalizat

Cod ECLI ECLI:RO:TBHND:2018:031.XXXX

R O M Â N I A

TRIBUNALUL HUNEDOARA

SECTIA A II-A CIVILA, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL

DECIZIE Nr. 1185/A/2018Dosar nr. XXXXXXX

Şedinţa publică de la 09 Octombrie 2018

Completul constituit din:

P N________ M____________ I______ – judecător

T__________ A_____________ F__________ – judecător

M___________ D___ Felicia_______ – grefier

Pentru astăzi fiind amânată pronunţarea asupra apelurilor formulate de către  SC C__ E___ B___R____ SA  şi M___ A_____ împotriva sentinţei civile nr. 1905/2017 pronunţată de Judecătoria Deva în dosar nr. XXXXXX

Se constată că mersul dezbaterilor şi susţinerile orale ale părţilor au fost consemnate în încheierea din data de 24.09.2018, încheiere care face parte integrantă din hotărâre.

T  R I B U N A L U L,

Deliberând asupra apelului de faţă, constată următoarele:

1. Hotărârea instanţei de fond

Prin sentinţa civilă nr. 1905/2017, pronunţată de Judecătoria Deva în dosarul civil nr. XXXXXXXX a fost admisă contestaţia formulată de către contestatoarea SC C__E___ B____(România) S.A., cu sediul procesual ales în _ ________________________, în contradictoriu cu intimata M__ A____, domiciliată în ___________ şi, pe cale de consecinţă:

- s-a constatat inadmisibilă cererea formulată de către intimata debitoare M___ A___ privind darea în plată a imobilului ipotecat în favoarea contestatoarei, înscris în CF nr. _________, nr. top. ____________, situat în ________________, cuprinsă în notificarea emisă de către intimată prin intermediul BIN __________ şi înregistrată sub nr. ____________;

- s-a dispus repunerea părţilor în situaţia anterioară îndeplinirii demersurilor prevăzute de Legea nr. 77/2016;

- a fost obligată intimata la plata către contestatoare a sumei de 20 lei cu titlu de cheltuieli de judecată constând în taxa judiciară de timbru.

 Pentru a pronunța această soluție, prima instanță a reținut că, prin contractul de facilitate de credit şi de garanţie nr. __________ din data de 20.02.2008 (f. 11-19), pârâta-apelantă a contractat de la reclamantă suma de ___________ CHF, pe care s-a obligat să-i restituie în 360 de rate lunare şi pentru care a constituit o garanţie reală asupra imobilului situat în mun._____________________________, înscris în CF ____, nr. top.____________, conform contractului de ipotecă autentificat la BNP _________ sub nr. ____________ (f. 23-26) iar, la data de ____________ (f. 9-10), pârâta a notificat reclamanta creditoare, în temeiul art. 4-5 din Legea nr. 77/2016, în vederea încheierii unui act de dare în plată.

Pe fondul cauzei, prima instanţă a reţinut că pârâta- apelantă a efectuat procedura notificării, astfel cum e aceasta reglementată de dispoziţiile legale anterior menţionate (f. 9-10), prin intermediul BIN ________, detaliind pe larg condiţiile de admisibilitate prevăzute la art. 4 din Legea nr. 77/2016 şi arătând că acestea sunt îndeplinite în cauză. De asemenea, ţinându-se seama de dispoziţiile art. 5 alin. 2 din Legea nr. 77/2016, s-a prevăzut şi un interval orar, în două zile diferite, în vederea prezentării contestatoarei la notarul public..

În privinţa intervenrii impreviziunii, prima instanţă  a reţinut că  că pârâta nu a făcut dovada intervenirii unei situaţii neprevăzute la momentul încheierii contractului de credit şi care să cauzeze ruperea echilibrului contractual de natură a crea un dezechilibru sever între prestaţiile părţilor şi care să impună adaptarea contractului. Astfel, pârâta a solicitat acordarea unui împrumut de ___________ CHF ( franci elveţieni), la data de 20.02.2008 (data încheierii contractului), asumându-şi implicit şi rezonabil riscul valutar pe care îl presupune contractarea unui credit în monedă străină de cea în care se realizează veniturile. Chiar dacă de la data acordării creditului, paritatea CHF/RON a suferit o fluctuaţie cu efecte defavorabile consumatorilor, această fluctuaţie reprezintă un risc valutar inerent contractului de credit în monedă străină şi nu poate reprezenta o cauză singulară de adaptare a contractului.

A reinut prima instanţă că nu e incident nici un eveniment major, exterior voinţei părţilor şi care să cauzeze ruperea echilibrului contractual de natură a conduce la adaptarea contractului. Chiar dacă de la data acordării creditului, paritatea CHF/RON a suferit o fluctuaţie cu efecte defavorabile consumatorului reclamant (de la valoarea de 2,2439 CHF/RON în februarie 2008 la valoarea 4,1731 CHF/RON la 15.06.2016), această fluctuaţie reprezintă un risc valutar inerent contractului de credit în monedă străină şi nu poate reprezenta o cauză singulară de adaptare a contractului.

Cu privire la situaţia financiară a pârâtei, din înscrisurile depuse la dosar rezultă că pârâta a fost angajată din anul ________ până la finele anului __________ (potrivit adeverinţelor de venit eliberate de AJFP Hunedoara pentru anii ____________, depuse la f. 107-111, raportului activitate salariat depus de la ____________ la f. 116-118 şi extrasului Revisal de la f. 119), realizând aşadar venituri în mod constant pe toată durata derulării contractului de credit nr. ______________/20.02.2008. Nici faptul că veniturile pârâtei au scăzut pe parcursul derulării contractului de credit nu a fost considerat un eveniment excepţional şi exterior voinţei părţilor şi care nu a putut fi prevăzut în mod rezonabil la încheierea contractului, situaţia aceasta fiind subsumată riscului inerent al contractului, putând fi previzionată, ţinând seama şi de faptul că pârâta este o persoană cu studii superioare. Reţine prima instanţă că pârâta nu a probat că situaţia sa economică din momentul contractului de credit s-ar fi modificat peste limitele rezonabil previzibile de la data încheierii acestuia şi până la momentul introducerii notificării de dare în plată, nefiind incident niciun eveniment major, exterior voinţei părţilor şi care să cauzeze ruperea echilibrului contractual de natură a conduce la adaptarea contractului.

Faţă de aceste considerente, prima instanţa, având în vedere că pârâta nu a făcut dovada întrunirii condiţiilor prevăzute de Legea nr. 77/2016 privind darea în plată, prin raportare la considerentele Deciziilor Curţii Constituţionale cu nr. 623 şi 639 din 2016, având în vedere că aceasta nu a motivat îndeplinirea exigenţelor impuse pentru aplicarea în speţă a teoriei impreviziunii, va admite contestaţia formulată de reclamanta creditoare SC ___ E________ B____ S.A., în contradictoriu cu intimata M__ A__şi va constată inadmisibilă cererea formulată de către debitoarea intimată privind darea în plată a imobilului ipotecat în favoarea contestatoarei, înscris în CF nr. _______, nr. top. __________, situat în __________________, cuprinsă în notificarea emisă de către intimată prin intermediul BIN __________ şi înregistrată sub nr. ________

2.1 Apelul principal formulat de apelanta-pârâtă M___ A_____

Împotriva acestei sentinţe apelanta-pârâtă M____A____ a formulat apel motivat, solicitând admiterea cererii, rejudecarea în fond și modificarea sentinţei apelate în sensul respingerii ca neîntemeiată a cererii de chemare în judecată.

Apelanta M  A pe fondul cauzei a solicitat respingerea contestaţiei ca fiind nefondată şi neîntemeiată, întrucât banca poate contesta doar aspecte legate de îndeplinirea condiţiilor de admisibilitate ale dării în plată, prevăzute de art. 4 din Legea nr. 77/2016, condiţii care au fost îndeplinite în cauză la momentul emiterii notificării, astfel că creditoarea utilizează acest drept al contestaţiei doar cu scopul de a tergiversa darea în plată a bunului apartament situat în ____________

2.2 Apelul incident formulat de apelanta-reclamantă SC  C__ E____B____S.A., 

Împotriva acestei sentinţe apelanta-reclamantă SC C___ E_____ B_____S.A. a formulat apel incident, solicitând admiterea cererii, rejudecarea în fond și, pe cale de consecinţă, respingerea notificării de dare în plată primită de la intimaţi, pe motiv că nu îndeplineşte condiţiile de admisibilitate prevăzute de Legea nr. 77/2016, pârâta nefăcând dovada întrunirii condiţiilor prevăzute de lege, cu înscrisuri corespunzătoare, exterioare contractului de credit, cel puţin în ceea ce priveşte dovedirea condiţiilor prevăzute de art. 4 lit. a), c) şi d), dovezi ce trebuiau ataşate la notificarea prevăzută de art. 5 din lege, pentru a putea decide în cunoştinţă de cauză dacă se prezintă la notar sau alege să urmeze calea contestaţiei reglementată de art. 7.

3. Poziţia procesuală a intimatului

Pârâta –intimată a formulat întâmpinare solicitând respingerea ca neîntemeiat a apelului incident.

4. Aspecte procesuale

În faţa instanţei de apel a fost administrată proba cu înscrisuri.

5. Asupra cererii de apel

Analizând împreună atât apelul principal cât şi cel incident prin prisma tuturor criticilor formulate şi în conformitate cu dispoziţiile art. 477-478 C.pr.civ., tribunalul constată că ambele apeluri  sunt nefondate pentru următoarele considerente:

În fapt, la  data de __________ pârâta în temeiul contractului de facilitate de credit şi de garanţie nr._________, numita M__A____ a contractat de la reclamantă suma de _________ CHF, pe care s-a obligat să-i restituie în 360 de rate lunare şi pentru care a constituit o garanţie reală asupra imobilului situat în mun. __________________, înscris în CF _________, nr. top. ______________, conform contractului de ipotecă autentificat la BNP ______ sub nr.  /_______ (f. 23-26).

La data de 31.05.2016 (f. 9-10), pârâta a notificat reclamanta creditoare, în temeiul art. 4-5 din Legea nr. 77/2016, în vederea încheierii unui act de dare în plată.

În drept, potrivit art. 7 alin 1 din Legea nr. 77/2016, în termen de 10 zile de la data comunicării notificării emise în conformitate cu dispoziţiile art. 5, creditorul poate contesta îndeplinirea condiţiilor de admisibilitate a procedurii reglementate de prezenta lege.

De asemenea, potrivit art. 4 alin. 1 din Legea nr. 77/2016,  pentru stingerea creanţei izvorând dintr-un contract de credit şi a accesoriilor sale prin dare în plată trebuie îndeplinite, în mod cumulativ, următoarele condiţii:

a) creditorul şi consumatorul fac parte din categoriile prevăzute la art. 1 alin. (1), astfel cum acestea sunt definite de legislaţia specială, respectiv OG nr. 21/1992;

b) cuantumul sumei împrumutate, la momentul acordării, nu depăşea echivalentul în lei al 250.000 euro, sumă calculată la cursul de schimb publicat de către Banca Naţională a României în ziua încheierii contractului de credit;

c) creditul a fost contractat de consumator cu scopul de a achiziţiona, construi, extinde, moderniza, amenaja, reabilita un imobil cu destinaţie de locuinţă sau, indiferent de scopul pentru care a fost contractat, este garantat cu cel puţin un imobil având destinaţia de locuinţă;

d) consumatorul să nu fi fost condamnat printr-o hotărâre definitivă pentru infracţiuni în legătură cu creditul pentru care se solicită aplicarea prezentei legi.

În acelaşi timp, art. 11 din Legea nr. 77/2016, interpretat prin prisma Deciziei nr. 623/25.10.2016 pronunţată de Curtea Constituţională a României şi publicată,  stabileşte  că prezenta lege se aplică atât contractelor de credit aflate în derulare la momentul intrării sale în vigoare, cât şi contractelor încheiate după această dată, în măsura în care instanţa verifică condiţiile referitoare la existenţa impreviziunii.

În prezenta speţă, rezultă că sunt îndeplinire cumulativ condiţiile prevăzute de art. 4 din Legea nr. 77/2016 pentru ca numita M__ A__ să poată beneficia de prevederile acestei legi însă, în cauza dedusă judecății, apelanta - pârâtă nu a făcut dovada întrunirii condiţiilor art. 11 din lege respectiv nu s-a făcut dovada intervenirii impreviziunii în executarea contractului de credit.

Astfel, în ceea ce priveşte neîndeplinirea condiţiilor de admisibilitate ale notificării formulate de numita M__ A__, Tribunalul nu poate reţine motivele invocate de bancă prin apelul incident întrucât imobilul oferit pentru darea în plată are destinaţia de locuinţă (f26-28) dosar primă instanţă şi, de asemenea, intimata pârâtă M__A__ îşi are domiciliul în _____________________(f112 dosar primă instanță) şi, la momentul formulării notificării, aceasta nu înregistra debite la asociaţia de proprietari.

Faţă de aceste aspecte, Tribunalul având în vedere că apelanta incidentală SC C___E__ B__ SA nu a făcut dovada nerespectării condiţiilor de admisibilitate ale notificării şi, pe cale de consecinţă, va respinge apelul incident ca nefondat. 

Față de intervenirea impreviziunii în executarea contractului de credit, Tribunalul reține că potrivit art. 11 Legea nr. 77/2016 „În vederea echilibrării riscurilor izvorând din contractul de credit, precum şi din devalorizarea bunurilor imobile, prezenta lege se aplică atât contractelor de credit aflate în derulare la momentul intrării sale în vigoare”. Aşadar, legea se aplică contractelor de credit aflate în derulare la momentul intrării sale în vigoare în vederea reechilibrării contractului şi în cazul în care dezechilibrul contractual derivă din riscurile derivând din contractul de credit sau din devalorizarea bunurilor imobile. Similar instituţiei impreviziunii şi pentru aplicarea dării în plată se cere ca, după ce se constată caracterul excesiv de oneros al obligaţiilor debitorului, să se analizeze în ce măsură prin încetarea contractului în această manieră se realizează o distribuire echitabilă între părţi a pierderilor şi beneficiilor contractului.

Intrucat legiuitorul nu defineste notiunea de risc izvorat din însuși contractul de credit, instanța urmează să aibă în vedere aceasta notiune pornind de la continutul concret al contractului de credit, respectiv de la elementele variabile ale obiectului obligatiei principale izvorate din contract –obligatia debitorului de restituire a creditului (capital si dobanda), urmand a analiza, astfel, cu titlu de risc izvorat din insusi contractul de credit, riscul valutar in cazul contractelor de credit in valuta si riscul nascut din variatia dobanzii, în cazul creditelor cu dobanda variabila.

De asemenea, Tribunalul urmează să aibă în vedere și intervenirea impreviziunii în executarea contractului de credit, urmând a analiza condițiile în care poate opera revizuirea judiciară pentru impreviziune.

În speța dedusă judecății deși apelanta-pârâtă a susținut scăderea veniturilor de natură a duce la imposibilitatea îndeplinirii obligațiilor asumate, instanța reține că nu s-a facut dovada ivirii unui dezechilibru sub aspectul riscurilor izvorând din insusi contractul de credit, în condiţiile în care creditul a fost contractat în franci elvețieni, monedă a cărei valoare raportat la moneda naţională a crescut cu 47% (2,8 lei/CHF serie medie anuală 2009 față de 4,1 lei/CHF serie medie anuală 2016) într-o perioadă de 8 ani respectiv sub indicele de inflație a prețurilor de consum din aceeași perioadă de referință. Mai mult, potrivit datelor comunicate de ANAF (f. 105 +112 dosar fond), veniturile cumulate  ale apelantei-pârâte nu au suferit modificări negative majore . Astfel, Tribunalul reţine că apelanta -pârâtă, deşi obţinea venituri scăzute, a accesat credite bancare fără a-şi prefigura nici un moment posibilitatea imposibilităţii de plată ceea ce duce la concluzia unică că aceasta nu şi-a asumat riscul unui asemenea contract respectiv nu şi-a prefigurat restituirea creditului ceea ce nu poate conduce la intervenirea impreviziunii al cărei element primordial îl reprezintă  echilibrarea  riscurilor viitoare şi neprevăzute izvorând din contractul de credit.

De asemenea, apelanta - pârâtă nu a dovedit că prin darea în plată a imobilului se realizează o reechilibrare a obligaţiilor părţilor din contractul de credit. În lipsa indicării unor asemenea elemente în cauza nu se poate analiza în ce măsură prin darea în plată a imobilului se realizează scopul legii, respectiv echilibrarea riscurilor izvorând din contractul de credit.

Sub acest aspect, Tribunalul reține și faptul că obligarea apelantei-pârâte la executarea prestațiilor izvorâte din contractul de credit susmenţionat nu are ca efect îmbogățirea fără justă cauză a reclamantei - creditoare și, prin urmare, nu se justifică revizuirea contractului, prin reechilibrarea prestațiilor. Astfel, instanța reține că reclamanta – intimată a solicitat doar restituirea creditului și a dobânzilor și comisioanelor aferente, și nu a unor sume suplimentare la care să nu fi fost îndreptățită prin contractul de credit.

Referitor la împrejurările care determină dezechilibrul grav dintre prestațiile părților, Tribunalul observă faptul că apelanta-pârâtă nu a invocat niciun motiv concret care să declanșeze riscul imposibilității obiective de plată. Față de acest aspect, instanța constată că, pentru a opera impreviziunea, împrejurările care determină dezechilibrul grav dintre prestațiile părților trebuie să fie obiective, imprevizibile și inevitabil respectiv să-și aibă originea în afara voinței și puterii părților însă în cauză nu sunt invocate astfel de situaţii întrucât strict din punct de vedere al deprecierii monedei naţionale în funcţie de valută externe orice persoană cu o inteligenţă medie ar fi trebuit să cunoască faptul că evoluţia cursului bancar poate să îi fie favorabilă (în ipoteza aprecierii monedei naţionale) sau defavorabilă (în ipoteza deprecierii monedei naţionale) . Sub acelaşi aspect, Tribunalul constată şi faptul că apelanta a realizat în perioada ________ venituri în monedă naţională mai mari cu 60% în deplin echilibru cu deprecierea monedei naţionale faţă de CHF, nefiind astfel susţinut considerentul principal ce a stat la baza invocării impreviziunii. Mai mult, deşi apelanta – pârâtă  a depus dovezi din care rezultă venituri mici, nu a depus la dosarul cauzei înscrisuri din care să rezulte mijloacele financiare de subzistenţă existând astfel un dubiu real asupra veridicităţii declaraţiilor fiscale ale acestora în sensul nerealizării de venituri, în condiţiile în care aceleaşi venituri au fost avute în vedere de bancă la acordarea iniţială a creditului.

Faţă de aceste considerente, Tribunalul, având în vedere că apelanta - pârâtă nu au făcut dovada întrunirii condiţiilor art. 11 din lege și nici nu a motivat îndeplinirea exigenţelor impuse pentru aplicarea impreviziunii, reţine că în mod corect în cauză prima instanţă a admis cererea introductivă şi, pe cale de consecință, va respinge apelul formulat de apelanta - pârâtă ca nefondat.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

Respinge ca nefondate apelul principal introdus de către M____ A_____ şi apelul incident formulat de către C___ E___B__ SA împotriva sentinţei civile nr. ____________ pronunţată  de Judecătoria  Deva, judeţul Hunedoara.

Fără cheltuieli de judecată.

Cu drept de recurs în termen de 30 de zile de la comunicare, recurs care se depune la Tribunalul Hunedoara.

Pronunţată în şedinţa publică azi, 09 octombrie 2018.

PREŞEDINTE,JUDECĂTOR,

N____ M_____ I_____ T______ A_____ F_____

GREFIER,

M___ D_____ F_____

NMI/MDF/4ex/25.10.2018

Judecător fond P___ M_____ B____ Y_____ V__